Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz DRÓŻDŻ"

metoda wrażliwościowa w ocenie wpływu dokładności pomiarów parametrów macierzy s elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatora esd


  Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) są jednym z podstawowych testów, jakim poddaje się wyroby elektryczne w celu sprawdzenia ich właściwości w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Ogólne zasady przeprowadzania tych badań przedstawiono w normie PN-EN 61000-4-2 [1]. Dla zapewnienia wiarygodności badań symulator poddaje się okresowej weryfikacji w sposób zgodny z zaleceniami powyższej normy. Schemat stanowiska do przeprowadzania pomiarów prądu przedstawiono na rys. 1 (wszystkie rysunki na III stronie okładki). Elementy tego stanowiska stanowią: tarcza rozładowcza, oscyloskop i kabel z tłumikiem łączący wyjście tarczy z wejściem oscyloskopu. Elementy te, z wyjątkiem części zewnętrznej tarczy, są umieszczone w ekranowanej komorze (w tzw. klatce Faradaya). Dla uzyskania wiarygodności wyników pomiarów niezbędne jest podawanie ich niepewności. Sporządzenie rzetelnego bilansu niepewności należy do czynności bardzo trudnych i pracochłonnych, wymaga przeprowadzenia rozbudowanych procedur obliczeniowych i analiz. Na złożoność tego zagadnienia składają się m. in. podane niżej czynniki. - zjawisko fizyczne wyładowań ESD jest z dziedziny techniki wysokich napięć (powietrzne wyładowanie łukowe przy naładowaniu elektrycznością statyczną do kilku lub kilkunastu kV). - charakterystyka widmowa prądu wyładowań ESD rozciąga się w zakresie do kilku GHz. - do przeprowadzenia weryfikacji impulsu prądu konieczny jest specjalistyczny oscyloskop o analogowym paśmie przekraczającym 1 GHz i częstotliwości próbkowania rzędu 10 x 109 próbek na sekundę. - występuje konieczność przeprowadzenia złożonych transformacji czasowo-częstotliwościowych i określenia wpływu na wyznaczany prąd (podawany w dziedzinie czasu) składników niepewności zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości (np. niektórych parametrów oscyloskopu). - parametry wysokoczęstotliwościowe tarczy rozładowczej nie mogą być pomierzone bezpośrednio, konieczne jest s[...]

Symulacje z zastosowaniem macierzy S przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych DOI:10.15199/48.2017.12.22

Czytaj za darmo! »

Symulacja jest próbą odtworzenia właściwości badanego obiektu. W technice symulację stosuje się w przypadku weryfikacji konstrukcji, w celu kontroli projektu lub sprawdzenia istniejącego materialnego układu w pewnych warunkach trudnych lub niebezpiecznych do otworzenia. Dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnym staje się tworzenie modeli na podstawie pomiarów macierzy S elementów układu lub toru pomiarowego. Pozwala to na wykonywanie symulacji na rzeczywistym obiekcie, a nie na modelu matematycznym (stworzonym w oparciu o założenie teoretycznie). Pomiary macierzy S Pomiar macierzy impedancyjnej S w funkcji częstotliwości umożliwia jednoznaczne opisanie parametrów elektrycznych urządzenia lub systemu traktując go jako wielowrotnik. Tego typu pomiary umożliwiają kalibrację urządzeń, stanowisk pomiarowych, czy też ocenę przydatności stanowisk do badań. Jedną z dziedzin, w której powszechnie stosuje się pomiary macierzy S urządzeń i stanowisk jest kompatybilność elektromagnetyczna (z ang. Electromagnetic comaptibility - EMC). W przypadku pomiarów i badań urządzeń w różnych laboratoriach zakończonych oceną, wymagane jest potwierdzenie spełnienia wymagań przez stanowisko pomiarowe. Pomiary macierzy rozproszenia S (wszystkich parametrów lub wybranych) wykonuje się m.in. przy weryfikacji: - układów sprzęgająco-odsprzęgających wykorzystywanych przy badaniach odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej - standard EN 61000-4-6 - parametry S11, S21 [1,2]. - sieci sztucznych przy pomiarach emisji zaburzeń przewodzonych zgodnie z EN 55016-2-1 parametry S11, S21 [4], anten pomiarowych - parametry S11, - przydatności komór bez obiciowych do pomiarów emisji zaburzeń (pomiar NSA oraz VSWR) - parametry S11 i S21, - tarczy prądowej wykorzystywanej przy weryfikacji impulsu wyładowania elektrostatycznego zgodnie ze standardem EN 61000-4-2 [1,6,9,10]. Stanowisko do weryfikacji gene[...]

Metoda szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono nową metodę szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych. Metoda ta posiada wiele korzystnych cech i jest bardziej wiarygodna w stosunku do metod dotychczas stosowanych. W budżecie niepewności uwzględnione zostały właściwości głównych elementów toru pomiarowego w szerokim zakresie częstotliwości. W konkluzji wsk[...]

Oddziaływanie Pulsacyjnych Pól Elektrycznych (PEF) na mikroorganizmy w kontekście technologii żywności

Czytaj za darmo! »

Pulsacyjne pola elektryczne (PEF) są jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania zazwyczaj płynnych produktów spożywczych, takich jak soki, mleko czy masa jajowa. Głównym czynnikiem wpływającym na inaktywację drobnoustrojów jest oddziaływanie polem elektrycznym, o wartości natężenia 10-80 kV/cm, czego skutkiem jest elektroporacja błony komórkowej drobnoustrojów, prowadząca do śmierci komórki i zwiększenia trwałości produktu spożywczego. Metoda PEF jest szczególnie skuteczna razem z innymi metodami w ramach" teorii płotkowej". Abstract. Pulsed Electric Fields (PEF) are one of the unconventional preservation method of mainly liquid food products like juices, milk or whole eggs. The main inactivation factor of microorganisms is treatment of PEF in range of 10-80 kV/cm what results in electroporation of microorganism’s cell and its death, what leads to longer “shell life" of food products. PEF method is especially useful with another methods in the framework of so called “hurdle theory". (Pulsed Electric Fields (PEF) treatment on microorganisms in the context of food technology). Słowa kluczowe: pulsacyjne pola elektryczne, mikroorganizmy, inaktywacja, utrwalanie żywności Keywords: pulsed electric fields, microorganisms, inactivation, food preservation Wstęp Klasyczne metody takie jak obróbka termiczna, suszenie, utrwalanie za pomocą soli czy innych chemicznych dodatków są stopniowo uzupełniane przez nowe technologie, takie jak: pakowanie w modyfikowanej atmosferze i warunkach aseptycznych, oddziaływania mikrofalowe, magnetyczne pola oscylacyjne, wysokie ciśnienia hydrostatyczne (HHP), pulsacyjne pola elektryczne (PEF), ultradźwięki, ultrafiolet, ogrzewanie za pomocą fal radiowych, ogrzewanie omowe, pulsacyjne promieniowanie rentgenowskie oraz wiele innych [1]. Nietermiczne metody utrwalania żywności, do których zaliczyć można m.in. pulsacyjne pola elektryczne, wpływają w niewielkim stopniu na obniżenie wartości odżywc[...]

Badania zaburzeń elektromagnetycznych na przyłączach energetycznych odnawialnych źródeł energii DOI:10.12915/pe.2014.05.055

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody badań zaburzeń, stosowane urządzenia pomiarowe oraz przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń, występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i elektrowni wodnej. Abstract. The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of disturbances occurring in the main power circuits of wind and small hydro-electric power plants (The tests of electromagnetic disturbances on the power connections of renewable energy sources). Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, odnawialne źródła energii. Keywords: electromagnetic disturbances, renewable energy sources. doi:10.12915/pe.2014.05.55 Wprowadzenie W procesie wytwarzania energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe i wodne, występują niekorzystne efekty w postaci zaburzeń elektromagnetycznych, które nakładają się na generowany sinusoidalny przebieg sieciowy. Zaburzenia te są produktem ubocznym tego procesu. Mają one różnorodny charakter. Najczęściej są to przebiegi impulsowe - pojedyncze impulsy lub ich wiązki, występujące w sposób przypadkowy lub okresowy. Impulsy te mają różne kształty, przy czym najczęściej zbliżone są do przebiegu wykładniczego lub oscylacyjnego tłumionego. Występują też zapady i zaniki napięcia sieciowego, przy czym niektóre z nich powtarzają się z określoną częstotliwością. Zdarza się również dość cz[...]

Prototypowe stanowisko laboratoryjne do badania topliwości popiołu metodą rurową DOI:10.15199/48.2015.01.30

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono prototypowe wysokoczęstotliwościowe stanowisko laboratoryjne do badania topliwości popiołu metoda rurową. Opisano celowość prowadzenia badań temperatury topliwości popiołów oraz zalety i wady dotychczas stosowanych urządzeń. Podano założenia dotyczące zbudowanego urządzenia oraz rozwiązania techniczne zastosowanego układu przekształtnikowego. Pokazano, ze zbudowane stanowisko laboratoryjne pozwala na oznaczanie tego parametru popiołu metodą rurową zgodnie z PN-ISO-540:2001 jak również na szybkie oznaczenie wartości temperatury płynięcia popiołu w pobliżu stanowiska pracy pieca. Jako wskaźnik temperatury płynięcia popiołu zastosowano kamerę cyfrową i komputerową obróbkę zapisanej informacji wizualnej i temperatury. Parametry zbudowanego prototypowego stanowiska laboratoryjnego pozwalają na zastosowanie go, nie tylko do badania temperatury płynięcia popiołów dennych otrzymanych w procesie spalania biomasy lignocelulozowej ale również mieszanin biomasy z węglami kamiennym i brunatnym, torfem oraz innych paliw stałych. Abstract. A high frequency electric heating set enabling determination of the characteristic ash fusibility temperatures using tube method was presented. The advisability of researching the fusibility temperature of ashes as well as advantages and disadvantages of so far used sets were described. The principles on the built set and technical solutions of the applied converting system were described. It was shown, that the built lab station makes it possible to determine this parameter of ash using tube method in compliance with norm PN-ISO-540:2001 as well as to determine ash flow temperature near the furnace work station in a fast way. A digital camera and computer processing of saved visual information and temperature were used to determine the temperature of ash flow. The parameters of the built prototype set enable to use it not only for researching the fusibility temperatures of bottom ashes gained in the[...]

Mikrofalowa metoda określania wilgotności lignocelulozowych paliw stałych DOI:10.15199/48.2015.12.24

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była budowa toru mikrofalowego z przelotowym otworem umożliwiającego określenie wilgotności lignocelulozowych paliw stałych. Tor mikrofalowy zbudowany został z generatora, falowodu z przelotowym otworem wykonanym w szerszych ściankach, oraz krótkiego zwartego na końcu odcinka falowodu z detektorem lub obciążonego miernikiem mocy. Badania wilgotności przeprowadzono umieszczając w otworze próbki w kształcie walca z drewna lub peletu, odnosząc otrzymane straty mocy do mocy na wyjściu przy braku próbki w falowodzie. Abstract. The aim of the study was the construction of the microwave path through hole allows you to specify humidity lignocellulosic solid fuels. The microwave generator is built, the waveguide through hole formed in the wider wall, and the short short-circuited section of the waveguide to the detector or load power meter. Moisture tests were carried out using received in the opening as a sample in the cylindrical timber or pellet reference received power losses to the output power in the absence of the sample in the waveguide. (MIicrowave method for determining the moisture of lignocellulosic solid fueles). Słowa kluczowe: lignoceluloza, wilgotność, poprzecznie wycięty tor falowodowy, straty mocy. Keywords: lignocellulose, water content, wave guide with hole, power losses. Mikrofale, ich zastosowanie i pochłanianie Mikrofale, jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali pomiędzy falami ultrakrótkimi a podczerwienią czyli mieszczą się one w zakresie częstotliwości rzędu f [GHz] od 3 do 300 [7]. Rozwój teorii mikrofal i techniki ich stosowania nastąpił dopiero w czasie prac nad radarem latach trzydziestych dwudziestego wieku. Stosowanie częstotliwości mikrofalowych oznacza, że rozmiary urządzenia są zbliżone do długości stosowanej fali a opisu obwodu dokonuje się za pomocą równań teorii pola elektromagnetycznego. Najczęściej stosowanym urządzeniem służącym do prowadzenia mikrofal jest falowód. Promien[...]

Wykorzystanie emisji biofotonów do parametryzacji jakościowej produktów spożywczych DOI:10.15199/48.2017.01.37

Czytaj za darmo! »

W badaniach podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska opóźnionej luminescencji materii organicznej do oceny jej właściwości istotnych z punktu widzenia prozdrowotnego jej wykorzystania. W celu realizacji eksperymentu zbudowano stanowisko pomiarowe wyposażone z fotopowielacz służący do identyfikacji fotonów emitowanych przez wzbudzaną optycznie materię organiczną. Proces pomiaru liczby emitowanych biofotonów odbywał się automatycznie do czego wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano zróżnicowanie liczby biofotonów w obrębie badanych grup produktów spożywczych, stwierdzenie to dotyczy produktów finalnych oraz składowych stanowiących ich recepturę. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania materii organicznej pod względem stopnia emisji biofotonów. Abstract In the following studies there has been made an attempt to determine the possibility of using the phenomenon of delayed luminescence of organic matter to evaluate its properties relevant to its health promotion use. In order to carry out the experiment there was built a measurement station equipped with a photomultiplier tube used to identify the photons emitted by the optically excitable organic matter. The process of measuring the number of emitted bio-photons took place automatically for what LabView programming environment was used. There has been a diversification of the number of bio-photons within the investigated food groups, this statement applies to the final products and components constituting their recipe. It has been observed that there is a practical possibility of differentiation of organic matter in terms of the level of biophotons emissions. (The use of bio-photons emission for the quality parameterization of food products) Słowa kluczowe: biofotony, fotopowielacz, jakość żywności, luminescencja Keywords: biophotons, photomultiplier, food quality, luminescence Wstęp Określanie jakości żywności, szczególnie w przypadku j[...]

Nakłady energetyczne podczas mielenia biomasy przygotowywanej do procesu peletowania DOI:10.15199/48.2017.01.56

Czytaj za darmo! »

Przygotowanie surowca lignocelulozowego do procesu peletowania lub brykietowania jest ważnym etapem w produkcji powszechnie dziś stosowanych paliw ekologicznych. W cenie peletu lub brykietów, oprócz kosztów materiałowych, istotnym czynnikiem jest koszt całkowity procesu produkcji, składowania i transportu. W tej pracy zajęto się tylko nakładami energetycznymi podczas przygotowania lignocelulozy do dalszej obróbki, dla wybranych rodzajów materiału. Nakłady energetyczne związane są tu przede wszystkim z pracą urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej oraz rozłożonych kosztów ich remontów i wielkości amortyzacji pozwalają na szacowanie w prosty sposób rzeczywistych kosztów tej części produkcji peletów i brykietów. Abstract. Preparation of lignocellulose raw material for pellet or briquette production is one of the key operations in production of widely used nowadays green fuels. Market price of agglomerated fuels (pellet or briquettes) is influenced not only by material cost, but also by costs related to production, transportation and storage. The paper concerns only costs related to preparation of lignocellulose for further operation, for selected types of materials. Energy consumption is related mainly to work of electrical and electromechanical devices. After taking into account energy and maintenance cost as well as amortisation of the apparatus, it is possible to define share of pellet or briquettes. (Energy consumption during grinding of biomass for pelletisation). Słowa kluczowe: energia elektryczna, energochłonność mielenia, biomasa, rośliny energetyczne Keywords: electrical energy, energy consumption of the grinding, biomass, energy crops Wstęp Pelet i brykiet jako biopaliwa stałe wytworzone najczęściej z surowców lignocelulozowych uważane są obecnie za jedno z najpopularniejszych paliw odnawialnych stosowanych w układach energetycznych w skali przemysłowej jak i indywidua[...]

 Strona 1  Następna strona »