Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Teresa STRYSZEWSKA"

Mechanizm korozji cegły ceramicznej w kominach energetycznych


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 283 3. Wyniki badań i ich analiza Badania prowadzono w ten sposób, aby uzyskane wyniki pozwoliły na określenie procesów zachodzących w cegle od strony wewnętrznej i zewnętrznej. W tablicy 1 przedstawiono wyniki analizy chemicznej cegły pobranej z wymurówki komina przemysłowego. Niższy odczyn oraz większy udział jonów siarczanowych w masie ceramiki od strony Z wskazuje na bardziej intensywny proces korozyjny w tym obszarze, oraz na większą kumulację produktów korozji w ceramice w tej strefi e. Również wyraźnie zwiększa się udział żelaza i magnezu w tej części ceramiki. Może to wskazywać na migrację (transport) tych jonów wewnątrz cegły ceramicznej od strony wewnętrznej w stronę zewnętrzną. Jony azotanowe obecne są w ilościach śladowych. W celu identyfi kacji krystalicznych faz w badanych próbkach ceramiki wykonano badania rentgenografi czne. Otrzymane dyfraktogramy przedstawiono na rys. 3, z zaznaczeniem faz różn[...]

Dobór cechy diagnostycznej w badaniach wpływu soli rozpuszczalnych w wodzie na trwałość cegły zwykłej


  Cegła ceramiczna powszechnie uważana jest za materiał o wysokiej odporności na działanie wielu czynników zewnętrznych, w tym silnie agresywnych. Jednak jak wynika z doniesień literaturowych [1, 2] i moich obserwacji, ulega stopniowej degradacji, trwającej, w zależności od środowiska zewnętrznego, od kilkunastu do nawet kilkuset lat. Najbardziej rozpoznanym czynnikiem destrukcyjnie działającym na czerep ceramiczny jest cykliczne oddziaływanie ujemnej temperatury, zanieczyszczenie surowców, zanieczyszczenia pochodzące z procesu wypalania itp. [2, 3, 8]. Osobnym zagadnieniem jest oddziaływanie agresywnego środowiska zewnętrznego na trwałość czerepu ceramicznego, np. wpływ łatwo rozpuszczalnych soli siarczanowych, chlorkowych. Przeprowadzone dotychczas badania [4, 5, 6, 7] pozwalają sądzić, że obecność rozpuszczalnych soli zawierających jony chlorkowe i/lub siarczanowe prowadzi do niszczenia cegły. Z reguły prace te dotyczyły określenia dopuszczalnej zawartości rozpuszczalnych soli siarczanowych w cegle, przy której na powierzchni materiału nie powinny powstawać wykwity, natomiast nie wyznaczano zawartości rozpuszczalnych soli, przy której następuje destrukcja materiału. Przedstawione w artykule badania miały na celu dobór cechy diagnostycznej, która w sposób miarodajny odzwierciedlałaby zmiany właściwości fizycznych cegły ceramicznej pod wpływem zachodzących procesów korozyjnych w środowisku rozpuszczalnych soli chlorkowych i siarczanowych. Badania i analiza wyników Kształtki wycięte z cegły zwykłej poddano ekspoz[...]

Effect of water solution of chloride salts on ceramic bricks drying DOI:10.15199/40.2017.4.8


  The article presents the results of a multi-faceted research on the impact of chloride salts on the texture of bricks, and the effects of these interactions. The change of pore structure was determined using mercury intrusion porosimetry. The dominant category pores for process of accumulation of salts was determine too. In addition, observations of the microstructure of bricks exposed in NaCl, KCl and MgCl2 solution were made. For comparison, the observation of the microstructure of samples taken from the bricks existing facilities exposed in real sea water are presented, too. The presence of chloride salts also has a significant impact on the process of drying ceramic masonry but the studies have shown no significant differences in drying bricks, depending on the type of cation. The article results systematize and organize information on the durability of bricks in an environment of chloride salts. Keywords: chloride salts, ceramic bricks, drying, microstructure, pore structure W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowych badań dotyczących wpływu soli chlorkowych NaCl, KCl i MgCl2 na teksturę cegieł oraz wybrane właściwości, w tym proces suszenia. Celem badań było określenie zmian zachodzących w teksturze cegieł pod wpływem roztworów soli chlorkowych. W tym celu wykonano badanie struktury porowatości metodą porozymetrii rtęciowej, obserwacje w mikroskopie skaningowym, badanie składu fazowego metodą XRD oraz zmiany masy metodą termograwimetryczną. Badanie struktury porowatości pozwoliło na określenie kategorii porów będących priorytetowym miejscem kumulacji krystalizujących soli. W badaniach wykazano, że obecność soli spowoduje istotne zmiany w procesie suszenia badanych cegieł w odniesieniu do materiału czystego, jednakże nie zaobserwowano istotnych różnic w zależności od rodzaju kationu. W artykule przedstawiono również obserwacje mikroskopowe cegieł poddanych działaniu naturalnej wody morskiej. Słowa kluczowe: sole chl[...]

Przyczyny obniżenia wytrzymałości cegły z dodatkiem popiołów lotnych w wyniku oddziaływania wody DOI:10.15199/40.2016.6.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałej ekspozycji cegły wodą, na jej wytrzymałość na ściskanie. Badania prowadzono na cegle produkowanej współcześnie w jednej z polskich cegielni. Cegła ta charakteryzuje się dużą zawartością popiołu lotnego dodawanego do masy ceramicznej. Wykazano, że długotrwały proces nasycania wodą spowodował istotne pogorszenie wytrzymałości na ściskanie tego materiału. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przyczyną spadku właściwości mechanicznych jest zerwanie mostków krzemotlenowych. Ponadto proces nasycania wodą spowodował wypłukanie jonów z materiału, powodując wzrost porowatości a tym samym rozluźnienie tekstury. Słowa kluczowe: cegła z popiołem lotnym, wpływ wody, wytrzymałość na ściskanie Influence of exposure in water on reduction of compressive strength of brick with fly ash addition The article presents the results of research concerning an impact of water on compressive strength of brick. The study was carried out on brick produced today in one of the Polish brickyard. A brick is characterized by a high content of fly ash added to the ceramic mass. Tests showed that mechanical properties of the bricks in the water saturation state were worse than in the dry state. This phenomena was connected with degradation of silicon-oxygen network - breaking of silicon-oxygen bridges Si-O-Si and dissolved process some components of textures. Keywords: brick with fly ash, influence of water, compressive strength.1. Wprowadzenie Obecnie do produkcji cegieł, jako dodatek schudzający stosuje się obok piasku, gruzu ceglanego, surowce odpadowe pochodzące z przemysłu energetycznego np. popioły lotne. Z punktu widzenia składu chemicznego są one zbliżone do surowców naturalnych. Natomiast ich skład fazowy jest odmienny. Obecność popiołu lotnego w ilości do 10% masy obniża gęstość cegieł, powoduje wzrost porowatości, zaobserwowano również, że powoduje wzrost nasiąkliwości wody, ale bez ujemnego wpł[...]

Ocena stanu betonu w fundamentach obiektów byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau w aspekcie prac konserwatorskich DOI:10.15199/33.2017.02.16


  W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych betonu oraz cegły ceramicznej, z których 70 lat temu wykonano fundamenty obiektów infrastruktury byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau. Omówione badania przeprowadzono w ramach programu, którego celembyło rozpoznanie i dokumentacja stanu zachowania budynków obozowych stanowiących bezcenne materialne obiekty historyczne o charakterze martyrologicznym. Badania prowadzono na odwiertach rdzeniowych z oryginalnych fragmentów konstrukcji budynków obozowych oraz fragmentach cegieł ceramicznych. Wyniki badań i ich analiza pozwoliły na oszacowanie wytrzymałości na ściskanie oraz stopnia degradacji betonu i cegieł w fundamentach przedmiotowych obiektów. Słowa kluczowe: badaniamateriałowe, fundamenty, betony, obóz Auschwitz II-Birkenau, trwałość.para- PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2017 (nr 534) 1) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: skanka@pk.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych betonu oraz cegły ceramicznej, z których 70 lat temu wykonano fundamenty obiektów infrastruktury byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau. Omówione badania przeprowadzono w ramach programu, którego celembyło rozpoznanie i dokumentacja stanu zachowania budynków obozowych stanowiących bezcenne materialne obiekty historyczne o charakterze martyrologicznym. Badania prowadzono na odwiertach rdzeniowych z oryginalnych fragmentów konstrukcji budynków obozowych oraz fragmentach cegieł ceramicznych. Wyniki badań i ich analiza pozwoliły na oszacowanie wytrzymałości na ściskanie oraz stopnia degradacji betonu i cegieł w fundamentach przedmiotowych obiektów. Słowa kluczowe: badaniamateriałowe, fundamenty, betony, obóz Auschwitz II-Birkenau, trwałość. Abstract. The article presents the results of selected physicochemical p[...]

Współczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych DOI:10.15199/33.2019.03.11


  Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, badania konserwatorskie to działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich. Badania należy prowadzić w sposób, który do minimum ogranicza ingerencję w substancję oryginalną [1, 5], dlatego z coraz większymzainteresowaniem i powodzeniem stosowane są nieniszczące metody badawcze oraz metody, które można realizować z wykorzystaniem bardzo małych próbek. W diagnostyce obiektów budowlanych istotnym elementem są badania, które obejmują poszczególne elementy konstrukcyjne, w tym fundamenty, mury, stropy i dachy. Ich celem jest określenie obecnych lub pierwotnych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych badanych elementów czy materiałów. W przypadku obiektów historycznych może wystapić potrzeba poszerzenia standardowo prowadzonych badań o badania uzupełniające, np. termowizyjne skanowanie laserowe 3D konstrukcji w celu określenia jej deformacji czy z zastosowaniem georadaru. Badania stosowane w diagnostyce budowli można podzielić na dwie grupy, tj. badania in situ i laboratoryjne, w przypadku których konieczne jest pobranie odpowiednich próbek z obiektu.Wobiektach zabytkowych, ze względu na ochronę substancji oryginalnej, liczba próbek i ich wielkość zazwyczaj jest ograniczona. W artykule przedstawiono wybrane techniki badawcze, takie jak mikroskopia skaningowa, porozymetria rtęciowa oraz petrografia wraz z przykładowymi wynikami badań struktury porowatości i mikrostruktury małych próbek cegieł, pobranych z murowanych obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie Państwowego MuzeumAuschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.Wobiektach tych zaobserwowano trzy [...]

Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów pleśniowych DOI:10.15199/40.2016.6.2


  W artykule opisano wpływ łącznego działania dwóch środowisk agresywnych. Określono wpływ zawartości jonów siarczanowych lub chlorkowych na wzrost mikroorganizmów i ewentualny wpływ chemicznej i biologicznej korozji na właściwości materiału kamiennego (piaskowca). Prezentowane wyniki badań pozwoliły sformułować kilka stwierdzeń: piaskowiec nie jest odporny na zanieczyszczenie jonów siarczanowymi ani chlorkowymi. Skażenie chemiczne powoduje przyspieszenie działania środowiska mikrobiologicznego. Słowa kluczowe: piaskowiec, jony siarczanowe, jony chlorkowe, grzyby pleśniowe, nasiąkliwość ChZT The influence of salting sandstone on the development of mould This paper describes the effects of the combined action of two aggressive environments. The effect of sulphate or chloride ion content on the growth of microorganisms and possible effect of chemical and biological corrosion on the properties of stone material (sandstone). The research results made it possible to formulate a number of statements: sandstone is not resistant to contamination by sulphate or chloride ions. Chemical contamination enhances the action of the microbial environment. Keywords: sandstone, sulfate ions, chloride ions, moulds, absorbability of water, COD.1. Wstęp Piaskowiec, to drobnoziarnista, zwięzła skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych, powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów o średnicy 0,063÷2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego lub żelazistego [1]. Przyjmuje różne zabarwienia od szarego po żółte, czerwone, brązowe i białe. W pospolitych piaskowcach ziarno mineralne to w przewadze kwarc, rzadziej skalenie i miki. spoiwo może być ilaste, krzemionkowe, węglanowe albo mieszane. Rodzaj spoiwa ma wpływ na twardość i zwięzłość piaskowca - są one najlepsze przy spoiwie krzemionkowym. Piaskowce wykazują różną porowatość, która determinuje szereg parametrów technicznych tych kamieni. Piaskowce [...]

Degradacja betonu w obecności ścieków bytowo-gospodarczych DOI:10.15199/40.2017.6.3


  The paper presents the effects of domestic sewage on concrete rings, which were used to build pumping stations. The tests were performed on samples of concrete and concrete corrosion products (sludge) that had been collected from existing and functioning sewage wells. The problem of the degradation of the concrete concerned several wells entire sewage system, and in that said faulty ventilation. The authors indicates, that the lack of proper ventilation can be a potential cause of the microclimate strongly aggressive in relation to the concrete. The study has used research on the chemical analysis of concrete as well as microscopic observations. Additionally, concrete strength tests were carried out in order to determine the effects and the scale of the observed changes due to biological corrosion in the aspect of the changes to mechanical features. Keywords: sewage well, sulphate corrosion, sulphate bacteria W artykule przedstawiono skutki oddziaływania ścieków gospodarczobytowych na kręgi betonowe, z których wykonano przepompownie. Badania prowadzono na próbkach betonu i produktach korozji betonu (szlamu), które zostały pobrane z istniejących i eksploatowanych studzienek kanalizacyjnych. Problem degradacji betonu dotyczył kilku studzienek całego sytemu kanalizacyjnego, w których stwierdzono wadliwą wentylację. Autorzy wskazują, że brak właściwej wentylacji może stanowić potencjalną przyczynę powstania mikroklimatu silnie agresywnego w stosunku do betonu. W opracowaniu wykorzystano badania z zakresu analizy chemicznej betonu oraz obserwacje mikroskopowe. Dodatkowo wykonano badania wytrzymałości, w celu określenia skutków, zasięgu zaobserwowanych zmian korozji biologicznej w aspekcie zmian cech mechanicznych. Słowa kluczowe: studzienka kanalizacyjna, korozja siarczanowa, bakterie siarczanowe 1. Introduction At present, the most commonly used are wells of concrete and reinforced concrete. Concrete, reinforced concrete and compr[...]

 Strona 1