Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA"

Anthropogenic particles as a source of polycyclic aromatic hydrocarbons in high-temperature processes. Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych


  A review, with 10 refs., of technol. processes, toxic compds. emitted and anal. methods used for the detn. of polycyclic arom. hydrocarbons in air. Przedstawiono wybrane procesy technologiczne, które stanowią jedno z przykładowych źródeł cząstek drobnych w środowisku pracy. Scharakteryzowano substancje chemiczne, które mogą osadzać się na pyłach. Przedstawiono wyniki badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach pyłów antropogennych emitowanych podczas procesów walcowania i przy piecu indukcyjnym. Zanieczyszczenia chemiczne emitowane do powietrza stanowisk pracy podczas różnych procesów technologicznych mogą występować zarówno w fazie gazowej, jak i w postaci cząstek stałych. W wyniku zjawiska adsorpcji lub kondensacji znaczące ilości gazów i lotnych substancji organicznych mogą osadzać się na cząstkach stałych, np. metale, lotne związki organiczne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) na cząstkach węgla, dioksyny na sadzy. Do oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne występujące w powietrzu w postaci aerozoli/pyłów lub osadzone na cząstkach stałych zwykle wykorzystuje się metodę filtracji lub łączoną metodę filtracji z metodą adsorpcji w celu wydzielenia badanego analitu z powietrza, jak np. podczas analizy WWA, dymów asfaltu, co umożliwia oznaczanie całkowitej frakcji wdychanej badanej substancji. Prowadzone do tej pory badania przede wszystkim środowiska naturalnego, ale również i środowiska pracy skupiały się głównie na analizie chemicznej frakcji pyłu zawieszonego PM 10 i 2,5 μm1-3). Zastosowanie próbników typu SPCI do wyodrębnienia frakcji pyłów zawierającej cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 0,25 μm (PM0,25) nie jest rozpowszechnione i istnieje niewiele doniesień literaturowych na temat badań składu chemicznego pyłu tej frakcji4-6). Możliwości przedostawania się pyłów drobnodyspersyjnych (< [...]

The study of thoracic and inhalable fractions of sulfuric acid in various technological processes Badanie zawartości frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowego(VI) w różnych procesach technologicznych DOI:10.15199/62.2015.10.47


  The air samples collected at various stages of concd. H2SO4 and TiO2 prodn. were studied for the acid content. The highest concs. of the acid in the thoracic fraction were found at the point of sampling a mixt. contg. 30% H2SO4, at the emitter as well as at the clarifier. They were 10.32, 10.92 and 35.5 μg/m3, resp. The concns. of the inhalable fraction taken at the same points were 28.42, 16.55 and 85.8 μg/m3, resp. Thoracic fractions of H2SO4 constituted 26-95% of inhalable fraction, depending on the type of sampling and analyzed process. Przedstawiono wybrane etapy produkcji i przetwarzania kwasu siarkowego(VI), które stanowią jedno z przykładowych źródeł emisji aerozolu kwasu w środowisku pracy. Przedstawiono odpowiednie próbniki do pobierania frakcji aerozolu. Porównano wyniki badań kwasu siarkowego we frakcjach torakalnej i wdychalnej. Kwas siarkowy(VI) jest jednym z najmocniejszych kwasów mineralnych, o silnych właściwościach higroskopijnych. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie (we wszystkich proporcjach) z wydzieleniem ciepła. W przemyśle kwas siarkowy(VI) otrzymuje się metodą kontaktową przez utlenienie ditlenku siarki pochodzącego ze spalania siarki lub prażenia siarczków metali, np. pirytu. Utlenianie zachodzi za pomocą tlenu z powietrza w obecności katalizatora pentatlenku wanadu osadzonego na żelu krzemionkowym, aktywowanego tlenkami metali alkalicznych. Jako substancję pochłaniającą stosuje się zwykle nie wodę, lecz stężony kwas siarkowy(VI), który znacznie lepiej absorbuje tritlenek siarki niż woda1). W powietrzu tritlenek siarki tworzy koloidalny roztwór stałych cząstek, który jest bardzo słabo zwilżany wodą. Powstający roztwór tritlenku siarki w stężonym kwasie siarkowym(VI), zwany oleum, jest rozcieńczany wodą i daje kwas siarkowy(VI). Kwas siarkowy(VI) należy do substancji wielkotonażowych (produkowanych na wielką skalę). Według danych GUS w 2014 r. wielkość produkcji kwasu siarkowego(VI) w [...]

 Strona 1  Następna strona »