Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kania"

Izolacyjność akustyczna ścian warstwowych z bloków gipsowych na przykładzie badań poligonowych w Wilnie

Czytaj za darmo! »

Parametry akustyczne przegród oddzielających pomieszczenia w budynkach mieszkalnych powinny zapewniać należyty komfort pobytu w użytkowanym wnętrzu, natomiast w budynkach użyteczności publicznej możliwość skupienia i pracy, poufność rozmów, możliwość prowadzenia lekcji w szkołach, a także stwarzać odpowiednie warunki dla chorych i personelu w szpitalach, przychodniach zdrowia itd. Prze[...]

Wyroby gipsowe marki MultiGips

Czytaj za darmo! »

Firma VG-ORTH POLSKA istnieje na polskim rynku od ponad dziesięciu lat. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż gipsowych wyrobów budowlanych bardzo dobrej jakości przede wszystkim bloków do wznoszenia ścian działowych oraz suchych mieszanek tynkarskich do mechanicznego i ręcznego stosowania, klejów, mas szpachlowych, gładzi, środków gruntujących. W 2007 r. została wprowad[...]

System ścian działowych z bloków MultiGips

Czytaj za darmo! »

System MultiGips jest odpowiedzią na potrzeby rynku budowlanego w zakresie ścian działowych. Prostota i szybkość montażu oraz niezwykle korzystna charakterystyka techniczno-ekonomiczna decydują o sukcesie tej technologii w wielu krajach europejskich. System MultiGips to produkt firmy VG-ORTH, jednego z liczących się producentów gipsowychmateriałów budowlanych. Firma ta jest obecna na niemieck[...]

System ścian działowych z bloków MultiGips

Czytaj za darmo! »

System MultiGips jest odpowiedzią na potrzeby rynku budowlanego w zakresie ścian działowych. Prostota i szybkość montażu oraz niezwykle korzystna charakterystyka techniczno-ekonomiczna decydują o sukcesie tej technologii w wielu krajach europejskich. System MultiGips to produkt firmy VG-ORTH, jednego z liczących się producentów gipsowychmateriałów budowlanych. Firma ta jest obecna na niemieck[...]

Wykonywanie tynków maszynowych z gotowych mieszanek mineralnych

Czytaj za darmo! »

Wpolskimbudownictwie coraz częściej stosowane są fabrycznie przygotowane suche mieszanki tynkarskie do mechanicznego nakładania. Mieszanki tynkarskie wytwarzane na bazie gipsu przeznaczone są wyłącznie do robót wewnętrznych, natomiast tynki cementowo-wapienne można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. W porównaniu z tradycyjnymi zaprawami przygotowywanymi na budowie wy[...]

Właściwości akustyczne ścian warstwowych multigips na podstawie badań w budynku wielorodzinnymw Krakowie

Czytaj za darmo! »

Firma VG-ORTHto główny producent blokówgipsowych podmarkąMultiGips, cieszących się dużą popularnością w Niemczech, w Polsce oraz w wielu innych krajach europejskich.Wyroby te służą głównie dowykonywania ścian działowych w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach biurowych i handlowych. Dokładne wymiary i gładka powierzchnia prefabrykatów eliminują potrzebę tynkowania ścian. Dobra izolacyjność akustyczna oraz bardzo wysoka odporność ogniowa ścianMultiGips,wzestawieniu z dużą szybkością i niskimi kosztamiwykonania, decydują o coraz powszechniejszym zastosowaniu tego systemu.Komfort użytkowania obiektu zależy m.in. od odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. W budynkach wielorodzinnych największą uwagę zwraca się na izolacyjność ścian oddzielających od siebi[...]

Zastosowanie ścian z bloków MultiGips w budownictwie wysokim

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do budynków wysokich zalicza się obiekty, których wysokość ponad poziom terenu wynosi 25 - 55 m, a w przypadku budynkówmieszkalnych 10 - 18 kondygnacji naziemnych. Obiekty wysokie mieszkalne oraz użyteczności publicznej powinny spełniać wymagania klasy B odporności pożarowej. Ściany wewnętrzne tych budynków muszą mieć klasę odporności ogniowej nie niższą niż EI 30, natomiast ściany stanowiące element oddzielenia przeciwpożarowego stref pożarowych - klasę EI 120. Ściany z blokówgipsowych grubości 80 mm charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI 180. Z tego powodu projektanci coraz chętniej stosują ściany Multi[...]

Zastosowanie bloków MultiGips w budownictwie sportowym

Czytaj za darmo! »

Ściany z bloków MutiGips charakteryzują się dużą szczelnością, gdyż pełnościenne elementy gipsowe są łączone z zastosowaniem bardzo cienkiejwarstwy kleju gipsowego.Wefekciewprzegrodzie niewystępują żadne pustki, w których mogłyby się gromadzić owady, pleśń lub mikroorganizmy. Z tego powodu system MultiGips jest rekomendowany do stosowania w obiektach ochrony zdrowia, a także w części socjalnej budynkówsportowych (szatnie, natryski, pomieszczenia odnowy biologicznej itp.). W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności wykorzystuje się bloki MultiGips-hydro, które dzięki impregnacji stosowanej w procesie produkcyjnym charakteryzują się obniżoną nasiąkliwością (klasa H1 - do 2,5%, klasaH2 - do 5%, zgodnie z PN-EN12859). Wobiektach halowych, zwłaszcza o konstrukcji stalowej,[...]

Bezpieczeństwo pożarowe z zastosowaniem bloków gipsowych

Czytaj za darmo! »

System obejmuje ściany z bloków gipsowych łączonych na wpust i pióro o grubości 8 i 10 cm, a także przegrody podwójne z bloków gipsowych, pomiędzy którymi może występować pustka powietrzna lub pustka powietrzna i materiał izolacyjny. Wysoka odporność ogniowa bloków gipsowych jest efektemstruktury chemicznej gipsu.Wwyniku pożaru, w przegrodzie zachodzą przemiany fazowe związane z dehydratacją gipsu: CaSO4 x 2H2O→CaSO4 x ½H2O + 3/2 H2O CaSO4 x ½H2O→CaSO4 + ½H2O Przemiany te wiążą się z pochłanianiem dużych ilości energii cieplnej, dzięki czemu ściana pełni funkcję izolującą pomieszczenia, usytuowane poza strefą pożaru, przed nadmiernymwzrostemtemperatury. W czerwcu br. zostało wykonane w notyfikowanym laboratorium ogniowym PAVUS w Czechach bada[...]

MultiGips Izolacyjność akustyczna ścian warstwowych z bloków gipsowych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, § 326), ściany zewnętrzne i wewnętrzne powinny mieć izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych nie mniejszą od określonej w PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. W związku z tym ta norma ma charakter obligatoryjny. Odpowiednia izolacyjność akustyczna jest szczególnie ważna w przypadku ścian oddzielających poszczególne mieszkania, pokoje hotelowe, pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej dużej koncentracji (tabela 1). Wiele nowo budowanych obiektów nie spełnia podstaw[...]

 Strona 1  Następna strona »