Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Jura"

Zastosowanie ceramicznych materiałów odpadowych w zaprawach cementowych DOI:10.15199/33.2016.12.07


  Wartykule przedstawionomożliwość zastosowania poużytkowych ceramicznych materiałów odpadowych (ceramiki użytkowej i sanitarnej) dowykonania zaprawcementowych. Scharakteryzowano wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach piasek normowy zastąpiony zostałmieszanką ceramiki użytkowej oraz sanitarnej (wproporcjach 50:50)wilości 10-30%masy cementu.Badania wykonano zgodnie z normami, a morfologię powierzchni uzyskanychmateriałówscharakteryzowano zwykorzystaniemmikroskopu skaningowego.Wykazano, że najlepszewłaściwościmechaniczne uzyskały próbki zapraw z zastosowaniem 30% ceramicznychmateriałówodpadowych. Zaprawy te charakteryzują się największą wytrzymałością na ściskanie, najmniejszym spadkiem wytrzymałości po badaniach mrozoodporności oraz nieznacznie większą nasiąkliwością w porównaniu z zaprawą normową. Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, odpady ceramiczne, zagospodarowanie odpadów.Zwiększenie produkcji przemysłowej oraz konsumpcji dóbr sprawia, że powstaje corazwięcej odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Znaczna ilość pyłów czy żużli jest obecnie wykorzystana w budownictwie i produkcji materiałów budowlanych. W sektorze tym, jak wynika z doniesień literaturowych, istnieje również możliwość wykorzystania innych odpadów, np. ceramiki budowlanej, popiołów lotnych ze współspalania biomasy, styropianu, ceramiki sanitarnej oraz łusek ryżowych [1[...]

Wpływ dodatku popiołu dennego ze spalania biomasy na wybrane właściwości zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2017.05.32


  W artykule przedstawiono możliwość zastosowania popiołu dennego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym do wytwarzania zapraw cementowych. Omówiono problematykę związaną z wykorzystaniem popiołów ze spalania biomasy, scharakteryzowano możliwości pozyskiwania i obróbki tych odpadów oraz określono ich wpływ na właściwości mechaniczne i fizyczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw cementowych.Wbadaniach piasek normowy zastąpiono popiołem dennym ze spalania biomasy w ilości 10 - 30% masy cementu. Najkorzystniej na badane zaprawy cementowe wpłynął dodatek popiołu dennego w ilości 20% masy cementu (m.in. zwiększenie wytrzymałości na ściskanie). Dodatek popiołu dennego spowodował także zmniejszenie nasiąkliwości wszystkich zapraw cementowych. Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, zagospodarowanie odpadów, biomasa, popiół denny.Wraz z rozwojem przemysłu i budownictwa zwiększa się zapotrzebowanie na energię oraz ilość wytwarzanych odpadów. W ostatnich latach energię oraz ciepło pozyskuje się ze źródeł odnawialnych, m.in. biomasy. Jej stosowanie wpływa pozytywnie na ochronę środo[...]

 Strona 1