Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ LACHOWICZ"

Analiza mikrostrukturalna warstw napawanych nadstopem Inconel 713C

Czytaj za darmo! »

W wyniku prowadzonych prób napawania oraz spawania nadstopu niklu 713C w obszarze strefy przetopienia i w strefie wpływu ciepła obserwowano bardzo rozległe zmiany mikrostruktury. W pierwszej kolejności były zauważalne zmiany w obszarze fazy międzymetalicznej γʹ-Ni3Al oraz węglików. Stwierdzono, że występuje silna interakcja pomiędzy fazą γʹ i węglikami, ponieważ charakterystyczna przebudowa mikrostruktury jest obserwowana właśnie w okolicach węglików. Oczywiście zmiana mikrostruktury jest uzależniona od oddziaływania ciepła spawania, jednak wokół węglików zmiana morfologii fazy γʹ nie wynika jedynie z wpływu temperatury, lecz należy uwzględnić również czynniki składu chemicznego i wzmożonej dyfuzji składników. Oddziaływanie pomiędzy fazą γʹ i węglikami było obserwowane już od 850°C do 1100°C. Bardzo duży wpływ na taką interakcję ma prędkość cyklu cieplnego. Zjawisko nierównowagowego rozpadu oraz ponownej krystalizacji faz podczas spawania jest nazywane non-equilibrium melting lub constitutional liquation [1÷3] i jest związane z lokalnym, nierównowagowym uzyskaniem składu chemicznego zbliżonego do mieszaniny eutektycznej. Wzajemne oddziaływanie faz γʹ i węglików jest prawdopodobnie uzależnione od dyfuzji objętościowej tytanu, niobu i molibdenu, które mogą zastępować aluminium w fazie γʹ-Ni3Al [4, 5]. Produktem reakcji γ-γʹ i węglików niekoniecznie muszą być również fazy topologicznie gęsto upakowane μ, σ, fazy Lavesa, lecz według badań autora nadal istnieje faza γʹ, która jeszcze nie przebudowuje się w fazę δ (Ni3Nb), η (Ni3Ti) lub rozbudowaną mieszaninę eutektyczną węglików i faz na bazie Ni3(Al, Ti, Nb)C i Ni3(Al, Ti- -Nb) [4, 6]. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest np. brak występowania tych faz na granicach ziaren pierwotnych, brak charakterystycznej iglastej lub płytkowej morfologii. Także analiza dyfrakcji rentgenows[...]

Utwardzanie stopu AW 5754 przez napawanie stopem AW 7075

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium charakteryzują się małą gęstością i stosunkowo dobrą odpornością na korozję wywołaną pasywacją powierzchni, przy zadowalających właściwościach wytrzymałościowych. Mechanizmy umacniania wydzieleniowego stopów aluminium pozwalają na zwiększenie ich twardości, jednak nie wszystkie gatunki podlegają obróbce cieplnej. Tymczasem elementom konstrukcyjnym wykonanym ze stopów lekkich stawia się coraz wyższe wymagania wytrzymałościowe przy zachowaniu ich małej masy. W szczególności wymaga się od nich spełnienia szeregu zależności materiałowych, technologicznych czy eksploatacyjnych, np. dobrych właściwości mechanicznych i jednocześnie dobrej odporności na korozję. Rodzi to potrzebę poszukiwania alternatywnych metod inżynierii powierzchni [1, 2], czy łączenia ze sobą różnoimiennych materiałów o odmiennym składzie chemicznym [3÷5]. Umożliwia to tworzenie w ich strukturze nowych faz międzymetalicznych o dużej twardości, często nieobecnych w materiałach podstawowych, co pozwala na uzyskanie napoiny o wysokiej jakości i wytrzymałości. Stopy serii 5xxx należą do stopów o największej odporności na korozję w środowisku morskim i z tego względu znalazły zastosowanie na elementy konstrukcji okrętowych. Jednak ze względu na brak możliwości umacniania wydzieleniowego, nawet stosowane dla nich umocnienie zgniotem nie pozwala na uzyskiwanie twardości zbliżonej do stopów serii 2xxx czy 7xxx, co stanowi istotną przeszkodę w ich aplikacji. Tymczasem stopy aluminium z serii 7xxx należą do stopów aluminium o dużej wytrzymałości i utrudnionej spawalności. Problemem jest, że wykazują tendencję do pęknięć spawalniczych i spadku twardości w obszarze spoiny z zastosowaniem tradycyjnych metod spawalniczych [6]. Wykonanie połączenia spawanego przez napawanie stopu serii 5xxx stopem serii 7xxx, powinno pozwolić na uzyskanie większej od stopu AW7075 odporności na korozję elektrochemiczną, zbliżonej do stopów serii5xxx. Równocześnie powinno to wyw[...]

Odporność korozyjna napoiny wykonanej ze stopu aluminium AW 7075 na stopie AW 5754


  Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej. Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, spawanie, stop aluminium serii 5000, stop aluminium serii 7000, odporność korozyjna Corrosion resistance of padding weld made of the AW 7075 aluminium alloy over the AW 5754 alloy Aim of the research was determination of corrosion resistance of a padding weld made of two aluminium alloys using the GTA method. Subject of the test was the AlMg3 (AW5754) alloy padded with the AlZnMgCu1.5 (AW7075) alloy. Evaluation of the corrosion resistance was made with the potentiodynamic polarisation method. Samples for electrochemical tests were collected from the analyzed alloys and the padding weld performed. As electrolyte the 5% NaCl solution was used. In order to characterise the tested alloys and the padding weld, microscopic observations were made using both, light and scanning electron microscopy. Keywords: materials science, welding, 5000 series alloy, 7000 series alloy, corrosion resistance ochrona przed korozja 7/2011 432 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Tablica 1. Skład chemiczny badanych stopów Table 1. Chemical composition of the tested alloys Pierwiastek Stop Gatunek AW 5754 Gatunek AW 7075 Mg 3,50 2,80 Cu 0,02 1,50 Mn 0,14 0,30 Zn - 5,50 Si 0,27 0,22 Fe 0,25 0,25 Cr 0,10 0,18 Ti 0,10 0,10 Al reszta reszta 1. Wprowadzenie Zaletą stopów aluminium jest ich niska gęstość i odporność na korozję przy zadaw[...]

Modyfikowanie struktury nadstopu Inconel 713C metodami spawalniczymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych stref przetopionych oraz spoin i napoin wykonanych technikami spawalniczymi w superstopie niklu Inconel 713C. Wyniki obserwacji metalograficznych porównano z symulowanymi strefami wpływu ciepła, które wykonano stosując symulator spawalniczych cykli cieplnych. W wyniku prowadzonych badań uzyskano znaczące rozdrobnienie cząstek umacniające[...]

 Strona 1