Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Beata Sadowska"

Czy opłaca się ponosić dodatkowe nakłady na polepszenie standardu energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule wyznaczono zużycie energii na cele c.o. trzech wersji budynku jednorodzinnego o powierzchni 177 m2 (standardowy, energooszczędny i pasywny). Na podstawie niezbędnych nakładów i możliwych oszczędności eksploatacyjnych oszacowano opłacalność wznoszenia budynków niskoenergetycznych, przez wyznaczenie wskaźników ekonomicznych SPBT, NPV, CS, CSE, przy założeniu, że standardem jest[...]

Zastosowanie termowizji w diagnostyce wad budynków oraz przy odbiorach prac termomodernizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Mimo coraz lepszej jakości współczesnych budynków wady termiczne zdarzają się często i są uciążliwe dla użytkowników. Ze względu na specyfikę użytkowania ujawniane są głównie w budynkachmieszkalnych. Najlepszą i najefektywniejszą metodą wykrywania wad termicznych jest przegląd budynku za pomocą kamery termowizyjnej. Zaletąmetody jest nieinwazyjność, co znacznie obniża koszty badania. Z[...]

Energetyczne i ekonomiczne aspekty termomodernizacji budynków z dachami stromymi

Czytaj za darmo! »

Termomodernizacja przeprowadzana na podstawie audytu energetycznego staje się powoli standardem. Podczas wykonywania audytów budynków ze stromymi dachami inwestor i audytor muszą podjąć decyzję, jak ocieplić dach. Czy ułożyć ocieplenie na stropie nad ostatnią kondygnacją, pozostawiając nieocieplaną przestrzeń poddasza, czy też ułożyć izolację termiczną pomiędzy krokwiami, uzyskując ciepłą strefę buforową na poddaszu użytkowym? W zasadzie w sytuacji nieogrzewanej przestrzeni poddasza ocieplenie powinno być wykonane przez położenie izolacji termicznej na stropie nad ostatnią kondygnacją, ale często inwestorzy już na etapie audytu energetycznego planują w późniejszymterminie zamianę poddasza nieużytkowego na użytkowe z jednoczesnym wyposażeniem powstałych nowych pomieszc[...]

Ekologiczne aspekty termomodernizacji wybranych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

Czytaj za darmo! »

Ciągła degradacja środowiska naturalnego (anomalie pogodowe i zmiany klimatyczne) oraz związane z nią pogarszające się warunki życia człowieka przyczyniają się do zainteresowania ochroną środowiska naturalnego oraz ekologicznymi aspektami działalności gospodarczej. Budownictwo i sektor komunalno-bytowy jest w skali kraju największym konsumentem energii. Chociażby z tego względu poszukiwanie oszczędności energetycznych i efektów ekologicznych w budownictwie (rozumianym nie tylko jako wznoszenie, ale również jako późniejsza eksploatacja obiektów budowlanych) jest jak najbardziej uzasadnione i celowe. Różny standard budynków istniejących (wznoszone w różnych latach) oraz projektowanych wymaga odrębnego podejścia do każdej z tych grup. Bardzo istotne jest, aby działaniami poprawi[...]

Ekologiczne aspekty świadectw charakterystyki energetycznej

Czytaj za darmo! »

Rosnące ceny energii i jej nośników przyczyniają się do wzrostu zainteresowania problematyką racjonalizacji użytkowania energii, a wprowadzanie w gospodarce zasad zrównoważonego rozwoju (w tymrównież w budownictwie) wymaga ochrony środowiska naturalnego. Ze względu na bardzo duży udział budownictwa (wraz z sektorem gospodarki komunalno-bytowym) w krajowymzużyciu energii poszukiwanie oszczędności w tym właśnie miejscu jest szczególnie uzasadnione. Chodzi tu przede wszystkim o energię zużywaną w czasie eksploatacji na potrzeby zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu, ciepłej wody oraz oświetlenia. W związku z tym, że mniejsze zużycie energii powoduje automatycznie mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery (w tym CO2), przez racjonalizację użytkowania energii najlepiejwp[...]

Jakość energetyczna budynków a wskaźniki zamieszczone w świadectwach

Czytaj za darmo! »

Świadectwa energetyczne pokazują, jaki pod względem energetycznym jest dany budynek oraz wskazują, co można zrobić, aby poprawić jego jakość energetyczną. Wbrew obiegowymopiniomzadaniem świadectwa energetycznego nie jest egzekwowanie zmian, a jedynie informowanie o jakości energetycznej budynku i możliwościach poprawy istniejącego stanu. Zgodnie z Dyrektywą (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 r., na podstawie której wprowadzono certyfikowanie budynków (lokali), świadectwo energetyczne powinno prezentować w sposób przejrzysty standard energetyczny budynku (lokalu). Wartykule autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzone w Polsce świadectwa energetyczne spełniają te założenia. Cele certyfikacji energetycznej budynków Certyfikacja energetyczna budynków z założenia powinna przyczyniać się do poprawy jakości termicznej budynków oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń (głównie CO2). Poprawa ta nie wynika z bezpośredniego nakazu, lecz z wiedzy o stanie budynków nowych i modernizowanych (także podlegających obrotowi gospodarczemu) oraz związanej z tą wiedzą świadomości ponoszenia niepotrzebnych kosztów na utrzymanie nieefektywnych energetycznie obiektów. Wiedza o jakości energetycznej budynku (lokalu) powinna spowodować dostosowanie cen zakupu lub dzierżawy do tej jakości (zasada: lepsza jakość - niższe koszty eksploatacji - wyższa cena sprzedaży lub wynajmu). Ważnym elementem każdego świadectwa energetycznego są wytyczne informujące o możliwościach poprawienia jakośc[...]

Wpływ usytuowania mieszkań w budynku wielorodzinnym na ich charakterystyki energetyczne


  Wstyczniu 2009 r. weszła w Polsce w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzająca świadectwa charakterystyki energetycznej do budownictwa. Z formalnego punktu widzenia była to realizacja zapisów Dyrektywy 2002/91/WE, która zobowiązała do certyfikowania budynków nowych, przebudowywanych oraz wprowadzanych do obrotu na rynku nieruchomości, zalecała sporządzenie świadectw energetycznych również poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W dużych budynkach użyteczności publicznej wprowadzała obowiązek prezentacji świadectwa energetycznego wmiejscu ogólnodostępnym. Jednak praktyka odbiega od ww. zapisów Dyrektywy EPBD, np. wywieszanie świadectw w budynkach administracji na widok publiczny jest rzadkością. W zasadzie nie wykonuje się też świadectw charakterystyki energetycznej mieszkań, pomimo wyraźnych zapisów w ustawie Prawo budowlane, a zastąpiono je świadectwami dla całego budynku, jako obiektu ze wspólną instalacją grzewczą. W artykule na podstawie obliczeń wykonanych dla wybranych obiektów wykazano, że ze względu na duże rozbieżności między charakterystykami energetycznymi poszczególnych mieszkań w budynku wielorodzinnym konieczne jest sporządzanie [...]

 Strona 1  Następna strona »