Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jordi Mongay Batalla"

Solution for IPTV transmission in IPv4/IPv6 environment

Czytaj za darmo! »

The Telco companies slowly but decisively introduce IPv6 protocol in the Internet communications. This process has accelerated thanks to the fact that European Commission [1] and many other leading countries clearly opted by the introduction of IPv6 in the Internet. Creating an IPv6-aware network is not a banal problem since it touches all the systems in existence (horizontal point of view) as well as almost all the layers of the networks (vertical point of view). From an horizontal point of view, all the systems as databases, Voice over IP systems, even network testers [2] should adapt to IPv6. Let us remark that the introduction of IPv6 in entire systems may facilitate a real increase of IPv6 use in the internet. For example, in the last time, Google activated IPv6 for its internal "Youtube" communications, increasing in this way the IPv6 traffic in the whole network up to 3000% [7]. Each system finds its own difficulties when making itself compatible with IPv6. The purpose of this paper is analyzing the problems emerged when we tried to set in motion the Internet Protocol Television (abbr. IPTV) system in IPv4/IPv6 environment. Specifically, we faced an environment with IPv4-only devices as e.g. Set Top Box (abbr. STB) and other devices, which are compatible with IPv6. The proposed solution consists of deploying two independent networks and locating on the border of the networks one server, which receives IPv4 multicast flow and resends the flow in IPv6 multicast transmission to the IPv6-aware devices. Let us remark that simple translation mechanisms are not enough since multicast addresses may not be simply translated. The weakness of the proposed solution may come from the effectiveness of the translating server, when the TV stream demands high transmission capacity. In the next Section we present the characteristics of the IPTV system that we tried to adapt to IPv6. Section 3 presents the solution for IPv4/IPv6 environm[...]

Testy IPv6 w sieci małego operatora

Czytaj za darmo! »

Powodzenie migracji sieci Internet do protokołu IPv6 zależy od możliwości przeprowadzenia tego procesu w sposób, który nie spowoduje przerwania ciągłości świadczenia usług. Stąd jednym z podstawowych etapów tego procesu jest testowanie. Testowaniem w obszarze IPv6 powinni być zainteresowani wszyscy uczestnicy rynku, poczynając od producentów sprzętu i oprogramowania, przez operatorów, na dostawcach usług i treści kończąc. Można zakładać, że duże podmioty dysponują odpowiednio dużym budżetem oraz własnym działem R&D, co sprawia, że są w stanie własnymi siłami przygotować, a następnie z sukcesem przeprowadzić migrację do IPv6 (w tym wykonać niezbędne testy). Sprawa nieco inaczej wygląda w przypadku małego dostawcy usług dostępu do Internetu (małego operatora), który najczęściej swoje zasoby (ludzkie i sprzętowe) ma ograniczone do niezbędnego minimum. Można również przypuszczać, że w wielu takich małych firmach brak jest odpowiedniego know-how w zakresie migracji do IPv6. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono koncepcję realizacji testów w sieciach małych operatorów oraz wskazano narzędzia do przeprowadzenia tych testów. Testy IPv6 w sieci ma łego operatora Przed przystąpieniem do określenia potrzeb małego dostawcy usług do Internetu w obszarze testów IPv6 warto krótko przypomnieć, co i jak należy testować. Tak więc w przypadku IPv6 główne obszary testów to: implementacja stosu IP, usługi sieciowe (np. DNS, DHCP, multicast), aplikacje (np. VoIP). Biorąc pod uwagę rodzaje testów, to - podobnie jak w przypadku innych protokołów - rozróżnia się: testy zgodności, których celem jest weryfikacja zgodności implementacji ze specyfikacją, testy współpr[...]

Metody adaptacyjnego strumieniowania wideo oparte na standardzie MPEG DASH DOI:10.15199/59.2016.8-9.3


  Przedstawiono metody adaptacyjnego strumieniowania treści wideo oparte na standardzie MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). Głównym celem metod adaptacyjnego strumieniowania wideo jest zapewnienie ciągłości odtwarzania wideo przez dostosowanie profilu pobieranego wideo do aktualnych warunków ruchowych panujących w sieci. Omówiono zasadę działania metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, dokonano przeglądu obecnie stosowanych oraz opracowywanych algorytmów adaptacji, a także przedstawiono kierunki rozwoju metod adaptacyjnego strumieniowania wideo. Słowa kluczowe: MPEG DASH, adaptacyjne strumieniowanie wideo, multimedia Przekaz treści multimedialnych stanowi obecnie ponad 60% całkowitego ruchu w sieci Internet. Warto zwrócić uwagę, iż sieć Internet nie była projektowana dla zapewnienia efektywnej obsługi takiego ruchu. Z tego względu w ostatnim okresie zaproponowano nowe rozwiązania wspierające efektywną dystrybucję treści multimedialnych, takie jak sieci CDN (Content Delivery Networks) oraz sieci ICN/CAN (Information Centric Network/Content Aware Netowks) [1]. Wdrożenie tych rozwiązań wymaga znacznej rozbudowy infrastruktury sieci o nowe elementy wspierające przekaz treści, takie jak węzły przekazu treści, serwery przechowujące repliki treści czy też serwery umożliwiające rekodowanie i strumieniowanie obrazów wideo. Metody adaptacyjnego strumieniowania wideo są komplementarnym rozwiązaniem, w którym założono usprawnienie przekazu treści wideo przez zastosowanie algorytmów sterowania na poziomie aplikacji. Metody te są stosunkowo łatwe do wdrożenia, ponieważ nie wymagają modyfikacji infrastruktury sieci. Podstawowym celem metod adaptacyjnego strumieniowania treści jest zapewnienie ciągłości odtwarzania wideo przez dostosowanie profilu pobieranego wideo do zmieniających się warunków ruchowych w sieci, obciążenia serwerów oraz możliwości terminali. Wybór profilu wideo jest realizowany przez algorytm adaptacji w cz[...]

Projekt ALICANTE – Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments


  W obecnych czasach Internet stanowi podstawowe medium wymiany informacji dla użytkowników komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych. Są oni zarówno konsumentami treści, jak również ich producentami. Rozwój Internetu i udostępnionych w nim usług oraz rozwój technologii, umożliwiających realizację transmisji multimedialnych o stale zwiększającej się jakości transmisji powoduje znaczny wzrost jego wykorzystania przez aplikacje multimedialne. Przewiduje się, iż już w 2015 roku ruch związany z przekazem treści multimedialnych będzie stanowił nawet 90% całego ruchu generowanego przez użytkowników w sieci Internet [2]. Obecna architektura Internetu oraz wykorzystywane w nim technologie sieciowe nie zapewniają efektywnego i elastycznego dostarczania usług multimedialnych. Internet, pierwotnie zaprojektowany do transmisji danych w trybie best-effort, nie dostarcza odpowiednich mechanizmów do właściwej obsługi ruchu multimedialnego. Efektywna transmisja danych multimedialnych przez sieć wymaga zastosowania odpowiednich algorytmów rutingu i sygnalizacji w sieci oraz mechanizmów zapewniania odpowiedniej jakości usług QoS (Quality of Service), a także ściśle z nimi powiązanych mechanizmów monitorowania stanu sieci. W wyniku dyskusji środowisk związanych z inicjatywą Internetu przyszłości (Future Internet), powstało wiele opracowań, w których określono potrzebę modyfikacji obecnej architektury Internetu oraz skojarzonych z nim technologii w celu umożliwienia efektywnej dystrybucji treści multimedialnej (np. [3]). Jednym z projektów związanych z zagadnieniem efektywnego przekazu treści multimedialnych w sieci Internet jest projekt 7. Programu Ramowego ALICANTE: Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments. Projekt został zaakceptowany do realizacji w okresie od marca 2010 r. do lutego 2013 r. W 2011 roku Komisja Europejska zaakceptowała rozszerzenie konsorcjum projektu o dwóch partnerów: Instytut Łą[...]

Dlaczego wdrożenie protokołu IPv6 jest ważne dla rozwoju Internetu?

Czytaj za darmo! »

Prace nad nowym protokołem, mającym zastąpić IP w wersji 4 (IPv4), rozpoczęły się już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i zakończyły się przyjęciem pierwszego standardu (RFC 2460) w roku 1998 dla protokołu nazwanego IPv6 [1], w ramach organizacji standaryzacyjnej Internet Engineering Task Force (IETF). Jednym z głównych powodów podjęcia tych prac była ograniczona przestrzeń adresowa w protokole IPv4 oraz bardzo duża dynamika alokacji wolnych adresów. Dodatkowo, przystępując do opracowania nowej wersji protokołu IP, zdefiniowano wiele funkcji, wspomagających między innymi bezpieczeństwo, ruting, a także mobilność. Aktualne prognozy, dotyczące wyczerPrace nad nowym protokołem, mającym zastąpić IP w wersji 4 (IPv4), rozpoczęły się już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i zakończyły się przyjęciem pierwszego standardu (RFC 2460) w roku 1998 dla protokołu nazwanego IPv6 [1], w ramach organizacji standaryzacyjnej Internet Engineering Task Force (IETF). Jednym z głównych powodów podjęcia tych prac była ograniczona przestrzeń adresowa w protokole IPv4 oraz bardzo duża dynamika alokacji wolnych adresów. Dodatkowo, przystępując do opracowania nowej wersji protokołu IP, zdefiniowano wiele funkcji, wspomagających między innymi bezpieczeństwo, ruting, a także mobilność. Aktualne prognozy, dotyczące wyczerpywania się wolnych adresów IPv4, dokonywane przez Internet Assigned Numbers Authority (IANA) wskazują, że adresy te skończą się pomiędzy rokiem 2010 a 2013. Na rys. 1 przedstawiono prognozę wyczerpywania się puli adresów IPv4 w zależności od metody określającej wzrost szybkości przydziału adresów IPv4 [2]. Przedstawiono cztery metody szacowania wzrostu szybkości alokacji wolnych adresów: płynną wielomianową, wykładniczą i liniową. W przypadku metody płynnej przewiduje się, że pula adresowa IPv4 wyczerpie się przed 2011 rokiem, a w przypadku zastosowania metody liniowej przed 2013 rokiem. W przypadku meto[...]

 Strona 1