Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Gburek"

Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego


  Cystatyna z białka jaja kurzego ma potencjalne zastosowanie terapeutyczne, jednak łatwo traci swoją aktywność biologiczną na skutek agregacji. Zbadano wpływ wybranych buforów i stabilizatorów na aktywność cystatyny w procesach zamrażania, liofilizacji i przechowywania. Najkorzystniejsze warunki zapewniły bufory zawierające Tris i węglan amonu. Najlepszymi stabilizatorami okazały się albumina i trehaloza. Cystatin was isolated from egg white by affinity chromatog. and studied for stability in selected buffers in presence of stabilizers during freezing, freeze-drying and storage. The highest activity of cystatin was obsd. in Tris or (NH4)2CO3- contg. buffers and in presence of albumine or trehalose. Produkcja białek mających potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym stanowi ważną gałąź przemysłu biotechnologicznego na świecie. W stosunku do związków małocząsteczkowych leki białkowe charakteryzują się (i) wysoką specyficznością, ograniczającą zakłócenie prawidłowych procesów fizjologicznych i wystąpienie efektów ubocznych, (ii) dobrą tolerancją, spowodowaną naturalnym występowaniem w organizmie oraz (iii) możliwością ich zastosowania w substytucji zmutowanego lub niesyntetyzowanego białka bez konieczności wdrażania terapii genowej1, 2). Cystatyna izolowana z białka jaja jest dobrze poznanym i scharakteryzowanym pod względem biochemicznym białkiem. Potencjalne zastosowanie cystatyny jako leku wiąże się przede wszystkim z jej zdolnością do hamowania aktywności proteolitycznej lizosomalnych proteaz cysteinowych, w szczególności katepsyn B, H, K, L i S. Zaburzenia równowagi proteaza/inhibitor przyczynia się do Stabilizacja monomerycznej cystatyny z białka jaja kurzego Stabilization of monomeric chicken egg white cystatin Dr hab. inż. Jakub GBUREK w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medyc[...]

Effect of ovocystatin polymerization on inhibitory activity towards legumain Wpływ polimeryzacji owocystatyny na jej aktywność antyleguminazową DOI:10.12916/przemchem.2014.783


  Ovocystatin was isolated from hen egg white by affinity chromatog., thermally polymerized at 90°C for 1.5 h, sepd. (dimer, tetramer, octamer) and studied for the inhibitory activity towards legumain. Dimer of ovocystatin retained 17% of its initial activity against legumain. The tetramer and octamer lost their ability to inhibit papain and legumain. Cystatyna izolowana z białka jaja kurzego (owocystatyna) jest silnym i odwracalnym inhibitorem proteaz cysteinowych należących do rodziny papainowej (C1) i leguminazowej (C13). Ze względu na swoje właściwości białko to może znaleźć zastosowanie jako aktywny składnik leków oraz czynnik konserwujący żywność. Wskutek agregacji owocystatyna traci swoje właściwości inhibitorowe wobec proteaz należących do rodziny papainowej. Zbadano wpływ polimeryzacji na aktywność antyleguminazową inhibitora. Dimer owocystatyny zachował 17% swojej wyjściowej aktywności inhibitorowej wobec leguminazy. Tetramer i oktamer utraciły zdolność hamowania obu enzymów. Proteazy cysteinowe odgrywają ważną rolę w wielu procesach zachodzących w organizmach żywych. W warunkach fizjologicznych uczestniczą w obrocie metabolicznym białek endo- i egzogennych, resorpcji kości, przekształcaniu antygenów i apoptozie. Także wiele mikroorganizmów wytwarza proteazy, wykorzystując je do podtrzymywania elementarnych funkcji życiowych, co jednocześnie staje się przyczyną ich patogenności w organizmie gospodarza. Należą do nich m.in. Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Oligella sp. i Porphyromonas gingivalis oraz pasożyty Trypanosoma cruzi i Leishmania major1-4). Przed niekontrolowaną aktywnością proteaz chronią inhibitory. Endogennymi inhibitorami proteaz cysteinowych należących do rodziny C1, takich jak papaina, katepsyny B, C, H, K, L i S, są cystatyny. Gdy zostaje zaburzona równowaga między enzymem a inhibitorem, dochodzi do rozwoju wielu chorób. Nadmierną i destrukcyj[...]

Effect of fosforylation on aggregation of chicken egg white cystatin. Wpływ fosforylacji na agregację cystatyny z białka jaja kurzego


  Isoforms of cytatin were sepd. from egg white (ovocystatin) by ionic chromatog., phosphorylated and studied for biol. properties by fluorescence and Western-blotting anal. of thioflavin T-aggregated protein complex. The phosphorylation resulted in an acceleration of the protein aggregation to tetramers. Cystatyna z białka jaja kurzego (owocystatyna) ze względu na swoje właściwości biologiczne może mieć potencjalne zastosowanie w lecznictwie. Badania w tym kierunku utrudnia jej mała stabilność związaną z samorzutną agregacją. Proces polimeryzacji izolowanych izoform owocystatyny badano poprzez analizę fluorescencji kompleksów produktów agregacji z tioflawiną T oraz metodą Western-blottingu. Otrzymane wyniki wskazują, że fosforylacja przyspiesza proces agregacji tego białka. Cystatyny są odwracalnymi, konkurencyjnymi, silnie wiążącymi się inhibitorami proteaz cysteinowych. Hamują enzymy należące do rodziny C1 peptydaz cysteinowych, takich jak papaina, katepsyny B, C, H, K, L i S. Niektóre cystatyny wykazują również aktywność inhibitorową wobec leguminaz (rodzina C13) oraz kalpain (rodzina C2), dzięki posiadaniu drugiego, niezależnego miejsca aktywnego1). Nadmierną aktywność proteaz cysteinowych obserwuje się w wielu stanach patologicznych, m.in. w procesach nowotworzenia, dystrofii mięśniowej, chorobach przyzębia oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów. Proteazy cysteinowe są również używane przez wiele bakterii (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Perphyromonasgingivalis), pasożytów (Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani) i grzybów (Candida albicans, Candida parapsilosis i Candida tropicalis) w procesie inwazji oraz są niezbędne do proliferacji niektórych wirusów (Polio, Picornavirus). Dlatego też cystatyny są rozważane jako potencjalne leki2). Cystatyna białka jaja kury domowej (Gallus domestica) jest [...]

 Strona 1