Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław KULAS"

Badania symulacyjne wielkoprądowego układu stykowego załącznika zwarciowego

Czytaj za darmo! »

Wzrost wartości prądów i napięć znamionowych oraz prądów zwarciowych w układach zasilających i obwodach urządzeń elektrycznych, towarzyszący rozwojowi współczesnej elektroenergetyki, stawia stykom łączników elektrycznych wymagania dużych zdolności łączeniowych. Układ stykowy łączeniowy załącznika zwarciowego stanowi najbardziej obciążony cieplnie i dynamicznie element toru prądowego. Przeanaliz[...]

Optimization of electric field in contacts on example of making switch

Czytaj za darmo! »

The environment of insulating system in which making switch functions is air and atmospheric pressure. Air is applied as isolation and as extinguisher. The object of theoretical analysis of the area of insulating contact system is to assess a diversity of electric field in contact gap. The aim of theoretical analysis is to find in making switch, areas which have the biggest sensitivity to breakd[...]

Analiza sił elektrodynamicznych w wielkoprądowych układach stykowych na przykładzie załącznika zwarciowego

Czytaj za darmo! »

Projektowanie wielkoprądowych torów prądowych wymaga nie tylko analizy naprężeń mechanicznych związanych na przykład z procesem załączania prądu elektrycznego. Niezbędna jest również analiza sił elektrodynamicznych występujących w torach prądowych podczas przepływu w nich prądów zwarciowych. Takie badania umożliwiają trafny dobór przekrojów torów, długości przęseł czy sposobu mocowania torów pr[...]

Analiza natężenia pola elektrycznego w wielkoprądowych układach stykowych na przykładzie uziemnika szybkiego

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wyznaczenie wartości natężenia pola elektrycznego w układzie stykowym uziemnika szybkiego przy danym odstępie izolacyjnym. Ocena wpływu wartości promieni zaokrąglenia końcówek styków ruchomych i nieruchomych oraz ich kształtu, na wartość natężenia pola elektrycznego. Analiza obejmowała również analizę korelacji wartości natężeń w obszarze styków głównych i opalnych oraz ocena st[...]

Koncepcja jednofazowego łącznika hybrydowego do zastosowań energetycznych DOI:10.15199/48.2016.01.09

Czytaj za darmo! »

W artykule autorzy prezentują koncepcję budowy hybrydowego jednofazowego łącznika energetycznego za pomocą którego istnieje możliwość załączenia i wyłączenia obwodów prądu przemiennego przy nieznacznej rezystancji zestykowej układu stykowego w stanie załączenia. Dodatkowo opisywana konstrukcja pozwala uzyskać widoczną przerwę izolacyjną w stanie wyłączenia. Zaproponowano konstrukcję bipolarną umożliwiającą włączenie obwodu zarówno przy dodatniej jak i ujemnej półfali napięcia oraz unipolarną załączaną tylko dodatnią częścią półfali. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanego układu w środowisku Tcad. Abstract. The authors present the concept of the hybrid single-phase power switch in this paper. The proposed solution allows you to turn on and off circuits with very low contact resistance in draft mode. Additionally disclosed design allows for visible isolation in the off state. Have been proposed two structures connector, bipolar and unipolar respectively. The first one allows the circuit to enable both positive and negative half-wave voltage. Second only positive half-waves voltage. Simulation tests of power switch performed in the Tcad. (Conception a single - phase hybrid switch for power applications). Słowa kluczowe: łącznik energetyczny, łącznik hybrydowy. Keywords: power switch, hybrid coupler. Wstęp Łącznikiem elektrycznym nazywamy aparat elektryczny służący do załączania lub wyłączania prądu w jednym lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Jednym z kryteriów podziału tego urządzenia jest sposób załączania i wyłączania zasilanych obwodów. W ramach tego podziału wyróżnimy łączniki hybrydowe, które łączą w sobie elementy mechanizmowe i półprzewodnikowe. Szybki łącznik zestykowy stanowi podstawowy zespół łącznika hybrydowego prądu przemiennego. Powinien charakteryzować się małą rezystancją zestykową oraz widoczną przerwą izolacyjną w stanie otwartym, aby umożliwiać załączanie prądu przez łącznik hybrydowy w wybranej[...]

 Strona 1