Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anna Iżewska"

Ocena akustyczna okien w świetle normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oznacza, że od 1 lutego 2007 r. (daty zastosowania) możliwe jest oznakowanie okien znakiem CE, pozwalającym na wprowadzenie ich do obrotu na całym rynku EAA, tzn. krajów UE or[...]

Aktualne normy dotyczące akustyki budowlanej

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakimjest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasemi drganiami w budynkach i ich[...]

Izolacyjność akustyczna drzwi

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakimjest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasemi drganiamiwbudynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwiękuwprzestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom głośności hałasu - fony i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania imetody oceny drgań zewzględu na ichwpływna konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; pojęcia i parametry oc[...]

Izolacyjność akustyczna uszczelek wpływa na jakość akustyczną drzwi


  Prawdopodobnie pod koniec 2013 r. ukaże się długo oczekiwana norma wyrobu PN-EN 14351-2 dotycząca drzwi wewnętrznych [1]. Jedną z cech podlegających ocenie przy znakowaniu CE jest izolacyjność akustyczna, która może być wyznaczana metodą pomiarową, polegającą na wyznaczeniu izolacyjności akustycznej gotowego wyrobu lub metodą tabelaryczną, na podstawie określonych właściwości akustycznych poszczególnych elementów składowych drzwi, tzn. uszczelek (wg normy PN-EN ISO 10140-1: 2011/A1:2012 [2]) i skrzydeł drzwiowych (wg PN-EN 20140-3:1999 [4]). Zakres stosowania metody tabelarycznej ograniczony został do drzwi płaskich, jednoskrzydłowych o wymiarach 900 x 2000 mm, posiadających skrzydła o izolacyjności akustycznejRw ≤ 35 dB. Tymczasem, izolacyjność akustyczna uszczelek ma jeszcze większe znaczenie w przypadku, gdy celem jest osiągnięcie stosunkowo dużej izolacyjności akustycznej gotowego wyrobu. Wówczas jednak najlepszą metodą oceny akustycznej jest wynik bezpośredniego pomiaru. Ogólne postanowienia prPN-prEN 14351-2 dotyczące określania właściwości akustycznych drzwi wewnętrznych Zgodność właściwości akustycznych drzwi wewnętrznych (np. z polskimi wymaganiami wg PN-B-02151-3:1999 [3]) należy wykazać za pomocą wstępnego badania typu, wykonanego przez jednostkę notyfikowaną i zakładowej kontroli produkcji, przeprowadzanej przez producenta.Wsystemie 3 poświadczenia zgodności (a taki dotyczy właściwości akustycznych) zadania te, łącznie z pobraniem próbek, są wykonywane na odpowiedzialność producenta. Wybór reprezentatywnej próbki do wstępnego badania typu powinien uwzględniać zakres produkowanych drzwi wewnętrznych, który zazwyczaj jest dość szeroki i dotyczy całego systemu, obejmującego różnego rodzaju konstrukcje skrzydeł (różnej grubości, różnego rodzaju wypełnienia), różne rodzaje uszczelnienia, okuć i oszklenia. Produkowane są drzwi o różnych wymiarach, jedno- i dwuskrzydłowe, przylgowe lub bezprzylgowe. Istnieje [...]

Izolacyjność akustyczna uszczelek wpływa na jakość akustyczną drzwi


  Prawdopodobnie pod koniec 2013 r. ukaże się długo oczekiwana norma wyrobu PN-EN 14351-2 dotycząca drzwi wewnętrznych [1]. Jedną z cech podlegających ocenie przy znakowaniu CE jest izolacyjność akustyczna, która może być wyznaczana metodą pomiarową, polegającą na wyznaczeniu izolacyjności akustycznej gotowego wyrobu lub metodą tabelaryczną, na podstawie określonych właściwości akustycznych poszczególnych elementów składowych drzwi, tzn. uszczelek (wg normy PN-EN ISO 10140-1: 2011/A1:2012 [2]) i skrzydeł drzwiowych (wg PN-EN 20140-3:1999 [4]). Zakres stosowania metody tabelarycznej ograniczony został do drzwi płaskich, jednoskrzydłowych o wymiarach 900 x 2000 mm, posiadających skrzydła o izolacyjności akustycznejRw ≤ 35 dB. Tymczasem, izolacyjność akustyczna uszczelek ma jeszcze większe znaczenie w przypadku, gdy celem jest osiągnięcie stosunkowo dużej izolacyjności akustycznej gotowego wyrobu. Wówczas jednak najlepszą metodą oceny akustycznej jest wynik bezpośredniego pomiaru. Ogólne postanowienia prPN-prEN 14351-2 dotyczące określania właściwości akustycznych drzwi wewnętrznych Zgodność właściwości akustycznych drzwi wewnętrznych (np. z polskimi wymaganiami wg PN-B-02151-3:1999 [3]) należy wykazać za pomocą wstępnego badania typu, wykonanego przez jednostkę notyfikowaną i zakładowej kontroli produkcji, przeprowadzanej przez producenta.Wsystemie 3 poświadczenia zgodności (a taki dotyczy właściwości akustycznych) zadania te, łącznie z pobraniem próbek, są wykonywane na odpowiedzialność producenta. Wybór reprezentatywnej próbki do wstępnego badania typu powinien uwzględniać zakres produkowanych drzwi wewnętrznych, który zazwyczaj jest dość szeroki i dotyczy całego systemu, obejmującego różnego rodzaju konstrukcje skrzydeł (różnej grubości, różnego rodzaju wypełnienia), różne rodzaje uszczelnienia, okuć i oszklenia. Produkowane są drzwi o różnych wymiarach, jedno- i dwuskrzydłowe, przylgowe lub bezprzylgowe. Istnieje [...]

Normalizacja w akustyce budowlanej - stan na czerwiec 2018 DOI:10.15199/33.2018.08.01


  ObowiązującewPolsce przepisy, takie jak ustawa Prawo budowlane [2] i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], mają na celu stworzenie warunków do spełnienia wymagania podstawowego nr 5 "Ochrona przed hałasem", zawartego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011.Wiąże się to z koniecznością znormalizowania: 1) parametrów, za pomocą których określa się i ocenia właściwości akustyczne wyrobów i obiektów budowlanych oraz warunki akustyczne w środowisku; 2) metod pomiarowych i obliczeniowych, służących do wyznaczenia tych parametrów; 3) wymagań dotyczących poszczególnych parametrów,wzależności od przeznaczenia pomieszczeń w budynku. Definicje parametrówoceny akustycznej orazmetody pomiarowe i obliczeniowe są określane (w postaci norm EN, ISO lub ENISO) na poziomie ogólnoświatowymlub europejskim,wramach pracKomitetówNormalizacyjnych ISO/TC43/SC2 "Akustyka budowlana" iCEN/TC126 "Właściwości akustycznewyrobówbudowlanych i budynków". Poziomwymagań akustycznych jest określany w dokumentach prawnych poszczególnych państw w zależności od ich możliwości ekonomicznych. Wdrożeniemnormmiędzynarodowych do normalizacji polskiej oraz norm krajowych dotyczących wymagań akustycznych zajmuje się Komitet Techniczny PKN nr 253 "Akustyka Architektoniczna". Zakres i stan normalizacji Normy międzynarodowe EN/ISO z dziedziny akustyki budowlanej opracowywane przez Komitety Techniczne CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2 określają: 1) metody pomiarów oraz metody wyznaczania wskaźników oceny właściwości akustycznych dotyczące: ■ izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów (metody laboratoryjne i terenowe); ■ właściwości dźwiękochłonnych materiałów i wyrobów budowlanych (metody laboratoryjne); ■ parametrów akustycznych pomieszczeń (poziomu dźwięku, czasu pogłosu); ■ parametrów akustycznych urządzeń technicznego [...]

Właściwości akustyczne żaluzji okiennych


  Podstawowymzadaniemżaluzji okiennych jest poprawa warunków termicznych w pomieszczeniach i ich ochrona przed niepożądanymoświetleniemzewnętrznym. Odpowiednio dobrane i zainstalowane, mogą również poprawić komfort akustyczny. Na ile ta poprawa jest możliwa i jakie czynniki mają na to wpływ, przedstawimy w artykule. Parametry oceny akustycznej i metody ich pomiaru Zgodnie z normą PN-EN 14759:2005 Żaluzje - Izolacyjność akustyczna odnosząca się do dźwięków powietrznych - Wyrażanie osiągów oraz normą PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Zasady stosowania do wybranych wyrobów, właściwości akustyczne żaluzji przedstawiane są w postaci wskaźników oceny akustycznej Rw(C; Ctr), wyrażonych w dB, i określanych dla dwóch pozycji żaluzji - podniesionej i opuszczonej. Na podstawie tych wskaźnikówmożna również wyznaczyć wartość parametru oceny izolacyjności akustycznej[...]

Normalizacja w dziedzinie akustyki budowlanej - stan: lipiec 2014


  W artykule omówiono stan normalizacji krajowej w dziedzinie akustyki budowlanej. Uwzględniono przy tym oddzielnie normy PN-EN i PN-EN ISO i oddzielnie normy PN-B. Normy PN-EN i PN-EN ISO dotyczą metod pomiarowych i obliczeniowych. Normy PN-B obejmują przede wszystkim wymagania dotyczące właściwości akustycznych budynkówi wyrobów budowlanych. Omówiono także plany Komitetów CEN i ISO dalszej nowelizacji wielu norm EN i EN ISO dotyczących metod pomiarów akustycznych i metod obliczeniowych. Słowa kluczowe: akustyka, normy, metody pomiarów laboratoryjnych, metody pomiarów terenowych,metody obliczeń, wymagania, izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwięku. Abstract. This paper presents progress of national standardization in building acoustics. European and international PN-EN and PN-EN ISO standards are considered separately from national PN standard. Standards PN-EN and PN-EN ISO detail measurement and calculation procedures. National PN standards define requirements for acoustical properties of buildings and building materials. Also a review of CEN and ISO committees’ agenda is presented, regarding revisions of measurement and calculation procedures. Keywords: acoustics, standards, laboratory measurement procedures, field measurement procedures, calculation methods, sound insulation, sound absorption.Podstawowymcelemnormalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej jest stworzenie warunków do spełnienia wymagania podstawowego nr 5 "Ochrona przed hałasem", zawartego w załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 (uprzednio w Dyrektywie 89/106/EEC) oraz w polskch przepisach dotyczących budownictwa (ustawa Prawo budowlane, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Aby znormalizować w sposób właściwy "ochronę przed hałasem" w budynkach, konieczne jest określenie: 1) metod pomiarowych i obliczeniowych, służących do wyznaczania param[...]

Possibility of producing granular fertilizers from municipal sewage sludge and industrial waste. Możliwość produkcji granulatów nawozowych z komunalnego osadu ściekowego oraz odpadów przemysłowych


  Mixts. of municipal sewage sludge, sawdust and CaSO4·2H2O and FeSO4·7H2O wastes were granulated after addn. of Na lignosulfonate and studied for chem. compn. They met requirements for org.-mineral fertilizers. In particular, the concns. of heavy metals were not exceeded. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyprodukowanych granulatów nawozowych z wykorzystaniem specjalnie dobranych odpadów przemysłowych. Stwierdzono, że odpady te w odpowiedniej proporcji mogą stanowić bardzo dobry materiał do produkcji granulatów nawozowych. Na podstawie wyników badań doświadczalnych stwierdzono, że skład chemiczny granulatów był uzależniony od ilości i właściwości użytych odpadów do ich produkcji. W wyniku wieloletniej działalności Zakładów Chemicznych Police SA w Policach zostało nagromadzonych w środowisku naturalnym, w postaci składowisk powierzchniowych, wiele tonodpadów poprodukcyjnych, do których m.in. zalicza się dihydrat siarczanu(VI) wapnia (produkt odpadowy otrzymywany w wyniku produkcji wieloskładnikowych nawozów mineralnych) oraz septahydrat siarczanu(VI) żelaza(II) (produkt odpadowy powstający przy produkcji ditlenku tytanu). Oba odpady charakteryzują się dużą zawartością siarki oraz małą zawartością metali ciężkich. Komunalne osady ściekowe, będące odpadem powstającym w trakcie oczyszczania ścieków zawierają w swoim składzie niewielkie ilości siarki, a zdecydowanie większe makro- i mikroskładników. Z tego względu takie odpady, jak dihydrat siarczanu(VI) wapnia i septahydrat siarczanu(VI) żelaza(II) mogą być wykorzystane jako główne źródło siarki, a pozostałe jako źródło makro- i mikroskładników w technologii produkcji granulatów nawozowych. Zmniejszenie pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz zwiększenie areału upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne mogą prowadzić do zmniejszenia ilości substancji organicznej i składników [...]

 Strona 1  Następna strona »