Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Szymanowski"

Wpływ modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe DOI:10.15199/33.2018.09.05


  Posadzki stanowią warstwę wierzchnią podłóg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w budynkach przemysłowych. Jak wynika z przeglądu dokonanego w [7], mogą być wykonywane z różnychmateriałów, m.in. z żywic syntetycznych, bitumów, ceramiki, stali, drewna. Najczęściej jednak stosuje się posadzki betonowe wykonywane z zapraw cementowych. Ze względu na to, że posadzki betonowe są obciążane głównie pionowo, powinnymieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe, a przede wszystkim wytrzymałość na zginanie i ściskanie zaprawy cementowej, z której posadzka jest wykonana. Zazwyczaj od zapraw cementowych do wykonania posadzek, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, wymaga się wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 5 MPa oraz wytrzymałości na ściskanie co najmniej 20 MPa [2, 4, 8].Wdużej mierze spełnienie tych wymagań osiągane jest przez modyfikację składu zaprawy cementowej różnego rodzaju dodatkami, głównie włóknami polipropylenowymi i stalowymi, a także dodatkami mineralnymi [3]. Obecnie w budownictwie następuje dynamiczny rozwój nanotechnologii [1], w tym stosowania nanocząstek w celu modyfikacji kompozytówcementowych. Najczęściej próby te dotyczą betonu, w tym samozagęszczającego się [6], rzadziej zapraw cementowych [5]. Mając to na uwadze, postanowiono określić wpływmodyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i zginanie.Wyniki badań przedstawiono w artykule. Metoda badań Do modyfikacji posadzki betonowej wybrano następujące nanocząstki: dwutlenek krzemu SiO2; tlenek tytanu TiO2 oraz tlenek aluminiumAl2O3. Ichwłaściwości fizyczne przedstawionowtabeli 1. Podłogi - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 24[...]

Wybrane właściwości posadzki cementowej modyfikowanej nanocząstkami fluorku cyny DOI:10.15199/33.2019.10.02


  Posadzki stanowią niekonstrukcyjną wierzchnią warstwę podłogi w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Głównym ich zadaniem jest ochrona podłogi przed zewnętrznymi oddziaływaniami, takimi jak agresywny wpływ substancji chemicznych, kwasów, olejów lub smarów. Ponadto wymaga się od nich odpowiedniej szorstkości, antypoślizgowości oraz łatwości utrzymania czystości. Ze względu na rodzaj użytego materiału można je podzielić na: drewniane; drewnopodobne; ceramiczne; kamienne; cementowe; z tworzywnaturalnych lub sztucznych [5]. W budownictwie najczęściej wykonuje się posadzki cementowe. W przypadku, gdy taka posadzka jest jednocześniewarstwą wykończeniową podłogi, należy zwracać uwagę na jej odporność na ścieranie, która oceniana jest na podstawie pomiaru ubytku objętości i masy startej powierzchni na tarczy Boehmego. Z kolei, gdy warstwa cementowa stanowi podkład pod warstwę wykończeniową, to należy zapewnić jej odpowiednią przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie, która oceniana jest metodą odrywania [2 ÷ 4]. Zgodnie z [1], zbyt wczesne pozwolenie na użytkowanie posadzki jest odpowiedzialne za 25%uszkodzeń ich wierzchniej warstwy. W wielu przypadkach uszkodzenia posadzek następują w jej strefie przypowierzchniowej, gdyż jest ona najbardziej narażona na wpływ obciążeń mechanicznych, agresywnych substancji chemicznych lub szkodliwych warunków klimatycznych. W związku z tym poszukuje się technologii poprawy właściwości tej strefy. Dynamiczny rozwój nanotechnologii w budownictwie spowodował, że kompozyty cementowe modyfikuje się nanocząstkami. W badaniach [8] uzyskano pozytywny wpływ nanocząstek tlenku krzemu (SiO2), tlenku tytanu (TiO2) oraz tlenku aluminium (Al2O3) na wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie próbek z zaprawy cementowej. Nie przepro[...]

 Strona 1