Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA GIZA"

Influence of electrolyte on capacity and corrosion resistance of anode material used in Ni-MH cells DOI:10.15199/40.2016.5.5

Czytaj za darmo! »

The electrochemical capacity and corrosion resistance of the La2Ni9CoSn0.2 alloy in two different electrolytes (KOH and LiOH) at the same concentration (6 mol·dm-3) has been investigated. Higher values of capacities for the electrode during activation have been obtained in KOH solution. The corrosion current density and corrosion potential of La2Ni9CoSn0.2 alloy indicate that the electrode worked in KOH solution has a better anti-corrosion ability. The decrease of the electrochemical capacity of the alloy observed in LiOH solution can result from accelerated corrosion of the electrode material in this environment. Keywords: Hydrogen storage alloy, electrolyte, electrochemical properties Wpływ elektrolitu na pojemność i odporność korozyjną materiału anodowego dla ogniw Ni-MH Badano pojemność elektrochemiczną i odporność korozyjną stopu La2Ni9CoSn0.2 w dwóch różnych roztworach elektrolitów (KOH i LiOH) o tym samym stężeniu (6 mol·dm-3). Wyższe wartości pojemności uzyskano podczas aktywacji elektrody w roztworze KOH. Gęstość prądu korozyjnego i potencjał korozyjny stopu La2Ni9CoSn0,2 wskazują na jego lepszą odporność korozyjną w roztworze KOH. Spadek pojemności elektrochemicznej stopu w roztworze LiOH może wynikać z przyspieszonej korozji materiału elektrody w tym środowisku. Słowa kluczowe: stop wodorochłonny, elektrolit, właściwości elektrochemiczne.1. Introduction Nickel metal hydride (Ni-MH) cells have been used in many portable electrical devices or electric vehicle due to their high power and energy densities, environmental acceptability, safety, and wide operation temperature ranges [12]. A basis Ni-MH cell consists of a metal hydride (MH) negative electrode, a nickel hydroxide positive electrode and a potassium hydroxide electrolyte. It was found that the good functioning of hydride electrodes strongly depend on the composition of the hydrogen storage alloys [2, 9]. Besides the inherent properties of hydrogen storage al[...]

The effect of C45 carbon black -Ag nanocomposite on the electrochemical properties of the hydride electrode DOI:10.15199/40.2019.3.6


  1. Introduction Nickel-metal hydride cells (Ni-MH) have been known since the mid-1970s. Many research programmes were launched to further develop them due to new environmental requirements and the withdrawal from the market of small-sized nickel-cadmium cells (Ni-Cd), in which the toxic Cd has been replaced by an hydride-forming alloy. The electrochemical properties of a hydride electrode (MH) depend not only on the chemical composition and internal structure of the active material, but also on the state of the electrode surface, as the charge/discharge reactions take place at the electrode/electrolyte phase boundary. The surface of alloys that are based on rare-earth metals oxidizes very easily and the oxide layer makes it difficult for hydrogen to penetrate into the crystal network when the alloy becomes saturated with hydrogen, which adversely affects the electrocatalytic activity of the alloy. In order to remove the passive layer and improve the surface catalytic activity of the alloys, acids, bases as well as alkaline solutions containing a small amount of reducing substance [5, 13, 15] have been used. Another way of modifying hydrogen-absorbing powder materials consists in the currentless deposition of metals or polymer coatings on the surface of hydride-forming alloy particles [7, 10, 12, 14, 16]. It has been found that vacuum spraying or currentless deposition of metals can improve both the electrical contact and the electrocatalytic activity of the electrode reaction during the cyclic charge/discharge process. Many studies have also confirmed that metal oxides can help to improve the electrochemical properties of hydride electrodes [3, 4, 6]. The theoretical calculations of Pozzo and Alfe [11] show that admixing magnesium alloys via transition metals (TM) from the left side of the periodic table facilitates the dissociation of the H2 molecule. However, the H atoms bind very strongly to TM. Conversely, TMs on the rig[...]

Elektrochemiczne wodorowanie kompozytów proszkowych LaCo4,8Al0,2 i LaCo4,8Al0,1Li0,1 w roztworze 6M KOH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę elektrochemiczną kompozytów proszkowych stopów LaCo4,8Al0,2 i LaCo4,8Al0,1Li0,1 spajanych parafi ną, pod kątem ich zdolności do absorpcji wodoru wydzielanego elektrolitycznie. Elektrochemiczne badania ładowania/ rozładowania wskazują, że stop LaCo4,8Al0,1Li0,1 pochłania wyraźnie większe ilości wodoru w stosunku do stopu LaCo4,8Al0,2. Słowa kluczowe: stopy pochłaniające wodór, chronopotencjometria, pojemność rozładowania Electrochemical hydriding of LaCo4,8Al0,2 and LaCo4,8Al0,1Li0,1 powder composites in 6M KOH solution Electrochemical characteristics of LaCo4,8Al0,2 and LaCo4,8Al0,1Li0,1 powders consolidated with paraffi n in view of their ability to absorption of electrolytic hydrogen are presented. The electrochemical charging/ discharging experiments have shown that the LaCo4,8Al0,1Li0,1 alloy absorb distinctly larger quantities of hydrogen compared with the LaCo4,8Al0,2 alloy. Keywords: hydrogen storage alloys, chronototentiometry, discharge capacity 1. Wstęp Prace nad rozwojem ogniw wodorkowych (Ni-MH) stały się przedmiotem wielu programów badawczych ze względu na wymogi ochrony środowiska i wycofywanie z rynku małogabarytowych ogniw niklowo-kadmowych (Ni-Cd), w których toksyczny kadm zastępuje się stopem tworzącym wodorki. W porównaniu z ogniwami Ni-Cd, ogniwa Ni-MH charakteryzują się większą gęstością energii oraz brakiem "pamięci" przy niepełnym rozładowaniu lub naładowaniu [1, 2]. Praca ogniwa Ni-MH polega na absorpcji i desorpcji wodoru odpowiednio podczas jego ładowania i rozładowania W ogniwach wodorkowych podobnie jak w ogniwach niklowo-kadmowych elektrodą dodatnią jest NiOOH. Elektrodą ujemną natomiast nasycony wodorem wieloskładnikowy stop [3]. W celu scharakteryzowania materiału elektrody ujemnej ogniwa Ni-MH należy wziąć pod uwagę między innymi zdolność stopu do pochłaniania wodoru, ponieważ ilość zaabsorbowanego wodoru decyduje o pojemności ogniwa. Obecnie jako stopy ujemnych[...]

Wpływ warunków ładowania katodowego na efektywność pochłaniania wodoru przez kompozytową elektrodę proszkową LaNi5


  Scharakteryzowano zdolność do pochłaniania wodoru przez kompozyt proszkowy LaNi5, przy dwu wybranych gęstościach prądu katodowego i zachowaniu tej samej gęstości ładunku. Galwanostatyczne pomiary ładowania/ rozładowania wskazują zarówno na wzrost gęstości prądu wymiany jak i na wzrost efektywności pochłaniania wodoru przez kompozyt proszkowy LaNi5 jako skutek cyklowania. Największa pojemność rozładowania kompozytowej elektrody proszkowej LaNi5 wynosi około 39 mA·h/g dla prądu ładowania 0,5C, co stanowi 10% wartości teoretycznej. Słowa kluczowe: kompozyt LaNi5, efektywność pochłaniania wodoru, gęstość prądu katodowego Effect of cathodic charging on hydrogen absorption effi ciency of LaNi5 powder composite electrode The hydrogen absorption ability of LaNi5 powder composite at two cathodic current densities with the same amount of total charge density have been investigated. The galvanostatic charge/ discharge measurements indicate both on the increase of the exchange current density and on the increase of the hydrogen absorption effi ciency of LaNi5 powder composite with cycling. The highest discharge capacity of LaNi5 powder composite is about 39 mA·h/g at 0.5C charge current, which is 10% of the theoretical value. Keywords: LaNi5 composite, effi ciency of hydrogen absorption, cathodic current density ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Najbardziej znanym związkiem międzymetalicznym znajdującym zastosowanie do akumulacji wodoru jest LaNi5, którego 1 mol może pochłonąć około 6 moli atomowego wodoru przy ciśnieniach cząstkowych H2 rzędu kilku atmosfer [1]. W stopie LaNi5, wodór może występować jako roztwór stały wodoru (faza α) lub jako wodorek (faza β) [2,3]. Stopień wnikania wodoru z fazy gazowej określany dla stopów na bazie LaNi5 nie zawsze jest zbieżny z odpowiednią wartością uzyskaną w procesie elektrochemicznym, przebiegającym w alkalicznym roztworze wodnym. Rozpuszczalność wodoru z fazy gazowej [...]

Evaluation of the influence of Cu2O addition on electrochemical properties of LaNi5 hydrogen storage alloy DOI:10.15199/40.2018.5.1


  1. Introduction The literature review shows that the maximum limit of hydrogen storage capacity for alloys obtained on the basis of LaNi5 intermetallic compound is approx. 1.5 wt.% [10] and it is difficult to expect significant improvement in the hydrogen capacity in this group of materials. However, the basic criterion of an alloy usability as a material for the negative electrode of a hydride cell comprises not only high hydrogen solubility in the alloy crystal lattice, but also a quick transport of hydrogen atoms inside the solid phase (high diffusion coefficient) and a quick rate of the electron transition reaction (high value of exchange current density of the H2O/Hads system). The hydrogen absorbing ability and its mobility within the crystal lattice are characteristics of the material inside and to some extent they can be improved only by changing the material’s composition and structure, but the charging/discharging process kinetics can be substantially improved, primarily via proper modification of the electrode surface. The provision of catalytic properties to a hydrogen-absorbing material has a big practical importance, because on the one hand it enables drawing significant currents from the cell, and on the other hand - allows to significantly shorten the charging time. For this purpose the alloys are most frequently subject to etching in an acid [8] or microencapsulation (deposition of thin Cu, Ni, Pd, Ru, Ni-P, Co-P etc. films on the surface of particles) [13-15]. More and more frequently an alkaline solution containing a small amount of a reducing agent is used to improve catalytic properties of alloys in the process of hydrogen absorption [1]. Also the blending of hydrogen-absorbing alloy powders with certain metal oxides results in the improvement in the electrocatalytic activation of the electrode. Results of examinations presented in paper [9] show that blending a powder of AB5 type alloy (MmNi3.6Mn0.4Al0[...]

Absorpcja wodoru i charakterystyki polaryzacyjne kompozytów proszkowych LaNi5 spajanych żywicą epoksydową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę elektrochemiczną kompozytów proszkowych na bazie związku międzymetalicznego LaNi5 spajanych żywią epoksydową. Zdolność do absorpcji/desorpcji wodoru wydzielanego elektrolitycznie, opór polaryzacji i gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 dla kompozytów proszkowych porównano z litym związkiem LaNi5. Elektrochemiczne badania ładowania/rozładowania pokazują, że kompozy[...]

Porównanie charakterystyk elektrochemicznych stopów LaNi4,8Bi0,2 i LaCo4,8Bi0,2 pod kątem ich zdolności do pochłaniania wodoru

Czytaj za darmo! »

Za pomocą trzech komplementarnych metod elektrochemicznych oceniono zdolność pochłaniania wodoru przez stopy LaNi4,8Bi0,2 i LaCo4,8Bi0,2 w wyniku ekspozycji katodowej w 6M KOH. Obecność kobaltu w stopie powoduje wzrost gęstości prądu anodowego próbki niewodorowanej, co oznacza pogorszenie zdolności stopu do pasywacji. Stop LaCo4,8Bi0,2 charakteryzuje się jednak większą efektywnością pochłaniania wodoru a także większym prądem wymiany układu H2O/H2 w porównaniu do stopu LaNi4,8Bi0,2. Słowa kluczowe: stopy pochłaniające wodór, anodowa polaryzacja, galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania, gęstość prądu wymiany Comparison of electrochemical characteristics of LaNi4,8Bi0,2 and LaCo4,8Bi0,2 alloys with respect to their hydrogen absorption The hydrogen absorption ability at LaNi4,8[...]

Charakterystyki elektrochemiczne stopów LaNi5-xInx (x = 0,1; 0,2 lub 0,5) pod kątem ich zdolności do pochłaniania wodoru


  W pracy dokonano wstępnej elektrochemicznej charakterystyki stopów typu LaNi5-xInx w środowisku 6M KOH z zastosowaniem galwanostatycznych i potencjokinetycznych pomiarów polaryzacyjnych. Obecność indu w badanych stopach prowadzi do obniżenia gęstości prądów anodowych w zakresie pasywnym. Galwanostatyczne pomiary ładowania/rozładowania wskazują, że wszystkie badane stopy typu LaNi5-xInx absorbują wodór, aczkolwiek ich efektywność pochłaniania jest mniejsza niż dla wyjściowego LaNi5. Prócz tego, częściowe podstawienie niklu indem w związku LaNi5 powoduje obniżenie gęstości prądu wymiany układu H2O/H2. Słowa kluczowe: stopy typu LaNi 5-xInx, charakterystyki elektrochemiczne, absorpcja wodoru Electrochemical characteristics of LaNi 5-xInx (x = 0.1; 0.2 or 0.5) type alloys in terms of their ability to hydrogen absorption In this work, the preliminary electrochemical characterization of the LaNi5-xInx type alloys is presented on the basis of galvanostatic and potentiokinetic polarization measurements in 6M KOH. It is shown that the presence of indium in the tested alloys causes decrease of anodic currents within the passive range. The galvanostatic charge/discharge experiments have shown that the tested LaNi5-xInx alloys absorb hydrogen, although their absorption effi ciency is lower than that for the based LaNi5 alloy. It is also shown that partial substitution of Ni by In in the LaNi5 compound causes decrease of the exchange current density for H2O/H2 system. Keywords: LaNi 5-xInx alloys, electrochemical characteristics, hydrogen absorption ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp W ogniwach wodorkowych NiMH wykorzystywana jest zdolność odwracalnego, międzywęzłowego magazynowania wodoru przez związki międzymetaliczne typu AB5, AB2, AB lub A2B. Przykładami takich związków są: LaNi5, ZrMn2, TiFe, i Mg2Ni. Materiały te mogą przeciętni[...]

Discharge capacity and hydrogen electrosorption kinetics of La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In or Sn) alloys DOI:10.15199/40.2015.12.1


  The electrochemical characteristics of the La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In or Sn) alloys, including the discharge capacity, the H2O/H2 exchange current density, and the high rate discharge ability of the alloys were studied as functions of cycling. The galvanostatic and potentiostatic techniques were used to estimate the discharge capacity and hydrogen electrosorption kinetics for La2Ni9CoM0,2 alloys. Particularly hopeful are the discharge capacities of the alloys: La2Ni9CoSn0.2 and La2Ni9CoAl0.2 (on the level of 330 mA·h·g-1 / at discharge current density of 185 mA·g-1). The La2Ni9CoAl0.2 and La2Ni9CoCe0.2 alloys are the most resistant to high rate discharge rates but their HRD noticeably decreases at discharge rates exceeding 600 mA·g-1. Keywords: hydrogen storage, discharge capacity, exchange current, HRD Pojemność rozładowania i kinetyka elektrosorpcji wodoru w stopach La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In lub Sn) W pracy przedstawiono elektrochemiczną charakterystykę stopów La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In or Sn) z uwzględnieniem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2 i odporności na rozładowanie wysokoprądowe w funkcji numeru cyklu. W celu określenia pojemności rozładowania i kinetyki elektrosorpcji wodoru w stopach typu La2Ni9CoM0,2 wykonano pomiary elektrochemiczne metodami galwanostatyczną i potencjostatyczną. Szczególnie korzystne pojemności rozładowania uzyskano dla stopów: La2Ni9CoSn0.2 i La2Ni9CoAl0.2 (na poziomie 330 mA·h·g-1, przy gęstości prądu rozładowania 185 mA·g-1). Najbardziej odporne na wysokie gęstości prądów rozładowania są stopy La2Ni9CoAl0.2 i La2Ni9CoCe0.2, lecz ich rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) zauważalnie maleje przy szybkościach rozładowania przekraczających 600 mA·g-1. Słowa kluczowe: magazynowanie wodoru, pojemność rozładowania, prąd wymiany, rozładowanie wysokoprądowe 1. Introduction Currently, the anodes of most Ni-MH batteries are based on the AB5 fa[...]

Elektrochemiczne wodorowanie stopów MmNi5-xZnx w 6M KOH

Czytaj za darmo! »

W pracy zbadano wpływ zawartości cynku w stopach MmNi5-xZnx (Mm = miszmetal, x = 0,2; 0,5 i 0,7) na efektywność pochłaniania wydzielanego katodowo wodoru w silnie alkalicznym środowisku (6M KOH). Zastosowano galwanostatyczną, przełączeniową metodę pomiaru, która pozwoliła wyznaczyć szereg parametrów charakteryzujących proces ładowania/rozładowania wodoru dla badanych materiałów. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości cynku w stopach rośnie efektywność pochłaniania wodoru i jednocześnie wzrasta gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Słowa kluczowe: stopy typu MmNi5-xZnx, absorpcja/desorpcja wodoru, krzywe galwanostatyczne Electrochemical hydrogenation of MmNi5-xZnx alloys in 6M KOH Effect of zinc content of MmNi5-xZnx (Mm = mischmetal, x = 0.2; 0.5 and 0.7) alloys on their effi ciency of cathodic hydrogen absorption has been evaluated for strong alkaline solution (6M KOH). The pulse, galvanostatic technique has been applied as a test method to determine a number of parameters characterizing hydrogen charge/discharge process for the tested materials. It has been shown that increasing zinc concentration is prone to increase of both hydrogen absorption effi ciency and exchange current density for H2O/H2 system. Keywords: MmNi5-xZnx type alloys, hydrogen absorption/desorption, galvanostatic curves 1. Wstęp Stopy na bazie związku międzymetalicznego LaNi5 wykazują niezwykle korzystne własności absorpcji/desorpcji wodoru, co pozwala je stosować jako materiał ujemnych elektrod w alkalicznych ogniwach wodorkowych typu Ni/MH. Jednak poważnym ograniczeniem masowego stosowania tego typu materiałów jako elektrod jest ich stosunkowo wysoka cena. Toteż lantan w LaNi5 zastępuje się znacznie tańszym i bardziej dostępnym - miszmetalem (Mm) - stopem lantanowców: głównie Ce, La, Nd i Pr [1]. Dla poprawy zdolności absorpcyjnych oraz własności strukturalnych i elektrokatalitycznych dodatkowo modyfi kuje się skład MmNi5 poprzez częściowe podstawienie n[...]

 Strona 1  Następna strona »