Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław WCIŚLIK"

50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP

Czytaj za darmo! »

W 1956 roku na I Krajowej Naradzie Elektrotermii prof. B. Sochor zgłosił pomysł utworzenia organizacji wspierającej rozwój elektrotermii i współpracującej z Międzynarodową Unią Elektrotermii (UIE). Pomysł ten został poparty przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Organizacja taka powstała pod nazwą Polski Komitet Elektrotermii (PKEt) w grudniu 1957. Zespół w składzie profesorowie: Marian [...]

Analityczne modele łuku elektrycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wymagania stawiane modelom łuku potrzebnym do analizy obwodu zawierającego łuk elektryczny. Przyjmując, że przewodność plazmy łuku jest iloczynem funkcji czasu i funkcji promienia, z równania Ellenbaasa-Hellera wyprowadzono równanie modelu Cassiego łuku dla liniowej zależności przewodności od potencjału cieplnego. Dla zależności ekspotencjalnej otrzymano równanie Mayra mod[...]

Aspekty zrównoważonego rozwoju w ewolucji procesu elektrostalowniczego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawy ewolucji technologii z uwzględnieniem istotnych powiązań i podstawowych etapów rozwoju. Na tym tle przedstawiono ewolucję procesów produkcji stali. Omówiono rozwiązania techniczne pieca łukowego pozwalające na efektywna jego eksploatację. Przedstawiono zbiór wskaźników zrównoważonego rozwoju procesu elektrostalowniczego opracowane przez Międzynarodowy Instytut Żelaza i Stali oraz Amerykański Instytut Stali i Żelaza. Określono problemy, bariery ograniczające stosowanie procesu elektrostalowniczego. Abstract. The paper deals with the evolution bases for the technology with considering essential stages and connections. An evolution of steelmaking processes was introduced on this background. Technical solutions of the arc furnaces permitting effective its exploitation were discussed . An aspects of sustainable development of electric steelmaking process by International Iron and Steel Institute and American Steel and Iron Institute were presented. Problems, barriers limiting application of the electric steelmaking process were determined. (Sustainable development aspects in electric steelmaking process evolution). Słowa kluczowe: proces stalowniczy, piec łukowy, zrównoważony rozwój, ekologia. Keywords: steelmaking process, electric arc furnace, sustainable development, ecology. Wstęp Technologia rozumiana jest jako całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego. Jest ona czynnikiem, który rządzi wzrostem gospodarczym, kosztem i dostępnością usług oraz wpływami na środowisko. Pełniejszy obraz rozwoju poszczególnych technologii uzyskuje się poprzez analizę klastrów powiązanych technologii, które oddziaływają wzajemnie na siebie. Elementy klastra stanowią technologie infrastruktury (składowe), które służą głównie celom zasilania i wspomagania technologii końcowej (ang. end-use). Technologie rozwijają się synergicznie i e[...]

Charakterystyki symetrycznego obwodu pieca łukowego w stanie ustalonym w czasie roztapiania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analityczne rozwiązanie równań symetrycznego obwodu trójfazowego pieca łukowego z obciążeniem nieliniowym w stanie ustalonym. Charakterystyka prądowo-napięciowa tego obciążenia została opisana z wykorzystaniem funkcji signum i modeluje łuk elektryczny w etapie roztapiania. Wyznaczono amplitudy i fazy harmonicznych prądów. Opracowano schemat zastępczy obciążenia nieliniowego dla pierwszej harmonicznej, zawierający indukcyjność i rezystancję. Przeprowadzono dyskusję bilansu mocy czynnej i biernej w obwodzie Abstract. The paper deals with analytical solution of equations of the arc furnace symmetrical three-phase circuit in the steady state with the nonlinear load. The current-voltage characteristic of the load was described using the signum function. It is the arc discharge model during scrap melting. Formulas of amplitudes and phases of all harmonic currents were appointed. An equivalent diagram of the non-linear load for first harmonics was worked out. The discussion of the active and reactive power balance in the circuit is presented. (Characteristics of the symmetrical circuit of arc furnace in steady state during the melting). Słowa kluczowe: nieliniowe obciążenie, schemat zastępczy, moc bierna, piec łukowy. Keywords: Nonlinear load, equivalent circuit, reactive power, arc furnace. Wstęp Tor elektryczny pieca łukowego o najczęściej zawiera transformator sieciowy, dławik trójfazowy, transformator piecowy oraz piec łukowy. Obciążenie tego obwodu stanowią łuki elektryczne, które modelowane są jako elementy nieliniowe. Nieliniowość ta jest szczególnie widoczna, gdy jest zimne otoczenie łuku, nie jest on "okryty" żużlem spienionym. Takie warunki występują w trakcie roztapiania złomu, pierwszego etapu procesu wytopu stali w piecu łukowym. Identyfikacja charakterystyk łuków jest bardzo trudna z dwu powodów: braku możliwości pomiaru długości łuku z oraz braku bezpośredniej obserwacji napięcia łuku. Długość łuku je[...]

Bilanse mocy w obwodzie prądu przemiennego z odbiornikiem nieliniowym DOI:10.12915/pe.2014.02.02

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawowe definicje mocy biernej. Na tym tle przeprowadzono analizę obwodu prądu przemiennego zawierającego rezystancję, indukcyjność oraz odbiornik nieliniowy. Analizę charakterystyk quasistatycznych przeprowadzono uwzględniając wszystkie wyższe harmoniczne. Określono schematy zastępcze elementu nieliniowego. Analizowany jest bilans mocy czynnej w obwodzie. Przedstawiono definicję mocy biernej, która umożliwia bilansowanie mocy biernej w obwodzie. Zaproponowano interpretację fizyczną tej mocy biernej . Abstract. The paper presents the basic definitions of reactive power. Against this background, an analysis of the AC circuit containing resistance, inductance and non-linear load was performed. The circuit quasi-static characteristics were calculated taking into account the all higher harmonics. Equivalent diagrams elements of the nonlinear element were described. A balance of active power in the circuit is analyzed. The paper presents a definition of reactive power, which allows balancing reactive power in the circuit. Physical interpretation of reactive power is proposed. (Power balances of AC circuit with nonlinear load). Słowa kluczowe: Moc bierna, bilanse mocy, obciążenie nieliniowe, schematy zastępcze. Keywords: Reactive power, power balances, nonlinear load, equivalent diagrams. doi:10.12915/pe.2014.02.02 Wstęp Odbiorniki nieliniowe zaburzają przepływ energii elektrycznej od producenta do konsumenta. Energia przenoszona pierwszą harmoniczną zmienia się w nieliniowym odbiorniku na energię wyższych harmonicznych i jest zwracana do sieci zasilającej. Sprawozdania finansowe między dostawcą a konsumentem są regulowane na podstawie wskazań liczników integrujących moce - przepływy energii. Moc czynna ma ustaloną, powszechnie stosowaną definicję i od dawna jest mierzona. Definicja ta obowiązuje również dla obciążenia nieliniowego. Dla takiego obciążenia wciąż nierozstrzygnięta jest definicja mocy biernej. A prz[...]

Symulacja obwodu prądu przemiennego z obciążeniem nieliniowym i kompensacją mocy biernej DOI:10.15199/48.2017.01.12

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model obwodu jednofazowego z modelem systemu zasilania, obciążeniem nieliniowym z indukcyjnością oraz kondensatorem układu kompensacji mocy biernej. Charakterystyka prądowo-napięciowa obciążenia opisana jest funkcją signum i modeluje wyładowanie łukowe. Opracowano model matematyczny. Zastosowano zmienne bezwymiarowe. Zbudowano model symulacyjny obwodu w Simulinku. Przeprowadzono analizę wyników symulacji obwodu. Abstract. The paper deals with the model of the single-phase AC circuit with the model of the supply system, the non-linear load with the inductance and the capacitor of the reactive power compensation. The current-voltage characteristic of the load is described with the signum function and models the arc discharge. There was worked out the mathematical model. Dimensionless variables were applied. The circuit simulation model was created in Simulink. The analysis of the circuit simulation results was carried out. (Simulation of A.C. circuit with non-linear load and reactive power compensation). Słowa kluczowe: obwód z obciążeniem nieliniowym, moc bierna, kompensacja, symulacja Keywords: circuit with non-linear load , reactive power, compensation , simulation. Wstęp W systemie elektroenergetycznym obciążonym odbiornikami linowymi występuje jednokierunkowy przeplyw energii, ogólnie od generatorów do odbiorników. Gdy w systemie występuje odbiornik nieliniowy, generuje on wyższe harmoniczne i obserwuje się przepływ energii od odbiornika do elementów systemu elektroenergetycznego [1]. Aby prześledzić te zjawiska przepływu energii konieczne są badania systemu odbiornikiem nieliniowym, na przykład modelującym łuk elektryczny z uwzględnieniem zwykle występujących elementów obwodu, które modelują system energetyczny. Nawet w stanie ustalonym, dla elementów stacjonarnych w ogólnym przypadku problem analizy obwodu z takim obciążeniem nieliniowym jest problemem niejednorodnym nieliniowym. Założono, że obwód jest [...]

Elektryczne straty mocy w agregacie silnik-dmuchawa

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny agregatu ssącego silnik-dmuchawa, odwzorowujący strukturę jego budowy. Opracowano metodykę i układ do pomiaru parametrów silnika oraz identyfikacji wartości parametrów elektrycznych komutatorowego silnika szeregowego. Wyznaczono wartości parametrów elementów silnika w zależności od kąta obrotu wirnika względem stojana oraz liczby zwartych sektorów komuta[...]

Wpływ nieliniowości obiektu elektrotermicznego na dynamikę układu regulacji automatycznej

Czytaj za darmo! »

W ramach pracy przeprowadzono analizę podstawowych modeli obiektów elektrotermicznych uzupełnionych o człon nieliniowy. Tak zmodyfikowane modele przebadano w układach regulacji. Jako podstawowy typ regulatora przyjęto regulator dwustanowy z histerezą dodatnią, rozbudowany następnie o człon korekcji dynamicznej. Badania przeprowadzono stosując pakiet MATLAB. W celu uproszczenia analizy procesów [...]

 Strona 1  Następna strona »