Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARTYNA PŁONKA"

Wpływ składu powłoki tlenkowej na odporność korozyjną aktywowanych anod tytanowych w procesie wytwarzania chloru


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących trwałości aktywowanych elektrod tytanowych stosowanych jako anody w procesie wydzielania chloru. Przeprowadzono badania wpływu udziału molowego ditlenku rutenu i ditlenku tytanu w powłoce tlenkowej na czas trwania testu siarczanowego (polaryzacja anodowa w 1 M roztworze kwasu siarkowego(VI), przy gęstości prądu 10 kA/m2). Stwierdzono, że najwyższą trwałość w przeliczeniu na zużycie metalu szlachetnego wykazują elektrody z powłoką tlenkową zawierającą 30% mol. RuO2 i 70% TiO2. Słowa kluczowe: anody tytanowe z powłokami tlenkowymi, DSA, powłoka RuO2-TiO2, trwałość elektrod, test siarczanowy The infl uence of oxide coating composition on corrosion resistance of activated titanium anodes in the chlorine production process Results of investigations on durability of activated titanium electrodes applied as anodes in the process of chlorine evolution have been presented in this work. Durability of oxide coatings was tested in sulfate test (anodic polarization in 1 M sulfuric(VI) acid solution, at current density of 10 kA/m2). The infl uence of molar fractions of ruthenium and titanium dioxides in the coating on the sulfate test duration has been investigated. It was confi rmed that the most durable (in term of precious metal consumption) electrode was that containing 30 mole% RuO2 and 70 mole% TiO2. Keywords: titanium anodes with oxide coatings, DSA, RuO2-TiO2 coating, durability of electrodes, sulfate test ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Najważniejszymi produktami wytwarzanymi elektrochemicznie z użyciem nieroztwarzalnych anod są: chlor, wodorotlenek sodu i wodór. Produkcja światowa chloru wynosi ponad 45 milionów ton rocznie, w tym europejska - ponad 10 mln ton Cl2/rok, a krajowa - prawie 0,5 mln ton Cl2/rok i ciągle rośnie. Jest to związane głównie z rosnącym zapotrzebowaniem [...]

 Strona 1