Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Artur Seweryn"

Effect of the hydrophobic plant extract and sodium chloride content on the rheological properties of hand dishwashing liquids Znaczenie hydrofobowych ekstraktów roślinnych i stężenia chlorku sodu w kształtowaniu właściwości reologicznych płynów do ręcznego mycia naczyń DOI:10.15199/62.2016.4.13


  Supercrit. exts. of strawberry, blackcurrant and chokeberry seeds were added to hand dishwashing liqs. studied then for dynamic viscosity at varying NaCl concn. and sheare rate. The addn. resulted in decreasing the viscosity of the liqs. Przedstawiono wyniki badań reologicznych prototypów płynów do ręcznego mycia naczyń, zawierających fazę hydrofobową, którą stanowią surowce pochodzenia roślinnego pozyskiwane w procesie ekstrakcji w warunkach nadkrytycznego CO2. Do badań wytypowano ekstrakty z nasion truskawki (Fragaria ananassa), nasion czarnej porzeczki (Ribes nigrum) oraz z nasion aronii (Aronia melanocarpa). Analizowano wpływ stężenia elektrolitu na lepkość, wyznaczono zależność lepkości od prędkości ścinania oraz określono wartości prędkości ścinania, przy których następuje spadek lepkości ścinania dla płynów do ręcznego mycia naczyń z określonym stężeniem chlorku sodu. Stwierdzono, że wprowadzenie hydrofobowych ekstraktów roślinnych do receptur płynów do ręcznego mycia naczyń w znaczący sposób modyfikuje strukturę fazy objętościowej preparatów. Efektem jest obniżenie możliwej do uzyskania maksymalnej lepkości produktu oraz konieczność zwiększenia stężenia soli, niezbędnej do uzyskania wymaganej lepkości preparatów. Płyny do ręcznego mycia naczyń stanowią jedną z najpopularniejszych grup produktów chemii gospodarczej. Pod względem fizykochemicznym są to najczęściej 10-20-proc. wodne roztwory surfaktantów anionowych, niejonowych lub amfoterycznych. Ponadto zawierają dodatkowe substancje, takie jak barwniki, konserwanty i kompozycje zapachowe, a także substancje mające na celu ograniczenie niekorzystnego wypływu produktu na skórę dłoni. Lepkość produktu kształtowana jest poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości soli. Najczęściej stosowanym w przemyśle modyfikatorem właściwości reologicznych jest chlorek sodu1-9). Środki do ręcznego mycia naczyń powinny charakteryzować się względnie wysokim działaniem detergencyjnym[...]

Use of rapeseed oil fatty acid methyl esters for preparation of self-adhesive formulations for hygiene in toilets Wykorzystanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z oleju rzepakowego do wytwarzania samoprzylepnych preparatów przeznaczonych do utrzymywania czystości toalet DOI:10.15199/62.2016.4.14


  Rapeseed oil fatty acid Me esters were added (up to 16% by mass) to toilet cleaners studied then for dynamic viscosity, foaming properties, hardness, adhesion, yield stress and dissoln. time. The addn. resulted in increasing the viscosity, yield stress of the cleaners, dissoln. time and adhesion. Podjęto próbę opracowania nowoczesnych produktów przeznaczonych do utrzymywania higieny w toaletach. Do badań wytypowano recepturę wyjściową, którą następnie modyfikowano poprzez wprowadzanie różnych zawartości fazy hydrofobowej. Uzyskane emulsje poddawano badaniom pozwalającym na ocenę parametrów jakościowych nowo opracowanych preparatów. Stwierdzono, że zwiększanie zawartości fazy hydrofobowej wpływa pozytywnie na zwiększenie lepkości produktu i podwyższa granicę płynięcia. Powoduje to jednocześnie wydłużenie czasu roztwarzania w wodzie i podwyższenie siły adhezji do powierzchni ciała stałego. Cechy te są wysoce korzystne z punktu widzenia funkcjonalności tego typu preparatów. Negatywnym skutkiem zwiększania zawartości fazy hydrofobowej jest pogarszanie właściwości pianotwórczych. Środki przeznaczone do utrzymywania czystości toalet przeznaczone są najczęściej do mycia, czyszczenia i dezynfekowania ceramicznych elementów wyposażenia toalet (sedesy, pisuary, bidety). Działanie tego typu produktów związane jest głównie z usuwaniem i zabezpieczaniem przed osadzaniem się kamienia wodnego (lime scale), kamienia moczanowego (urine scale) oraz rdzy (rust). Dodatkową funkcją jest zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów oraz uwalnianie w trakcie używania odpowiedniej porcji kompozycji 95/4(2016) 785 Mgr inż. Artur SEWERYN w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Fizycznej i Nieorganicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i pr[...]

Ammonium salts as functional components of new generation working fluids. Sole amoniowe jako funkcjonalne składniki cieczy obróbkowych nowej generacji


  Aq. solns. of a com. vinylpyrrolidone/methacrylamide/vinylimidazole/ vinylimidazole methylsulfate copolymer were studied for lubricating properties by using a 4-ball tester. The friction coeff. and wear scar diam. decreased substantially with increasing concn. of the ammonium salt soln. In presence of the ammonium salt, the mech. system did not undergo seizure even at a load of 4 kN, whereas a seizure was obsd. for water already at 2 kN. Jako modelowe ciecze obróbkowe nowej generacji zaproponowano wodne roztwory kopolimeru winylopirolidonu, metakryloamidu, winyloimidazolu i czwartorzędowanego winyloimidazolu (Polyquaternium 68). Zweryfikowano ich właściwości smarowe przez wyznaczenie oporów ruchu i zużycia za pomocą aparatu czterokulowego (T-02). Zaobserwowano znaczną poprawę ich charakterystyk tribologicznych w porównaniu z wodą jako bazą. Nastąpiło ok. 4-krotne obniżenie współczynnika tarcia i ok. 2,5-krotne zmniejszenie średnicy śladu zużycia. W obecności roztworów soli amoniowych układ mechaniczny nie uległ zatarciu nawet przy obciążeniu 4 kN, podczas gdy dla wody obserwowano zatarcie już przy 2 kN.Zarówno z naukowego, jak i użytkowego punktu widzenia interesujące są badania nad substancjami smarowymi na bazie wody1, 2). Poczesne miejsce zajmują one także w badaniach własnych3-5). Woda ma duże przewodnictwo cieplne, jest niepalna, wykazuje małą lepkość,występuje powszechnie w przyrodzie, jest obojętna fizjologicznie oraz tania. Zastosowanie jej jako medium smarowego jest jednak niemożliwe ze względu na niedostateczną smarność. Poza tym powoduje korozję metali, ma niską temperaturę wrzenia i wysoką temperaturę krzepnięcia. [...]

Poprawa bezpieczeństwa stosowania kosmetyków dla dzieci poprzez dobór składników o działaniu myjącym DOI:10.15199/62.2017.12.23


  Płyny do kąpieli dla dzieci należą do podstawowych kosmetyków stosowanych w tej grupie konsumenckiej z uwagi na częstotliwość stosowania. Z punktu widzenia fizykochemicznego są to zwykle wodne roztwory związków powierzchniowo czynnych i różnego rodzaju dodatków, do których zaliczane są konserwanty, regulatory pH, humektanty i substancje renatłuszczające. Płyny do kąpieli dla dzieci powinny być bezpieczne, łagodne dla skóry dziecka, przy jednoczesnym zachowaniu cech związanych z ich funkcjonalnością, takich jak rozpuszczalność w wodzie, odpowiednia zdolność pianotwórcza, konsystencja oraz skuteczność działania. Lepkość płynów do kąpieli dla dzieci jest niezwykle ważna z punktu widzenia Na laurylsulfate (concn. 6% by mass) or its 2-component mixts. with Na cocoylsarcosinate or Na2 cocoylglutamate or Na myristoylmethylglicynate (concns. 3% by mass) surfactants-contg. bath liqs. were tested for skin-irritating as well as foaming and emulsifying properties. The addn. of surfactant mixts. resulted in redn. of irritant properties by 20-40% in comparison with the Na laurylsulfate-contg. liq. but did not change any other properties. Badano wpływ składników o działaniu myjącym na właściwości związane z funkcjonalnością i bezpieczeństwem stosowania kosmetyków dla dzieci. Opracowano receptury i wytworzono prototypy płynów do kąpieli dla dzieci z różnym rodzajem anionowych związków powierzchniowo czynnych. Do badań wytypowano sól sodową siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego SLES (Sodium Laureth Sulfate), sól sodową N‑metyloglicynianu kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCS (Sodium Cocoyl Sarcosinate), sól sodową kondensatu kwasu glutaminowego i kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCG Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom Emilia Klimaszewska*, Artur Seweryn, Dominik Czerwonka, Urszula Piotrowska, Marta Ogorzałek Improvement of the safety in use of babies cosmetics through appropriate selection of surfa[...]

Fizykochemiczne oraz użytkowe aspekty wytwarzania nowoczesnych, transparentnych płynów do płukania tkanin DOI:10.15199/62.2019.3.6


  Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się intensywny rozwój segmentu chemii gospodarczej. Wynika on głównie z coraz większej konkurencyjności produktu na rynku, rosnących wymagań konsumentów, zmieniających się trendów bądź zmian w uregulowaniach prawnych. Receptury produktów chemii gospodarczej ulegają ciągłym modyfikacjom, głównie w celu poprawy ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa stosowania1, 2). Nowe rozwiązania recepturowe związane są głównie z aplikacją nowoczesnych surowców, które nie wywierałyby negatywnego wpływu zarówno na użytkownika, jak i na środowisko naturalne. Ze względu na wyraźny wzrost zapotrzebowania na produkty proekologiczne najczęściej są to surowce naturalne bądź pochodzenia naturalnego. Innowacja recepturowa może być także związana z opracowaniem nowoczesnych form tego typu produktów, zwiększających ich atrakcyjność rynkową3, 4). W przemyśle chemii gospodarczej, jako przykład można przytoczyć wprowadzanie na rynek Surfactants based on quaternary NH4 salts were used to develop formulations and prep. a transparent fabric softener. Viscosity and turbidity of the liq. as well as degree of softness and rewettability of fabrics after rinsing with the liq. and its com. counterrparts were compared. The transparent fabric softener had a higher viscosity than other ones. The softened fabrics had the lowest rewettability of the surface and a comparable degree of softness. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptur oraz technologii otrzymywania transparentnych płynów do płukania tkanin. W rozważaniach uwzględniono istotne dla tego typu produktów właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe, takie jak lepkość, mętność, stopień miękkości oraz zdolność ponownego zwilżania tkanin po procesie płukania. Nowoczesne płyny do płukania tkanin cechują się przezroczystością układu oraz wyższymi wartościami lepkości w stosunku do tradycyjnych płynów. Tkaniny wypłukane w wodnych roztworach transparentnych płynów [...]

Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym DOI:10.15199/62.2019.4.13


  Podstawowym zabiegiem służącym do utrzymania higieny głowy jest jej mycie z użyciem szamponów. W procesie mycia włosów i skóry głowy stosuje się przede wszystkim klasyczne płynne szampony, będące aUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; bUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Ziębaa,*, Artur Seweryna, Emilia Klimaszewskaa, Daria Wieczorekb Reduction of hair shampoos irritant potential by application of new zwitterionic surfactants Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym DOI: 10.15199/62.2019.4.13 Dr inż. Artur SEWERYN w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej w specjalności: biotechnologia, technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskał w 2017 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, aspekty związane z bezpieczeństwem stosowania kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, badania użytkowe i fizykochemiczne. Katedra Chemii, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom, tel.: (48) 361-75-89, e-mail: m.zieba@uthrad.pl Dr inż. Małgorzata ZIĘBA w roku 2003 ukończyła studia na Politechnice Radomskiej w specjalności: technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - jakość kosmetyków, pr[...]

Optymalizacja zawartości substancji aktywnych w celu poprawy jakości ekologicznych środków do mycia podłóg drewnianych DOI:10.15199/62.2018.7.11


  Środki do mycia podłóg są zaliczane do grupy produktów chemii gospodarczej. Przeznaczone są one do domowego użytku i nie wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu ani wykwalifikowanego personelu. Tego typu produkty powinny charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością i bezpieczeństwem stosowania. Pierwszy parametr jest związany głównie z łatwością w dozowaniu, odpowiednią rozpuszczalnością w wodzie (w celu uzyskania kąpieli myjącej), skutecznością usuwania zabrudzeń, tworzeniem dość stabilnych dyspersji zabrudzeń w kąpieli myjącej, działaniem pielęgnacyjnym względem mytych powierzchni, zdolnością do tworzenia warstwy ochronnej na tych powierzchniach oraz nadawaniem im połysku. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania, to produkty do mycia podłóg nie mogą być toksyczne oraz nie mogą powodować podrażnień w przypadku kontaktu użytkownika z preparatem, kąpielą oraz z umytą powierzchnią1-4). Skład produktu przeznaczonego do mycia podłóg musi uwzględniać rodzaj mytej powierzchni. Wynika to z różnic w strukturze materiałów, z których są wykonane podłogi oraz ich odporności chemicznej i fizycznej na różne czynniki. W gospodarstwach domowych najczęściej spotykane są podłogi wykonane z kamienia, ceramiki, tworzyw sztucznych, betonu i drewna. Szczególnie drewno wymaga specjalnego traktowania. Powierzchnia drewniana ma zazwyczaj strukturę dość chropowatą i porowatą. W pory mogą wnikać różnego rodzaju zabrudzenia. Ponadto jest ona także podatna na chłonięcie wilgoci. Od preparatów przeznaczonych do utrzymywania czystości podłóg drewnianych, oprócz działania myjącego, wymagane jest także działanie ochronne. Warstwa ochronna tworzona przez preparat ma na celu stworzenie fizycznej bariery zapobiegającej wnikaniu niepożądanych substancji w strukturę materiału podłogi oraz zabezpieczenie powierzchni podłogi przed uszkodzeniami. Ponadto, powinna zmniejszyć chropowatość drewna, gdyż gładkie powierzchnie wykazują mniejszą zdolność do przyc[...]

 Strona 1