Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ludwik ANTAL"

Stany dynamiczne turbogeneratora po zakłóceniu w sieci elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób modelowania pracy turbogeneratora w przypadku pojawienia się asymetrii napięć w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe prądów, momentu elektromagnetycznego i prędkości podczas pracy asymetrycznej. Obliczenia symulacyjne wykonano za pomocą dwu-wymiarowego, polowo-obwodowego modelu turbogeneratora, umożliwiającego wyznaczenie sta[...]

Praca turbogeneratora podczas zwarcia dwufazowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono polowo-obwodowy sposób modelowania zakłóceń zwarciowych w turbogeneratorze pracującym w systemie elektroenergetycznym. Zbadano symulacyjnie stan zwarcia i następnie jego odłączenia. Zjawiska zachodzące po odłączeniu zakłócenia badano obliczeniowo aż do zaniknięcia stanu przejściowego w układzie. Przedstawiono przebiegi czasowe wybranych wielkości elektromechanicznych (w tym niedostępnych pomiarowo prądów w obwodach tłumiących) określających pracę turbogeneratora w stanach dynamicznych. Abstract. The paper presents procedure of modeling of short-circuits perturbations in the turbogenerator working in power system. Using simulations short-circuit state was calculated. Phenomena after disconnecting of the perturbation was investigated until transient state decay. The examples transient of selected electromechanical quantities (including currents in damper windings inaccessible for measurements) were showed. (Modeling of short-circuits perturbations in the turbogenerator working in power system) Słowa kluczowe: maszyny synchroniczne, turbogeneratory, modelowanie polowo-obwodowe. Keywords: synchronous machines, turbogenerators, field-circuit modeling. Wstęp [...]

Soft and synchronous starting of low-power SMPMSM motor

Czytaj za darmo! »

This paper presents the results of simulation studies of the starting of a low-power synchronous motor supplied from an inverter and excited by permanent magnets situated on the rotor's outer surface. The computations were performed using FEM and a field-circuit model of the machine. Synchronous starting at a constant U/f ratio and linear frequency change was assumed. The effect of the moment of inertia and that of the initial rotor position on the waveforms of the principal electromechanical quantities were studied. Streszczenie. Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań rozruchu silnika synchronicznego małej mocy zasilanego z falownika i wzbudzanego magnesami trwałymi, umieszczonymi na powierzchni zewnętrznej wirnika. Obliczenia wykonano metodą FEM za pomocą polowo-obwodowego modelu maszyny. Założono rozruch synchroniczny przy stałym stosunku U/f i liniowej zmianie częstotliwości. Zbadano wpływ momentu bezwładności i początkowego położenia wirnika na przebiegi podstawowych wielkości elektromechanicznych. (Łagodny i synchroniczny rozruch silnika SMPMSM małej mocy). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, rozruch, falownik, symulacje polowo-obwodowe. Key words: synchronous motor, permanent magnet, starting, inverter, field-circuit simulations Introduction The alternating-current motor's efficiency and power factor can be increased through the permanent magnet synchronous motor (PMSM). However, permanent magnet motors are characterized by a low starting torque and their synchronization ability diminishes as the load increases. A possible solution to this problem is a line-start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) with a suitable starting squirrel-cage. Another solution is a similar synchronous motor without a squirrel-cage, but supplied from an inverter. Both field-circuit computations [1, 3] and experimental studies [2] of LSPMSM starting have shown that a lowpower line-start synchronous motor can reach a starti[...]

Polowo-obwodowa analiza podwójnego zwarcia doziemnego w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora DOI:10.15199/48.2017.02.14

Czytaj za darmo! »

Prezentowany artykuł zawiera wyniki obliczeń przebiegu podwójnego zwarcia doziemnego w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora. Symulowane zwarcia umiejscowiono w zwojach uzwojenia wirnika znajdujących się tuż pod kołpakiem. W obliczeniach wykorzystano polowoobwodowy model turbogeneratora. Zbadano zjawiska zachodzące w trudno dostępnych pomiarowo, przewodzących elementach konstrukcyjnych wirnika. Obliczono wyższe harmoniczne w przebiegach indukowanej siły elektromotorycznej i prądu twornika. Abstract. Presented article contains the computation results of double ground faults occurred in the turbogenerator excitation winding. During the calculation process the ground faults were placed in rotor coils located under the retaining ring. The field-circuit model of the turbogenerator was used during the computations. The great emphasis was placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. In addition the higher harmonics of electromotive force and stator current were estimated. (Field-circuit analysis of double ground faults in the turbogenerator excitation winding). Słowa kluczowe: turbogenerator, podwójne zwarcie doziemne, metoda elementów skończonych, anormalny stan pracy. Keywords: turbogenerator, double field ground, finite element method, abnormal operating state. Wstęp Uszkodzenia wirnika turbogeneratora są dość częste i powstają na skutek znacznych sił odśrodkowych wywołujących duże naprężenia. Podczas normalnej pracy izolacja uzwojenia wzbudzenia jest narażona na elektryczne, mechaniczne i cieplne obciążenia, które z czasem prowadzą do jej degradacji [1]. Degradacja izolacji postępuje również z powodu licznych uruchomień turbozespołu oraz znacznych wahań generowanej mocy biernej. Duży wpływ na stan izolacji uzwojenia wzbudzenia mają anormalne stany pracy, w wyniku których wirnik silnie się nagrzewa, powstają przepięcia łukowe oraz duże naprężenia mech[...]

Determination of turbogenerator electromagnetic parameters from the SSFR test in the simulation process DOI:10.15199/48.2017.06.17

Czytaj za darmo! »

Introduction Standstill Frequency Response test is used to determine the electromagnetic parameters such as the reactances and the time constants which can be utilized to compute the resistances and the inductances needed to prepare an equivalent machine circuit [1]. New-created equivalent turbogenerator model allows to predict the dynamic behaviour of the turbogenerator during the abnormal operating states. SSFR test is relatively cheaper than the preparation of no-load and sudden short circuit tests during the running test. The price of the standard test is determined by the auxiliary instruments included during the tests such as the oil and cooling equipments as well as an additional motor driving the tested machine. Additionally the suitable energy has to be ordered in that time in depending on machine type and its terminal quantities. Elimination of sudden short circuit test reduces a risk regarding an appearance of mechanical stress resulting from the huge stator current during the sudden shorted armature circuit. The resulting stresses can be a few times higher than during rated operation state. SSFR can be performed both in the manufacturing factory and in the power plant. In the factory can be a supplement of standard running test. Whereas in the site can be utilized for a retrofit machine wherein some modifications in the construction were implemented such as new stator main insulation without any changes in stator slot dimensions in order to increase the apparent power or some modification in the rotor. SSFR test in the site is used to check if assumed electromagnetic parameters during the calculation process are confirmed for tested machine and fulfil all grid requirements [2]. This article presents the methodology how to determine the turbogenerator electromagnetic parameters from the simulation of SSFR test both in direct and quadrature axis by using the finite element method. Computed values are compared [...]

 Strona 1