Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT BAŃSKI"

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO NA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURĘ BIMETALU CYRKON-STAL WĘGLOWA


  Zgrzewanie wybuchowe metali jest procesem o dużym znaczeniu technologicznym dla możliwości produkcji nowoczesnych kompozytów metalowych. Jednakże dobór parametrów zgrzewania nie jest sprawą prostą. W pracy poddano ocenie wpływ zróżnicowanych wartości prędkości detonacji oraz odległości blach, na jakość strefy połączenia w układzie cyrkon (Zr 700)‐stal węglowa (P265GH). Badania prowadzono dla złączy w stanie wyjściowym, tj. bezpośrednio po zgrzewaniu wybuchowym. Przedstawiono wyniki badań mechanicznych, strukturalnych oraz analizę jakościową i ilościową warstwy przetopień. Zastosowanie elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) pozwoliło na wstępną identyfikację formujących się faz. W celu określenia zmian w wielkości umocnienia wykonano pomiary mikrotwardości zarówno w obszarze złącza, jak i obydwu łączonych płyt. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dla założonych parametrów spajania możliwe jest uzyskanie bimetalu Zr‐stal węglowa o właściwościach spełniających wymagania normy. Przeprowadzona analiza metalograficzna pozwala stwierdzić, że odległość pomiędzy płytami ma wpływ na charakterystykę granicy połączenia oraz ilość warstwy przetopionej. Mniejsze odległości sprzyjają powstawaniu fal o mniejszych parametrach (długości oraz wysokości) natomiast większe pozwalają uzyskać połączenie o wyraźnie zarysowanym, powtarzającym się charakterze falistym, lecz jednocześnie sprzyjają zwiększeniu ilości warstwy przetopień. Również odległość początkowa pomiędzy łączonymi materiałami sprzyja umocnieniu w obszarach bezpośrednio przyległych do granicy połączenia. Obserwacje z zastosowaniem SEM udokumentowały, że miejsce występowania fazy przetopionej oraz kształt obszaru przetopień są silnie uzależnione od parametrów technologicznych procesu. Analiza składu chemicznego pozwoliła na identyfikację trzech dominujących faz w strefie przetopienia, tj. FeZr, FeZr2 oraz Fe2Zr3. Słowa kluczowe: układ warstwowy Zr/(stal węglowa), zgrzewani[...]

Badania bimetalu stal austenityczna-tytan wyżarzanego w różnych warunkach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań bimetalu stal austenityczna 304L-tytan TiGr1 uzyskanego poprzez zgrzewanie wybuchowe po wyżarzaniu w różnych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności złącza stal-tytan oraz strefy przyłączeniowej. ABSTRACT The results of tests of austenitic stainless steel[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA ZMIANY STRUKTURALNE ORAZ WŁASNOŚCI MECHANICZNE BIMETALI Ti/Ni WYTWARZANYCH METODĄ SPAJANIA WYBUCHOWEGO


  Zmiany, jakie dokonują się w strefie połączenia poszczególnych warstw w wyrobach spajanych wybuchowo są kluczowe dla zmian we właściwościach użytkowych platerów. W niniejszej pracy analizowano układ Ni/Ti (alloy 201/Gr.1) wykonany z blach o małej grubości (1 mm/1 mm), łączonych technologią zgrzewania wybuchowego. Badaniom poddano platery w stanie "po połączeniu" oraz po zabiegach obróbki cieplnej, symulujących rzeczywiste warunki pracy. Zmiany mikrostruktu‐ry, składu chemicznego oraz własności mechanicznych bimetalu analizowano z wykorzystaniem mikroskopii optycznej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), jak również poprzez pomiary mikrotwardości. Szczególną uwagę skoncen‐trowano na zmianach, jakie dokonują się w obszarach położonych w pobliżu strefy połączenia. Analiza zmian składu che‐micznego, jakie dokonują się w pobliżu warstwy spojenia, prowadzona była z wykorzystaniem SEM wyposażonego w sys‐tem EDX. Natomiast zmiany morfologiczne (np. formowanie się strefy drobnokrystalicznej) oraz zmiany w topografii orien‐tacji w nanoobszarach analizowano z wykorzystaniem systemu pomiaru orientacji lokalnych w SEM. W pracy opisano zróż‐nicowane przypadki występowania obszarów warstwy przetopionej. W platerach w stanie "po połączeniu" zidentyfikowano obszary przetopione, występujące sporadycznie w zawinięciu fal. Badania stereologiczne tych obszarów pozwoliły na wyznaczenie, tzw. równoważnej grubości przetopień (współczynnik RGP). Współczynnik RGP dla tych złącz jest niewielki (max. do 4,73 μm). W złączach po zgrzewaniu i obróbce cieplnej pomiędzy Ni a Ti zidentyfikowano również do‐datkową warstwę przejściową, nie występującą w platerach w stanie wyjściowym bez obróbki cieplnej. Pomiary mikro‐twardości wykazały znaczne umocnienie w obszarze złącza (do 200÷250 HV0,2) oraz skokowo jego wzrost w warstwach przetopionych (do 811 HV0,2). Obróbka cieplna platerów spowodowała spadek umocnienia w tych obszarach.[...]

Badania zmęczeniowe bimetali typu stal-tytan zgrzewanych metodą wybuchową w próbie cyklicznego rozciągania-ściskania

Czytaj za darmo! »

Specjalistyczne konstrukcje wymagają stosowania materiałów o złożonym zespole właściwości. W wielu aplikacjach wymagane są nie tylko odpowiednie właściwości wytrzymałościowe, ale również odporność na korozję w złożonym, silnie agresywnym środowisku. Jednym z rozwiązań, które umożliwia spełnienie takich założeń jest platerowanie wybuchowe. Zgrzewanie wybuchowe metali zostało po raz pierwszy zaobserwowane w czasie pierwszej wojny światowej [1], ale znaczenie komercyjne technologia ta zyskała w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku [2]. Od tego czasu technologia zgrzewania wybuchowego jest sukcesywnie udoskonalana w celu uzyskania jak najlepszego połączenia dwóch metali. Ze względu na swoje właściwości materiały platerowane są często stosowane w aparaturze procesowej i energetycznej. Znajdują one zastosowanie w wymiennikach ciepła, reaktorach, kolumnach, rurociągach i innych urządzeniach, gdzie jest wymagana duża odporność na korozję ze względu na zastosowane medium [1, 3÷6]. Z blach platerowanych wykonuje się również łączniki spawalnicze często stosowane w przemyśle stoczniowym [7]. Jakość połączenia uzyskana za pomocą zgrzewania wybuchowego zależy od wielu czynników [2÷4], spośród których można wyszczególnić: odległość między płytami, prędkość detonacji, właściwości łączonych metali, wielkość i kształt elementów łączonych itd. Wielkości te muszą się mieścić w określonych zakresach umożliwiających uzyskanie odpowiedniego połączenia materiałów [8]. Materiał wybuchowy stosowany w technologii zgrzewania wybuchowego musi zapewniać odpowiednią prędkość detonacji. Podczas eksplozji powietrze wypychane z dużą prędkością spomiędzy łączonych płyt wywołuje zjawisko samooczyszczenia powierzchni łączonych blach polegające na usuwaniu zanieczyszczeń tlenkowych. Ustalono [4], że zgrzewanie wybuchowe zalicza się do mechanicznych metod spajania (solid state process). Detonacja materiału wybuchowego powoduje, że nakładana blacha doznaje znaczą[...]

 Strona 1