Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Kosz"

IMPLEMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KURSOWEGO W SYSTEMIE NAWIGACJI INERCYJNEJ DOI:10.15199/59.2016.6.28


  IMPLEMENTATION OF INTEGRATED HEADING REFERENCE SYSTEM IN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono implementację zintegrowanego systemu kursowego opartego na czujnikach inercyjnych jakimi są żyroskopy oraz magnetometry. Opisano metody wyznaczania kursu poruszającej się osoby, a następnie przedstawiono integrację otrzymanych wyników w oparciu o filtr Kalmana. Zaprezentowane wyniki badań uzyskano na podstawie testów przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach przy wykorzystaniu jednostki pomiarowej. Abstract: In this article was shown implementation of integrated heading reference system based on inertial sensors such as gyroscope and magnetometer. Methods of determining heading of moving person and then integration of the results based on Kalman filter, were described. Presented results were obtained during functional tests in real conditions using inertial measuring unit. Słowa kluczowe: kompas elektroniczny, nawigacja inercyjna, system kursowy, żyroskop Keywords: electronic compass, gyroscope, heading reference system, inertial navigation 1. WSTĘP W lokalizowaniu ruchomych obiektów na zadanym obszarze często wykorzystuje się systemy nawigacji inercyjnej, które umożliwiają wyznaczenie przemieszczenia na podstawie przebytej drogi obliczonej dzięki pomiarom przyśpieszeń liniowych oraz prędkości kątowych w odniesieniu do uprzednio wyznaczonego położenia. Systemy nawigacji inercyjnej znajdują często zastosowanie w tzw. środowiskach zamkniętych, których główną cechą jest brak dostępu do zewnętrznych systemów radiolokalizacyjnych. Istotnym parametrem nawigacyjnym, którego znajomość jest niezbędna do realizacji inercyjnego systemu nawigacyjnego, jest kierunek przemieszczania się, czyli kurs poruszającej się osoby. Stosowanie pojedynczych urządzeń do pomiaru tego parametru może stwarzać trudności w uzyskaniu wymaganej stabilności systemu. Z tego względu stosuje się zintegrowane systemy kursow[...]

Badania i analiza uwarunkowań propagacji fal radiowych w wybranych środowiskach zamkniętych DOI:10.15199/13.2016.10.4


  Streszczenie W artykule scharakteryzowano stanowisko badawcze do pomiarów własności propagacji fal radiowych w środowiskach zamkniętych. Przedstawiono szczegółowy opis zarówno części nadawczej, jak i odbiorczej tego stanowiska, a następnie przedstawiono opis zamkniętych środowisk propagacyjnych, w których przeprowadzono badania pomiarowe. W artykule zaprezentowano opracowane scenariusze pomiarowe, na podstawie których została wykonana kampania pomiarowa w rzeczywistych warunkach propagacyjnych. Na koniec zaprezentowano wstępną analizę otrzymanych wyników badań pomiarowych. Słowa kluczowe: propagacja fal radiowych, tłumienie propagacyjne, środowisko zamknięte, stanowisko badawcze Abstract In article, the work stand to measurements of mechanism radio wave propagation in harsh environments was characterized. Detailed description of transmitting and receiving part of this stand and then description of selceted harsh environments was presented. In article, developed measurement scenarios which have been used in measurement campaign in real propagation conditions were described. At the end preliminary analysis of the results of the measurement has been elaborated. Keywords: radio wave propagation, path loss, harsh environment, work stand Realizacja bezprzewodowych systemów transmisji danych przy użyciu fal radiowych umożliwia dostarczanie usług telekomunikacyjnych do dużej liczby użytkowników w danym obszarze bez konieczności instalacji stałego systemu przewodowego. Pozwala to na bardzo duże, wręcz nieograniczone możliwości rozbudowy systemu, ale z drugiej strony wymaga odpowiedniego podejścia do procesu projektowania sieci bezprzewodowych. Aby poprawnie zaprojektować taką sieć, należy poznać własności badanego, radiowego kanału transmisyjnego, ponieważ mają one decydujący wpływ na parametry jakościowe transmisji radiowej, np. stosunek sygnału do szumu - S/N, czy bitowa stopa błędów - BER. Pod pojęciem zamkniętego środowiska pr[...]

Realizacja mobilnego stanowiska pomiarowego do badań parametrów kanału radiowego w sieciach WBAN DOI:10.15199/13.2017.9.8


  Sieci radiokomunikacyjne odgrywają szczególną rolę w procesie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Realizacja transmisji danych przy użyciu fal radiowych umożliwia dostarczenie usług telekomunikacyjnych do dużej liczby użytkowników bez konieczności instalacji stałego systemu przewodowego. Dzięki postępującemu procesowi miniaturyzacji urządzeń elektronicznych przy jednoczesnym zmniejszaniu ich zapotrzebowania na energię elektryczną równie szybko rośnie zainteresowanie sieciami radiowymi pracującymi w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego - WBAN (Wireless Body Area Networks) [1]. Sieci WBAN są to sieci krótkiego zasięgu (zwykle od 3 do 6 m), obejmujące swoim działaniem otoczenie ciała człowieka i składające się z grupy małych, lekkich i energooszczędnych urządzeń, które mogą komunikować się między sobą wykorzystując różne interfejsy radiowe. Ich zadania koncentrują się na radiowej transmisji danych między sobą lub wysyłając je do pobliskich urządzeń takich jak np. serwery akwizycji danych [2]. W świetle powyższego, obecnie sieci te stanowią istotny kierunek rozwoju nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, a zwłaszcza rozwoju standardu 5G (5 Generation). Sieci WBAN znajdują zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach medycznych, gdzie bezprzewodowe urządzenia o niewielkich rozmiarach, umieszczone w, na lub w otoczeniu ciała ludzkiego, pozwalają na ciągłe monitorowanie stanu organizmu człowieka w czasie rzeczywistym, np. podczas pobytu w szpitalu, czy domu opieki. Zastosowaniem bardzo szybko zdobywającym popularność jest wykorzystanie tych sieci również w aplikacjach do monitorowania i rejestracji parametrów ruchu ale podczas wykonywania wszelkich aktywności fizycznych podczas uprawiania sportu. Takimi urządzeniami mogą być, np. bransoletki czy zegarki typu smartwatch, gdzie na podstawie ruchu rejestrują one tętno i oszacowują liczbę spalonych kalorii, a następnie udostępniają te dane w specjalnej apli[...]

Realizacja demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych w technologii radia programowalnego DOI:10.15199/13.2017.9.7


  Rosnące oczekiwania użytkowników względem maksymalizacji przepływności transmisji oraz minimalizacji opóźnień wymusiły dynamiczny rozwój sieci komórkowych czwartej i piątej generacji. Wymiana danych multimedialnych, w tym filmów, obrazów, dźwięków, stanowi większość ruchu wewnątrz sieci, co wymusza na operatorach realizację systemów szybkiej transmisji danych. Technologie umożliwiające szybką transmisję danych multimedialnych w wysokiej rozdzielczości wzbudzają spore zainteresowanie wśród służb specjalnych, do których należy m.in. Morski Oddział Straży Granicznej. Względy bezpieczeństwa systemów teleinformatycz-nych do zastosowań specjalnych wymuszają realizację tego typu transmisji danych przez wydzielone urządzenia radiokomunikacyjne, nie połączone z komercyjnymi sieciami komórkowymi. W artykule przedstawiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych w technologii radia programowalnego do zastosowań specjalnych. Scharakteryzowano opracowany system, w tym m.in. asymetryczną organizację transmisji ramkowej dla łącza w górę i łącza w dół, szerokość pasma pracy, częstotliwość, zastosowane modulacje, kodowania, szybkości próbkowania, które zrealizowano z wykorzystaniem demonstratora technologicznego. Opis działania systemu Architektura opracowanego systemu ma charakter hierarchiczny, w którym stacje mobilne (SM) komunikują się i synchronizują jedynie ze stacją bazową (SB). Na rys. 1. przedstawiono przykładową realizację systemu do szybkiej transmisji danych (SDSTD) do zastosowań specjalnych.Transmisja obrazu wideo w wysokiej rozdzielczości pomiędzy jednostkami ruchomymi tj. jednostkami powietrznymi, czy jednostkami pływającymi, a centrum rejestracji danych (CRD) wymaga zaprojektowania szerokopasmowego asymetrycznego łącza radiowego, w którym ilość przesyłanych danych w kierunku łącza w górę UL (Uplink) jest znacznie większa względem łącza w dół DL (Downlink), a wpływ efektu Dopplera ze względu na [...]

Realizacja elementów składowych łącza radiowego z użyciem urządzeń USRP dla potrzeb szybkiej transmisji danych do zastosowań specjalnych DOI:10.15199/13.2017.9.9


  Realizacja szybkiej transmisji danych typu punkt - punkt jest przedmiotem zainteresowania instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych mających na celu realizację np. autonomicznych i niezależnych systemów monitorujących. Obecnie coraz częściej występuje konieczność przesłania danych operacyjnych pomiędzy jednostkami wykonawczymi, np. śmigłowcem patrolowym, a centrum dowodzenia. Do realizacji łącza radiowego tego typu niemożliwym jest zastosowanie komercyjnie dostępnych systemów radiowych szybkiej transmisji danych, głównie z racji obowiązujących zasad bezpieczeństwa i zbyt niskiej przepływności użytkowej w interfejsie radiowym przy komunikacji na odległości powyżej 10 km. Oczekiwania potencjalnych użytkowników tego typu rozwiązań są znacznie wyższe. Istnieje zatem potrzeba opracowania rozwiązania dedykowanego, posiadającego cechy użytkowe odpowiednie do implementacji w systemie służącym np. ochronie morskiej granicy państwa. W niniejszym artykule przedstawiono realizację łącza radiowego zrealizowanego z użyciem urządzeń radia programowalnego USRP (Universal Software Radio Peripheral) przystosowanego do szybkiej transmisji danych w środowiskach przybrzeżnych. Omówiono rodzaje zastosowanych modulacji cyfrowych, sposób ich implementacji oraz techniki odbioru sygnałów radiowych na urządzeniach nie będących ze sobą zsynchronizowanych. Dodatkowo skomentowano przeprowadzone badania omawianego łącza w środowisku laboratoryjnym. Opis koncepcji łącza radiowego Realizację łącza radiowego do szybkiej transmisji danych poprzedzono zdefiniowaniem kluczowych założeń projektowych. Głównym czynnikiem decydującym o rodzajach zastosowanych modulacji oraz, omówionych w dalszej części artykułu, mechanizmów synchronizacji czasowej i częstotliwościowej jest docelowe środowisko pracy projektowanego łącza, tj. obszar wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Wiąże się to z koniecznością uodpornienia realizowanej transmisji na występującą propa[...]

ESTYMACJA POŁOŻENIA WĘZŁÓW RUCHOMYCH W SIECI UWB SYNCHRONIZOWANEJ EMISJĄ Z WĘZŁA NIERUCHOMEGO DOI:10.15199/59.2018.6.11


  1. WSTĘP Intensywny rozwój technik i technologii określania położenia terminali ruchomych w środowiskach wewnątrzbudynkowych pozwolił w ostatnich latach na wskazanie trzech najczęściej stosowanych metod pozyskiwania informacji pozycyjnych. Wśród metod nie powiązanych z emisją sygnałów radiowych, dużą popularność zyskały rozwiązania lokalizacyjne bazujące na estymacji parametrów ruchu (przemieszczenia) przy użyciu zestawu czujników inercyjnych, takich jak akcelerometry i czujniki prędkości kątowych. Natomiast określanie położenia metodami radiowymi jest realizowane zarówno przy użyciu bardzo prostych metod detekcji sąsiedztwa, np. z użyciem aktywnych znaczników BLE (Bluetooth Low Energy), jak też poprzez pomiary odległości pomiędzy lokalizowanym obiektem a zestawem nieruchomych węzłów odniesienia. W tym ostatnim przypadku dużą rozdzielczość i dokładność pomiarów odległości pomiędzy węzłami sieci radiolokalizacyjnej można uzyskać stosując ultraszerokopasmową technikę radia impulsowego IR UWB (Impulse Radio Ultra Wide Band), a postęp technologii wytwarzania układów scalonych pozwolił na seryjną produkcję modemów pracujących w technice IR UWB. Przykładem takich modemów są urządzenia DWM1000 firmy DecaWave, bazujące na układzie scalonym DW1000 tej samej firmy [2, 3, 4]. Modemy DWM1000 umożliwiają realizację pomiarów odległości przez pomiar czasu dwukierunkowej wymiany pakietów radiowych TWR (Two- Way Ranging), także w wariancie symetrycznym SDSTWR (Symmetrical Double Sided TWR), pozwalającym na redukcję wpływu odchyłek częstotliwości generatorów taktujących modemy biorące udział w pomiarze na wynik pomiaru odległości. Pomimo licznych zalet, w tym przede wszystkim wysokiej dokładności pomiarów odległości, modemy te mają kilka wad, z których jedna, tj. stosunkowo wysoki pobór prądu zarówno w trybie nadawania, odbioru jak i nasłuchu, była powodem przeprowadzenia badań, opisanych w niniejszym dokumencie. 2. ORGANIZACJA PRACY [...]

STREFA BLISKA ANTEN W ZASTOSOWANIACH RADIOLOKALIZACYJNYCH DOI:10.15199/59.2019.6.20


  Radiolokalizacja i radionawigacja to obszary radiokomunikacji, w których istotne jest nie tylko prawidłowe przesłanie na odległość informacji przez kanał radiowy, ale także, a nawet przede wszystkim, uzyskanie informacji wiążących parametry odbieranych sygnałów radiowych z lokalizacją punktu odbioru lub emisji. Z tego względu w zastosowaniach lokalizacyjnych dużego znaczenia nabiera funkcjonowanie anten w sposób umożliwiający dokładne i jednoznaczne powiązanie sygnałów elektrycznych z polem elektromagnetycznym wykorzystywanym do określania położenia terminali ruchomych. W tym kontekście powszechnie obowiązującą zasadą jest minimalizowanie liczby niepożądanych obiektów w tzw. strefie bliskiej stosowanych anten. Za strefę bliską uznaje się przestrzeń wokół anteny, w której dominuje magazynowanie energii w polu elektromagnetycznym, a nie jej emisja [1-3]. Występujące w tej strefie elementy, zarówno przewodzące jak i absorbujące, mogą wpływać na parametry polowe anten i rozkład generowanych pól elektromagnetycznych. Jednak w niektórych zastosowaniach lokalizacyjnych szczególną uwagę należy rozciągnąć na znacznie większy obszar wokół anten, istotnie wykraczający poza przyjęte granice strefy bliskiej. Przykład obliczeniowy i interpretacje wyników, przedstawione w dalszej części artykułu, odnoszą się do konstrukcji i zasady działania systemu radiolokalizacyjnego pracującego w paśmie fal średnich, którego budowa i najważniejsze parametry zostały przedstawione w [4] i [5]. Jednak wnioski co do możliwych błędów estymacji położenia obiektów w pobliżu anten nadawczych można rozszerzyć także na systemy pracujące w innych zakresach częstotliwości i o innej organizacji systemowej. 2. FAZA POLA ELEKTRYCZNEGO W POBLIŻU ANTENY Załóżmy, że analizowana jest praca anteny nadawczej stacji referencyjnej systemu radiolokalizacyjnego, przeznaczonego do estymacji poło[...]

 Strona 1