Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bernard WITEK"

Wybrane zagadnienia optymalizacyjne w układach elektroenergetycznych z generacją rozproszoną i elementami FACTS

Czytaj za darmo! »

W artykule rozpatrzono dwa problemy badawcze. Pierwszy odnosi się do modelowania elementów i układów energoelektronicznych stosowanych w układach elektroenergetycznych oraz optymalnego doboru parametrów i opcji sterowania załączaniem zaworów. Drugi rozpatrywany problem to optymalizacja struktury sieci, w której zastosowano elementy i układy energoelektroniczne oraz rozproszone źródła energii. Dla każdego przypadku zaproponowano zastosowanie odpowiedniej metody obliczeniowej. Abstract. Two investigation problems will be discussed in the paper. The first one relates to the modeling of the power electronics system elements as well as optimal parameters and control options for electronic valves switching The second discussed problem relates to the optimization of the power network structure including power electronics elements and systems as well as distributed energy sources. For each case an appropriate calculation method has been proposed. (Selected optimization problems in Electric Power Systems with Distributed Generation and FACTS Elements). Słowa kluczowe: optymalizacja, elastyczne układy elektroenergetyczne, generacja rozproszona, jakość zasilania. Keywords: optimization, flexible electric power systems, distributed generation, supply quality. Wstęp W odniesieniu do współczesnych układów elektroenergetycznych realizowane są różne rodzaje badań poznawczych i weryfikacyjnych, wykorzystujące wielorakie metody modelowania matematycznego oraz narzędzia symulacyjne, w tym takie, które pozwalają na rozwiązywanie zadań optymalizacji. W niniejszym artykule rozpatrzone zostaną dwa problemy. Pierwszy odnosi się do modelowania elementów i układów energoelektronicznych stosowanych w układach elektroenergetycznych oraz optymalnego doboru parametrów i opcji sterowania załączaniem zaworów. Drugi rozpatrywany problem stanowi optymalizacja struktury sieci, w której zastosowano elementy i układy energoelektroniczne oraz rozproszone źródła energii[...]

Współpraca źródeł wiatrowych z DFIG z siecią elektroenergetyczną w stanach nieustalonych - wybrane zagadnienia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania układu generator indukcyjny dwustronnie zasilany (DFIG) - sieć elektroenergetyczna dla celów symulacji elektromagnetycznych stanów przejściowych. Wyniki symulacji można wykorzystać m.in. do oceny parametrów jakości zasilania oraz sygnałów wejściowych układów sterowania i zabezpieczeń farmy wiatrowej. W badaniach symulacyjnych uwzględniono m.in. modele matematyczne maszyny indukcyjnej oraz układu przekształtników energoelektronicznych sterowanych wektorowo. Szczególną uwagę skupiono na przekształtniku sieciowym pełniącym istotną rolę w zakresie współpracy źródła z siecią i mogącym działać jako kompensator kluczujący D-STATCOM poprawiając parametry jakości zasilania m.in. w zakresie kompensacji mocy biernej, prewencji zapadów napięcia i ograniczania wahań napięcia w punkcie wspólnego połączenia (PCC). Abstract. The paper discusses the problem of electromagnetic transients simulation analysis, which may be useful e.g. for the quality of supply estimation and input signals of protection and control systems, with use of the model of the system: induction (doubly fed) generator - power network. In the simulation studies the mathematical models of induction machine and vector controlled power converters are concerned. Special attention has been paid to the grid converter, which can operate as D-STATCOM and may be a mean for reactive power compensation and limitation of voltage fluctuations and sags in the point of common coupling (PCC). (Cooperation of the DFIG-based Wind Sources with Power Networks During Transients - Chosen Problems). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, dwustronnie zasilane generatory indukcyjne, stany nieustalone. Keywords: wind turbines, doubly fed induction generators, transient states. Wstęp W obszarze generacji rozproszonej (GR) znaczną grupę źródeł stanowią źródła oparte na generatorach indukcyjnych (GI). W energetyce wiatrowej, w większości są to maszyny indukcyjne klatkow[...]

Współpraca źródeł wiatrowych z PMSG z siecią elektroenergetyczną w stanach nieustalonych - wybrane zagadnienia DOI:10.12915/pe.2014.03.012

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie matematycznego modelowania struktur siłowni wiatrowych z generatorami synchronicznymi PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) współpracujących z siecią elektroenergetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem badań symulacyjnych nieustalonych stanów pracy takich źródeł. Wyniki badań mogą być wykorzystane m.in. do oceny wielkości elektrycznych w miejscu przyłączenia elektrowni do sieci, a także do analiz możliwości utrzymania źródła wiatrowego w pracy podczas zakłóceń (np. zwarć) w sieci. Szczególną uwagę poświęcono kwestii modelowania układów przekształtnikowych zapewniających właściwą współpracę źródła z siecią elektroenergetyczną. Do kompozycji modeli wykorzystano procedury dostępne w środowisku programu PSCAD/EMTDC. Abstract. The problem of mathematical modeling of the wind sources implementing Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) cooperating with electrical power network is discussed in the paper. Special attention is paid to the simulation of transient states that may occur in such sources operation. The simulations results may be used e.g. for evaluation of the electrical quantities at the point of common coupling as well as for the analysis of the source drive-through possibility during disturbances (e.g. faults) in the network. Particular consideration has been drawn to the modeling of power electronics interface, which enables proper cooperation of the wind source and the network. For the models composition the procedures of PSCAD/EMTDC™ program has been used. (Cooperation of the PMSG-based Wind Sources with Power Networks During Transients - Chosen Problems). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, generatory synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSG), stany nieustalone. Keywords: wind turbines, permanent magnet synchronous generators (PMSG), transient states. doi:10.12915/pe.2014.03.12 Wprowadzenie Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie pracy elektrowni wiatrowych (EW) w [...]

Wybrane zagadnienia technicznej realizacji koncepcji Smart Grid w kontekście jakości zasilania z sieci z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

W artykule opisane zostaną m.in. metody i środki technicznej realizacji układu zasilania w oparciu generację rozproszoną (mikrogenerację) oraz środki do poprawy jakości energii elektrycznej (np. urządzenia D-FACTS dedykowane dla sieci rozdzielczej, energetyczne filtry aktywne - EFA). Opcje rozproszonego sterowania i pomiarów realizowane będą przez tzw. inteligentne urządzenia, stanowiące element krańcowe lub węzły sieci teleinformatycznej. W ramach koncepcji Smart Grid (SG) proponuje się m.in. tworzenie tzw. centrów sterowania jakością (CSJ), zapewniających elastyczność struktury układu zasilania oraz wieloofertowość usług dla zróżnicowanej grupy odbiorców w zakresie jakości zasilania. Opisywane zagadnienia zilustrowano wybranymi wynikami badań symulacyjnych odnoszących się m.in. do współpracy niektórych źródeł GR z siecią elektroenergetyczną oraz poprawy jakości energii za pomocą układów energoelektronicznych (np. EFA). W szczególności analizy dotyczyć będą mikroźródeł przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Abstract. In the paper are described a. o. methods and devices for technical realization of a supply system based on distributed generation (microgeneration) as well as means for power quality improvement (e.g. D-FACTS, active filters - AF). The options of distributed control and measurement will be performed by intelligent devices, being terminals or nodes of the communication network. In Smart Grid (SG) concept a. o. the quality control center (QCC) are proposed to ensure network structure flexibility as well as multilevel services for the customers’ quality of supply. Issues described in the paper are illustrated by chosen simulation results referring to cooperation of some distributed sources with power network and power quality improvement by use of power electronics (e.g AF). In specific analysis considers micro-sources connected to low voltage network. (Chosen Issues of the Technical Realization of Smart Grid Concept in th[...]

Wpływ zapadów napięcia wywołanych zwarciami w sieci dystrybucyjnej na pracę odbiorów przemysłowych. Wybrane zagadnienia DOI:10.12915/pe.2014.07.028

Czytaj za darmo! »

Zapady napięcia występujące w sieci dystrybucyjnej są niekorzystnymi zjawiskami, które mogą w istotny sposób wpływać na pracę odbiorów prowadząc niejednokrotnie do ich nagłego wyłączenia. Jeśli tego typu wyłączenia mają miejsce w procesach technologicznych wymagających zachowania ciągłości produkcji, to często towarzyszą im duże straty finansowe. W związku z tym zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki zapadów napięć występujących w sieciach dystrybucyjnych oraz ich wypływu na pracę odbiorników przemysłowych. Abstract. Voltage dips occurring in the distribution network are adverse phenomena, which can have a significant impact on the loads operation often leading to their sudden shutdown. If disconnections of loads occur in processes that require continuity of production they are often accompanied by large financial losses. Therefore, the primary objective of this paper is to present the issues of voltage dips occurring in distribution networks and their impacts on the industrial loads operation. (Impact of the voltage dips caused by faults in distribution network on the industrial loads operation. Selected issues). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, zapady napięcia, linie produkcyjne, regulowane napędu prądu stałego. Keywords: electric power quality, voltage dips, production lines, regulated DC drivers. doi:10.12915/pe.2014.07.28 Wstęp Istotę problemu jakości zasilania energią elektryczną podkreśla fakt, że zła jakość energii (rozumiana przede wszystkim jako jakość napięcia) powoduje w światowej gospodarce dodatkowe koszty szacowane na kilkaset miliardów euro rocznie. Do najczęściej występujących zaburzeń elektromagnetycznych w sieci, stanowiących największy problem jakości zasilania, należą zapady napięcia rozumiane jako obniżenie jego wartości skutecznej do przedziału 90% ÷ 1% wartości znamionowej [3]. Na skutek zapadu niektóre urządzenia przestają prawidłowo działać nawet, jeżeli czas trw[...]

 Strona 1