Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna MIERNIK"

Wykorzystanie ultrasłabej emisji fotonowej do klasyfikacji i oceny jakości czekolad DOI:10.15199/48.2019.12.52

Czytaj za darmo! »

Określenie jakości żywności jest kluczowym elementem wprowadzenia produktu na rynek oraz jedną z najważniejszych kwestii podczas wyboru produktu przez klienta. Stanowi ono jednak wciąż ogromny problem dla technologii oceny produktów spożywczych. Tradycyjne metody laboratoryjne, pozwalające precyzyjnie określić jakość produktu, w oparciu o badanie szeregu parametrów, wykorzystują techniki wymagające dużych nakładów czasowych oraz finansowych [1, 2]. Specjalnym rodzajem badań laboratoryjnych są techniki instrumentalne, które cechują się nowoczesnością i wielokierunkowością badań. Dzięki wykorzystaniu metod elektrochemicznych, chromatograficznych oraz optycznych, możliwe staje się szybkie określenie wielu właściwości towaru, bez jego zniszczenia. Są to jednak procedury wymagające skomplikowanego, a co za tym idzie - drogiego wyposażenia badawczego i pomiarowego. Z tego powodu, do oceny żywności najczęściej wykorzystuje się techniki oceny organoleptycznej, polegające na ocenie jakości za pomocą zmysłów. Rozwiązania te są jednak bardzo subiektywne, przez co nie dają jednoznacznego i precyzyjnego wyniku. Jedną z koncepcji badania jakości żywności, opracowaną przez niemieckiego biofizyka F.A. Poop’a [3], jest pomiar emisji fotonów emitowanych z produktów spożywczych oraz surowców biologicznych. Emisja fotonów nie jest widoczna gołym okiem, bo chociaż fotony emitowane są w zakresie widzialnym, to emisja ta jest niższa niż próg energetyczny czułości ludzkiego oka. Według Poop’a, wszystkie organizmy żywe emitują promieniowanie charakteryzujące się niewielkim natężeniem i długością fali w zakresie 300 do 800 mm oraz koherencją. Pomiar emisji fotonów jest możliwy dzięki temu, że wszystkie organizmy począwszy od bakterii, a skończywszy na człowieku, stale emitują słabe światło zwane wtórną luminescencją [4]. Hipoteza zaproponowana przez Popp’a podkreśla, że do poprawnego funkcjonowania i rozwoju organizmów żywych p[...]

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na biofilm utworzony przez Candida albicans DOI:10.15199/48.2018.12.27

Czytaj za darmo! »

Biofilm to najbardziej rozpowszechniony typ występowania mikroorganizmów w naturze. Nasze postrzeganie mikroorganizmów opiera się̨ na wyobrażeniu, jakie pozostawiają̨ nam warunki laboratoryjne, a mianowicie mikroorganizmy jako jednokomórkowe formy życia [1, 2]. Postrzeganie to oparte jest często na obserwacji kolonii czystych kultur. Jednakże, większość́ mikroorganizmów w środowisku naturalnym wiąże się z podłożem, tworząc struktury biofilmu, w przeciwieństwie do utrzymujących się, jako wolno pływające. Biofilm jest spoiwem mikroorganizmów, przyklejających się do powierzchni i przyłączonych do egzopolimerów macierzy. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie tymi strukturami, szczególnie w kontekście ich wykorzystania w medycynie. Udowodniono, że 65% wszystkich ludzkich infekcji powodowanych przez drobnoustroje ma związek z tworzeniem przez nie biofilmu. Badania nad mikroorganizmami bardzo często obejmują̨ procedury oparte na autonomicznych komórkach w zawiesinie lub na jednostkach tworzących kolonie. Fakt ten niesie ze sobą̨ daleko idące konsekwencje, ponieważ̇ takie formy wzrostu rzadko występują̨ w naturalnych warunkach, a ich właściwości i cechy fenotypowe drastycznie odbiegają̨ od cech, które reprezentuje powszechnie występujący biofilm. Przykładami takich cech mogą̨ być́: podwyższona odporność́ na środki antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, a także rozbieżności mechanizmów obronnych przed układem immunologicznym gospodarza [3, 4]. Przykładem warstw antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych mogą być np. cienkie warstwy metaliczne [5, 6]. Różne gatunki Candida posiadają̨ zdolność do produkcji biofilmu, który wykazuje wzmożoną odporność́ na mechanizmy obronne nosiciela i leki przeciwgrzybiczne stosowane w leczeniu kandydozy. Kandydoza, ze względu na jej powszechność́, zachorowalność́, śmiertelne skutki oraz koszty leczenia jest poważnym pro[...]

Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na parametry ultrasłabej luminescencji oraz redukcję liczby komórek wybranych drobnoustrojów w ekstraktach kawy typu cold brew DOI:10.15199/48.2020.01.34

Czytaj za darmo! »

Pulsacyjne pola elektryczne (PEF) są jedną z metod utrwalania płynnych produktów spożywczych, również w ramach tzw. technologii płotkowej [1]. Ogólną ideą utrwalania PEF jest inaktywacja drobnoustrojów znajdujących się w płynie spożywczym za pomocą wysokonapięciowych impulsów. Utrwalane medium znajdować się musi pomiędzy dwoma elektrodami. Możliwy jest stacjonarny tryb pracy lub przepływowy. Oddziaływania PEF są skuteczne względem wegetatywnych form drobnoustrojów, zaś mało skuteczne lub nieskuteczne w przypadku form przetrwalnikujących [2]. Głównym powodem coraz większej popularności technologii PEF jest jej stosunkowo mniejszy wpływ na pogorszenie cech sensorycznych, fizycznych i chemicznych utrwalanych produktów w porównaniu do innych technologii, głównie termicznych. Innym atutem oddziaływań PEF jest zazwyczaj mniejsza energochłonność procesów technologicznych w porównaniu do klasycznych metod utrwalania [3]. Oddziaływania PEF mogą być ukierunkowane na zastosowanie wysokich wartości natężenia pola elektrycznego (powyżej 25 kV/cm) oraz dużej liczby impulsów (powyżej 200). Przy tego typu wysokoenergetycznych oddziaływaniach efekt utrwalania płynnego produktu spożywczego może być równie skuteczny jak klasyczna pasteryzacja. W przypadku zastosowania niższych wartości natężenia pola elektrycznego (poniżej 15 kV/cm) oraz mniejszej liczby impulsów PEF (poniżej 100) zazwyczaj niezbędne jest zastosowanie innego czynnika utrwalającego dla uzyskania odpowiedniego bezpieczeństwa mikrobiologicznego. W zależności od surowca i jego składu chemicznego oraz kwasowości czynnej często używa się dodatkowego czynnika lub grupy czynników wzmacniających efekt letalny w odniesieniu do mikroorganizmów obecnych w utrwalanym produkcie. Do takich dodatkowych czynników zaliczyć można m.in. promieniowanie UV, wysokoenergetyczne impulsy światła, zastosowanie wybranych dodatków, oddziaływania wysokich ciśnień i inne. Pomiary ultrasłabej luminesce[...]

Analiza przestrzennego zróżnicowania przewodności elektrycznej gleby w zależności od warunków mikroklimatycznych DOI:10.15199/48.2020.01.45

Czytaj za darmo! »

Zróżnicowanie klimatyczne ma istotny wpływ na warunki siedliskowe roślin i w znacznym stopniu determinuje stosunki powietrzno-wodne w glebie, ale również ilość materii organicznej. Powiązane to jest więc bezpośrednio z dostępnością składników pokarmowych i w konsekwencji z możliwością generowania wysokich plonów [1,2]. W przypadku pól uprawnych, szczególnie o zróżnicowanej rzeźbie terenu, zmiany mikroklimatu mogą występować w obrębie jednego pola i przyczyniać się do zróżnicowania plonu [2]. Wykonanie map przestrzennej zmienności gleby wynikającej z jej składu granulometrycznego czy wilgotności umożliwia w technologii rolnictwa precyzyjnego szczegółową analizę przestrzeni produkcyjnej i jest podstawą do przeprowadzania zmiennych zabiegów agrotechnicznych [1,3,4]. Zmiana warunków glebowych może być wykryta przy wykorzystaniu własności elektrycznych [5,6] lub pomiarów pośrednich przy użyciu różnego rodzaju czujników elektrycznych [6,7]. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się konduktometr przewodności elektromagnetycznej EM38. Uzyskiwane wartości ECa i ER nie są bezpośrednim miernikiem którejś z właściwości gleby, ale najczęściej są wypadkową kombinacji kilku właściwości gleby i przedstawiają ich kompleksową współzależność. Wiele badań było ukierunkowanych na określenie zależności pomiędzy różnymi właściwościami gleby, a chwilową przewodnością elektryczną. Uzyskane wyniki są bardzo zróżnicowane, co świadczy o tym, że właściwości gleby oddziałują na oporność/przewodność gleby w sposób złożony [8]. Pomiary własności elektrycznych gleby bazują na trzech zjawiskach: opór elektryczny, indukcja elektromagnetyczna i reflektometria TDR, ADR i FDR. W przypadku wykonywania pomiarów oporu elektrycznego gleby i reflektometrii wymagany jest stały kontakt elektrod z badanym materiałem, co stwarza wiele problemów w przypadku skanowania dużych obszarów. Wykonywanie pomiarów przy użyciu metod kontaktowych wymaga zastosowania jednakowej pr[...]

 Strona 1