Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Wyrzykowski"

Rynek napojów alkoholowych

Czytaj za darmo! »

Rynek napojów alkoholowych charakteryzuje się spadkiem dynamiki sprzedaży i konsumpcji, zmniejszeniem rentowności, wzrostem konkurencyjności cenowej i nakładów na reklamę, modyfikacjami produktów oraz rozszerzeniem kanałów dystrybucji. Są to cechy typowe dla rynków, które weszły w stan dojrzałości i stabilizacji. KONSUMPCJA ALKOHOLI Według danych GUS w latach 2000-2008 rejestrowana konsumpcja napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100% alkohol1 na mieszkańca wzrosła o 36% do 9,6 l (rysunek 1). Wtedy, w wyniku relatywnego potanienia względem innych alkoholi, znacząco zwiększyło się spożycie wódki (o 62%). Konsumpcja piwa wzrosła o 57%, a wina zmniejszyła się o 40% (tanie wina krajowe zostały zastąpione przez wódkę). W latach 2009-2012 całkowite spożycie napojów alkoholowych zmniejszyło się o 5,4% do 9,16 l/mieszkańca. Kontynuowana była wzrostowa tendencja w spożyciu piwa (o 5%), którego konsumpcja w 2012 r. wyniosła 99,2 l w przeliczeniu na mieszkańca rocznie. W tym czasie spożycie wyrobów spirytusowych spadło o 12% do 3 l alkoholu 100%, a wina i miodów pitnych obniżyło się o 28% do 5,9 l. W całym badanym okresie spożycie wina i miodów pitnych obniżyło się ponad dwukrotnie, przy czym dotyczyło to tylko win owocowych i innych napojów fermentowanych, gdyż spożycie win gronowych ma tendencje rosnącą (z 1,9 l w 2000 r. do 2,4 l w 2009 r. i 2,7 l w 2012 r.) (tabela 1). Zmiana upodobań konsumentów połączona z różną dynamiką cen poszczególnych napojów alkoholowych doprowadziły do zmian struktury spożycia alkoholi. W latach 2000-2012 udział piwa wzrósł o 7,9 pkt% i w 2012 r. stanowił 59,5%. Zwiększyło się również (o 4,6 pkt%) znaczenie wódki i innych napojów spirytusowych (udział w 2012 r. wyniósł 32,7%). Udział wina spadł natomiast z 20,2% w 2000 r. do 7,7% w 2012 r. Według szacunków IERiGŻ spożycie wyrobów alkoholowych w 2013 r. zwiększyło się do 9,5 l w przeliczeniu na 100% alkoholu/mieszkańca rocznie. Zadecydował o tym wzrost[...]

Zmiany i zróżnicowanie spożycia produktów zbożowych w gospodarstwach domowych w Polsce DOI:


  Spowolnienie gospodarcze w latach 2009-2013 i związane z nim negatywne zjawiska na rynku pracy oraz obniżenie tempa wzrostu dochodów ludności doprowadziły do zahamowania, obserwowanej w latach wcześniejszych, spadkowej tendencji spożycia artykułów zbożowych. Kontynuowane były natomiast zmiany strukturalne i organizacyjne w konsumpcji tych produktów wynikające ze zmian preferencji i stylu życia, polegające na ograniczeniu konsumpcji w gospodarstwie domowym i zwiększeniu udziału żywienia poza domem. Od 2010 r. w Polsce notuje się stabilizację spożycia zbóż przez przeciętnego mieszkańca oraz zmniejszenie konsumpcji pieczywa i produktów zbożowych w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Statystyki produkcji i handlu wskazują na wzrost zainteresowania konsumentów spożywaniem artykułów żywnościowych, w tym m.in. pieczywa poza obrębem gospodarstwa domowego. Tym samym polskie gospodarstwa domowe wpisują się w trend zmian spożycia żywności obserwowany w krajach wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym. Kształtujące się na rynku żywności relacje cenowe i preferencje konsumentów wyznaczają odmienne kierunki spożycia poszczególnych produktów. Celem prezentowanego opracowania jest zobrazowanie zmian w spożyciu pieczywa i produktów zbożowych w 2014 r. w ujęciu makro- i mikroekonomicznym oraz zróżnicowania konsumpcji tych produktów w zależności od cech ekonomiczno-demograficzno- społecznych gospodarstw domowych na podstawie danych Głównego Urzędu Statycznego. W I połowie 2014 r. w Polsce utrwaliły się zapoczątkowane w ostatnich miesiącach 2013 r. tendencje rozwojowe w gospodarce. W pierwszym półroczu 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego PKB zwiększył się o 3,4%. Obserwowano stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy. W pierwszych ośmiu miesiącach 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, a stopa[...]

Ceny napojów spirytusowych w Polsce i Unii Europejskiej DOI:10.15199/64.2015.7-8.2


  In 2014 as compared to 2005, prices of spirits in the European Union increased by 24.8%, ie. a greater extent than the prices of overall alcoholic beverages and the prices of consumer goods and services. The growth rate of prices of spirits in Poland was smaller than the average in the EU-28 and amounted to 12.4%. The analysis shows that the rate of change in prices of spirits in the EU was dependent on changes in rates of excise duty on ethyl alcohol. Household income are the most burdened with excise duty in Romania and Greece, where the amount of excise duty on 1 liter of pure ethanol was respectively 6.2 and 3.5% of the median monthly income equivalent in a household. The lowest rate were in Luxembourg (0.4%), Austria and Cyprus (0.7%). W 2014 r., w porównaniu z 2005 r., ceny napojów spirytusowych w Unii Europejskiej wzrosły o 24,8%, tj. w stopniu większym niż ceny napojów alkoholowych ogółem oraz ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Dynamika wzrostu cen napojów spirytusowych w Polsce była słabsza niż przeciętna w UE-28 i wyniosła 12,4%. Z analizy wynika, że dynamika zmian cen napojów spirytusowych w krajach UE była uzależniona od zmian stawek akcyzy od alkoholu etylowego. Największym obciążeniem dochodów gospodarstw domowych akcyzą charakteryzują się Rumunia i Grecja, gdzie kwota akcyzy od 1 l alkoholu etylowego 100% objętości stanowiła odpowiednio 6,2 i 3,5% mediany miesięcznego dochodu ekwiwalentnego w gospodarstwie domowym, a najmniejszym Luksemburg (0,4%) oraz Austria i Cypr (po 0,7%). Wstęp Funkcjonowanie rynków używek, w tym rynku wyrobów spirytusowych, jest specyficzne, gdyż są to produkty, których spożycie nie jest niezbędne dla funkcjonowania człowieka, a ich konsumpcja ze względu na uzależniający charakter może mieć negatywne skutki społeczne i zdrowotne (ekonomika uzależnień) [1]. W rezultacie, rynek podlega licznym uregulowaniom związanym z produkcją, dystrybucją i cenami [2]. Najważniejszym czynnikiem wpływając[...]

Ceny detaliczne i spożycie piwa w Unii Europejskiej DOI:10.15199/64.2015.10.1


  W 2014 r. w porównaniu z 2005 r. ceny piwa w Unii Europejskiej wzrosły o 21,1% co oznaczało relatywne jego potanienie względem pozostałych napojów alkoholowych, gdyż ceny napojów alkoholowych ogółem wzrosły w tym okresie o 22,3%. Największy wpływ na relatywną obniżkę cen piwa względem innych alkoholi miała mała dynamika ich wzrostu u największych konsumentów - w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Według danych The Brewers of Europe w 2013 r. spożycie piwa w UE-27 wyniosło 347 mln hl i było o 7,3% mniejsze niż w 2005 r. Spadek popytu na piwo w krajach "starej piętnastki" wyniósł 11,3%, podczas gdy w UE-12 obniżył się on zaledwie o 0,6% całkowitego spożycia w UE-27. W 2013 r. w UE-27 spożycie piwa wyniosło 68 l w przeliczeniu na jednego mieszkańca i było o 7,6 l (tj. o 10,1%) mniejsze niż w 2005 r. Analizując zmiany spożycia w poszczególnych krajach należy zwrócić uwagę na Bułgarię i Rumunię, które mimo wzrostowej tendencji posiadają potencjał do dalszego rozwoju rynku. Wstęp W teorii ekonomii popyt na piwo jest uzależniony od zmian cen piwa, cen substytutów (wina, napojów spirytusowych), dochodów gospodarstw domowych, charakterystyki produktów i preferencji konsumentów [1, 2]. Na poziom konsumpcji piwa może mieć też wpływ presja rówieśnicza i status społeczny [3], a także wprowadzane przez państwa regulacje podatkowe i ograniczenia w spożyciu i reklamie alkoholi [4]. Ze względu na akcesję nowych państw członkowskich w 2004 r. i latach późniejszych rynek piwa w Unii Europejskiej stał się bardziej różnorodny. Po 2004 r. obserwuje się spadek ogólnego poziomu konsumpcji piwa w Unii Europejskiej, jednakże kierunki zmian spożycia w poszczególnych krajach są zróżnicowane. Odmienna była również dynamika cen piwa. W celu zobrazowania panujących tendencji w artykule przedstawiono zmiany cen detalicznych piwa w państwach Unii Europejskiej i przeanalizowano kierunki zmian w spożyciu piwa. W analizie cen piwa posłużono się danymi publikowanymi prz[...]

Eksport piwa w latach 2011-2016 DOI:10.15199/64.2017.6.2


  Wstęp Branża piwowarska jest ważnym działem sektora rolno-spożywczego w Polsce. Według danych Pont-Info, w 2016 r. przychody firm zajmujących się produkcją piwa (zatrudniające co najmniej 9 osób) wyniosły 11,3 mld PLN, co stanowiło 4,8% przychodów sektora zajmującego się produkcją żywności i napojów. Branża ta zapewnia również znaczące dochody dla budżetu państwa. W 2015 r. przychody z podatku akcyzowego ze sprzedaży piwa wyniosły 3,6 mld PLN, co stanowiło 31% sumy podatku akcyzowego od wszystkich napojów alkoholowych [1]. Krajowy rynek piwa pod względem ilościowego spożycia jest bliski nasycenia. W latach 2012-2016 poziom spożycia piwa w Polsce był stabilny i wyniósł od 97,7 do 99,4 l/mieszkańca rocznie [1]. Polski rynek charakteryzuje się zatem czwartym po Czechach, Niemczech i Austrii poziomem spożycia piwa w przeliczeniu na mieszkańca [3]. Handel zagraniczny przyczynia się do wzrostu sprzedaży nadwyżek produkcyjnych [2]. W warunkach tylko ograniczonych możliwości zwiększenia sprzedaży ilościowej na rynku krajowym szansą na ekspansję polskiego sektora piwowarskiego jest rozwój eksportu. Eksport piwa[...]

 Strona 1