Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK MAŚLANKA"

Badania odporności na korozję wyrobów dla motoryzacji. Część 1: Komora solna


  Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o wymagania normalizacyjne. Przedstawiono trudności związane z prowadzeniem przyspieszonych testów korozyjnych i interpretacją ich wyników. Słowa kluczowe: badania korozyjne, komora solna, mgła solna, kwaśna mgła solna, woda morska, powłoki ochronne, próbki odniesienia, stała pluwiometryczna. Resistance to corrosion testing of automotive industry products. Part 1: Salt chamber Standardization documents concerned evaluation of the results and methods of accelerated corrosion tests in salt chamber have been presented. Methodology and conditions of conducting corrosion tests (neutral salt spray, acid salt spray, acid salt spray with copper chloride and sea water) based on the standardization requirements have been discussed. Diffi culties connected with conducting accelerated corrosion tests and interpretation their results have been presented. Keywords: corrosion test, salt chamber, salt spray test, acid salt spray, sea water, protective coating, reference coupons, pluviometric constant ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Branża motoryzacyjna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. W skład sektora motoryzacyjnego wchodzą nie tylko samochody nowe, ale także używane, wymagające części zamiennych. Ma to znaczący wpływ na działania producentów części samochodowych, których zadaniem jest dostarczać wyroby zgodne ze specyfi kacjami technicznymi oraz spełniające wymagania norm koncernów samochodowych oraz dyrektyw europejskich w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Znacząca ilość stosowanych w samochodach części to elementy metalowe pokryte powłokami ochronnymi. Powszechnie wiadomo, że metale znaj[...]

Wpływ obróbki wibrościernej na odporność korozyjną powłoki cynkowej DOI:


  1. Wprowadzenie Zgodnie z PN-EN ISO 1461 podstawowym zadaniem powłoki cynkowej jest ochrona przed korozją stali lub żeliwa. Rozważania związane z estetyką lub cechami dekoracyjnymi są drugorzędne. Jeśli jednak w określonym zastosowaniu właściwości dekoracyjne są równie ważne, to zaleca się, aby wykonawca powłoki i zamawiający uzgodnili szczegóły standardowego wykończenia powierzchni. Norma [8] precyzuje zalecenia dotyczące wyglądu powłoki cynkowej. Wszystkie powierzchnie istotnie ważne na ocynkowanych wyrobach powinny być wolne od zgrubień, pęcherzy, miejsc chropowatych i ostrych (jeżeli grożą zranieniem) i obszarów bez powłoki. Powłoka cynkowa powinna być wolna od pozostałości topnika. Zgrubienia cynku oraz pozostałości popiołu cynkowniczego są niedopuszczalne, jeśli mogłyby utrudnić użytkowanie wyrobu stalowego zgodnie z przeznaczenie, lub obniżyć wymaganą odporność na korozję. Należy podkreślić, że "chropowatość" i "gładkość" powłoki cynkowej są pojęciami względnymi. Ustalenie definicji wyglądu i wykończenia powierzchni uwzględniającej wszystkie wymagania jest praktycznie niemożliwe [8]. Wymagania stawiane wyrobom cynkowanym ogniowo są z roku na rok wyższe. Temat jest szczególnie istotny dla odkuwek cynkowanych z odwirowaniem. Podczas procesu odwirowania nadmiar cynku jest zarzucany losowo na detale znajdujące się w koszu wirówki. W ten sposób na powierzchni cynkowanych wyrobów powstają zgrubienia, zadziory, ostre miejsca, które obniżają jakość wyrobu (rys. 1). Po procesie konieczny jest przegląd cynkowanej partii wyrobów oraz poprawa braków. Ręczne wykończenie i czyszczenie powierzchni detali jest niezwykle czasochłonne, co przekłada się na ekonomię procesu. Ta sytuacja ma szczególne znaczenie w przypadku złożonych części w masowej produkcji. Chęć obniżenia kosztów oraz stabilizacji produkcji pod względem jakości wymaga poszukiwania skutecznych metod wykańczania. Jedną z możliwości jest obróbka wibrościerna [2]. Proces t[...]

 Strona 1