Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Dębski"

The emission factors for total suspened particles and particulated matter subfractions produced during solid fuel combustion in residential and commercial sectors in Poland 2000–2013 Wskaźniki emisji pyłu całkowitego oraz jego subfrakcji ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w Polsce w latach 2000–2013 DOI:10.15199/62.2016.3.26


  The changes of the emission factors for the combustion of solid fuels in residential sector as well as the methodol. of their detn. in particular for the individual households and com. sectors in Poland were presented. The emission factors of total suspended particles and their fractions produced by the combustion of solid fuels in heating appliance below 1 MW were calcd. The forecasts of the emission factors up to 2024 for Poland were prepd. Zaprezentowano analizę zmian wskaźników emisji (WE) pyłów ze spalania paliw w sektorze bytowo-komunalnym oraz metodologię ustalania tych wielkości, szczególnie dla gospodarstw domowych oraz sektora usług. Wyznaczony trend odzwierciedla zmiany w strukturze urządzeń grzewczych oraz rodzaju stosowanych paliw stałych, tym samym zmiany emisyjności eksploatowanych w Polsce instalacji spalania zasilanych węglem i biomasą w latach 2000-2013. Zaprezentowana została także prognoza zmian wskaźników emisji, wynikająca z wdrożenia wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. w odniesieniu do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które zaplanowano na 2020 r. Oparto się na udokumentowanych badaniach i analizach, niezbędnych dla określenia zmian wskaźników emisji pyłu całkowitego TSP (total suspended particulate) oraz jego subfrakcji PM10 (particulate matter size below 10 μm) i PM2.5 (particulate matter size below 2.5 μm) powstających w procesie spalania paliw stałych w źródłach o mocy do 1 MW. 95/3(2016) 465 Zanieczyszczenie środowiska obserwowane jest w powietrzu, glebie i wodzie. Z punktu widzenia degradacji środowiska naturalnego kluczowe znaczenie ma jednak zanieczyszczenie powietrza. Wprowadzane do atmosfery pierwotne zanieczyszczenia oraz generowane wtórne ksenobiotyki oddziałują na glebę i wodę. Głównym źródłem emisji pyłów są procesy energetycznego wykorzystania paliw kopalnych oraz biomasy, zwłaszcza w sektorze komunalno-bytowy[...]

Pollutants emission data elaborated annually for UN Economic Commission for Europe Dane o emisjach zanieczyszczeń opracowywane dla Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ DOI:10.15199/62.2016.3.12


  Numerical data on emissions of air pollutants in key source categories in Poland in 2013 were estd. The estn. of uncertainty was also calcd. Omówiono wybrane dane emisyjne i analizy, które są corocznie przygotowywane dla potrzeb ONZ. Przykłady dotyczą głównych sektorów gospodarki i ważniejszych rodzajów działalności przemysłowej. W ramach postanowień Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości LRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution)1) oraz zobowiązań wobec Unii Europejskiej Polska przekazuje bilanse emisji zanieczyszczeń do powietrza zarówno do sekretariatu Konwencji2), jak i do Europejskiej Agencji Środowiska3). Dane o emisjach zanieczyszczeń do powietrza są przekazywane również do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej4) i stanowią element wielu publikacji. Zadania związane z bilansowaniem i zarządzaniem emisjami zanieczyszczeń do powietrza są wykonywane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w ramach zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zdefiniowanych w art. 11 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji5). Krajowa inwentaryzacja emisji obejmuje (i) zanieczyszczenia podstawowe (ditlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla(II)), (ii) pyły, w tym pył zawieszony całkowity (TSP) oraz frakcje drobne PM10 (particulate matter size below 10 μm) i PM2.5 (particulate matter size below 2.5 μm), (iii) metale ciężkie, w tym raportowane obowiązkowo: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel, (iv) niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) oraz (v) trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), w tym polichlorowane dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen (HCB), benzo(a)piren oraz 3 inne wielop[...]

Emission sources activity data projections. How to start? Projekcje aktywności źródeł emisji. Jak zacząć? DOI:10.15199/62.2016.3.48


  Preliminary forecasting metodol. of prodn. of H2SO4 and solvent-based paints in 2015-2030 by extrapolation, partial least squared regression and singular spectrum anal. was presented. A slight decrease in the prodn. of H2SO4 and a mild increase in the prodn. of paints in Poland were predicted. The forecast were made in order to est. atm. pollutant emissions in the context of the Convention on long-range transboundary air pollution. Przedstawiono propozycję metodyki wyznaczania projekcji aktywności źródeł emisji na potrzeby Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja LRTAP). Wykorzystano regresję metodą częściowych najmniejszych kwadratów oraz metodę SSA (singular spectrum analysis) w odniesieniu do produkcji kwasu siarkowego oraz używania farb na bazie rozpuszczalników. Projekcje emisji zanieczyszczeń powietrza są częścią wymagań wielu gremiów międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP)1-3). Australijskie Biuro Statystyki4) definiuje projekcje jako przewidywania wielkości aktywności źródeł emisji oraz emisji zanieczyszczeń z określonych działalności gospodarczych przy założeniu, że nastąpi zakładany uprzednio ciąg zdarzeń (tzw. scenariusz), np. określone zapotrzebowanie na produkt, tendencja gospodarki światowej i wzrost (spadek) PKB itd. Nieco inaczej zdefiniował te pojęcia Briggs5): "projekcje", "scenariusze" oraz "prognozy" są rodzajami przewidywań, niezależnie od ich skuteczności (analizowanej głównie ex post) oraz racjonalności przyjmowanych założeń. Taka definicja projekcji będzie też obowiązywała w dalszej części tego artykułu. Na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza mają wpływ głównie technologia produkcji oraz zastosowanie urządzeń ograniczania emisji (np. odsiarczania, odazotowania, odpylania), dlatego też projekcje emisji zanieczyszczeń pow[...]

 Strona 1