Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Łaskawiec"

Parametry cieplne ścian z ABK oraz metodologia ich wyznaczania


  Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), która stanowi ok. 10% produkcji światowej. Beton komórkowyma najkorzystniejszą izolacyjność cieplną spośród materiałów izolacyjno-konstrukcyjnych stosowanych przy wznoszeniu ścian zewnętrznych. Naturalnym izolatorem zawartym w materiale jest powietrze. Każde obliczenia wymiany ciepła w budynkach powinny opierać się na znajomości zmierzonych parametrów λ, cp i a materiałów, z których wykonano przegrody. Źle przyjęte parametry mogą spowodować nawet kilkudziesięcioprocentowe odchyłki od prawidłowo wykonanych obliczeń. Ma to ogromne znaczenie przy przyjmowaniu założeń do świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Konsekwencje popełnionych błędów mogą dotknąć nie tylko projektantów, ale również deweloperów lub inwestorów. Istnieje wiele metod wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła począwszy od metod stacjonarnych, polegających na pomiarze strumienia ciepła przenikającego przez próbkę materiału w warunkach ustalonych, do metod nieustalonego strumienia ciepła, w których próbkę rozgrzewa się przez element grzejny lub impuls laserowy. Każda z metod charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami określającymi jej przydatność. Bardzo dokładne metody stacjonarne wymagają stosunkowo dużych płasko-równoległych próbek, a ponadto czas pomiaru jest długi. Metody niestacjonarne pozwalają na st[...]

Wilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2017.12.06


  Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) ma istotny wpływ na jego właściwości, takie jak: przewodność cieplna; wytrzymałość; zmiana objętości i sorpcja, od których z kolei zależy izolacyjność cieplna, nośność, estetyka i komfort cieplno-wilgotnościowy pomieszczeń. Zwiększenie zawilgocenia betonu komórkowego powoduje wzrost współczynnika przewodzenia ciepła, zmniejszenie wytrzymałości oraz zwiększenie podatności na zarysowania ścian i uczucie zimna w pomieszczeniu [3, 8]. Z tego powodu w celu właściwego projektowania i wznoszeniamurów, ważnymzagadnieniemjest znajomość poziomu wilgotności ustabilizowanej oraz sezonowych zmian wilgotności zachodzącej w ścianach budynków z betonu komórkowego. Jak wiadomo, w przypadku betonu komórkowego: ● początkowa wilgotność bezpośrednio po zakończeniu procesu autoklawizacji wynosi 22 - 35% masy; ● odsychanie betonu komórkowego rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu autoklawizacji i kontynuowane jest zazwyczaj w okresie eksploatacji budynku [3, 4, 8]; ● intensywność odsychania przegród z betonu komórkowego zależy od czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a także od gęstości objętościowej ABK (im mniejsza gęstość, tym szybsze odsychanie), natomiast czas potrzebny na ustabilizowanie się wilgotności wynosi 1 - 2 lat (w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków 2 - 3 lat). Przy wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia 40 - 60% wilgotność ustabilizowana przegród z betonu komórkowego wynosi z[...]

Właściwości użytkowe elementów murowych z ABK


  Właściwości elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz kryteria oceny zgodności wyrobu określa norma zharmonizowana EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Została ona opublikowana w 2000 r., a jej aktualna wersja ma numer PN-EN 771-4:2012 (EN 771-4:2011). W zależności od deklaracji producenta elementy murowe z ABK mogą być stosowane w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich rodzajach budynków, łącznie ze ścianami jednowarstwowymi, szczelinowymi, działowymi, oporowymi, piwnic oraz poniżej poziomu gruntu. Z ABK można wykonywać ściany przeznaczone do ochrony ogniowej, izolacji cieplnej, izolacji akustycznej oraz do budowy kominów (z wyjątkiem elementów kanałów dymowych). Zgodnie z normą EN 771-4 elementami murowymi z autoklawizowanego betonu komórkowegomożna nazywać wyroby o wytrzymałości na ściskanie większej od 1,5 kN/mm2 oraz o gęstości brutto 300 - 1000 kg/m3.Określone zostały również maksymalne wymiary elementów murowych z ABK: długość 1500 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1000 mm. Norma EN 771-4 nie dotyczy płyt o wysokości kondygnacji, elementów kanałów spalinowych, elementów murowych z izolacją cieplną mocowaną do powierzchni elementu narażonego na działanie ognia, a także wyrobów przewidywanych do zastosowania jako warstwa zabezpieczająca przed wilgocią lub jak[...]

Załączniki krajowe do normy EN 771-4 dotyczącej elementów murowych z ABK na przykładzie Polski i Niemiec


  Norma EN 771-4Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego jest jedną z sześciu części EN 771 dotyczącej drobnowymiarowych elementówmurowych. Jest to norma zharmonizowana, opracowana w Komitecie TechnicznymCEN/ TC 125Mury. Zgodnie z unijnymi zapisami do 1 kwietnia 2006 r. należało wycofać niezgodne z EN 771-4 narodowe specyfikacje techniczne. Polskie tłumaczenia poszczególnych części EN 771 są przygotowywane w Komitecie Technicznym PKN nr 233 ds. Konstrukcji Murowanych poza omawianą normą dotyczącą betonu komórkowego, która namocy ustaleń pomiędzy przewodniczącymi KT 193 i KT 233 została opracowana w KT 193 ds. Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i ElementówNiezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego. PN-EN 771-4:2012P jest tłumaczeniem na język polski ostatniego wydania EN 771-4:2011. Należy podkreślić, że w Polskich Normach wcześniej określone były poziomy wymagań, jakie należało spełnić, natomiast w EN podano, które wymagania powinny być deklarowane w zależności od zamierzonego zastosowania. Obecnie więc, aby element murowy można było znakować CE, producent musi zadeklarować poziom, zakres lub klasę właściwości swoich wyrobów. Natomiast projektant lub inwestor obiektu budowlanego dokonuje oceny przydatności wyrobu do określonego zastosowania, uwzględniając krajowe przepisy budowlane. WEN 771-4 wprowadzono wymagania właściwości, których dotychczas nie uwzględniano w Polskich Normach dotyczących wyrobów z betonu komórkowego. Wprzypadku niektórych z tych właściwości nie podano poziomu wymagań lub jedynie minimalną[...]

Deklarowane i uzyskiwane z badań właściwości użytkowe elementów murowych z ABK produkowanych w Polsce


  Wnormie zharmonizowanej PN-EN 771-4 [1], w załączniku ZA ustalono warunki znakowania symbolem CE elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zgodnie z CPR [2], w zależności od zadeklarowanego zamierzonego zastosowania, producent w deklaracji właściwości użytkowych powinien podawać odpowiednie zasadnicze właściwości swoich wyrobów [3]. Norma EN 771-4 określa wytyczne dotyczące częstotliwości badań właściwości gotowych wyrobów (p. 8.3.6). Tablica C.1. przedstawia plan pobierania próbek oraz częstotliwość badań w odniesieniu do poszczególnych właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego. WPolsce, największym w Europie wytwórcy autoklawizowanego betonu komórkowego, jest ok. 30 zakładów produkcyjnych. Różnią się one nie tylko technologią produkcji, ale również stosowanymi recepturami i jakością surowców. Powoduje to, że przy projektowaniu oraz podczas przygotowywania zamówień na materiał należy zwracać uwagę na to, jaki jest poziom odpowiednich deklarowanych właściwości użytkowych. W Polsce ABK produkowany jest głównie w klasach gęstości 600, 500 i 400. Nieliczni producenci wytwarzają beton komórkowy najniższych klas gęstości - 300 i 350 oraz wyższych 700. Producenci powinni deklarować nie tylko wartość gęstości brutto w stanie suchym, ale również zakres, w jakim ona się znajduje. W załączniku krajowym (informacyjnym) do normy [1] podano klasyfikację elementów murowych wg gęstości wraz zakresem. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że producenci nie mają obowiązku stosowania się do tej klasyfikac[...]

Zmiana wzoru deklaracji właściwości użytkowych w załączniku III do CPR DOI:10.15199/33.2014.12.11


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) [1], wszystkie wyprodukowane po 1 lipca 2013 r. wyroby budowlane, na które istnieją normy zharmonizowane, powinny być wprowadzane do obrotu wraz z deklaracją właściwości użytkowych (DoP) [2]. Deklarację tę wystawia producent, a jej wzór zamieszczony został w załączniku III do CPR. Jednym z podstawowych celów wprowadzenia CPR były zmiany w sposobie przekazywania informacji o właściwościach wyrobów budowlanych. Jednak wzór DoP zamieszczony w załączniku III do CPR okazał się dla wielu producentów trudny w zastosowaniu. Często potrzebne były szkolenia i instrukcje dotyczące prawidłowego sporządzania DoP. Należy podkreślić, że w przypadku producentów wyrobów z betonu komórkowego nie było istotnych uwag. Nie minął rok, a do CPR już wprowadzono poprawki. Zostały opublikowane rozporządzenia delegowane [3, 4, 5]. Ostatnie z nich [5] dotyczy wzoru, jaki należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Oczywiście nadal w DoP producent powinien podawać odbiorcy wiarygodne i wyczerpujące informacje pozwalające na proste i jednoznaczne technicznie ocenienie wł[...]

Odporność ABK na zamrażanie i rozmrażanie porównanie starej i nowej metodyki badań DOI:10.15199/33.2015.01.12


  Komisja Europejska Decyzją nr 2005/C/139/05 (ogłoszonąwDziennikuUrzędowymUnii Europejskiej z 8 czerwca 2005 r.) ustaliła, iż końcową datą okresu przejściowego, czyli datąwycofania specyfikacji technicznych (norm i aprobat technicznych) niezgodnych z EN 771-4:2003 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego [1] jest 1 kwietnia 2006 r.Wzwiązku z tymdecyzją Prezesa PKNwycofano dotychczasowe normy określające wymagania i metody badań drobnowymiarowych elementówz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK): PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego - Elementy drobnowymiarowe [2] oraz PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy [3]. Norma PN-EN 771-4 [4] nie określa metodyki badań i wymagań dotyczących trwałości wyrobów zABK, rozumianej jako odporność na zamrażanie-rozmrażanie (mrozoodporność). Podaje jedynie, że jeśli zastosowanie danego elementu z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wymaga określenia jego trwałości, to do czasu, kiedy będą dostępne odpowiednie normy europejskie, producent powinien ocenić i zadeklarow[...]

Absorpcja wody elementów murowych z ABK DOI:10.15199/33.2015.02.12

Czytaj za darmo! »

Jedną z ważniejszych właściwości materiałów budowlanych jest ich odporność na wilgoć. Zawartość wilgoci ma wpływ na ciężar, często na wytrzymałość, izolacyjność termiczną, trwałość itd.Wprzypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) parametr ten zależy od struktury materiału oraz od temperatury i wilgotności powietrza. Na przestrzeni lat w bardzo różny sposób badano i określano tę właściwość. WPN-89/B-06258 [1] wśród wymagań dotyczącychABK znajdowały się wilgotność sorpcyjna ws i desorpcyjna wds, których maksymalne wielkości określone zostały w wymienionej normie (jako % objętości lub % masy) w zależności od wilgotności względnej powietrza i gęstości objętościowej, a także wilgotność magazynowo-wysyłkowa wm (zgodna z wymaganiami norm przedmiotowych) i wilgotność ustabilizowana wu jako % masy. W normie zharmonizowanej PN-EN 771-4 [2] występuje tylko jedna właściwość: współczy[...]

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2016.01.16


  Materiały PCMcharakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużymciepłemprzemiany, tzw. ciepłemutajonym. Materiały PCMpełniłybywbloczkachABKrolę akumulatorówciepła lub chłodu, który pochłaniałby nadwyżki ciepła z różnych źródeł i uwalniał je do pomieszczenia w okresie występowania niskiej temperatury w otoczeniu.Wten sposób ograniczyłoby się wahania temperatury w pomieszczeniu, redukując je do zakresu zgodnego zwymaganiami komfortu cieplnego.Wartykule przedstawiono zasadność stosowaniamateriałówzmiennofazowych PCMwprodukcji autoklawizowanych betonów komórkowych ABK oraz wyniki badańwpływu zmiennej ilościmateriałówzmiennofazowych PCM na właściwości betonu komórkowego. Badania właściwości betonu komórkowego prowadzono wg EN 771-4. Słowa kluczowe: materiał zmiennofazowy, PCM, autoklawizowany beton komórkowy, ABK.Mi- 1) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych *) Autor do korespondencji: e-mail: k.laskawiec@icimb.pl Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego The application of phase change materials for the production of autoclaved aerated concrete mgr inż. Marta Skorniewska1) dr inż. Katarzyna Łaskawiec1)*) Streszczenie.Materiały PCMcharakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużymciepłemprzemiany, tzw. ciepłemutajonym. Materiały PCMpełniłybywbloczkachABKrolę akumulatorówciepła lub chłodu, który pochłaniałby nadwyżki ciepła z różnych źródeł i uwalniał je do pomieszc[...]

Skurcz betonu komórkowego - w teorii i praktyce inżynierskiej DOI:10.15199/33.2016.06.92


  Postęp techniczny w budownictwie i coraz większe oczekiwania inwestorów sprawiają, że zaostrzają się wymagania dotyczące ścian. Przy projektowaniu murów należy m.in. uwzględnić skurcz lub pęcznienie materiałów.Wprzypadku, gdy ich wilgotność po wyprodukowaniu rośnie (np. wypalone na etapie produkcji pustaki ceramiczne lub cegły), to następuje pęcznienie materiału. Jeśli natomiast jest na odwrót (w przypadku betonu komórkowego, silikatów i betonu), to następuje skurcz materiałów.[...]

 Strona 1  Następna strona »