Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Rymwid-Mickiewicz"

Ochrona atmosfery przed emisjami zanieczyszczeń w świetle nowelizacji protokołów do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości DOI:10.15199/62.2016.3.55


  Szkody spowodowane zanieczyszczeniami powietrza, prowadzące do utraty zdrowia lub życia, niszczenia ekosystemów, bioróżnorodności oraz materiałów, są trudne do oszacowania i mogą przyczyniać się również do niekorzystnych zmian klimatu. Negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, środowisko (w tym lasy i uprawy) czy gospodarkę może być obserwowany w bardzo krótkim czasie i w dłuższej perspektywie. Zanieczyszczenia pochodzą głównie z przemysłu, energetyki, transportu oraz rolnictwa i obejmują zarówno źródła punktowe, jak i rozproszone, w tym tzw. niską emisję z gospodarstw domowych. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w odróżnieniu od zanieczyszczenia innych elementów środowiska nie daje się ograniczyć do określonego obszaru i może rozprzestrzeniać się na duże odległości. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań międzynarodowych mających na celu poprawę jakości powietrza zarówno w skali regionalnej, jak i międzykontynentalnej. Jednym z instrumentów prawnych służących ochronie powietrza atmosferycznego jest Konwencja LRTAP, czyli Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution). Jest ona najstarszą i najbardziej rozbudowaną regionalną konwencją ekologiczną spośród pięciu wdrażanych w obszarze Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Została podpisana w 1979 r. w Genewie, a weszła w życie w 1983 r. Obecnie stroną Konwencji jest 50 państw (w tym również Kanada i USA) oraz Unia Europejska. Mimo że Konwencja w swoim założeniu miała obejmować głównie obszar Europy, to obecnie rozszerza swój zasięg oddziaływania o tzw. państwa EECCA, czyli również z obszaru Zakaukazia i Azji Centralnej. Polska ratyfikowała Konwencję w 1985 r. i jest zobowiązana do jej wdrażania. Głównym celem Konwencji jest ochrona ludzi i środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza przez ograniczenie emi[...]

Reduction of emissions of dust and associated pollutants from combustion of solid fuels in installations of capacity below 50 MW Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 50 MW DOI:10.15199/62.2016.3.28


  A review with 17 refs., of air pollutant emission stds. (NOx, SO2, polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated dioxins, heavy metals and particulate matter) for small and medium-sized combustion plants and the methods for decreasing the emissions. Omówiono zagadnienia związane z emisją pyłu oraz zanieczyszczeń w nim zawartych. Analizą objęto instalacje spalania paliw stałych o mocy poniżej 50 MW. Omówiono uwarunkowania prawne UE i krajowe w odniesieniu do instalacji spalania paliw stałych małej mocy (do 0,5 MW). Przeanalizowano dostępne możliwości techniczne i pozatechniczne ograniczenia emisji pyłu oraz związanych z nim zanieczyszczeń w aspekcie dotrzymania obowiązujących i projektowanych standardów emisji. Pył emitowany jest do powietrza zarówno ze źródeł naturalnych (erupcja wulkanów, pożary lasów), jak również ze źródeł antropogenicznych. Przemysłowa i rolnicza działalność człowieka są nierozerwalnie związane z emisją do powietrza znaczących ładunków zanieczyszczeń, w tym pyłu. Wśród najważniejszych grup źródeł wymienić można spalanie paliw, przemysł chemiczny i rafineryjny, przemysł metalurgiczny, przemysł cementowy, składowiska surowców i odpadów oraz transport.Głównym źródłem antropogenicznej emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu, do środowiska są procesy spalania paliw. Ponad 75% emisji tlenków azotu (NOx) i ditlenku siarki (SO2), ok. 70% emisji tlenku węgla(II) (CO), ponad 75% emisji pyłów i ponad 90% ditlenku węgla (CO2) wprowadzanych do powietrza pochodzi z tych właśnie procesów. W przypadku dużych źródeł spalania ostre wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie dostępnych technik BAT (best available techniques) produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektem tego jest znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń z sektora energetycznego i przemysłowego. Natomiast procesom spalania poza przemysłem, z wykorzystaniem węgla jako paliwa w źródłach rozproszonych, w tym m.in. w sektorze komunalnym, budynkach użytecz[...]

 Strona 1