Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał PIEKARZ"

Problematyka stabilności kątowej morskich systemów elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2015.10.58

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące morskich systemów elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stabilności kątowej. Omówiono zasadnicze elementy wchodzące w skład typowych morskich systemów elektroenergetycznych: źródła wytwórcze, odbiory mocy, sieci elektroenergetyczne. Przedstawiono główne czynniki mające wpływ na stabilność morskich systemów elektroenergetycznych. Rozważanie teoretyczne uzupełniono o przykładowe wyniki badań stabilności kątowej lokalnej, bazujące na analizie wartości własnych. Abstract. The paper discusses the issues related to the offshore power systems, particularly regarding to rotor angle stability. Main offshore power systems components: generating units, power load, transmission network, have been described and characterized. The paper shows the important factors that affecting stability of the offshore power systems. Theoretical considerations were supplemented with results of rotor angle stability study based on eigenvalues analysis. Angle stability of offshore power systems. Słowa kluczowe: stabilność kątowa, morskie systemy elektroenergetyczne, DFIG, wartości własne, HVDC. Keywords: rotor angle stability, offshore power systems, DFIG, eigenvalues, HVDC. 1.Wstęp W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne, w tym szczególnie na ropę naftową. Obecny rozwój technologii morskich pozwala na szerokie wykorzystanie obszarów morskich w celu pozyskania zasobów energetycznych. W konsekwencji z jednej strony następuje stały rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz źródeł wykorzystujących energię fal morskich, z drugiej zaś opracowywane są rozwiązania umożliwiające pozyskanie ropy naftowej z coraz bardziej odległych obszarów morskich. Elektroenergetyka morska ma szersze znaczenie gospodarcze związane z rozwojem infrastruktury sieciowej, rozwojem przemysłu stocz[...]

 Strona 1