Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Mamrot"

Pola elektromagnetyczne w otoczeniu routerów Wi-Fi DOI:10.15199/59.2015.4.25


  Przedstawiono wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) w otoczeniu routerów Wi-Fi. Badania prowadzono w warunkach rzeczywistych w środowisku mieszkalnym człowieka (20 urządzeń) oraz w warunkach laboratoryjnych (10 urządzeń). Routery bezprzewodowe są źródłem PEM o wielkościach natężenia pola elektrycznego dochodzących do 5.0 V/m w odległościach do 0.1 m. W szczególnych warunkach wartości mogą wzrosnąć do 12 V/m. 1. WSTĘP Postęp technologiczny wprowadza do środowiska pracy jak i do gospodarstw domowych człowieka wiele urządzeń elektronicznych. Wśród wielu rozwiązań nowoczesnych technologii jednym z najczęściej występujących są sieci bezprzewodowe Wi-Fi. Ze względu na brak połączeń kablowych, mobilność urządzeń współpracujących z siecią, sieci bezprzewodowe cieszą się dużą popularnością w środowisku domowym. Sieci Wi- Fi występują także w miejscach pracy, w miejscach zbiorowej rozrywki - czyli niemal wszędzie. Używając urządzeń nowoczesnych technologii połączonych z sieciami Wi-Fi, takich jak smartfony, tablety, laptopy, netbooki, czy odbiorniki tv, człowiek przebywa w zasięgu słabych pól elektromagnetycznych (PEM), wytwarzanych przez te urządzenia. Pola te w widoczny sposób zmieniają naturalne środowisko elektromagnetyczne w którym człowiek przebywa stale. Niektóre badania dotyczące środowiska elektromagnetycznego dotyczą możliwego wpływu PEM o nieznacznie podwyższonych wartościach, oddziałujących w sposób ciągły, na zdrowie człowieka. Routery są podstawowym elementem sieci bezprzewodowej Wi-Fi, przez które odbywa się cały ruch sygnałów przenoszących dane do i od przyłączonych do nich urządzeń bezprzewodowych. W zależności od zastosowań, przepustowości sieci można kupić model odpowiadający wymaganiom nawet najbardziej wymagającego użytkownika. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów 20 modeli routerów, pracujących w najczęściej występujących konfiguracjach, w warunkach domowych. Biorąc też pod uwagę wzrastającą l[...]

Pola elektromagnetyczne w środowisku współczesnego człowieka na przykładzie łodzi


  Znaczący wzrost liczby urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM) instalowanych i użytkowanych zarówno w pobliżu budynków mieszkalnych, jak i wewnątrz nich, może wpływać niekorzystnie na zdrowie współczesnego człowieka. Badanie skutków zdrowotnych koncentruje się w ostatnich latach głównie na oddziaływaniu na ludność pól o częstotliwościach radiowych (30 kHz - 50 GHz), wykorzystywanych w urządzeniach nowoczesnych technologii, głównie w łączności bezprzewodowej. W środowisku komunalnym ekspozycja ludzi na pola elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń personalnych i wyposażenia mieszkań nakłada się na ogólne tło elektromagnetyczne, jakie wytwarzają źródła zewnętrzne, do których należą stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe sieci radiotelefonicznych, w tym telefonii komórkowej. Szczególnie dynamiczny rozwój systemów radiokomunikacyjnych obserwuje się na obszarze dużych aglomeracji, gdzie występuje dodatkowo ogromne zagęszczenie stacji nadawczych małych mocy, takich jak bezprzewodowe sieci komputerowe (WLAN, WiFi), monitoringu radiowego czy np. usługi ochrony mienia RFID, EAS. Pierwsze badania w zakresie oceny ekspozycji populacji na PEM zostały przeprowadzone w latach 70. ubiegłego wieku przez Agencję Ochrony Środowiska USA w 15 wielkich miastach amerykańskich. Dominowało wówczas PEM wytwarzane głównie przez nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, a wartości gęstości mocy były rzędu 10-3 - 10-2 W/m2 [1]. W Polsce badania PEM na obszarze zurbanizowanym wykonano po raz pierwszy w 1993 i 1995 roku. W 13 wybranych punktach Warszawy usytuowanych wewnątrz okręgu o średnicy 7 km, którego centrum był Pałac Kultury i Nauki (na iglicy były zainstalowane anteny nadawcze wieloprogramowych stacji radiowych i telewizyjnych), wykonano badania natężenia pola elektrycznego. Badania te przeprowadzono na wysokości od 3 m npt do 165 m npt (zadaszenia istniejącej zabudowy) w zakresie częstotliwości 0,009 - 1300 MHz. Najwyższ[...]

URZĄDZENIA NOWYCH TECHNOLOGII W ŻYCIU MIESZKAŃCA WIELKIEGO MIASTA DOI:10.15199/59.2015.4.101


  Stale rosnący poziom intensywności PEM RF powszechnie występujących w środowisku życia współczesnego człowieka (o tendencji rosnącej) powinien być okresowo kontrolowany zarówno ze względów technicznych jak i ekologicznych oraz ochrony zdrowia populacji. Przeprowadzono badanie ankietowe w 110 gospodarstwach domowych. Najczęściej stosowany był telefon komórkowy -93%, 68% badanych korzystało z laptopów połączonych z siecią bezprzewodową a 66% korzystało z kuchenki mikrofalowej. 1. WSTĘP Pola elektromagnetyczne (PEM) są dzisiaj wszechobecne w życiu współczesnego człowieka a poziom natężenia tych pól ma tendencję rosnącą. Jeszcze do niedawna w zakresie częstotliwości radiowych (RF) najbardziej powszechne były telefony komórkowe. Obecnie, na skutek rosnącego zapotrzebowania na nowe usługi, zwłaszcza szybką transmisję danych oraz przesyłanie obrazów wzrasta zainteresowanie ww. usługami, zwłaszcza teleinformatycznymi. Zwiększa się więc liczba "osieciowanych" mieszkań w celu korzystania z urządzeń nowych technologii, takich jak: sieci dostępu bezprzewodowego WLAN (Wireless Local Area Network) np. typu WiFi (obecnie kartę WiFi posiada urządzenie zewnętrzne PC i laptopy), WiMAX, Bluetooth (stosowany w ponad 500 różnych technologiach) oraz tzw. usług nietelekomunikacyjnych (jak na przykład śledzenie ludzi starszych, chorych, więźniów w areszcie domowym, pilnowanie dzieci). Część mieszkańców korzysta z telefonów bezprzewodowych, np. w sieci DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). Wytwarzane przez ww. urządzenia PEM RF występuje więc w stosunkowo bliskim otoczeniu człowieka. Stąd też pytanie dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EMC) jak i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka przed potencjalnymi skutkami dla zdrowia rosnącego poziomu ekspozycji przewlekłejna PEM w środowiska życia. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (International Commission on No[...]

 Strona 1