Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof CHWASTEK"

Problems in descriptions of hysteresis

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ideę modelu histerezy, w którym podatność różniczkowa jest iloczynem funkcji zależnej od magnetyzacji i sumy dwóch składników. Omówiono problemy związane z opisem procesów odwracalnych magnesowania. Abstract. The idea of product model of hysteresis is presented. Some problems related to the description of reversible magnetization processes are discussed. (Problemy w opisach histerezy) Słowa kluczowe: Odwracalność, procesy magnesowania, histereza Keywords: Reversibility, magnetization processes, hysteresis. Introduction The occurrence of ambiguous, history-dependent material responses to external stimuli in ferromagnetic, ferroelectric, magnetostrictive and piezoelectric materials has attracted attention of numerous researchers. For symmetrical excitations the so-called hysteresis loops are obtained as input-output relationships. The area within the loop is interpreted as a measure of dissipated energy during a single cycle of input variation. Therefore the existence of hysteresis loops is attributed to irreversible processes, which occur in these materials. These irreversible processes might be interpreted as the result of domain wall translations through structural defects present in the material i.e. inhomogeneities, impurities, dislocations of crystalline lattice, inclusions, voids etc., commonly termed as pinning sites [1]. If the amplitude of input signal is small, another situation can be envisaged. Energy of a moving domain wall may be insufficient for it to cross a pinning site. Then the wall behaves like a sling in a boy’s catapult - it bulges between two adjacent pinning sites, but as the applied field is removed, it restores its initial position. In that case there is no energy dissipation thus the process is reversible. The paper discusses some problems related to inclusion of reversible processes in descriptions of hysteresis [2] and presents a possible solution of the problem. Idea of produc[...]

Prediction of loss in non-oriented steel laminations

Czytaj za darmo! »

Some problems related to loss prediction in hysteretic media are identified. The deficiencies of three term loss separation formulas are pointed out. A novel approach, based on loss separation into two terms, is presented and verified using experimental data concerning chosen grades of non-oriented steel. Streszczenie. Zidentyfikowano niektóre problemy związane z predykcją strat w medium wykazującym histerezę. Wskazano na ułomność formuł trójskładnikowych stosowanych do predykcji strat. Zaprezentowano nowe podejście, oparte na separacji strat na dwa składniki. Dokonano weryfikacji eksperymentalnej opisu wykorzystując dane dla wybranych gatunków stali o ziarnie niezorientowanym. (Predykcja strat w arkuszach z blachy o ziarnie niezorientowanym). Keywords: Loss separation, non-oriented steel, Steinmetz equation, eddy currents. Słowa kluczowe: Separacja strat, stal o ziarnie niezorientowanym, równanie Steinmetza, prądy wirowe. Introduction Prediction of loss in laminations made of electrical steel is important for the designers of magnetic circuits in electric machines [1]. It is usually taken for granted in textbooks on magnetism, that loss can be decomposed into three components, related to the hysteresis phenomenon, eddy currents within the bulk material and eddy currents due to inhomogeneity of magnetic structure, cf. Fig. 1. Fig.1. Conventional loss separation scheme A number of theories has been developed in the past, aiming at a proper description of the mysterious third component of total loss, the so-called excess or anomalous loss. The studies on the issue in terms of the analysis of domain wall movement have been initiated already in the fifties of the last century with the papers by Williams et al. [2], Aspden [3] and Lee [4]. The landmark paper by Pry and Bean [5] has provided valuable insights into the role of magnetic domain structure, which have later been practically utilized in metallurgy (optimization of grain size[...]

Agresywna kolonia chwastów jako biomimetyczna metoda optymalizacji globalnej DOI:10.15199/48.2015.12.13

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono niedawno zaproponowany algorytm optymalizacji globalnej zainspirowany rozprzestrzenianiem się kolonii chwastów. Opisany algorytm jest zbliżony koncepcyjnie do innych współczesnych metaheurystyk, tj. roju cząstek czy algorytmów genetycznych. Jego cechy charakterystyczne to m.in. iteracyjny sposób działania, losowy dobór populacji początkowej, selekcja najbardziej optymalnych osobników. Działanie algorytmu przetestowano na wybranych problemach testowych. Abstract. In the paper a recently developed algorithm of global optimization, inspired with spreading of weed colonies, is presented. The discussed algorithm is conceptually close to other contemporary metaheuristics, e.g. particle swarm or genetic algorithms. Its characteristic features are, among others, iterative mode of operation, random choice of initial population, selection of most prospective individuals. The action of the algorithm is tested using chosen benchmark problems. (Invasive Weed Colonization as a biomimetic method of global optimization) Słowa kluczowe: Agresywna Kolonia Chwastów, biomimetyka, optymalizacja, zadania testowe. Keywords: Invasive Weed Colonization, biomimetics, optimization, benchmarks. Wprowadzenie Przyroda od dawna stanowiła źródło inspiracji dla badaczy. Współcześnie obserwuje się wiele udanych prób stworzenia nowych jakościowo produktów czy urządzeń, imitujących rozwiązania stworzone przez Matkę Naturę [1]. Nowoczesne algorytmy optymalizacji są często inspirowane przez obserwacje ze świata flory i fauny [2-4] W pracy przedstawiono niedawno zaproponowany algorytm optymalizacji globalnej IWO (ang. invasive weed optimization) [5]. W rolnictwie rozprzestrzenianie się chwastów stanowi poważny problem [6]. Metody plenienia się tych roślin stanowiły podstawę do opracowania algorytmu, który zdaniem jego twórców przewyższa efektywności[...]

Estimation methods for the Jiles-Atherton model parameters- a review

Czytaj za darmo! »

The Jiles-Atherton model is widely applied in the description of hysteresis in ferromagnetic, ferroelectric, magnetostrictive and piezoelectric materials, however the estimation procedure for recovery of its parameters may be troublesome for potential users. In the paper the issues related to the estimation problems are pointed out. The possible estimation methods are briefly discussed, includin[...]

Wykorzystanie strategii ewolucyjnej do estymacji parametrów modelu histerezy

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano strategię ewolucyjną do estymacji parametrów fenomenologicznego modelu histerezy autorstwa Takácsa uzupełnionego o składnik reprezentujący procesy odwracalne zachodzące podczas procesu magnesowania. … Abstract. An evolution strategy for parameter estimation of the Takács phenomenological model of hysteresis is proposed. The description is supplemented with a component related to reversible magnetization processes. (Estimation of parameters for a hysteresis model using evolution strategy). Słowa kluczowe: model histerezy, estymacja parametrów, strategie ewolucyjne, . Keywords: hysteresis model, parameter estimation, evolution strategies, . Wstęp Modelowanie pętli histerezy wymaga wyznaczenia optymalnego zestawu parametrów modelu. Do tego celu stosowane są różne techniki optymalizacyjne, w tym strategie ewolucyjne [1,2]. W niniejszej pracy rozważono wykorzystanie strategii ewolucyjnych do estymacji parametrów fenomenologicznego modelu Takácsa [3,4] uzupełnionego o składnik reprezentujący procesy odwracalne zachodzące podczas procesu magnesowania. Równania modelu Model Takácsa jest oparty na nieliniowej transformacji typu tangens hiperboliczny. Zmienna na osi x została zidentyfikowana jako tzw. pole efektywne, natomiast zmienna na osi y jako magnetyzacja [5]. Pole efektywne reprezentuje kooperatywne oddziaływanie pomiędzy momentami magnetycznymi wewnątrz materiału, w pierwszym przybliżeniu jest ono wyrażone za pomocą dodatniego sprzężenia w systemie jako Heff = H +  M. Pole efektywne może być uzupełnione o dodatkowe czynniki, pozwalające przykładowo na opis procesu magnesowania materiału przy podwyższonej częstotliwości wymuszenia [5, 6]. W równaniach modelu rozważanych uprzednio w pracach [5, 6] składowa magnesowania związana z procesami odwracalnymi była pominięta w celu ich uproszczenia. W pracy [6] wykazano, że struktura równań uproszczonego modelu Takácsa jest równoważna strukturze równań model[...]

Analiza działania algorytmu optymalizacji globalnej "branch-and-bound" DOI:10.15199/13.2015.12.6


  We współczesnej elektronice wielokrotnie występuje konieczność rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Typowe zadania inżynierskie to m. in. problem optymalnego rozlokowania układów scalonych na płytce drukowanej [1], identyfikacja parametrów modeli wybranych elementów biernych [2-6], analiza zjawisk sprzężonych w systemach [4, 7, 8], określenie optymalnej struktury sieci neuronowych wykorzystywanych w algorytmach sterowania urządzeń [9], estymacja zawartości harmonicznych w sygnałach w torach pomiarowych [10], czy też wyznaczenie w warunkach rzeczywistych minimalnej liczby nadajników i ich lokalizacji przestrzennej w taki sposób, aby spełnione były kryteria "pokrycia" sygnałem określonego obszaru i odpowiedniej jakości dostarczanych usług [11]. Elektronicy mają obecnie do dyspozycji szereg użytecznych narzędzi optymalizacyjnych zaimplementowanych w popularnych pakietach typu CADENCE, MATLAB itp. Niektóre algorytmy i metody optymalizacyjne wymagają dostrojenia swoich ustawień i/lub są stosunkowo trudne w użyciu. W przypadku metaheurystycznych metod sztucznej inteligencji należy zadbać o powtarzalność otrzymywanych wyników, co jest czasochłonne. W pracy przedstawiono algorytm "branch-and -bound", którego istotną zaletą jest deterministyczny sposób działania. Działanie algorytmu przetestowano na kilku zadaniach testowych o znanych minimach globalnych. Algorytm "branch-and-bound" Algoryt[...]

Energooszczędne transformatory energetyczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono informacje dotyczące możliwości poprawy parametrów użytkowych transformatorów energetycznych poprzez zastosowanie w nich rdzeni magnetycznych wykonanych z nowego typu taśm amorficznych i nanokrystalicznych. Wskazano, że możliwe jest uzyskanie tą drogą transformatorów o mniejszej wadze oraz wykazujących podczas pracy mniejszy poziom hałasu. Wskazano na ekonomiczne i proekologiczne korzyści z ich stosowania w systemie energetycznym. Abstract. The paper concerns the possibilities of improvement in properties of electric power transformers through the use of magnetic circuits made of some new types of amorphous and nanocrystalline ribbons. It was pointed out, that the application of these materials on transformer cores results in reduction of weight and noise level [...]

Energy efficient distribution transformers

Czytaj za darmo! »

The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-ecological advantages resulting from application of amorphous distribution transformers in electric power systems were considered. Streszczenie. W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomiczne i proekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznych w systemach elektroenergetycznych. (Możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych) Keywords: distribution transformers, energy savings, investment profitability, environment protection. Słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, oszczędność energii, opłacalność inwestycji, ochrona środowiska. Introduction Distribution transformers are units of electric power systems, in which electricity is transformed form the voltage level 1 - 50 kV to the voltage level 120 V + 1 kV, in dependence on consumers’ needs. Energy efficiency of distribution transformers is very high, typically ranging between 96% and 99%. However, due to a large number of distribution transformers in electric power system and their long lifetime (30 - 40 years), even small improvement in the efficiency of these units could result in significant energy savings [1]. These issues are important both from economic and ecological viewpoints. Increase of energy efficiency of distribution transformers could be obtained reducing three types of transformer losses: - no-load loss (iron or core loss) can be reduced by [...]

Włókna amorficzne: technologia i właściwości

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano technologie produkcji oraz właściwości włókien amorficznych oraz włókien amorficznych w szklanej powłoce. Wskazano na znaczący wpływ składu chemicznego oraz poziomu naprężeń powstałych w procesie produkcji na końcowe właściwości włókien. Przedstawiono zjawiska obserwowane we włóknach amorficznych, tj. bistabilność magnetyczną oraz gigantyczną magnetoimpedancję, wyjaśniono źródła ich powstawania oraz wskazano na potencjalne możliwości wykorzystania w praktycznych zastosowaniach. Abstract. The paper described production technologies and properties of amorphous wires and glass-coated amorphous wires. A significant impact of the chemical composition as well as the level of internal stress on final properties of amorphous wires was pointed out. Interesting physical phenomena observed in amorphous wires, as magnetic bistability and giant magneto-impedance effect, were revealed. Potential scope of practical application of amorphous wires was presented. (Amorphous wires: technology and properties) Słowa kluczowe: włókna amorficzne, bistabilność magnetyczna, zjawisko gigantycznej magnetoimpedancji. Keywords: amorphous wires, magnetic bistability, Giant Magneto-Impedance effect. Wstęp Materiały magnetyczne o strukturze amorficznej otrzymuje się w procesie gwałtownego schłodzenia strugi ciekłego metalu, co powoduje przejście od fazy ciekłej do stałej z pominięciem procesu krystalizacji. Materiały amorficzne, ze względu na brak struktury krystalicznej oraz oddziaływań dalekiego zasięgu, posiadają unikalną kombinację właściwości magnetycznych, elektrycznych i mechanicznych. Materiały amorficzne są wytwarzane na skalę przemysłową w postaci cienkich taśmy, stosowanych przede wszystkim do produkcji rdzeni transformatorów rozdzielczych [1-6]. Materiały te znalazły również inne zastosowania, m. in. do budowy czujników pola magnetycznego [7-9]. W latach 80-tych ubiegłego wieku rozpoczęto produkcję materiałów amorficznych o cylindryczn[...]

 Strona 1  Następna strona »