Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA DYJA"

WPŁYW TARCIA I SMAROWANIA NA PROCES KSZTAŁTOWANIA BLACH


  Procesy tłoczenia blach to jedna z podstawowych technologii wytwarzania cienkościennych elementów niemal "na gotowo". Ważną rolę podczas kształtowania blach odgrywają procesy tribologiczne, które determinują jakość otrzymywanych wyrobów. W artykule przedstawiono wyniki badania smarów technologicznych do tłoczenia blach stalowych i aluminiowych. Wyznaczono współczynniki tarcia w próbie przeciągania pasa blachy oraz omówiono wpływ smarów na przebieg procesu tłoczenia oraz odporność korozyjną wytłoczek. Słowa kluczowe: blacha, tłoczenie, system tribologiczny, smar technologiczny Dr hab. inż. Janina Adamus, mgr Katarzyna Dyja — Politechnika Częstochowska, Częstochowa. e-mail: janina.adamus@gmail.com Rudy Metale R59 2014 nr 4 s. 191÷196 192 INFLUENCE OF FRICTION AND LUBRICATION ON SHEET-METAL FORMING Sheet-metal forming is one of the basic technologies used for forming "near net shape" sheet-metal parts. Tribological processes, which determine quality of the drawn parts, play an important role during sheet-metal forming. In the paper, some results of testing of the technological lubricants for sheet-metal forming of aluminium and steel are presented. The friction coefficients were determined in a strip drawing test. An influence of the technological lubricants on the forming process (forming force) and corrosion resistance of the drawn - parts are discussed. Keywords: sheet, sheet-metal forming, tribological system, technological lubricant Wprowadzenie Wyroby otrzymywane w procesach tłoczenia blach są coraz częściej używane do produkcji odpowiedzialnych elementów, stosowanych w takich dziedzinach przemysłu jak: lotnictwo, kosmonautyka, motoryzacja, energetyka itp. Do podstawowych zalet technologii tłoczenia należy zaliczyć: - możliwość otrzymywania "na gotowo" elementów o złożonych kształtach i dużej gładkości powierzchni, - dużą dokładność wymiarową i powtarzalność, - dużą wydajność procesu, [...]

Technologiczne aspekty kształtowania plastycznego blachy stalowej 5604 DOI:10.15199/24.2015.8.17


  W pracy dokonano oceny tłoczności blachy stalowej AMS 5604 ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki tarcia występujące pomiędzy kształtowanym materiałem, a powierzchnią roboczą narzędzia. Ocenę wpływu smaru technologicznego na proces tłoczenia przeprowadzono w oparciu o obliczenia numeryczne i otrzymane rozkłady odkształceń oraz grubości kształtowanej blachy. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań smarów technologicznych do operacji tłoczenia wyznaczone w próbie przeciągania pasa blachy. This study evaluates drawability of sheet metal made of AMS 5604 steel with particular focus on conditions of friction between the material and working surface of the tool. The effect of technological lubricant on forming process was evaluated based on the analysis of numeric calculations of distribution of strain and thickness of the sheet metal. Furthermore, the study presents the results of the investigations of technological lubricants for forming operation during sheet metal drawing test. Słowa kluczowe: blacha stalowa 5604, tłoczenie, smar technologiczny Key words:5604 sheet metal, sheet metal forming, technological lubricant.Wprowadzenie. Wymagania odnośnie do obniżania ciężaru konstrukcji zwłaszcza w sektorze samochodowym i lotniczym pociągają za sobą wzrost zapo- zapotrzebowania na wytłoczki, otrzymywane w procesach kształtowania blach. Należą one do tzw. obróbki bezu- . bezubytkowej, pozwalającej na bardzo dobre wykorzystanie materiału, co jest istotne w przypadku kształtowania blach z drogich materiałów, jakimi są materiały stosowane w lotnictwie. W celu uzyskania wysokiej jakości wytłoczek oprócz stosowania dobrych jakościowo materiałów wyjściowych (blach), konieczne jest poprawne zaprojektowanie narzędzi oraz procesu technologicznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku wytłoczek produkowanych seryjnie i masowo, gdyż powstałe w czasie produkcji braki znacznie podnoszą koszty wytwarzania. Dlatego tak ważna jest umiejętność analizy zj[...]

ANALIZA WPŁYWU SMARU TECHNOLOGICZNEGO NA PROCES TŁOCZENIA BLACH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DOI:10.15199/67.2016.2.5


  Przemysł lotniczy do budowy samolotów wykorzystuje lekkie elementy powłokowe otrzymywane z blach na drodze tłoczenia. Procesy tłoczenia pozwalają na uzyskanie powtarzalności wymiarów oraz własności wytwarzanych elementów. Tłoczenie blach można postrzegać jako system tribologiczny, którego ważnym elementem jest smar technologiczny mający istotny wpływ na przebieg procesu i finalną jakość wyrobu. W artykule omówiono wpływ smaru technologicznego na rozkład grubości ścianek wytłoczek. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia w próbie przeciągania pasa blachy pomiędzy płaskimi matrycami, badania korozyjne oraz wyniki analiz numerycznych procesu tłoczenia blach aluminiowych i tytanowych. Słowa kluczowe: blacha, tłoczenie, system tribologiczny, smar technologiczny ANALYSIS OF THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL LUBRICANT ON SHEET METAL FORMING PROCESS IN THE AVIATION INDUSTRY Abstract. In the aviation industry, lightweight coated materials obtained through sheet metal forming have been used for construction of airplanes. Forming processes ensure repeatability of dimensions and properties of the components. Sheet metal forming can be considered as a tribological system, with its important element being technological lubricant, which has a significant effect on the process and final quality of products. The paper discusses the effect of a technological lubricant on distribution of wall thickness in drawn parts. The results of examinations of the coefficient of friction in the strip drawing test between flat dies, corrosion tests and results of numerical analyses of aluminium and titanium sheet metal forming were also presented. Keywords: sheet metal, forming, tribological system, technological lubricant Wprowadzenie Z uwagi na konieczność zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń i stale rosnące koszty paliwa istnieje tendencja do obniżania masy konstrukcji lotniczych poprzez stosowanie materiałów wysokowytrzymałych i lekkich. Oprócz ciągłego [...]

 Strona 1