Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Pawlicki"

Wyznaczanie rocznych szczytowych obciążeń stacji transformatorowych SN/nN na podstawie obciążeń chwilowych lokalnego systemu dystrybucyjnego


  W wielu sytuacjach związanych z eksploatacją i utrzymaniem sieci SN niezbędne są informacje o szczytowych rocznych obciążeniach stacji transformatorowych SN/nN zainstalowanych w sieci operatora sieci dystrybucyjnej. Niestety nawet w doinwestowanych sieciach rozdzielczych liczba stacji mających zainstalowane urządzenia do pomiaru, rejestracji i przekazywania danych o obciążeniach 15-minutowych jest niewielka. W sieciach terenowych, a szczególnie tam gdzie moce znamionowe transformatorów zainstalowanych w stacjach są małe, takie instalacje są wręcz niespotykane. Wobec braku wiedzy o rzeczywistych obciążeniach, niezbędne jest posługiwanie się metodami pozwalającymi określić w różnym stopniu dokładności obciążenia szczytowego. Stopień dokładności zależy w znacznej mierze od ilości informacji, takich jak: charakter odbiorów, roczne zużycie energii, współczynniki jednoczesności, moce szczytowe zasilanych odbiorników, czy też czas użytkowania mocy szczytowej [3, 5]. Wielokrotnie nie tylko w sytuacjach awaryjnych jesteśmy zmuszeni, wobec braku powyższych danych, skorzystać z metod mniej dokładnych, ale pozwalających szybko i prosto wyznaczyć niezbędne obciążenia szczytowe. Metody wyznaczania obciążeń szczytowych stacji SN/nN W literaturze można z powodzeniem znaleźć kilka metod ustalania obciążeń szczytowych w transformatorowych stacjach elektroenergetycznych SN /nN. Metoda Energoprojektu Poznań [1, 4] jest bardzo popularna, szczególnie przy projektowaniu elektroenergetycznych sieci miejskich. Pozwala ona na ustalenie obciążenia stacji zasilającej odbiory komunalno-bytowe oraz użyteczności publicznej na podstawie liczby mieszkańców oraz tzw. średniówek elektroenergetycznych. W związku z faktem, że wyznaczanie rzeczywistych obciążeń najskuteczniej można realizować wykorzystując charakter odbiorów i dane o obciążeniu z poprzednich lat, do wyznaczania szczytowych obciążeń stacji transformatorowych SN /nN można z powodzeniem korzystać [...]

Kształtowanie obciążeń w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych z wykorzystaniem regulacja napięcia DVR

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione wymagania dotyczące poziomów napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia w kontekście regulacji napięcia w stacjach transformatorowych SN/nn z wykorzystaniem Dynamic Voltage Regulation. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne oraz rzeczywiste możliwości regulacji obciążenia poprzez zmianę napięcia zasilającego. Wykonano przykład obliczeniowy na podstawie rzeczywistych obciążeń losowo wybranej miejskiej stacji transformatorowej SN/nn. Abstract. The requirements for voltage levels to low-voltage distribution networks in the context of the voltage regulation in MV/LV transformer stations using Voltage Dynamic Regulation were presented in the paper. Author showed the theoretical and the available potential of loads regulation by changing the supply voltage. Exemplary calculation based on real load of random city MV/LV substation was done. (Loads forming in power distribution networks by voltage regulation with DVR). Słowa kluczowe: regulacja napięcia, sieci rozdzielcze nn, DVR, kształtowanie obciążeń, smart grid. Keywords: LV distribution networks, Dynamic Voltage Regulation, loads forming, smart grid. Wstęp Efektywne wytwarzanie, przesył, rozdział i użytkowanie energii elektrycznej nabiera coraz większego znaczenia. Dążenie do optymalnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci dystrybucyjnych jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Tendencja ta skłania inżynierów do poszukiwania coraz to bardziej interesujących rozwiązań. Jedną z propozycji mogą być technologie oparte o regulację napięcia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia, które z kolei ma przełożenie na moc pobieraną przez odbiorniki klientów. Sztandarowym przykładem jest technologia DVR (ang. Dynamic Voltage Regulation). Napięcie sieci zasilającej jest jednym z zasadniczych parametrów energii elektrycznej obok jej częstotliwości. Musi ono być utrzymywanie w określonym zakresie. W zależności od rodzaju siec[...]

Innowacyjna metoda FBVR do zarządzania zapotrzebowaniem na moc i energię elektryczną DOI:10.15199/74.2016.3.3


  Pojęcia takie jak inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart power grids) czy też inteligentne sieci elektryczne (smart grids) coraz częściej pojawiają się w różnego rodzaju publikacjach. Są niejednokrotnie przedmiotem zainteresowań nie tylko społeczności akademickich i producentów urządzeń dla elektroenergetyki, ale również stają się przedmiotem dyskusji polityków. Tempo, w jakim obserwuje się postęp w dziedzinie inteligentnej elektroenergetyki, pozwala stwierdzić, że to co obecnie jest traktowane jako wdrożenia pilotażowe, jutro może być powszechnie stosowane. Wiele możliwości, jakie niesie za sobą proces przechodzenia od sieci tradycyjnych do modelu inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE) wymaga równie wielu rozwiązań technicznych, umożliwiających praktyczną realizację prac badawczo-rozwojowych na całym świecie. Jedną z opcji, jaka może być realizowana w przyszłych strukturach sieci dystrybucyjnych, jest regulacja obciążeń odbiorców końcowych, która znajduje się w centrum zainteresowań naukowych autora artykułu. Kształtowanie obciążeń jest zagadnieniem niezwykle istotnym i dającym nadzieję na znaczącą poprawę efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Jest to możliwe dzięki przejściu od tradycyjnego modelu bilansowania systemu elektroenergetycznego po stronie wytwarzania do systemu bilansującego się również po stronie odbioru. Rozwiązania pozwalające wpływać na zmianę charakteru odbioru, przenoszenie jego zapotrzebowania w inne godziny doby, są narzędziami pożądanymi nie tylko z punktu widzenia połączonych systemów elektroenergetycznych, ale są również czynnikiem, który determinuje możliwość rozwoju koncepcji mikrosieci. W artykule pokazano korzyści płynące ze stosowania kształtowania obciążeń, zwłaszcza wynikające z możliwości metod wykorzystujących zmianę poziomu napięcia w sieci zasilającej. Regulacja napięcia w zadaniu kształtowania zapotrzebowania W klasycznie zbudowanych elektroenergetycznych siecia[...]

Kształtowanie obciążeń u odbiorców końcowych w oparciu o częstotliwość napięcia zasilającego

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione wymagania stawiane częstotliwości w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych niskiego napięcia w kontekście regulacji obciążeń u odbiorców końcowych bazującej na tym parametrze. Przedstawiono możliwości regulacji obciążenia opartej o częstotliwość napięcia zasilającego. Wykonano przykładowy dobór nastaw układu częstotliwościowego sterowania odbiorem na podstawie rzeczywistych pomiarów częstotliwości i obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Abstract. The requirements for frequency to low-voltage distribution networks in the context of the end user loads forming were presented in the paper. Authosr showed the potential of regulation based on voltage frequency. Exemplary calculation for frequency load control based on real load of Polish Energy Power System and frequency data was done. (End user loads forming based on voltage frequency value). Słowa kluczowe: regulacja częstotliwością, sieci rozdzielcze nn, kształtowanie obciążeń, smart grid. Keywords: frequency based regulation, LV distribution networks, loads forming, smart grid. Wstęp Przepływ energii w sieciach elektroenergetycznych można opisać wieloma parametrami. W sieciach prądu przemiennego obok wartości napięcia i natężenia prądu jednym z zasadniczych parametrów opisującym jakość energii elektrycznej jest częstotliwość. W systemach elektroenergetycznych najczęściej spotykaną jest częstotliwość 50Hz (Europa, Azja, Afryka, Australia oraz część Ameryki Południowej) oraz 60Hz (Ameryka Północna i Środkowa). Zasadniczo zmiany częstotliwości dla elementów rezystancyjnych nie mają żadnego znaczenia, a więc tradycyjne żarówki, grzejniki czy piece oporowe będą nieczułe na zmianę tego parametru. Wpływ można jednak zaobserwować przy urządzeniach stanowiących reaktancję takich jak silniki, dławiki, transformatory czy kondensatory. Oprócz tego częstotliwość pełni w systemie elektroenergetycznym rolę bardzo ważnego podstawowego miernika - mówi [...]

Częstotliwościowe sterowanie odbiorami w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych - wdrożenia i propozycje DOI:10.12915/pe.2014.08.016

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione podstawowe wymagania normatywne stawiane częstotliwościowemu sterowaniu odbiorami w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia na świecie. Przedstawiono zbiór wybranych dotychczasowych wdrożeń regulacji obciążenia opartej o częstotliwość napięcia zasilającego w sieciach trwale połączonych z systemem elektroenergetycznym. Omówione zostały duże wdrożenia, programy pilotażowe oraz propozycje implementacji. Abstract. The normative requirements for the end user loads forming based on supply voltage frequency in Smart Grids were presented in the paper. Authors showed the recent implementations of regulation based on voltage frequency in interconnected networks. Big applications, pilot programs and implementation proposals were summarized. (Loads forming based on voltage frequency value in Smart Grids - applications and proposals). Słowa kluczowe: sterowanie obciążeniem, częstotliwość, inteligentne sieci rozdzielcze nn. Keywords: load control, frequency, LV smart grid. doi:10.12915/pe.2014.08.16 Wstęp Przechodzenie od rozdzielczych sieci elektroenergetycznych zbudowanych klasycznie do inteligentnych dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych nie tylko staje się trendem, którym interesują się operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce i na świecie, ale coraz częściej staje się rzeczywistością. Inteligentne liczniki, przyłączanie rozproszonych, w tym odnawialnych, źródeł energii elektrycznej, znaczący wzrost obserwowalności elementów w głębi sieci, automatyzacja urządzeń rozdzielczych, czy też programy redukcji obciążeń to jedne z wielu funkcjonalności znanych nam już dziś w zasilających nas sieciach elektroenergetycznych. Jedną z funkcjonalności dedykowanych dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a także dla samobilansujących się mikrosieci niskiego napięcia może być częstotliwościowe sterowanie odbiorami (CSO) bazujące na częstotliwości napięcia zasilającego, będące me[...]

Metoda badania rozwoju stacji 110 kV/SN w warunkach niepewności DOI:10.12915/pe.2014.11.24

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawia się metodę wyznaczania strategii rozwoju stacji 110kV/SN w miastach. Omawia się model zadania rozwoju stacji 110kV/SN w warunkach niepewności związanego z obciążeniem stacji. Jako funkcję celu przyjmuje się sumę zdyskontowanych kosztów rocznych stacji w okresie T lat. Przestawia się przykładowe wyniki obliczeń strategii rozwoju miejskiej stacji 110kV/SN. Abstract. The method for determining the development strategy of 110kV/MV substations in the cities has been presented in the paper. It discusses the model development tasks 110kV/MV substation under conditions of uncertainty related to the power load. The target function is a sum of discounted annual cost of the substation over T years. Exemplary calculations results of development strategy of urban 110kV/MV stations were presented. (Method of testing 110kV/MV substations development under uncertain conditions). Słowa kluczowe: stacja 110kV/SN, badanie rozwoju, niepewność. Keywords: 110kV/MV substation, study of development, uncertainty. doi:10.12915/pe.2014.11.24 Wstęp Celowość optymalizacji planowania rozwoju i modernizacji sieci rozdzielczych lub stacji elektroenergetycznych z uwzględnieniem niepewności wynika przede wszystkim z płynących z tego tytułu korzyści ekonomicznych. Jedną z ważniejszych przyczyn uwzględnienia niepewności w optymalizacji strategii rozwoju jest niepewność przyszłych warunków pracy, a także niepewność danych wejściowych w procesie optymalizacji w tym szczególnie prognozy obciążenia RPZ [1], [5]. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem tej niepewności wymaga przeprowadzenia wszechstronnej analizy symulacyjnej. W artykule sformułowano zadanie optymalizacji strategii rozwoju stacji 110 kV/SN, określono funkcję kryterialną, opracowano metodę rozwiązywania zadania optymalizacyjnego, przeprowadzono badania symulacyjne i przedstawiono uogólnione wnioski. Sformułowanie problemu optymalnego rozwoju stacji Badania ogranicza [...]

Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych DOI:10.12915/pe.2014.07.04

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące zjawiska asymetrii prądów i napięć w elektroenergetycznych układach przesyłowych. Przedstawiono źródła i przyczyny występowania asymetrii, omówiono jej wpływ na urządzenia pracujące w systemie elektroenergetycznym. W artykule uwagę skupiono na elektroenergetycznych liniach przesyłowych wysokiego i najwyższych napięć. Omówiono możliwe sposoby i skutki wykonywania przeplotów linii napowietrznych WN i NN. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone wynikami badań symulacyjnych dla wybranych wariantów układów testowych. Abstract. This paper presents an issues of voltage and current asymmetry in transmission systems. The analysis has been focused on HV and EHV transmission lines. The article shows sources and causes of the asymmetry and presents the effect of asymmetry on devices which are working in power system. In the article were discussed possible ways of transmission line transposition. Theoretical considerations were supplemented by simulation results in case simple test systems. (The analysis of the voltage and current asymmetry in the power transmission lines). Słowa kluczowe: asymetria napięć, asymetria prądów, linie elektroenergetyczne, system przesyłowy. Keywords: voltage asymmetry, current asymmetry, power lines, transmission system. doi:10.12915/pe.2014.07.04 Wstęp Współczesne systemy elektroenergetyczne to bardzo złożone układy integrujące podmioty świadczące różnego rodzaju usługi z zakresu wytwarzania, przesyłu i rozdziału, a także użytkowania energii elektrycznej. Do kluczowych zadań systemów elektroenergetycznych należy zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. Realizacja tego zadania jest trudna, bowiem wzrastające zużycie energii elektrycznej musi być zaspokojone przez ograniczone zasoby energetyczne. Dodatkowo obecnie obwiązujące uwarunkowania gospodarcze, stymulowane w Europie w dużej mierze przez organy ustawodawcze oraz[...]

Kierunek rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w aglomeracji miejskiej


  Planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych jest procesem skomplikowanym i zarazem odpowiedzialnym. Ciągły rozwój techniki powoduje, że koncepcje rozbudowy i modernizacji niejednokrotnie są korygowane, aby w sposób optymalny wykorzystać dostępne rozwiązania. RWE Stoen Operator jako jeden z liderów we wdrażaniu nowych technologii, dąży do wykorzystywania ich potencjału w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, w którym coraz większą rolę odgrywają niezawodność dostaw i jakość energii elektrycznej. Istotną wartością jest także ekonomia podejmowanych działań i decyzji - pozyskiwanie szczegółowej wiedzy o stanie pracy poszczególnych elementów systemu, które mogą zaprocentować także optymalizacją stopnia ich wykorzystania. Ogólne informacje o inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Inteligentne sieci elektroenergetyczne (IS E), nazywane powszechnie smart power grids lub smart grids, zgodnie z definicją Europejskiej Platformy Technologicznej [10] to sieci, które muszą być elastyczne, czyli możliwie najlepiej spełniać oczekiwania klientów i dostosowywać się do zmian tych oczekiwań. IS E z założenia są łatwo dostępne, a więc umożliwiają połączenie wszystkich użytkowników, nie tylko odbiorców, a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii i wysoce wydajnej lokalnej generacji, o zerowej lub niskiej emisji dwutlenku węgla. Kolejną kwestią jest wysoka niezawodność, rozumiana jako zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa dostaw. W IS E dzięki automatyzacji sieci SN i nN oraz zwiększeniu obserwowalności sieci, możliwe jest samoczynne lokalizowanie i eliminowanie uszkodzeń. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do sieci inteligentnej musi być ekonomicznie uzasadniona, co można uzyskać m.in. przez efektywne zarządzanie energią oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak zarządzanie stroną popytową (demand side management) i zarządzanie popytem (demand response). Inteligentne sterowanie pozwoli dostosować godz[...]

Wymagania techniczne dla sterowników telemechaniki w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych SN na przykładzie Warszawy DOI:10.15199/74.2015.3.17


  W artykule przedstawiono aktualne spojrzenie na wymagania techniczne, jakie w ocenie RWE Stoen Operator powinny spełniać urządzenia telemechaniki, przeznaczone do inteligentnych sieci elektroenergetycznych SN. Rozważania bazują na przykładzie obszaru działania spółki, jakim jest Warszawa. Istnieją pewne różnice pomiędzy środowiskiem urządzeń pracujących na stacjach 110 kV/SN oraz w głębi sieci SN, które zostaną omówione w artykule. Rozwój gospodarki wymaga ciągłej poprawy jakości parametrów dostarczanej energii elektrycznej, w tym ciągłości jej dostaw. Odzwierciedleniem potrzeby poprawy niezawodności jest plan Urzędu Regulacji Energetyki, mający na celu wprowadzenie regulacji jakościowej w 2016 r. Następstwem będzie uzależnienie stawek taryfowych operatorów systemów dystrybucyjnych od uzyskanych popraw wskaźników niezawodności takich jak SAIDI (System Average Interruption Duration Index) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Wprowadzenie regulacji jakościowej będzie bez wątpienia silnym bodźcem przede wszystkim do intensyfikacji automatyzacji sieci średniego napięcia, która jest jednym z podstawowych sposobów poprawy niezawodności. Zanim jednak zostaną jasno określone i potwierdzone zasady nowego modelu regulacyjnego, trudno wymagać, aby operatorzy systemów dystrybucyjnych przedstawili ostateczne specyfikacje, określające wymagania techniczne oraz funkcjonalne urządzeń telemechaniki, które będą chcieli instalować w przyszłości w swoich sieciach. Pojawiają się również głosy producentów, którzy twierdzą, że chcąc zaoferować urządzania dostosowane do potrzeb OSD, potrzebują czasu na wdrożenie nowych funkcji, testowanie urządzeń oraz na potwierdzenie jakości odpowiednimi badaniami i certyfikatami. Obecnie jedynymi wskazówkami są specyfikacje przewidziane dla pilotażowych wdrożeń, które jednak nie są wystarczające. Artykuł jest odpowiedzią RWE Stoen Operator na oczekiwania dostawców w tym zakresie. Autorzy chcą p[...]

Modernizacja istniejącej stacji SN/nN do standardu smart grid - kolejne doświadczenia RWE Stoen Operator DOI:


  Zarówno budowa nowych stacji w wersji smart, jak i modernizacja istniejących, stanowi pierwszy i kluczowy element rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Obiekty te, a przede wszystkim ich nowe wyposażenie, pozwalają na samoistną adaptację poszczególnych gałęzi sieci elektroenergetycznej do zmieniającego się obciążenia, przy zachowaniu wymagań dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej i niezawodności dostaw. RWE Stoen Operator uznaje, że prawdziwą inteligentną siecią elektroenergetyczną (smart grid), będzie sieć integrująca zadania związane z zapewnieniem jakości i pewności zasilania z funkcjonalnościami, umożliwiającymi świadome i efektywne korzystanie z energii elektrycznej przez naszych klientów. W ramach prac nad modernizacją[...]

 Strona 1  Następna strona »