Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Hebda"

Efektywne zastosowanie katalizatorów na matrycy poli(kwasu asparaginowego) w reakcji epoksydacji trans-stilbenu

Czytaj za darmo! »

Zsyntezowano nową grupę heterogenicznych katalizatorów zawierających kobalt(II) i miedź(II). Możliwość szerokiego zastosowania związków zawierających ugrupowanie oksiranowe skłania do badania i poszukiwania efektywnych metod ich otrzymywania. Opracowano syntezę katalizatorów na nośnikach polimerowych, jako matrycę zastosowano poli(kwas asparaginowy). Epoksydację wybranych związków organicznych prowadzono w łagodnych warunkach w temp. 60°C stosując tlen atmosferyczny jako utleniacz. Aspartic acid was polymerized without any catalyst under microwave irradn. The poly(aspartic acid) was converted to its Na salt and used as support for prepn. of Co and Cu catalysts by ion exchange in an aq. soln. The catalysts were then used for epoxidation of trans-stilbene in acrylonitrile wi[...]

Nowe katalizatory na nośnikach polimerowych do procesów utleniania związków organicznych


  Przedstawiono właściwości katalizatorów utleniania osadzonych na nośniku polimerowym. Omówiono właściwości powierzchni stosowanych katalizatorów na nośniku polistyrenowym i na kopolimerach styrenu oraz możliwości wykorzystania tych katalizatorów w reakcjach epoksydacji. Przedstawiono też przykładowe katalizatory polimerowe na bazie polianiliny i polifosfazenu z możliwością wykorzystania ich w reakcjach utleniania wybranych związków organicznych. A comprehensive review, with 106 refs., of structures and properties of polymer-supported metal-complex catalysts. In particular, the polystyrene, polyaniline and polyphosphazene- based catalysts for epoxidation of olefins and oxidn. Of some other org. compds. were taken into consideration. Olbrzymie znaczenie praktyczne katalizy wynika z faktu, że ok. 90% produktów przemysłu chemicznego wytwarza się w procesach katalitycznych. Większość z nich to procesy katalizy heterogenicznej, ale wciąż poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych. Nowe możliwości stwarza preparatyka katalizatorów na nośnikach polimerowych. Ważną zaletą polimerów jest łatwość z jaką ulegają one modyfikacji chemicznej, dzięki czemu możliwe stało się otrzymanie nowej generacji katalizatorów. Synteza katalizatorów immobilizowanych na nośnikach polimerowych miała na celu uzyskanie stabilnych i odtwarzalnych kata- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Edyta Hebda*, Jan Pielichowski Nowe katalizatory na nośnikach polimerowych do procesów utleniania związków organicznych New polymer-supported catalysts for oxidation of organic compounds Prof. dr hab. inż. Jan PIELICHOWSKI w roku 1961 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - synteza organiczna, chemia i technologia polimerów. Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosci[...]

Effect of polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) on crystallization of polyoxytetramethylenediol Ocena wpływu rodzaju i ilości POSS na przebieg krystalizacji polioksytetrametylenodiolu DOI:10.15199/62.2016.10.38


  Three com. polyhedral oligomeric silsesquioxanes were dispersed in liq. polyoxytetramethylenediol and heated up to dissoln. of solid phase. Both the solns. and dispersions were studied for crystallinity index and chem. structure. Przedstawiono wyniki badań nad dyspersjami wielościennych oligomerycznych silseskwioksanów (POSS) w poli(glikolu tetrametylenowym) (PTMG) stosowanymi w syntezie poliuretanów. Do badań wybrano dwufunkcyjne disilanolizobutylo- POSS (DSI‑POSS) i 1,2-propanodiolizobutylo- -POSS (PHI‑POSS), oraz ośmiofunkcyjny okta(3- -hydroksy-3-metylobutylodimetylo-siloksy)- -POSS (OCTA‑POSS). Określono temperatury rozpuszczania POSS, a uzyskane dyspersje przebadano metodami WAXD i DLS, uzyskując zbieżne wyniki. Stwierdzono, że największy wpływ na stopień krystalizacji PTMG mają POSS tworzące małe krystality. Najlepszą rozpuszczalnością odznaczał się DSI‑POSS. Poliuretany (PU) zawdzięczają swoje unikatowe właściwości strukturze semi‑krystalicznej, powstałej w wyniku rozdziału faz pomiędzy sztywnymi segmentami, tworzącymi sztywne domeny krystaliczne, a segmentami elastycznymi, tworzącymi domeny amorficzne. Wpływ na budowę PU mają przede wszystkim zastosowane dizocyjaniany i diole, jak również dodane nanonapełniacze, które zmieniając odległości pomiędzy segmentami sztywnymi, powodują osłabienie procesu agregacji. Ciekawym przykładem są napełniacze reaktywne, które posiadając grupy funkcyjne zdolne do reakcji, zostają wbudowane w łańcuch poliuretanowy1, 2). Takim rodzajem nanonapełniaczy są POSS, zbudowane z nieorganicznego, krzemionkowego rdzenia i organicznych podstawników. Fakt zmniejszenia stopnia krystaliczności może prowadzić do poprawy biozgodności poprzez zmniejszenie trombogeniczności3) i adhezji fibrynogenu4). Jest to szczególnie interesujące ze względu na zastosowanie kompozytów PU do produkcji sztucznego serca5), rozruszników6) i zastawek7), membran do hemodializy8) oraz stentów[...]

 Strona 1