Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Artur Sakowski"

Osłony przeciwdźwiękowe w budownictwie komunikacyjnym

Czytaj za darmo! »

Osłony przeciwdźwiękowe (naturalne lub sztuczne) stosowane są w celu obniżenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 r. nr 120 poz. 826). Inne wymagania obowiązują w nocy (2200 ÷ 600), a inne w ciągu dnia. W tabeli 1 zestawiono wybrane wartości maksymalne dopuszczalnego poziomu natężenia dźwięku w zależności od rodzaju jego źródła, przeznaczenia terenu oraz pory dnia (w tym przypadku określono przedział czasu odniesienia). Propagacja hałasu w terenie W wielu krajach opracowano różne metody obliczeniowe dotyczące propagacji hałasu w terenie otwartym. Uwzględniają one czynniki mające wpływ na powstawanie hałasu komunikacyjnego i na jego rozprzestrzenianie się, a więc: ● natężenie ruchu pojazdów oraz udział procentowy tzw. pojazdów ciężarowych; ● średnią prędkość pojazdów; ● topografię terenu i geometrię drogi; ● rodzaj i właściwości nawierzchni drogowej; ● warunki meteorologiczne. Równania stosowane do opisu tłumienia hałasu pochodzącego od punktowego źródła dźwięku, w przypadku hałasu komunikacyjnego - mającego charakter liniowy, są wykorzystywane do opisu zbioru zastępczych, ekwiwalentnych źródeł punktowych. Podstawowym kryterium oceny oddziaływania drogi na klimat akustyczny przylegającego terenu jest równoważny poziom dźwięku. Poziom dźwięku w punkcie obserwacji LfT (DW) można określić wg PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania na podstawie zależności: LfT (DW) = Lw + Dc - A [dB] gdzie: Lw - poziom dźwięku w źródle dźwięku [dB]; Dc - współczynnik kierunkowości źródła (dla pojazdów Dc = 0) [dB]; A - tłumienie na trasie od źródła do punktu obserwacji [dB]. Poziom dźwięku zależy od poziomu natężenia źródła dźwięku (poziomu mocy akustycznej), kieru[...]

Badanie bezpieczeństwa wypełnień ekranów przeciwdźwiękowych na spadające odłamki DOI:10.15199/33.2015.04.22


  Transport jest poczytywany jako jedno z istotniejszych źródeł powstawania różnego rodzaju emisji obciążających nasze środowisko naturalne.Wwielu publikacjach opisywano wpływ hałasu na człowieka oraz metody jego zwalczania m.in. w odniesieniu do hałasu komunikacyjnego, np. [3, 10]. Coraz częściej pojawiają się także prace na temat niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza na zdrowie i życie ludzi [9], ale[...]

Zarysowania konstrukcji mostowych a skurcz betonu DOI:10.15199/33.2017.10.36


  Powszechne pojawianie się zarysowań na nowo wybudowanych obiektach mostowych uznawane jest za groźne, mimo że teoria żelbetu uważa rysy za zjawisko normalne, charakterystyczne dlamonolitycznych żelbetowych konstrukcji zginanych. Rysy szerokości do ok. 2mmpojawiają się przede wszystkimna przęsłach płytowych, przyczółkach, a wmniejszym stopniu na filarach. W artykule omówiono doświadczenia z wykonywania ekspertyz zarysowanych obiektów. Przyczyny zarysowania żelbetu Główne przyczyny zarysowania żelbetu to skurcz betonu oraz przekroczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie. Skurcz jest cechą betonu i występuje zawsze. Jego przyczyną jest zmiana objętości mieszanki betonowej, zachodząca w procesie hydratacji cementu oraz twardnienia betonu, która prowadzi do powstawania naprężeń wewnętrznych. Wyróżnia się dwa rodzaje skurczu: ■ autogeniczny (lub chemiczny) będący skutkiem zmiany objętości w wyniku reakcji chemicznych w czasie twardnienia betonu; ■ od wysychania spowodowany odparowaniem wody z betonu. Zgodnie z PN-B-03264 [6], aż 93%skurczu autogenicznego pojawia się w ciągu pierwszych 180 dni od ułożenia mieszanki, a skurczu od wysychania - 360 dni (w przypadku miarodajnego wymiaru przekroju h0 = 50 mm). Zdaniem autorów niezbędne jest wprowadzenie tzw. wczesnego skurczu betonu, który dotychczas był pomijany, gdyż pomiar skurczu rozpoczynano po upływie dwudziestu czterech godzin od ułożenia mieszanki betonowej. Na początku twardnienia pojawiają się w betonie zmiany objętości oraz wywołane przez nie naprężenia rozciągające i już na tym etapie mogą powstać pierwsze, niewidoczne gołym okiem, zarysowania. Na przebieg skurczu w czasie i wielkość granicznych odkształceń skurczowych wpływa: ● wilgotność powietrza i temperatura otoczenia w czasie twardnienia betonu; ● skład mieszanki betonowej: rodzaj cementu i jego klasa; współczynnik cement/ woda; stos okruchowy kruszywa grubego i piasku[...]

 Strona 1