Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK ADAM DOBRZAŃSKI"

Sol-gel and ALD antireflection coatings for silicon solar cells


  The application of one or more antireflection coatings on the front surface of the solar cells reduces the reflection of the incident light, which increases the device efficiency. For solar cells it is important to have a minimum reflection over all the visible spectrum range [1]. The studies of solar cells can be divided into two approaches. One is to reduce production costs, the second is to increasing efficiency of solar cells. The design of low-cost antireflection coatings is possible by using the sol gel method. It is a process for preparing materials at low temperatures from solutions. We can produce different forms of materials include gels, gel-derived glasses, ceramics in form of nano- and micro-powders, bulk, fibres, thin films and coatings as well as more recent materials such as hybrid organicinorganic materials and composites. Controlling of the physical and chemical parameters of production process gives materials with precisely adjusted parameters such as mechanical strength, transparency, size and distribution of the pores. Generally the sol gel method consists in a few steps as shown in Fig. 1 [2-4]. There are many kinds methods of deposition antireflection coatings from solutions. For example, by spinning, dipping or spraying. Spin coating is a fast and easy method to prepare thin and homogeneous organic and inorganic films. Spin coating is a procedure used to deposit uniform thin films onto fla[...]

Właściwości elektryczne i optyczne fotoogniw wytworzonych z wykorzystaniem metody sitodruku

Czytaj za darmo! »

Zmniejszające się na skutek wieloletniego, ciągłego wydobycia zapasy kopalnych surowców naturalnych służących do produkcji energii elektrycznej oraz pogarszający się stan środowiska naturalnego skłoniły do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, przede wszystkim takich, których eksploatacja nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Elementarnym urządzeniem pozwalających na pozyskiwanie energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego jest fotoogniwo. Fotoogniwa pracują bezdźwięcznie i bez części ruchomych, w czasie pracy nie wydzielają żadnych substancji szkodliwych dla środowiska, a produkowane są dziś z materiałów, które będą dostępne jeszcze przez długi czas. W efekcie zaobserwowano, iż technologie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, która może być dostarczana do istniejącej sieci energetycznej w małej oraz dużej ilości, rozwinęły się już do takiego stopnia, że mogą konkurować z konwencjonalnymi metodami [1-6]. Ogólna charakterystyka ogniw słonecznych Ogniwo fotowoltaiczne to urządzenie, w którym następuje bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wśród materiałów stosowanych do produkcji ogniw słonecznych najbardziej popularny jest krzem. Klasyczny schemat budowy krzemowego ogn[...]

ZASTOSOWANIE AUTORSKIEGO PRZYRZĄDU DO POMIARU REZYSTANCJI ELEKTRODY PRZEDNIEJ KRZEMOWEGO OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ LINII TRANSMISYJNYCH


  W artykule wyodrębnić można dwa aspekty. Pierwszym aspektem niniejszej pracy są jej walory naukowe i poznawcze. Określono wpływ warunków wytwarzania elektrody przedniej zarówno metodą tradycyjną, jak i metodą selektywnego spiekania laserowego na strukturę uzyskanej elektrody oraz strefę jej połączenia z podłożem krzemowym. Analizie poddano również wpływ morfologii (powierzchnia teksturowana lub bez tekstury) oraz stanu powierzchni płytek krzemowych (warstwa antyrefleksyjna lub jej brak) na wynik uzyskanych rezystancji. Drugi aspekt pracy dotyczy wyznaczenia rezystancji elektrod przednich zastosowaną metodą linii transmisyjnych na stanowisku badawczym, w którym zaprojektowano i wykonano najważniejsze elementy składowe: moduł sterowania, przystawkę oraz matrycę pomiarową. Słowa kluczowe: metoda linii transmisyjnych, krzemowe ogniwa słoneczne, elektroda przednia APPLICATION OF COPYRIGHT DEVICE FOR THE RESISTANCE MEASUREMENT OF THE FRONT ELECTRODE OF THE SILICON PHOTOVOLTAIC CELL BY THE TRANSMISSION LINE MODEL METHOD The article can be distinguished two aspects. The first aspect of this study are its advantages and cognitive science. The influence of the manufacturing front electrode both the traditional method and the method of selective laser sintering of the structure of the resulting electrode and the connection zone between electrode and silicon. It was also analyzed the influence of morphology (surface textured or without texture) and the state of the surface of silicon wafer (layer anti-reflective or i ts l ack o f) o n t he r esult obtained resistance. The second aspect of the work concerns the front electrode resistance of the transmission line method was used on the test, which was designed the most important components: a control unit, attachment and measurement matrix. Keywords: transmission line method, silicon solar cells, front electrode Wprowadzenie Wśród materiałów stosowanych do produkcji ogniw fotowoltaicznych najbardzie[...]

 Strona 1