Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Góra"

Ograniczanie emisji gazów w produkcji nawozów azotowych na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA DOI:10.15199/62.2017.10.10


  Problem wpływu przemysłowej działalności człowieka na środowisko pojawił się stosunkowo niedawno. Około połowy XX w. zaczęto dostrzegać negatywne zmiany, jakie rozwój gospodarczy poczynił w środowisku naturalnym. Momentem przełomowym było ogłoszenie w 1969 r. raportu Sekretarza Generalnego ONZ pod tytułem "Człowiek i jego środowisko", w wyniku którego zaczęto zdawać sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z braku zrównoważonej gospodarki1). Ostatecznym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych, zatwierdzonej Decyzją Rady z dnia 15 grudnia 1993 r. nr 94/69/WE dotyczącą zawarcia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych, jest stabilizacja stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie uniemożliwiającym wszelkie niebezpieczne zakłócenia antropogeniczne systemu klimatycznego. Protokół z Kioto, a następnie Dyrektywa ETS2) zobowiązuje przemysł chemiczny, w tym nawozowy, do monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych do powietrza, aby dodatkowo przez system opłat promować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przeciwdziałanie nadmiernej emisji jest od co najmniej 30 lat jedną z podstawowych determinant rozwoju gospodarki światowej. Regulacje środowiskowe oraz sugestie ze strony konsumentów, które dotyczą bezpośrednio sektora przemysłowego stanowią pewne ograniczenia tego rozwoju. Stosowne rozporządzenia określają dopuszczalne poziomy ogólnie rozumianej emisji, a także nakładają na przedsiębiorstwa opłaty eksploatacyjne oraz za korzystanie ze środowiska. Limity emisji stanowią barierę natury technicznej i ekonomicznej (opłaty). Problem emisji gazowych i ich konsekwencji jest niezwykle istotny. Coraz więcej przedsiębiorstw chemicznych i energetycznych poczuwa się do odpowiedzialności za jego występowanie i podejmuje działania zapobiegawcze2-5). Zgodnie z normą3) rozróżnia się (i) emisje bezpośrednie, czyli emisje gazów należących do przedsiębiorstw lub o[...]

 Strona 1