Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Poniecka"

Wpływ ruchu drogowego na zanieczyszczenia gleb i roślin rtęcią


  Badano zawartość rtęci w próbkach gleby i roślin (Solidago virgaurea) pobranych w pobliżu trzech tras komunikacyjnych w rejonie Warszawy (odległość od osi drogi do 200 m, głębokość do 100 cm). Najwyższą zawartość rtęci stwierdzono w próbkach gleby pobranych z wierzchniej warstwy gleby w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz w odległości 50-100 m od drogi (odpowiednio 0,229 i 0,237 mg Hg/kg suchej masy gleby). Zawartość rtęci w materiale roślinnym była wyraźnie niższa i nie przekraczała 0,043 mg Hg/kg suchej masy rośliny. Wyznaczone zawartości były w każdym przypadku niższe od zawartości przyjmowanych jako naturalne. Content of Hg in soil and Solidago virgaurea plant samples collected in the neighbourhood of 3 arterial roads in Poland (distance up to 200 m, depth up to 100 cm) was detd. by using an Hg analyzer. The highest Hg content was found in the surface layer of the soil either close to the road or 50-100 m remote from the road axis (0.229 or 0.237 ppm, resp.). The Hg contents in the plant samples were remarkably lower (up to 0.043 ppm). The contents detd. were lower than the values accepted as natural. Procesy spalania węgla i innych paliw, procesy metalurgiczne oraz spalanie odpadów komunalnych i przemysłowych to najważniejsze antropogeniczne źródła emisji rtęci do środowiska. Dla Europy oszacowano, że 69% zanieczyszczeń rtęcią pochodzi ze spalania paliw1), przy czym 50% rtęci emitowanej w wyniku procesów spalania paliw uwalniana jest w postaci elementarnej, a pozostałe 50% w postaci różnych połączeń rtęci dwuwartościowej. Zawartość rtęci w ropie naftowej waha się w granicach 0,002 mg/kg, zaś w benzynie wynosi średnio 0,002 mg/kg, co czyni transport samochodowy jednym z czynników wpływających na zawartość tego pierwiastka w środowisku. Rtęć w glebie występuje w postaci wielu form, które pod względem właściwości można podzielić na formy: łatwo lotne (np. Hg0 i (CH3)2Hg), łatwo rozpuszczalne w wodzie (np. Hg2+, HgCl2 i [...]

The effect of road traffic on soil and plant contamination with lead and chromium Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin ołowiem i chromem DOI:10.15199/62.2016.3.10


  Pb and Cr contents in soil samples collected near 2 main roads in the Warsaw area (distance 5-200 m from the road at the depth of 0-20 cm and 80-100 cm) were analyzed by Tessier sequential method. The highest total contents of Pb and Cr (35.4 and 4.03 mg/kg, resp.) were found in the upper layer of the soil at the distance 5 m from the road. Pb in soil collected on both roads was bonded to Fe and Mn oxides while Cr to org. matter. For plants, the max. content of Pb and Cr were 1.8 mg/kg (at distance 5 m from the road) and 2.3 mg/kg (at distance 200 m from the road), resp. Badano zawartość ołowiu i chromu w próbkach gleb i roślin (Solidago virgaurea L.) pobranych w pobliżu dwóch tras komunikacyjnych w pobliżu Warszawy (odległość: 5, 10, 20, 50, 100 i 200 m od jezdni, próbki gleby pobierano z głębokości 0-20 cm i 80-100 cm). Największą zawartość całkowitą badanych metali stwierdzono w wierzchniej warstwie gleby przy trasie E30. Wartości te nie przekraczały jednak dopuszczanych prawem zawartości. W analizowanych glebach wzdłuż tras komunikacyjnych ołów i chrom związane były z frakcją III i IV. Zanieczyszczenia gleb są powszechnie uznawane za jedną z przyczyn ich degradacji, zarówno na terenach rolniczych, jak i zurbanizowanych1, 2). Metale ciężkie należą do głównych zanieczyszczeń wymienianych przez wielu autorów3-5). Są one naturalnymi składnikami litosfery, jednak na skutek rozwoju przemysłu wydobywczego, przetwórczego i innych gałęzi przemysłu, a także rolnictwa i wzrastającego ruchu samochodowego ich zawartość w poszczególnych elementach litosfery często przewyższa wartości tła geochemicznego6, 7). Pojazdy samochodowe są jednym ze źródeł zanieczyszczenia środowiska. Na skutek ruchu drogowego jest emitowanych ponad 150 substancji8). Na 1 kg paliwa pojazd samochodowy wydziela 12-13 m3 spalin, w zależności od stanu technicznego. Silnik o mocy 50 KM wytwarza 300 m3 spalin w ciągu 1 h9). Zanieczyszczenie środowiska następuje [...]

 Strona 1