Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SZAWŁOWSKI"

Czy konieczne są zmiany w kształceniu na kierunku Inżynieria Materiałowa w Polsce?

Czytaj za darmo! »

Obowiązujący w Polsce system szkolnictwa wyższego zapisany w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 25 lipca 2005 uwzględnia zapisy Deklaracji Bolońskiej z roku 1999, której Polska jest sygnatariuszem. Deklaracja ta zapoczątkowała ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie zmian w systemach szkolnictwa wyższego znanych pod nazwą Procesu Bolońskiego. Ostatecznym celem tych zmian jest utworzenie, po uzgodnieniu ogólnych zasad organizacji kształcenia do roku 2010, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Realizacja tego celu wymaga przede wszystkim podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia porównywalności i uznawalności programów studiów. Zapewni to porównywalność dyplomów, a tym samym uznawalność wykształcenia w obrębie całej Europy. Jako rozwiązanie systemowe przyjęto realiz[...]

Wpływ stopnia odkształcenia podłoża na właściwości powłoki cynkowej

Czytaj za darmo! »

Asortyment elementów poddawanych cynkowaniu zanurzeniowemu jest zróżnicowany pod względem składu chemicznego, grubości przekroju oraz stopnia odkształcenia plastycznego. Właściwości materiału cynkowanego elementu mają z kolei wpływ na mikrostrukturę i właściwości powłoki cynkowej, w szczególności na jej grubość i odporność korozyjną. Jednym z czynników, który w stosunkowo niewielkim stopniu z[...]

Morfologia powłoki cynkowej na żelazie Armco o różnym stanie odkształcenia plastycznego

Czytaj za darmo! »

Pomimo udoskonalania technologii cynkowania ogniowego przez ponad 150 lat nadal jest ona tematem prac badawczo-rozwojowych mających na celu polepszenie jakości powłok, poprawy kontroli i powtarzalności procesu, zwiększeniu jej wydajności oraz efektywności. Z powodu różnorodnego asortymentu elementów wspomniane czynniki wymagają szczególnej uwagi w przypadku jednostkowego cynkowania zanurzenio[...]

Formation of ferritic-bainitic structure with retained austenite in hypoeutectoid steel


  The very important aim of developing new grades of steel is to obtain a specific structure which guaranties a combination of high strength and high ductility. A newly developed family of Advanced High Strength Steels (AHSS) meets such requirements to a large extent [1÷4]. These include different multiphase steels such as: Dual Phase (DP), Complex Phase (CP), and Transformation Induced Plasticity (TRIP) steels [1], which give the possibility of obtaining good mechanical properties through manipulating with the type of phase, its volume fraction and spatial arrangement. DP steels are ferritic-martensitic steels, whereas CP steels consist of at least three phases amongst: ferrite, bainite, martensite and austenite. Annealing in the intercritical region plays an important role in the process of forming phase structure in CP and DP steels, since it enables to manipulate with the volume fractions of austenite and ferrite. Another interesting subgroup of AHSS family is steels with TRIP effect, in which carbon-enriched austenite is formed as a result of precise control of phase transformations [2]. The aforementioned phase is transformed into martensite during plastic deformation, which prevents necking deformation and premature rupture [3]. The presence of martensite in addition to ferrite (in the DP steels) results in limited formability when plastic forming methods are used [4]. Replacement of martensite with bainite in such grades of steels may increase this property [4]. In this paper, an attempt to produce a complex-phase steel with ferritic-bainitic structure with retained austenite was described. To form such a structure the process of annealing in intercritical region was used in order to obtain defined fractions of austenite and ferrite, followed by quenching with an isothermal holding in the bottom range of temperatures of bainitic transformation. It was assumed that the presence of retained austenite would increase ductil[...]

Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych


  Rozwój nowoczesnych metod badawczych, w połączeniu z coraz powszechniejszym dostępem do nich, pozwala na uzyskanie pełniejszego spojrzenia na budowę materiałów warstwowych takich jak powłoki cynkowe. Zastosowanie szeregu technik, umożliwiających analizowanie elementów mikrostruktury materiału w różnej skali, pozwala zobrazować wszystkie jej elementy, co daje możliwość właściwej interpretacji mechanizmów zachodzących na etapie powstawania powłok cynkowych. Proces cynkowania zanurzeniowego zachodzi na tyle szybko, że obecnie prowadzone badania opierają się głównie na analizie mikrostruktury już powstałych powłok. Klasyczne podejście do analizy właściwości powłok cynkowych oparte jest na wynikach obserwacji wykonanych na przekroju poprzecznym, przy użyciu mikroskopii świetlnej. Technika ta w zadowalający sposób przedstawia złożoną budowę powłoki, ujawniając poprzez chemiczne trawienie granice międzyfazowe. Jednak w celu pełnego scharakteryzowania budowy powłoki, konieczne jest zastosowanie innych technik takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM), skaningowa mikroskopia jonowa (SIM), których wykorzystanie gwarantuje zobrazowanie struktury w pełnym zakresie. Równie ważna w badaniu powłok cynkowych jest możliwość wykonania dokładnej analizy fazowej powłok cynkowych, którą jest najlepiej wykonywać przy wykorzystywaniu silnych źródeł promieniowania uzyskiwanego np. w synchrotronie. W niniejszej pracy przedstawiono opis szeregu różnych technik badawczych oraz wyniki obrazujące mikrostrukturę powłok cynkowych. Przedstawione wyniki pozwalają na uzyskanie nowego, pełniejszego spojrzenia na budowę powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, mikrostruktura powłoki cynkowej, mikroskopia elektronowa Application of novel investigations technique in zinc layer microstructure analysis Common use and development of novel investigations technique is useful to ge[...]

Borowanie dyfuzyjne stali z zastosowaniem powłoki stopowej Ni-B jako źródła boru DOI:10.15199/62.2019.4.18


  Proces dyfuzyjnego borowania stali, jako metoda obróbki cieplno- -chemicznej zapewniającej znaczne zwiększenie trwałości części maszyn, znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Dyfuzyjne warstwy borowane wykazują bardzo dużą odporność na ścieranie i są stosowane, gdy smarowanie jest ograniczone lub nie może być w ogóle stosowane. Duża twardość warstw borowanych, dochodząca do 2000 HV(0,1), odporność korozyjna w wodnych roztworach kwasów nieorganicznych i organicznych, a także w roztworach soli i zasad stanowią ich zalety1). Warstwy borowane zachowują dużą twardość w podwyższonej temperaturze, przy jednoczesnej niezmienności ich korzystnych właściwości. Można je zaliczyć do warstw żaroodpornych i żarowytrzymałych. Pewne ograniczenie w stosowaniu warstw borowanych stanowi kruchość znajdującego się w strefie przypowierzchniowej borku żelaza FeB, która może przejawiać się odpryskiwaniem i łuszczeniem warstwy od podłoża oraz duży gradient twardości między warstwą a podłożem2). W celu eliminacji lub obniżenia niekorzystnych właściwości warstw borowanych stosowane są liczne modyfikacje procesu borowania, takie jak borowanie gazowe lub jarzeniowe (borowanie jednofazowe)3, 4), laserowa obróbka warstw5-7) oraz stopowanie borkowych warstw metalami ziem rzadkich, Ni, Cr, Cu, C lub N4, 8). Wymienione modyfikacje mają na celu głównie ograni98/ 4(2019) 605 Dr hab. inż. Jerzy SZAWŁOWSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale. W 2014 r. uzyskał, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Do 2015 r. zatrudniony był na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ostatnio na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pracuje w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalnoś[...]

Otrzymywanie struktury nanokrystalicznej w stalach z wykorzystaniem przemiany bainitycznej

Czytaj za darmo! »

Jedną z bardziej obiecujących tendencji rozwoju materiałów jest wytwarzanie w nich struktur nanokrystalicznych. Przyjmuje się umownie, że materiały nanokrystaliczne to takie, w których ziarna mają rozmiar przynajmniej w jednym kierunku mniejszy niż 100 nm. [1, 2]. Materiały metaliczne o strukturze nanokrystalicznej charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, a równocześnie cechują się większą plastycznością i odpornością na pękanie w porównaniu ze stopami konwencjonalnymi o podobnej wytrzymałości [1, 3]. Wdrożenie stopów nanokrystalicznych do produkcji przemysłowej jest uwarunkowane postępem technologicznym w zakresie metod ich wytwarzania. Jedna z nowych metod, która umożliwia wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w gotowych elementach, wykorzystuje przemiany fazowe zachodzące w trakcie obróbki cieplnej [4, 5]. Doniesienia literaturowe wskazują, że można ją wykorzystać do wytwarzania w stalach nanobainitu, nanomartenzytu lub nanoaustenitu [5÷7]. Dodatkową zaletą jest to, że może być stosowana w materiałach o ograniczonej ciągliwości, w których trudno jest stosować metody oparte na dużych odkształceniach plastycznych [8]. W stalach najbardziej perspektywiczne wydaje się obecnie wytwarzanie nanostruktury z wykorzystaniem przemiany bainitycznej [5, 6, 8, 9]. Dla uzyskania struktury nanokrystalicznego bainitu jest konieczne wprowadzenie do stali określonej zawartości pewnych dodatków stopowych oraz przeprowadzenie precyzyjnej obróbki cieplnej zapewniającej przemianę bainityczną. Opracowany przez Dharamshi, Bhadeshię i wsp. [10] bazowy skład chemiczny stali nanobainitycznych zawiera (w % mas.): 0,6÷1,1% C, 0,5÷2% Si (lub Al), 0,3÷1,8% Mn, do 3% Ni, do 0,5% Mo, 0,5÷1,5% Cr, do 0,2% V. Szczególnie istotna jest odpowiednio duża zawartość węgla, krzemu i manganu. Węgiel i mangan zapewniają wysoką hartowność stali i stabilizację austenitu szczątkowego. Zawartość co najmniej 1% Si hamuje wydzielanie cementytu w trakc[...]

 Strona 1