Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz GIŻEWSKI"

Zastosowanie algorytmu sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji uszkodzeń materiałów ferromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

Algorytmy sztucznych sieci neuronowych w całym procesie ich rozwoju, znajdują zastosowanie w opisie zjawisk nieliniowych oraz formułowaniu klas podobieństwa i w grupowaniu obiektów o podobnych właściwościach. Szczególnym przykładem środowisk o charakterystykach nieliniowych są materiały ferromagnetyczne, których jednoznaczny opis matematyczny stanowi złożoną problematykę naukową, będącą prze[...]

Eksperymentalna identyfikacja różnicowej powierzchni Preisacha w układzie mostka zmiennoprądowego

Czytaj za darmo! »

Procesy automatycznej klasyfikacji obiektow wielowymiarowych wyznaczane s. poprzez nowe mo.liwo.ci przetwarzania sygna.u pomiarowego. Artyku. przedstawia mo.liwo.. przekszta.cenia sca.kowanego napi.cia nierownowagi mostka zmiennopr.dowego, stosowanego w defektoskopii indukcyjnej z wzorcem, do postaci statycznej funkcji. Jej posta. w odro.nieniu od klasycznej funkcji wagi modelu Preisacha, wykazuje znacz.ce ro.nice dla analizowanych wad materia.owych. Abstract. The processes of the automatic multidimensional objects classification are determinate by through the new possibilities of the processing measuring signal. This article presents the possibility of the transformation integrated of the unbalanced voltage of AC bridge, applied as inductive NDT method with standard, to the form of any static functions. This form, in the contrast to the classical weight function of the Preisach model, shows significant differences of analysed material defects. (The experimental identification of the Preisach differential surface in the arrangement of AC bridge). S.owa kluczowe: identyfikacja, klasyfikacja, klasyczny model Preisacha, histereza ro.nicowa. Keywords: identification, classification, classical Preisach model, differential hysteresis. Wst.p Procesy automatycznej klasyfikacji obiektow wielowymiarowych wyznaczane s. poprzez mo.liwo.ci przetwarzania sygna.u pomiarowego. Pobieranie du.ych porcji danych z systemu akwizycji, pozwala na weryfikacj. przyj.tych metod oraz prob. oznaczania nowych mo.liwo.ci a nawet modeli interpretacji wyniku bada.. Poznawczy charakter bada. obiektow fizycznych, cz.sto zwi.zany jest z kojarzeniem modelu matematycznego. Model ten stanowi abstrakcyjny obraz rzeczywisto.ci, podlegaj.cy interpretacji, klasyfikacji, czy te. identyfikacji w procesie pomiarowym lub optymalizacyjnym. We wszystkich typowych zadaniach in.ynierskich, do ktorych zaliczy. nale.y badania nieniszcz.ce, wymagany jest dobor modelu matematycznego. [...]

The methodology of magnetic materials classification

Czytaj za darmo! »

The classification of magnetic materials is a process including the subsumption of distinctive features according to affinity categories. To identify any group one needs to adopt a model whose basic characteristics complies with the changes imposed by structure, geometry, space defects, etc. In the following thesis the authors wish to present the methodology of classifying magnetic materials according to a model analogous to the weight function of the classical Preisach model. Streszczenie. Klasyfikacja materiałów ferromagnetycznych jest złożonym procesem przyporządkowania określonej grupie obiektów podobnych - o określonej klasie podobieństwa. Do identyfikacji grup zaadoptowano model czuły na istotne zmiany charakterystyk zewnętrznych. Wybrano I przestawiono funkcję wagi modelu Preisacha oraz określa metodologię klasyfikacji badanych materiałów oraz wad materiałów. (Metodyka klasyfikacji materiałów magnetycznych) Keywords: non-destructive testing, classification, weigh function. Słowa kluczowe: badania nieniszczące, klasyfikacja, funkcja wagi. Introduction The automatic classification of multidimensional objects is a process that requires the adoption of a model that explicitly depicts their basic properties and characteristics [2]. The objects tested for ferromagnetic properties are suitable for examination by means of dynamic methods. The fundamental method is to determine the eddy-current changes inside the tested sample as a consequence of magnetic field intensity, as well as the frequency values [3]. Essential here is the observation of a trajectory following either the impedance module or impedance argument change. Another method belonging to the inductive way of testing ferromagnetic objects is that which examines the magnetic hysteresis loop. It is an object composed of closed spline, whose shape, as well as the area defined by the, exhibit specific dynamic properties: magnetic permeability, and dynamic losses (including [...]

A new method of analysis of breaking magnet damages in induction watt-hour meters DOI:10.15199/48.2019.12.25

Czytaj za darmo! »

In the metrological literature, many authors focused their attention on the problem accuracy of the watt-hour meter resulting from non-sinusoidal current [1-4]. The present article discusses the problem of permanent magnet damage. The issue of illegal energy consumption is still a current problem in Eastern Europe and other parts of the world, and many techniques can be found to falsify counter energy readings as well as to prevent them [7-14]. The watt-hour meters are devices that record the real power consumption. The principle of the energy counting takes advantage of the mechanical movement of the two aluminium discs, which torque is produced by the interaction of magnetic field coming from the coil pairs: current and voltage (Fig. 1). An important part of the instrument’s construction is compact systems forming pairs of permanent magnets (Fig. 2 and Fig. 3). Fig.1. Three phase watt-hour meter type C52 with marked positions of the compact system of permanent magnets and the aluminium disks of the rotor The task of the permanent magnets is to produce the magnetic flux in the gap, perpendicular to the disk surface. The accuracy of the meter is closely related to the autonomous magnetic circuits of two pairs of permanent magnets [5], [6]. Fig.2. View of the compact permanent magnet system from the air gap side The economic situation in Eastern Europe and the rising prices of electricity caused an increase in the number of cases of illegal energy consumption. In Poland a basic problem is the intentional falsification of the amount of energy consumption. Dishonest customers have found many methods of falsification and incorrect energy registration in the measuring system. The most popular method has been to slow down the rotation of the aluminium disc (Fig. 1 and Fig. 2). One of the methods is exposition to an external magnetic field [7-10]. In the literature one can find some articles focused on the metrological a[...]

Zastosowanie neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodologię klasyfikacji materiałów magnetycznych na podstawie charakterystycznego modelu statycznego, który jest analogiczny do funkcji gęstości klasycznego modelu Preisacha. Badana powierzchnia jest wirtualnym obrazem uzyskanym przez przetworzenie histerezy różnicowej. Jej postać umożliwia modelowanie rozkładu funkcji wagi, charakteryzującego dany typ wady materiałów ferromagnetycznych. Abstract. The article presents a methodology for classification of magnetic materials based on the characteristic static model, which is analogous to the classical model of the density function Preisacha. The study area is a virtual image obtained by differential hysteresis processing. It’s character allows modeling of the weight function distribution, that is typical for the type of defects in ferromagnetic materials. (Neural classifier of similarity groups applied in selected virtual image of defects). Słowa kluczowe: klasyfikacja, identyfikacja, badania nieniszczące, probabilistyczne sieci neuronowe. Keywords: classification, identification, non-destructive testing, probabilistic neutral networks. Wstęp Proces rozpoznawania cech przez zmysły organizmów zwierzęcych, łatwość interpretacji konturów twarzy, znaczenia wypowiadanych słów lub wydawanych dźwięków, interpretacja odręcznych znaków są szczególnymi wyróżnikami. Rozpoznawanie wzorców jest działaniem na obciążonych zakłóceniami zbiorach surowych danych i podejmowaniem decyzji w oparciu o kategorie wzorcowe, wyuczone w szczególnym procesie poznawczym. W trakcie rozwoju ewolucyjnego, przez ostatnie dziesiątki milionów lat rozwinęły się wyrafinowane systemy w układach nerwowych do realizacji tych subtelnych zadań [1, 2]. Wydaje się naturalnym projektowanie i budowanie maszyn, których zadaniem jest rozpoznawanie wzorców. Zazwyczaj rozwiązania automatycznych algorytmów spotkać można w postaci aplikacji do maszynowego rozpoznawania mowy, odcisków palców, optycznego[...]

Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia algorytm modelowania powrotnej charakterystyki rozgałęzionej nadprzewodników HTS dla potrzeb dynamicznego modelowania obwodów. Podstawą rozważań jest typowa makroskopowa charakterystyka prądowo- napięciowa taśmy nadprzewodnikowej HTS. Uwzględniając specyfikę i potrzebę analiz obwodowych autorzy proponują zastosowanie modelu Preisacha z charakterystyką statyczną w postaci funkcji wykładniczej. Jako podstawę dyskusji zaproponowano przebiegi charakterystyk prądowo-napięciowych taśmy HTS SF12050 firmy SuperPower. Abstract. The paper presents the algorithm for modeling the return branched characteristics of HTS superconductors for the dynamic modeling of circuits. The basis of the considerations is the typical macroscopic characteristic of the current - voltage HTS superconducting tape. Taking into account the specificity and the need for circuit analysis the authors propose the application of the Preisach model with the static characteristics as a exponential function. As a basis for discussion we propose the current-voltage characteristics of HTS tapes SF12050 produced by SuperPower Inc (The branched reverse characteristic modeling in HTS 2G tape) Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, taśmy nadprzewodnikowe HTS 2G, prąd krytyczny, nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarcia. Keywords: superconductivity, superconducting tape HTS 2G, critical current, superconducting fault current limiter. Wstęp Precyzyjny, makroskopowy model matematyczny jest szczególnie ważnym komponentem w analizie właściwości dynamicznych urządzeń z elementami nadprzewodnikowymi. Nieliniowość znaczących parametrów jest właściwością wykorzystywaną w pracy wielu urządzeń, w tym nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarcia (SFCL), który działa analogicznie jak transformator z przełącznikiem wartości rezystancji (element nadprzewodnikowy) w obwodzie wtórnym [1]. W związku z możliwościami analitycznymi, pomiarowymi oraz numerycznymi, zasadne jest poszukiwanie[...]

Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń

Czytaj za darmo! »

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 9b/2012 235 Trzecia zasada wyraża regułę doboru stochastycznych modeli procesów, które są konieczne do utworzenia wzorca w sygnale obserwowanym. Model powinien odwzorować istotne cechy procesu lub obiektu (symetrii, liczby ekstermów, itd.). Identyfikacja parametrów może być prowadzona na podstawie porcji danych wzorcowych z procesu uczenia. Kryterium doboru może stanowić podstawowa reguła Beyesa. Warunkiem jest przeprowadzenie selekcji wzorca, który odwzorowuje sygnał rzeczywisty. Uogólniając proces poznawania rzeczywistości poprzez organizmy inteligentne wprowadzona została czwarta zasada przetwarzania informacji. Dla różnych obiektów, procesów czy reguł, postrzeganych zmiennymi wartościami parametrów można opracować wzorce, które podlegają zniekształceniom, ale zachowują główne cechy dla zmiennych warunków poznawczych. Stąd też została sformułowana zasada, że gdy wszystkie czynniki procesu stochastycznego mające wpływ na dowolną obserwację są odpowiednio identyfikowane, to wszystkie cechują wysoki stopień niezależności [1, 2, 3]. W pracy zadanie aplikacji klasyfikacji wzorcowej w procesach nieniszczącej detekcji uszkodzeń zostało wybrane jako cel główny. Prawidłowe zastosowanie teorii wzorców wyznacza poprawne określenie szczególnych charakterystycznych cech, obecnych w sygnale pomiarowym. W procesie diagnostycznym często stosowane są intuicyjne postacie wzorców. Interpretacja przez ludzki mózg przebiega poza świadomą kwalifikacją, polegając na skrótach i podświadomym subiektywnym doświadczeniu. Analizy rzeczywistych danych tworzą obrazy lepsze niż te, które są utworzone z gotowych modeli (np. Gaussa), dobranych przez operatora, zazwyczaj przy zastosowaniu metody prób i błędów. Bardzo restrykcyjne badania określają, czy stochastyczny model tworzy dobry opis świata, czy jest wzorcem idealnym. Często wykorzystywany w praktyce zbiór tymczasowy j[...]

Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification DOI:

Czytaj za darmo! »

Automatic algorithms which include classifiers require effective systems of the data acquisition in order to create probability groups. Their role is to process the information to the basic figure of the model with a significant number of the details. In the presented work the authors depict individually created solution to the problem of ferromagnetic materials nondestructive testing with ramified and loss nonlinear characteristics and large values of magnetic permeability. All required parameters are subject to the nondestructive eddy current test. Streszczenie. Algorytmy automatyczne wymagają zastosowania efektywnych systemów akwizycji danych do formowania grup podobieństwa. Ich rolą jest przetworzenie informacji w zbiorach danych do postaci podstawowych reprezentacji modeli. W pracy autorzy przedstawiają rozwiązanie problemu klasyfikacji materiałów ferromagnetycznych z charakterystyką rozgałęzioną. Wymagane parametry podlegają identyfikacji metodą badań materiału w polu magnetycznym. (Zastosowanie wirtualnego systemu do klasyfikacji defektów materiałów ferromagnetycznych). Keywords: nondestructive testing, virtual instrument, classification, identification. Słowa kluczowe: badania nieniszczące, wirtualny instrument, klasyfikacja, identyfikacja. Introduction The fundamental principle of the nondestructive testing of ferromagnetic materials is to determine the eddy currents changes inside the volume as a function of magnetic field strength as well as of the variable frequency [1]. Essential here is the observation of trajectories following either the impedance module or the impedance argument change. Another method belonging to the inductive method of testing ferromagnetic objects is the examination of the magnetic hysteresis loop. The observation of hysteresis loops comprises the acquisition process of the magnetic flux density or magnetization changes as the function of the magnetic field strength. In the article, the authors pre[...]

Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wybranych badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem Profesora Tadeusza Janowskiego w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii IPEIE, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz w Centrum Doskonałości ASPPECT w Lublinie. Dotyczą one technologii plazmowych, odnawialnych źródeł energii, kompatybilności elektromagnetycznej oraz wykorzystania elektromagnetyzmu w badaniach nieniszczących. Abstract. Selected results of research carried out under direction of Professor Tadeusz Janowski in the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and the Centre of Excellence ASPPECT have been presented. They apply to plasma technologies, renewable energy sources, magnetic compatibility and application of electromagnetism in nondestructive testing. (Electrotechnological Devices Applied in Power Engineering and Ecology) Słowa kluczowe: plazma, kompatybilność elektromagnetyczna, transformatory, odnawialne źródła energii, badania nieniszczące Keywords: plasma, electromagnetic compatibility, transformers, renewable energy sources, nondestructive testing Wstęp Zjawiska z zakresu elektryczności i magnetyzmu są podstawą większości współcześnie wykorzystywanych w przemyśle procesów technologicznych - określamy je mianem elektrotechnologii [1]. Wiele z nich zaliczamy do technologii wysokiego poziomu (HighTech) i stosujemy, między innymi w takich dziedzinach, jak energetyka i ekologia. Wykorzystanie zjawisk elektromagnetycznych w energetyce i ekologii pozwala rozwiązać wiele problemów energetyki związanych z degradacją jakości energii, stratami mocy oraz z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Dzięki już stosowanym technologiom elektromagnetycznym, takim jak: ozonowanie wody, elektrofiltracja pyłów zawartych w spalinach, procesy zachodzące w "zimnej plazmie", technologie laserowe, wiązki elektronowej, separacja magnetyczna czy technologie nadprzewodnikowe, udało się częściowo[...]

 Strona 1