Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Jan Marjanowski"

Wymagania jakościowe wody do produkcji piwa oraz metody przygotowania wody w przemyśle piwowarskim


  Podstawowym surowcem do produkcji piwa była i jest woda pitna o dobrych, stałych właściwościach smakowych i odpowiedniej kompozycji składników mineralnych. Z tego względu browary od najdawniejszych czasów były lokalizowane w pobliżu stałych i pewnych źródeł wody, przeważnie podziemnych. Gwarantowało to dobrą jakość i powtarzalność produkcji, co zawsze miało wpływ na pozyskanie i utrzymanie klienteli i konsumentów. Jakość wody do celów produkcji spożywczej musi podlegać kontroli na najwyższym poziomie. Woda technologiczna do produkcji piwa powinna pod względem fizykochemicznym i biologicznym odpowiadać co najmniej takim samym wymaganiom, jak woda do spożycia przez ludzi. Międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące jakości wody do picia oparte są na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obowiązujące w krajach Unii Europejskiej przepisy z zakresu parametrów fizykochemicznych określa Dyrektywa Rady Unii 98/83/EC z 1998 r. Przepisy krajowe normujące jakość wody są regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU Nr 61, poz. 417) wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją z 20 kwietnia 2010 (DzU Nr 72, poz. 466). W piwowarstwie woda technologiczna stosowana jest: do zacierania słodu w procesach bezpośredniej produkcji piwa, jako woda do mycia w systemach CIP, a także dla potrzeb chłodnictwa i kotłowni parowej. Woda jest obok słodu głównym surowcem stosowanym przy produkcji piwa, ponieważ w gotowym piwie stanowi ok. 90% jego składu. Według Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla przemysłu piwowarskiego zużycie wody w browarach wynosi od 4-10 hl/hl piwa [1]. Autorowi znane są w Polsce browary, gdzie zużycie jednostkowe wody przy produkcji piwa wynosi ok. 2 hl/hl piwa. Parametry wody na potrzeby warzelni W piwowarstwie do najważniejszych parametrów użytkowych wody zalicza się jej twardość i alkaliczność resztkową. Twardość stała (niewęglanowa) jest ne[...]

Przygotowanie wody dodatkowej do uzupełniania sieci ciepłowniczych - zmiany w zakresie technologii i urządzeń z perspektywy 40 lat doświadczeń DOI:


  Autor niniejszego artykułu zwiazany jest z polskim ciepłownictwem od 1974 r., tj. od czasu skonczenia studiów chemicznych na Politechnice Gdanskiej, a pózniej pracy w katedrze korozji tej uczelni, nastepnie w OPEC Gdynia (1979-1986) oraz w latach nastepnych w przedsiebiorstwach prywatnych UNITEX i MARCOR. Jest autorem i współautorem wielu patentów i publikacji z dziedziny uzdatniania wody i zapobiegania korozji i osadom w obiegach wodnych, a takze chemicznego czyszczenia urzadzen energetycznych. W opracowaniu autor dzieli sie z czytelnikami problemami technologiczno-technicznymi, które napotkał na swojej drodze zawodowej w ciepłownictwie, i wskazuje korzystne jego zdaniem technologie praktycznie wdrozone w tej branzy, które rozwiazuja te problemy. W trzech kolejnych artykułach zostana przedstawione problemy zwiazane z odgazowaniem wody i korekcja chemiczna wody, z chemicznym czyszczeniem wymienników ciepła oraz normami i zaleceniami w zakresie przygotowania wody do kotłów. Wprowadzenie Rozwijajace sie lawinowo w latach 60. i 70. polskie ciepłownictwo napotkało na swojej drodze wiele trudnosci zwiazanych z korozja urzadzen zastosowanych w ciepłownictwie, jak np. sieci ciepłownicze układane w kanałach z zawilgocona izolacja tradycyjna lub w pianobetonie, wymienniki ciepła ze stali czarnej serii WCO i WCW. Korodowały płomieniówki kotłów typu WR lub osadzał sie w nich kamien kotłowy. W kotłach i wymiennikach ciepła wystepowały dwa zasadnicze problemy zwiazane z jakoscia wody ciepłowniczej, których mechanizm zachodzenia oraz sposoby rozwiazania były bardzo dobrze opisane w podstawowych poradnikach, które ukazały sie ponad 20 lat temu1,2,3,4: - osady kamienia wodnego w kotłach: wywołane zbyt wysoka twardoscia wody uzupełniajacej spowodowana niewłasciwa praca stacji zmiekczania lub dekarbonizacji wody lub tez przebiciami wody wodociagowej przez uszkodzone wymienniki ciepła wody uzytkowej; - produkty korozji stali: wynikajace[...]

Korozja stali odpornych na korozje w srodowiskach wodnych i profilaktyka antykorozyjna DOI:


  1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł powstał w wyniku serii przypadków korozji stali odpornych na korozje w ostatnim roku. Stale te zwyczajowo zwane nierdzewnymi sa uzywane masowo w przemysle spozywczym i w ciepłownictwie. Celem artykułu jest omówienie przyczyn korozji i podanie wytycznych co do sposobów jej zapobiegania. Stal austenityczna chromowo-niklowa 18-8 oficjalnie zwana stala odporna na korozje, w przemysle spozywczym potocznie zwana stala nierdzewna, pomimo nazwy i oczekiwan ulega korozji. W przemysle mleczarskim czy browarniczym jest to podstawowy materiał konstrukcyjny linii produkcyjnych. Linie te ze wzgledów sanitarnych sa myte instalacjami CIP co kilkanascie godzin. Z powierzchni rur, urzadzen mleczarskich, wymienników ciepła i innych urzadzen technologicznych srodki myjace usuwaja osady mikrobiologiczne, kamieni mlecznego i wodnego. Kapiele maja charakter kwasny lub alkaliczny o utleniajacym charakterze. W wyniku technologii CIP i wskutek zastosowanych chemikaliów uzyskujemy czyste powierzchnie i zawsze spasywowane. Powierzchnie takie nie ulegaja korozji, maja błyszczacy i metaliczny połysk własnie wskutek systematycznej obróbki tej stali w celu pasywacji. Inaczej zachowuja sie stale chromowo-niklowe w instalacjach wody ciepłowniczej i chłodniczej, zarówno w przewodach wykonanych ze stali 18-8, jak i w wymiennikach ciepła słuzacych do podgrzewu ciepłej wody uzytkowej (c.w.u.). Z obserwacji, własnych badan i posiadanej przez autorów dokumentacji fotograficznej wynika, ze stal ta w instalacjach c.w.u., a takze c.o. niekiedy koroduje mechanizmem korozji wzerowej, co powoduje szybkie w czasie i przedwczesne zniszczenia korozyjne rur lub wymienników ciepła. Ich wymiana jest kosztowna, wywołuje czesto przestoje technologiczne w produkcji i ekonomicznie jest nieuzasadniona. Celem niniejszego opracowania jest wyjasnienie przyczyn korozji tej stali w warunkach przecietnej eksploatacji w zakładzie mleczarskim i wska[...]

BIAŁA RDZA - korozja cynku w chłodnictwie, metody zapobiegania i technologie naprawy DOI:


  1. Wprowadzenie Wiele urządzeń w chłodnictwie jest wykonanych ze stali ocynkowanych. Takimi urządzeniami są wieże chłodnicze i skraplacze amoniaku pracujące w systemach otwartych z natryskiem i odparowaniem wody. Przeważnie wykonane są one ze stali ocynkowanej, rzadko ze stali odpornych na korozję. Stal ocynkowana to pewien kompromis między ceną, a czasem eksploatacji urządzeń. Zadaniem cynku jest ochrona antykorozyjna stali. Cynk jest anodą w stosunku do stali, która jest katodą, w tak wytworzonym ogniwie galwanicznym. Cynk ulega powolnemu roztwarzaniu, wskutek działania ogniwa elektrochemicznego cynk - woda - stal, chroniąc w ten sposób katodowo stal (w efekcie przepływu prądu elektrycznego), we wszelkich nieciągłościach powłoki cynkowej. Dzięki temu procesowi na powierzchni stali ocynkowanej w pierwsz[...]

Nowe Prawo Wodne - jak mniej stracić na zmianach Wody opadowe i roztopowe DOI:


  Jan Marjanowski - były pracownik Politechniki Gdańskiej, były wieloletni prezes zarządu CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku i większościowy współwłaściciel spółki. W swoim dorobku naukowym jest autorem, współautorem 41 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 75 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowo-technicznych z dziedziny uzdatniania wody, korozji i zapobiegania tworzeniom się osadów z wody. Obecnie jest właścicielem firmy Przedsiębiorstwo MARCOR i prezesem zarządu MARCOR Sp. z o.o. Powszechność opłat za usługi wodne Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br. wprowadzając zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z najistotniejszych zmian w dotychczasowym prawie wodnym jest powszechność i nieuchronność opłat za usługi wodne oraz zasada zwrotu kosztów za usługi wodne. Wprowadzenie takiej zasady ma skutkować stworzeniem w naszym kraju efektywnego i skutecznego systemu finansowania gospodarki wodnej. Zatem pobieranie wód ze środowiska i ich odprowadzanie wiąże się dla korzystającego ze środowiska z opłatami. Całością gospodarki wodnej na terenie kraju będzie zarządzać Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa wodnego opłaty za usługi wodne uiszczane są w formie opłaty stałej za potencjalną możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód i opłaty zmiennej za rzeczywiste korzystanie z wód. Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki Zgodnie z nowym prawem wodnym wody opadowe lub roztopowe nie są już traktowane jako ścieki. Jednocześnie zabrakło kryterium przyporządkowania tym wodom jakościowych stopni czystości, co pozwalałoby je wykorzystywać w przemyśle jako wody pomocnicze, oczywiście po dodatkowym oczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach, dezynfekcji i monitoringu jakości. W nowej ustawie - [...]

Nowe Prawo Wodne jak mniej stracić na zmianach Wody opadowe i roztopowe DOI:


  Powszechność opłat za usługi wodne Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br. wprowadzając zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z najistotniejszych zmian w dotychczasowym prawie wodnym jest powszechność i nieuchronność opłat za usługi wodne oraz zasada zwrotu kosztów za usługi wodne. Wprowadzenie takiej zasady ma skutkować stworzeniem w naszym kraju efektywnego i skutecznego systemu finansowania gospodarki wodnej. Zatem pobieranie wód ze środowiska i ich odprowadzanie wiąże się z opłatami dla korzystającego ze środowiska. Całością gospodarki wodnej na terenie kraju będzie zarządzać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa wodnego, opłaty za usługi wodne uiszczane są w formie opłaty stałej - za potencjalną możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód, i opłaty zmiennej - za rzeczywiste korzystanie z wód. Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki Zgod[...]

Wody podziemne możliwości zmniejszenia rocznych opłat za usługi wodne DOI:


  POWSZECHNOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI WODNE Nowe Prawo wodne obowiązuje od 1 stycznia br. i zostało wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. poz.1566). W ustawie wprowadza się istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z zasadniczych różnic jest powszechność i nieuchronność opłat za usługi wodne oraz zasada zwrotu kosztów za usługi wodne. Wprowadzenie takiej zasady ma skutkować stworzeniem w naszym kraju efektywnego i skutecznego systemu finansowania całej gospodarki wodnej. Zatem pobieranie wód ze środowiska i ich odprowadzanie wiąże się z opłatami dla korzystającego ze środowiska. Całością gospodarki wodnej na terenie kraju zarządza Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wprowadzony w Prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego Prawa wodnego, opłaty za usługi wodne wynikają z dwóch składowych: - opłaty stałej za możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód, - opłaty zmiennej za rzeczywiste korzystanie z wód. Wody podziemne, na których autor artykułu się skupił, a z których korzystają głównie zakłady spożywcze, podlegają takim samym regułom opłat. Wody powierzchniowe są w niewielkim stopniu wykorzystywane w zakładach spożywczych. JAKOŚĆ WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Jakość wody w przemyśle spożywczym powinna spełniać takie same wyma[...]

Nowe Prawo Wodne - jak mniej stracić na zmianach DOI:


  Wody podziemne, możliwości zmniejszenia rocznych opłat za usługi wodne.Powszechność opłat za usługi wodne Nowe "Prawo wodne" obowiązuje od 1 stycznia br. i zostało wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. poz.1566). W ustawie wprowadza się istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z zasadniczych różnic jest powszechność i nieuchronność opłat za usługi wodne oraz zasada zwrotu kosztów za usługi wodne. Wprowadzenie takiej zasady ma skutkować stworzeniem w naszym kraju efektywnego i skutecznego systemu finansowania całej gospodarki wodnej. Zatem pobieranie wód ze środowiska i ich odprowadzanie wiąże się, dla korzystającego ze środowiska, z opłatami. Całością gospodarki wodnej na terenie kraju zarządza Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa wodnego, opłaty za usługi wodne wynikają z dwóch składowych: zz opłaty stałej za potencjalną możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód, zz opłaty zmiennej za rzeczywiste korzystanie z wód. Wody podziemne, na których autor artykułu się skupił, a z których korzystają głównie zakłady spożywcze, podlegają takim samym regułom opłat. Wody powierzchniowe stanowią mały procent wykorzystania w zakładach spożywczych. Jakość wody w przemyśle spożywczym Jakość wody w przemyśle spożywczym [...]

Jakość wody w układach chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

Jakość wody w układach chłodzenia (część 2)

Czytaj za darmo! »

Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz układu. Wymienione procesy związane są ze środowiskiem wodnym i mają swoje źródło w nieodpowiedn[...]

 Strona 1  Następna strona »