Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ADAM MAZURKIEWICZ"

Dwójnik RC jako element tłumiący przepięcia w uzwojeniach silnika skokowego

Czytaj za darmo! »

Jednym rozwiązań chroniących komutator przed uszkodzeniem spowodowanym przez napięcie samoindukcji występujące podczas pracy silnika skokowego jest dołączenie równolegle do pasma silnika dwójnika RC. Indukcyjność pasma i pojemność kondensatora w dwójniku tworzą obwód rezonansowy co powoduję, że zjawiska zachodzące podczas pracy napędu są bardziej złożone niż w przypadku innych odmian dwójni[...]

Nowoczesna inżynieria powierzchni - stan wiedzy i kierunki rozwoju

Czytaj za darmo! »

Generatorem rozwoju każdej gospodarki są nowe technologie, umożliwiające wprowadzenie na rynek innowacyjnego wyrobu, którego komercjalizacja jest podstawą postępu cywilizacyjnego. Jednak zapewnienie harmonijnego rozwoju społeczeństw wymaga, oprócz ukierunkowania na rozwój dóbr konsumpcyjnych, zwrócenia uwagi na inne aspekty, jak: ochrona środowiska, oszczędność energii czy bezpieczeństwo. Opracowana w tym zakresie strategia zrównoważonego rozwoju, jako integralny element współczesnej gospodarki, wymaga zatem zarówno dalekosiężnego programowania kierunków badawczych z nią związanych, jak i precyzyjnego określenia stanu wiedzy na obecnym etapie rozwoju. Rozwiązanie obu tych zagadnień zostało podjęte z wykorzystaniem metody foresight w ramach projektu "Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju" zrealizowanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka [1]. Obszary badawcze projektu wygenerowano, biorąc pod uwagę priorytety badawcze wskazywane w krajowych dokumentach strategicznych [2], kierunki wyznaczane w krajowych programach strategicznych oraz kierunki badawcze wyznaczone w Narodowym Programie Foresight "Polska 2020" [3]. Wytypowane na tej podstawie obszary badawcze obejmowały swoim zakresem następujące zagadnienia: -- specjalizowana aparatura badawcza i testowa, -- technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji, -- zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie oraz systemy techniczne wspomagające ich projektowanie i aplikację, -- technologie proekologiczne, racjonalizację zużycia surowców i zasobów oraz odnawialne źródła energii, -- technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego. W celu typowania priorytetowych kierunków badań w każdym z wybranych obszarów badawczych opracowano oryginalną metodykę badawczą, pokazaną na rysunku 1, której wyniki zastosowania zaprezentowano w artykule. Przyjęto założenie, że p[...]

Analiza odporności na pękanie powłok wieloskładnikowych na bazie azotku chromu


  Zmęczenie cieplno-mechaniczne jest jednym z głównych mechanizmów niszczenia narzędzi pracujących w warunkach jednoczesnego działania cyklicznie zmiennych obciążeń mechanicznych oraz cyklicznie zmiennych obciążeń termicznych [1]. Cykliczne zmiany gradientu temperatury pomiędzy powierzchnią a rdzeniem materiału są źródłem zmiennych naprężeń cieplnych, które powodują generowanie i propagację siatki pęknięć. Jednoczesne działanie cyklicznie zmiennych obciążeń mechanicznych powoduje intensyfikację tego procesu. Bardzo skutecznym działaniem zwiększającym odporność na zmęczenie cieplno-mechaniczne jest kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej narzędzi i elementów maszyn z wykorzystaniem nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni. Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju inżynierii powierzchni są technologie hybrydowe [2], które dają duże możliwości w zakresie kształtowania właściwości funkcjonalnych. Najbardziej znaną i szeroko stosowaną hybrydową technologią inżynierii powierzchni jest połączenie PVD [3]. Jednoczesne występowanie dwóch wymienionych elementów mikrostruktury, tj. warstwy azotowanej oraz powłoki PVD powoduje wzajemne, synergiczne ich współdziałanie, dając bardzo dobre właściwości eksploatacyjne. Warstwa azotowana zwiększa twardość powierzchniową i odporność podłoża na odkształcenia plastyczne, zabezpieczając w ten sposób powłokę PVD przed utratą spójności wewnętrznej i adhezji do podłoża. Natomiast powłoka PVD izoluje azotowane podłoże, ograniczając wpływ czynników zewnętrznych w procesie jego niszczenia. Przykłady praktycznego zastosowania warstw hybrydowych PN+PVD potwierdzają ich skuteczność w zwiększeniu trwałości narzędzi pracujących w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Ze względu na uzyskiwane właściwości warstwy hybrydowe są szeroko stosowane w przemyśle do zwiększania trwałości narzędzi, takich jak matryce do ciśnieniowego odlewania aluminium [4], narzędzia do obróbki plast[...]

Zastosowanie logiki rozmytej do komputerowego wspomagania projektowania procesów cieplno-chemicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę budowy modeli rozmytych, wykorzystywanych do prognozowania (predykcji) właściwości eksploatacyjnych warstw wierzchnich za pomocą autorskiego systemu ekspertowego, przeznaczonego do komputerowego wspomagania projektowania procesów cieplno- chemicznych, w szczególności procesów azotowania gazowego. Podstawę prezentowanej metodyki stanowi współdziałanie bazy dan[...]

Symulacja charakterystyk trójskładnikowych atmosfer procesowych w systemie sterowania procesami azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie metod numerycznych do symulacji zmian potencjału azotowego i wydatku trójskładnikowej atmosfery azotującej. Zaprezentowano modele i algorytmy zastosowane do symulacji. Wskazano kierunki rozwoju opracowanych metod symulacyjnych w kontekście ich zastosowań w projektowaniu i sterowaniu przemysłowymi instalacjami azotowania gazowego. ABSTRACT The article pr[...]

Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego

Czytaj za darmo! »

Natrysk termiczny należy do jednej z coraz powszechniej stosowanych metod nanoszenia powłok ochronnych na narzędziach, elementach maszyn i elementach konstrukcyjnych [1, 2]. Istnieją różne odmiany metody natrysku termicznego, w tym: natryskiwanie płomieniowe z dużymi prędkościami (HVOF - high velocity oxygen fuel) [3] oraz natrysk plazmowy [4]. Każdy z wymienionych sposobów cechuje się pewnymi odmiennymi parametrami technologicznymi i szczegółami stosowanych urządzeń. Jednak zasada metody jest w każdym z wymienionych przypadków taka sama. Krople roztopionego metalu są unoszone z dużą prędkością w strumieniu gazu lub plazmy i uderzają o powierzchnię podłoża. Czas krzepnięcia kropel wynosi kilka mikrosekund [4]. Kolejne krople docierające do podłoża są już natryskiwane na materiał zakrzepnięty, tworząc następne warstwy. Powłoki wytworzone metodą natryskiwania płomieniowego wykazują dużą szczelność przy małej w porównaniu z innymi metodami natrysku termicznego porowatości i dobrej przyczepności do podłoża. Zwykle obserwuje się w nich silnie rozdrobnione ziarna. Natrysk plazmowy wytwarza powłoki o podobnej strukturze. Jednakże w niektórych przypadkach, zależnych dodatkowo od natryskiwanego materiału i parametrów natrysku, obserwuje się charakterystyczną strukturę z ziarnami wydłużonymi wzdłuż materiału podłoża [5, 6]. Obecnie kładzie się duży nacisk na badania i opracowanie sposobów nakładania powłok o cechach nanometrycznych. Zarówno metoda HVOF [7], jak i natrysk plazmowy [8] umożliwiają ich wytwarzanie. Powłoki HVOF o cechach nanometrycznych mają większą i lepszą odporność na korozję w porównaniu z powłokami konwencjonalnymi - mikrometrycznymi. Ich właściwości są porównywalne z powłokami nanoszonymi metodami PVD [9, 10]. Jednym z potencjalnych zastosowań powłok natryskiwanych termicznie jest ochrona powierzchni roboczych łopatek wentylatorów przemysłowych. Uzyskanie odpowiednich właściwości, w szczególności dobrej odporności[...]

Przykłady otrzymywania nanocząstek z wykorzystaniem mikrofalowej solwotermalnej syntezy MSS DOI:

Czytaj za darmo! »

Właściwości materiałów rozdrobnionych, w postaci nanocząstek (NC), silnie zależą od ich rozmiaru. Cecha ta uwidocznia się przy rozmiarach cząstek mniejszych od pewnej wartości krytycznej, zależnej od tego jaka właściwość nas interesuje (np. wytrzymałość mechaniczna, działanie antybakteryjne, katalityczne, oddziaływanie ze światłem), i wynoszącej zwykle poniżej 100 nm (Roco, Mirkin, Hersam, 2013). Obecnie istnieje dobrze rozwinięty rynek NC, w szczególności rynek tlenków metali (Future Markets Inc., 2014).Spośród wielu metod otrzymywania NC najbardziej rozpowszechnione są techniki z wykorzystaniem wytrącania-kalcynacji lub metoda zol-żel. Umożliwiają one niskokosztową produkcję nanocząstek stopowych lub stechiometrycznych. Najczęściej jednak prowadzą do uzyskiwania materiałów częściowo spieczonych lub silnie zaglomerowanych, podczas gdy podstawowym wymaganiem dla NC, szczególnie w odniesieniu do nanocząstek tlenków, jest ich pełna krystalizacja, wąski rozkład wielkości cząstek oraz jak najniższa aglomeracja. Jeżeli temperatura obróbki jest zbyt niska, część materiału pozostaje w formie amorfi cznej wodorotlenku. Charakter warstwy powierzchniowej niekompletnie wykrystalizowanych nanocząstek, skutkuje obniżeniem gęstości proszku i pogorszeniem właściwości, takich jak np. właściwości optyczne (Opalińska i in., 2014). Następująca po syntezie dalsza obróbka termiczna może poprawić stopień krystalizacji, dając w efekcie gęstość zbliżoną do maksymalnej, możliwą do osiągnięcia dla danej fazy krystalicznej, najczęściej powodując równocześnie niekorzystny rozrost lub aglomerację ziarna. Przykładowo temperatura kalcynacji dla granatu itrowo-glinowego, Y3Al5O12 (YAG), wynosi ponad 1000°C (Chudoba i in., 2008), dla ZrO2 - ok. 500°C, dla ZnO - ok. 200°C. Wiele tlenków metali można otrzymać konkurencyjną metodą, w jednoetapowym procesie solwotermalnym przeprowadzanym w temperaturze znacznie niższej niż kalcynacja (Xinlong, Michael, Komarneni, [...]

 Strona 1