Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Pietruszka"

Izolacje cieplne na bazie aerożeli krzemionkowych

Czytaj za darmo! »

Wwielu rozwiązaniach, szczególnie w połączeniach i węzłach konstrukcyjnych oraz elementach konstrukcji przegród zewnętrznych, np. słupach i ryglach lekkich ścian osłonowych metalowo- -szklanych nie ma możliwości dowolnego pogrubiania warstwy izolacji cieplnej. Ograniczenia występują także w odniesieniu do izolacji elementów instalacji w budynku. W takich przypadkach poprawę izolacyjności cieplnej uzyskuje się przez zastosowanie materiału o jak najniższej przewodności cieplnej. Wartości deklarowane (spełnione przez 90% wyrobów określonego typu z prawdopodobieństwem 90%) współczynnika λ większości obecnie stosowanych wyrobów budowlanych do izolacji cieplnejwynoszą 0,023 - 0,045W/(m-K). Niższymi wartościami (λ < 0,02 W/(m-K) charakteryzują się dostępne na krajow[...]

Materiały termoizolacyjne na bazie aerożeli


  Budowa materiałów izolacyjnych (skład i struktura) ma zasadniczy wpływ na ich właściwości termoizolacyjne oraz wytrzymałościowe, a tymsamymokreśla możliwość zastosowania. W przypadku materiałów termoizolacyjnych podstawowym parametrem jest przewodność cieplna, ale ważne są także cechy wytrzymałościowe oraz możliwość stosowania w różnych warunkach wilgotnościowych. Przewodność cieplna Maty aerożelowe dostępne na rynku zbudowane są m.in. z włókien poliwęglanowych pokrytych warstwą aerożelu głównie na bazie SiO2 (fotografia 1). Głównym czynnikiem decydującym o niskim współczynniku przewodzenia ciepła tych materiałów jest porowatość (wielkość i rozkład porów) aerożelu krzemionkowego. Lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi będzie się charakteryzował materiał o małych, zamkniętych porach (spośródmateriałów o tej samej sumarycznej porowatości), wypełnionych powietrzem lub innym gazem. Zamknięcie powietrza w porachmateriału izolacyjnego umożliwia wykorzystywanie jego właściwości izolacyjnych (w temperaturze 20 °C współczynnik przewodzenia ciepła nieruchomego powietrza nie przekracza wartości 0,025 W/(m·K)) oraz wyeliminowanie przenoszenia ciepła przez konwekcję. W aerożelach przeważają pory o rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu nm. Na rysunku 1 przedstawiono wyniki badań zależności współczynnika przewodzenia [...]

Optymalizacja mostków cieplnych na połączeniu przegrody ze stolarką DOI:10.15199/33.2016.08.02


  Ciepły montaż okien ma na celu zminimalizowanie mostków cieplnych występujących na połączeniach ościeżnicy okna z murem, w przypadku których dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła są ściśle określone w warunkach technicznych [4]. Ciepły montaż stolarki okiennej polega na jej osadzeniu bezpośredniowwarstwie termoizolacji przegrody dwu- lub trójwarstwowej.Wypełnienie szczelin wokół okna materiałem termoizolacyjnym, najczęściej pianką poliuretanową, traktowane jest jakomontaż standardowy, natomiast uzupełnienie warstwy izolacji dodatkowym zabezpieczaniem w postaci materiałów uszczelniających (od strony zewnętrznej folią/taśmą wodoodporną i paroprzepuszczalną, a od strony wewnętrznej folią/ taśmą paroizolacyjną), to ciepły montaż. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo na ograniczenie strat ciepła przez infiltrację oraz zapobiega zawilgoceniu materiału izolacyjnego. W ostatnich latach w budownictwie nastąpiło wiele zmian wprzepisach dotyczącychwymagań izolacyjności termicznej przegród i ich elementów, w tym stolarki okiennej [4]. Zgodnie z Załącznikiem 2, pkt 1.1 rozporządzenia [4], wartość współczynnika przenikania ciepła UC (max) ścian zewnętrznych wynosi obecnie 0,25W/(m2·K), od 1 stycznia 2017 r. zmniejszy się do 0,23W/(m2·K), a od 1 [...]

Buforowanie wilgoci przez innowacyjne przegrody wewnętrzne DOI:10.15199/33.2017.08.10


  Pojęcie komfortu cieplnego w pomieszczeniu często ogranicza się do temperatury powietrza wewnętrznego, zapominając owilgotności względnej powietrza [14]. Duża wilgotność względna w pobliżu lub w obrębie ścian sprzyja rozwojowi roztoczy, pleśni i prowadzi do zagrożeń alergicznych [8] oraz uszkodzeniamateriałów, z których zbudowana jest przegroda [12, 13]. Dlatego też wielu naukowców prowadziło badania dotyczące wykorzystania materiałów higroskopijnych do kontrolowania poziomu wilgoci w pomieszczeniach [5].Wykazano, że materiały higroskopijne dzięki możliwościom buforowania wilgoci mogą być wykorzystywane do poprawy powietrza w pomieszczeniach [3, 4, 10] oraz ograniczenia kondensacjiwprzegrodach [1, 15].Warto podkreślić, że nawet najmniejsza zmiana jednego z materiałów składowych przegrody z higroskopijnych biomateriałówmoże wpływać na jej odmienną charakterystykę cieplno-wilgotnościową [7]. W artykule przedstawiono porównanie tzw. parametru buforowania wilgociMBV (z ang. Moisture Buffer Values) przez różne przegrody, zaprojektowane z wykorzystaniem materiałów z odnawialnych biosurowców (o znikomym oddziaływaniu na środowisko) w warunkach zmiennego obciążenia wilgocią, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tej cechy w celu polepszenia komfortu w pomieszczeniach. Buforowanie wilgoci Buforowaniewilgoci jest cechą charakterystyczną materiału higroskopijnego, dzięki której absorbuje lub desorbuje on wilgoć z otaczającego go powietrza w celu osiągnięcia stanu równowagi. Na potrzeby badań materiałów oraz całych zestawów ściennych zaprojektowanych z zastosowaniemtychmateriałów, zaadaptowanometodykę opisaną w pozycjach [2, 6, 11], dostosowując ją do indywidualnych potrzeb. Do badań materiałów wykorzystano aparat do pomiaru tzw. dynamicznej sorpcji DVS (z ang. Dynamic Vapour Sorption), natomiast przegrody badano w komorze klimatycznej. WartośćMBVobliczono na podstawie średnich wartości z ostatni[...]

Współczynnik przewodzenia ciepła kompozytów konopno-wapiennych wytworzonych metodą ubijania DOI:10.15199/33.2019.08.09


  Głównymi składnikami kompozytów konopno-wapiennych są: paździerz konopny (zdrewniałe cząstki łodygi konopi przemysłowych) oraz wapno hydratyzowanemodyfikowane dodatkami. Materiał ten jest stosowany przede wszystkim jako wypełnienie ścian nośnych o szkielecie konstrukcyjnym, izolacja podłóg, poddaszy, dachów i istniejących ścian oraz do wznoszenia ścian nienośnych. Techniki wykonywania przegród pionowych obejmują: ubijanie mieszanki w dwustronnymszalunku lub natryskiwanie materiału na jednostronny szalunek oraz murowanie z bloczków i prefabrykację elementów ścian. Kompozyt konopno-wapienny zyskuje popularność przede wszystkim na rynku tzw. budownictwa naturalnego i przy renowacji obiektów zabytkowych, ale także w masowym budownictwie dzięki korzystnym właściwościom fizycznym i doskonałym walorom ekologicznym [4, 5]. Podstawową właściwością kompozytu konopno-wapiennego, określającą jego przydatność jako izolacji cieplnej, jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Celem badań było określenie współczynnika λ kompozytów wytworzonych metodą ubijania, o gęstości odpowiedniej do zastosowania przy wznoszeniu przegród pionowych, z uwzględnieniem różnic będących efektem różnego stopnia mechanicznej kompresji podczas formowania, a także wynikających z zastosowania różnychmieszanek (innych składników spoiwa i innych proporcji komponentów kompozytu). Analiza literatury [1, 2, 3, 7, 9, 10, 11] wskazuje na istotny zakres zmienności współczynnika przewodzenia ciepła λ (tabela 1) m.in. od gęstości [9, 10], będącej wynikową udziału poszczególnych komponentów w mieszance i stopnia jej kompresji (zależnejm.in. od techniki budowy).W[2] ustalono zależność w przypadku określonych proporcji mieszanki: λ = 0,0002 × gęstość + 0,0194 [W/(m·K)] Większy udział paździerza w mieszance powoduje nieliniowy spadekwspółczynnika λ [8]. Badania [9] nie potwierdzają istotnego wpływu różnicy długości wiórówna prz[...]

Badania wilgotnościowe wyrobów budowlanych przeznaczonych do stosowania wewnątrz obiektów DOI:10.15199/33.2015.11.12


  Od 2013 r.wZakładzie FizykiCieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej realizowany jest EU projekt H-House, którego celem jest opracowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dla nowoczesnego budownictwamieszkaniowego, ze szczególnymuwzględnieniemmateriałówpochodzenia organicznego, przeznaczonych do stosowania w przegrodach wewnętrznych.Wartykule przedstawiono i omówionowyniki badańwilgotnościowych tychmateriałów,wzakresie zawilgocenia sorpcyjnego i paroprzepuszczalności. Słowa kluczowe: projekt H-House, budownictwomieszkaniowe, przegrody wewnętrzne, materiały budowlane pochodzenia organicznego, zawilgocenie sorpcyjne, paroprzepuszczalność. Abstract. In 2013, at The Department of Thermal Physics, Sanitary Systems and Environment of Building Research Institute the EU project “H-House" realization started. The project aims to develop a number of new eco-innovative building components - materials and constructions - for modern housing, taking into account the materials of organic origin and their applications for internal partitions. This paper presents the results of hygrothermal tests for the investigated materials concerning moisture sorption and water vapor permeability. Keywords: H-House project, housing, internal partitions, building materials of organic origin, moisture sorption, water vapour permeability.[...]

 Strona 1