Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Wysokowski"

Advanced hybrid materials. Present and future Zaawansowane materiały hybrydowe. Teraźniejszość i przyszłość DOI:10.15199/62.2017.1.13


  A review, with 106 refs., of lignin and chitin-matrix composites. W ostatnich latach w efektywny i zintensyfikowany sposób rozwijana jest tematyka związana z syntezą zaawansowanych, wielofunkcjonalnych układów hybrydowych, m.in. na bazie polimerów pochodzenia naturalnego. Dzięki połączeniu kilku komponentów wytwarzane są materiały o bardzo dużym znaczeniu użytkowym. W ramach szeroko zakrojonych prac naukowo-technicznych, obejmujących szereg zazębiających się ścieżek reakcyjnych i procesowych, wytworzono m.in. nowatorskie, zaawansowane układy hybrydowe na bazie ligniny oraz chityny. Znaczenie tych materiałów w rozwoju innowacyjności potwierdzają próby podjęte w kierunku ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki oraz gospodarki. Przyszłość nowoczesnej technologii chemicznej należy do takich zaawansowanych układów, a ich rozwój jest ze wszech miar uzasadniony. W szerokim znaczeniu pojęcie "materiał hybrydowy" istnieje w nauce i przemyśle od kilkudziesięciu lat. Postęp technologiczny oraz definiowanie i wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń jest możliwe dzięki wielofunkcjonalnym materiałom o coraz to mniejszych rozmiarach, głównie nanometrycznych, a także zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych i strukturalnych. Nieustający rozwój wielu dziedzin nauki obserwowany w ostatnich latach pozwolił na poszerzenie wiedzy na temat produkcji materiałów hybrydowych o kontrolowanej wielkości oraz kształcie cząstek, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost liczby nowatorskich materiałów i/lub biomateriałów, czyniąc ten temat niezwykle atrakcyjnym. Świadczy o tym liczba opublikowanych prac naukowych, która wg bazy Scopus dla frazy hybrid materials jest równa 707 616, a dla bazy inorganic-organic hybrids wynosi 40 3171). Dzięki coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia kładzie się duży nacisk na produkcję materiałów hybrydowych przyjaznych środowisku. Dlatego w ostatnich latach występuj[...]

Niebiologiczne metody degradacji surfaktantów niejonowych w środowisku wodnym DOI:10.15199/62.2018.12.7


  ZPC są szeroko stosowane w produktach chemii użytkowej oraz jako dodatki w złożonych procesach technologicznych. Zastosowanie surfaktantów wynika z ich zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego, co jest następstwem ich specyficznej budowy. Cząsteczka surfaktantu składa się z części hydrofilowej oraz hydrofobowej. Najczęściej stosowany podział ZPC opiera się na produktach dysocjacji polarnej części cząsteczki w środowisku wodnym. Przekłada się to na właściwości danej grupy oraz możliwe zastosowania. Rozróżnia się surfaktanty jonowe, w tym anionowe, kationowe i amfoteryczne, oraz niejonowe. Anionowe ZPC to przede wszystkim środki myjące i odkażające. Surfaktanty kationowe są stosowane głównie do dezynfekcji oraz jako produkty zmiękczające, antyelektrostatyczne, antykorozyjne, emulgatory oraz zbieracze we flotacji. Amfoteryczne ZPC stosuje się m.in. w środkach higieny osobistej. Niejonowe surfaktanty są szeroko wykorzystywane m.in. w przemyśle wydobywczym, tekstylnym, metalurgicznym i agrochemicznym. Znalazły także zastosowanie w środkach czystości1, 2). Rosnąca skala zastosowań surfaktantów przekłada się na wzrost ich zużycia i produkcji. Według danych rynkowych w 2014 r. globalne zużycie ZPC wyniosło 17,5 mln t, prognozuje się, że w 2019 r. będzie to już 22,8 mln t. Globalne przychody z ich sprzedaży w 2014 r. wyniosły 30,4 mld USD, a w 2019 r. będzie to 40,3 mld USD. W globalnym rynku ZPC dominują kraje Azji i Pacyfiku (39% udziału w 2014 r.), a Europa znajduje się na miejscu trzecim z wynikiem 22% (2014 r.). Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży surfaktantów ze względu na ich rodzaj, to w 2014 r. 39% zajmowały anionowe ZPC, 37% niejonowe, 14% kationowe, a najmniej liczną grupę stanowiły surfaktanty amfoteryczne. Największy udział w sprzedaży mają mydła i detergenty, środki higieny osobistej oraz produkty stosowane w przemyśle włókienniczym3). Rynek surfaktantów w Polsce również wykazuje tendencję wzrostową ([...]

Zaawansowane funkcjonalne materiały wytwarzane z użyciem substancji pochodzenia naturalnego DOI:10.15199/62.2018.12.8


  Intensywny rozwój nowoczesnej technologii chemicznej i dziedzin pokrewnych daje możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych prac związanych z pozyskiwaniem zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów. Dzięki połączeniu dwóch lub większej liczby komponentów wytwarzane są produkty o zdefiniowanych, ulepszonych właściwościach i dużym znaczeniu użytkowym. Obecnie zainteresowaniem cieszą się materiały pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z biomasy lub innych źródeł. Coraz większe znaczenie w tym aspekcie ma lignina i jej pochodne, stanowiące odpad lub półprodukt w przemyśle celulozowo-papierniczym. Ligninę poddaje się aktywacji chemicznej nadając jej powierzchni i strukturze odpowiednią funkcjonalność chemiczną. Jako związki aktywujące używane są najczęściej silne utleniacze lub nowej generacji ciecze jonowe. W kolejnym kroku dokonuje się "łączenia" zmodyfikowanej ligniny z wybranymi tlenkami o odpowiednich cechach fizycznych i chemicznych. Materiały hybrydowe wytwarzane z udziałem ligniny i wybranych tlenków (m.in. SiO2, Al2O3) mogą pełnić także funkcję zaawansowanych napełniaczy lub komponentów proekologicznych materiałów ściernych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również chityna, polisacharyd o unikatowych właściwościach. Ciekawy kierunek badań dotyczy mineralizacji chityny w ekstremalnych warunkach środowiskowych (extreme biomimetics). Również gąbki morskie i ich pochodne, ze względu na swoją unikatową, przestrzenną strukturę oraz właściwości, stanowią obiekt licznych badań. Stosowane są jako adsorbenty metali ciężkich i nośniki w immobilizacji enzymów, a także stanowią matryce trójwymiarowych materiałów węglowych. Wraz z zaadsorbowanymi na ich powierzchni barwnikami, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznymi, tworzą układy hybrydowe o właściwościach przeciwutleniających, antybakteryjnych oraz katalitycznych. Inny kierunek rozwoju materiałów hybrydowych to ich zastosowanie jako nośniki w immobilizacji enzymów, [...]

 Strona 1