Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR BEDNAREK"

BAZA DANYCH DLA POTRZEB MAPY ŚRODOWISKA RADIOWEGO DOI:10.15199/59.2017.8-9.87


  Radiowa technologia kognitywna jest narzędziem umożliwiającym efektywniejsze wykorzystywanie coraz bardziej ograniczonych dostępnych zasobów widmowych. Jej istotą jest gromadzenie i wykorzystywanie przez węzły radiowe wiedzy o środowisku radiowym. Technologia ta jest w fazie intensywnego rozwoju, a jej implementacja jest możliwa dzięki dostępnym realizacjom radia programowalnego. 2. MAPA ŚRODOWISKA RADIOWEGO (REM) Badając technologię kognitywną należy odpowiedzieć sobie na pytanie: w jaki sposób zostanie zapewniona świadomość otoczenia? Wiele opracowań naukowych ogranicza się do stwierdzenia, że świadomość otoczenia CR (ang. Cognitive Radio) uzyskuje poprzez sensing, który rozumiany jest jako monitorowanie środowiska elektromagnetycznego. Jednakże jest to tylko sposób na pozyskiwanie jednego rodzaju informacji. Pełniejszą świadomość zapewnić może baza danych, zawierająca dane pozyskane z prowadzonego monitorowania oraz innych dostępnych źródeł. Dostęp urządzenia do takich informacji umożliwia elastyczne wykorzystanie aktualnie niezajmowanych częstotliwości oraz ochronę użytkowników licencjonowanych przed zakłóceniem ich transmisji. W literaturze możemy znaleźć spójną definicję przedstawiającą REM jako geolokacyjną bazę danych, będącą źródłem ważnych informacji dla pracujących kognitywnych sieci radiowych, która swoim istnieniem uzupełnia proces monitorowania środowiska radiowego [1]. Może być ona wykorzystana jako wsparcie w zarządzaniu sieciami homo i heterogenicznymi bazującymi na podziale pola działania sieci na różnego kształtu i rozmiaru obszary [2]. Rys.1. Rola REM w cyklu kognitywnym [3] Powyższy rysunek przedstawia szereg cyklicznie powtarzanych czynności nazywanych cyklem kognitywnym lub cyklem poznawczym. Zauważyć należy, że REM bierze udział w prawie wszystkich etapach opisywanego cyklu, co świadczy o potrzebie spójnego gromadzenia i przechowywania różnorodnych informacji. Typowy algorytm konstruowania R[...]

System wizyjny jako interfejs pomiarowy DOI:10.15199/48.2015.12.75

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision. Abstract. A few selected solutions of controlling systems using cameras have been presented in this paper. The applied cameras play a role of measuring interface. It means the data available in the analysed images are entered into the system after their processing. The LabVIEW environment with NI Vision module were used for image registration and analysis. (Vision systems as the measuring interface). Słowa kluczowe: systemy wizyjne, analiza obrazu, interfejs pomiarowy, kamera. Keywords: vision systems, image analysis, interface, camera. Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii jest szczególnie widoczny w przedsiębiorstwach przemysłowych. Automatyzacja procesów pomiarowych, zdalne sterowanie procesem produkcyjnym, wymagają połączenia przyrządów pomiarowych z systemem komputerowym. Jest to możliwe dzięki różnego rodzaju interfejsom pomiarowym - od najbardziej tradycyjnych RS 232C, IEEE-488, przez łącza bezprzewodowe (np. Bluethooth) lub oparte na sieci internetowej. Istnieją jednak przyrządy pomiarowe nieposiadające żadnego interfejsu pomiarowego. Czy to oznacza, że konieczna jest ich kompleksowa, często kosztowna wymiana? Wyniki pomiaru przedstawiane są na różnych urządzeniach odczytowych, które można wprowadzić do systemu pomiarowego przez kamerę i analizę obrazu. Obraz jest sygnałem wizyjnym, dzięki któremu człowiek dostarcza do mózgu najwięcej informacji. Mózg ludzki przetwarza i interpretuje obrazy, a wyniki są niestety subiektywne. Komputerowe metody analizy obrazu pozwalają zastąpić człowieka. Często minimalizują nakład pracy i kosztów. Obecnie przetwarzanie obrazu to dziedzina inf[...]

BADANIA PRAŻENIA REDUKCYJNEGO SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki badań prażenia redukcyjnego szlamów cynkonośnych w skali laboratoryjnej, które pozwoliły określić wpływ podstawowych parametrów na stopień odpędzenia cynku i ołowiu. Redukcja tlenkowych związków cynku rozpoczyna się powyżej 900 °C, a intensywnie przebiega powyżej 1150 °C. Ołów odpędzany jest już w temperaturze 800 °C a ze wzrostem temperatury systematycznie spada jego zawartość w odpadach. Koksik w procesie przerobu szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym spełnia funkcje reduktora, dostarczyciela energii a jego obecność w odpadach zapobiega zlepianiu się materiału w piecu i przylepianiu do ścian. Stwierdzono korzystne oddziaływanie dodatku kamienia wapiennego do wsadu na zawartość metali w odpadach. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie redukcyjne STUDIES INTO REDUCTION ROASTING OF ZINC‐BEARING SLIMES The paper presents results of lab‐scale studies into reduction roasting of zinc‐bearing slimes conducted on lab‐scale which resulted in determination of the influence of basic process parameters on the degree of zinc and lead removal. Reduction of oxide zinc compounds starts above 900 °C and runs with high intensity above 1150 °C. Lead becomes removed in the temperature of 800 °C already and with temperature increase its content in the waste gradually drops. During zinc‐bearing slime treatment in Waelz kiln the coke plays a role of a reducing agent and energy supplier, and its presence in the waste prevents caking of the material in furnace and sticking to its walls. Beneficial influence of limestone addition to the charge on metal content in the waste was observed. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, reduction roasting Pozostałością po ługowaniu prażonych koncentratów cynkowych są szlamy zawierające, % mas.: 15÷20 Zn, 8÷13 Pb, 17÷30 Fe, 1÷3 SiO2, 3÷8 CaO, ok. 1,0 MgO, ok. 1,0 Al2O3, 5÷10 Sog, w tym 4÷9 SSO4, poniżej 0,5 Cl, 0,2÷0,4 As, 0,2÷0,6 Cd. Materiał t[...]

WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.10.9


  WPROWADZENIE Przemysł metali nieżelaznych w Polsce po roku 1990 rozwija się zarówno w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych, jak i technologicznych. Do ważniejszych rozwiązań zastosowanych w tym okresie należy zaliczyć m.in.: ?? nowoczesną technologię produkcji srebra i innych metali szlachetnych ze szlamów anodowych z procesu elektrorafinacji miedzi opracowaną przez firmę Boliden i uruchomioną w HM Głogów, ?? budowę obrotowych pieców anodowych w HM Legnica i w HM Głogów I oraz opracowanie i wdrożenie technologii rafinacji ogniowej miedzi z zastosowaniem gazu ziemnego, ??modernizację konstrukcji pieca zawiesinowego w HM Głogów II i modyfikację stapiania koncentratu miedzi z zastosowaniem jednego palnika w szybie reakcyjnym, ?? opracowanie i wdrożenie technologii przerobu pyłów stalowniczych w piecach obrotowych Bolesław Recycling S.A. oraz metody odsiarczania gazów technologicznych z przerobu cynkonośnych szlamów poługowniczych, ??modernizację konstrukcji pieców obrotowo-wahadłowych i technologii wytopu ołowiu w HM Głogów wraz z układem kondycjonowania gazów technologicznych, ?? opracowanie i wdrożenie technologii przerobu cynko- i ołowionośnych materiałów tlenkowych w procesie IS w HC Miasteczko Śląskie oraz budowę, a następnie rozbudowę rektyfikacji cynku, ?? budowę nowoczesnych pieców obrotowych (KPO) w zakładach przerabiających złomy akumulatorowe w Baterpol S.A. i Orzeł Biały S.A. W ostatnim czasie zostały podjęte działania w kierunku dalszego unowocześnienia polskiej metalurgii metali nieżelaznych, w tym: ??modernizacja pirometalurgii w KGHM Polska Miedź S.A., ?? uruchomienie nowych technologii produkcji bieli cynkowej, ?? opracowanie nowych technologii, celem zagospodarowania odpadowych materiałów i półproduktów z hutnictwa żelaza i stali o niskiej zawartości cynku. MODERNIZACJA PIROMETALURGII KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Największym przedsięwzięciem polskiego hutnictwa w ostatnich kilkudziesięciu latach jest [...]

WPŁYW DODATKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ODZYSK Zn I Pb ZE SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki prób przerobu szlamów cynkonośnych w instalacji pilotowej IMN oraz prób przemysłowych. Badania te wykazały korzystny wpływ dodatku kamienia wapiennego na stopień redukcji i odpędzenia Zn ze wsadu do pyłów. Przedstawiono bilans masowy i energetyczny prób przemysłowych. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie, piec przewałowy INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL ADDITIVES ON Zn AND Pb RECOVERY FROM ZINC‐BEARING SLIMES Results of the tests into treatment of zinc‐bearing slimes in IMN pilot installation and in industrial conditions are presented. The conducted tests demonstrated advantageous influence of limestone on the degree of reduction and removal of Zn from the charge to dusts. Mass and energy balance of industrial tests are presented. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, roasting, Waelz furnace Mgr inż. Lech Adamkiewicz, dr inż. Ryszard Prajsnar, dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN, mgr inż. Andrzej Cybulski, mgr inż. Katarzyna Anyszkiewicz, inż. Piotr Bednarek, mgr Stanisław Szuba — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, mgr inż. Jacek Jakubowski — Bolesław Recycling Spółka z o. o., Bukowno. 818 Wprowadzenie W pierwszym etapie badań procesu redukcyjnego prażenia szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym określono wpływ podstawowych parametrów procesu na efektywność odzysku cynku i ołowiu [1]. Wyniki tych badań wskazują, że największe szanse intensyfikacji odzysku metali ze szlamów cynkonośnych daje odpowiedni dobór dodatku technologicznego. Badania wpływu różnych dodatków technologicznych na odzysk metali były celem prezentowanych tutaj badań. Badania przeprowadzono w instalacji pilotowej IMN Gliwice oraz w skali przemysłowej — w piecu przewałowym Bolesław Recycling Sp. z o.o. Badania w instalacji pilotowej IMN Aparatura Schemat instalacji pilotowej pieca przewałowego IMN przedstawiono na rysunku 1. Piec przewałowy 1 o długości 6124 mm, średnicy wewnętrznej 8[...]

ZAGADNIENIA PRZEROBU WTÓRNYCH MATERIAŁÓW TLENKOWYCH W PROCESIE ISP W HC MIASTECZKO ŚL.


  Przedstawiono podstawowe zagadnienia techniczne i technologiczne przerobu cynkowo-ołowiowych materiałów tlenkowych w procesie Imperial Smelting, obejmujące przygotowanie wsadu do procesu spiekania (odchlorowanie niektórych materiałów), równoważenie bilansu energetycznego na maszynie spiekalnicze, utylizacji gazów technologicznych z procesu spiekania (metodą mokrą wapniakową). Podano wyniki badań modyfikacji składu chemicznego żużli celem utrzymania ich temperatury topnienia na poziomie umożliwiającym poprawną pracę pieca szybowego oraz wyniki badań składu chemicznego spieku celem zniwelowania szkodliwego wpływu zwiększonych zawartości alkaliów w niektórych materiałach wsadowych. Słowa kluczowe: cynk, proces Imperial Smelting, materiały tlenkowe, spiekanie, żużel TREATMENT OF SECONDARY OXIDE MATERIALS IN IMPERIAL SMELTING PROCESS AT HC MIASTECZKO SL. ZINC SMELTER Basic technical and technological problems of treatment of zinc-lead bearing oxide materials in Imperial Smelting Process are described, including charge preparation for sintering process (chlorine removal from some of materials), compensation of energy balance in sintering machine, management of process gases from sintering process (wet limestone method). Results of studies into modification of chemical composition of slags to maintain their melting point at the level suitable for proper shaft furnace operation and results of studies into chemical composition of the sinter for elimination of harmful influence of increased alkalis content in some charge materials are presented. Keywords: zinc, Imperial Smelting Process, oxide materials, sintering, slag Wprowadzenie Wyczerpywanie się polimetalicznych złóż rud cynkowo- -ołowiowych oraz rosnące koszty przerobu koncentratów siarczkowych są przyczyną, że w procesie Imperial Smelting w HC Miasteczko Śląskie w coraz większym stopniu przerabiane są tańsze półprodukty i odpady zawierające cynk i ołów postaci utlenionej. Zdecydowanie i[...]

PROCES PRODUKCJI BIELI CYNKOWEJ W INSTALACJI MODELOWEGO STANOWISKA BADAWCZEGO DOI:10.15199/67.2017.11.1


  W ramach projektu Gekon II na podstawie opracowanych wytycznych: zaprojektowano, wybudowano i uruchomiono w Oddziale huty Oława w Będzinie modelowe stanowisko badawcze przeznaczone do wytwarzania bieli cynkowej w ilości 2000 Mg/rok. Modelowe stanowisko badawcze jest instalacją unikatową w skali krajowej z szeregiem takich innowacji jak: integracja pieca topielnego z piecem tyglowym do odparowania cynku, zastosowanie palników rekuperacyjnych w piecu tyglowym (odparowniku), zastosowanie konstrukcji pieca tyglowego płaszczowego oraz automatycznego systemu sterowania. Piec stanowiący element modelowego stanowiska badawczego do produkcji bieli cynkowej, składa się z części topielnej (piec przechylny w[...]

ROZBUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO DO MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIELI CYNKOWEJ 16 Mg ZnO/DOBĘ DOI:10.15199/67.2019.9.4


  W ramach projektu "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GEKON II - GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH na podstawie opracowanych wytycznych: zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono w Oddziale huty Oława w Będzinie [1, 2, 3] modelowe stanowisko badawcze przeznaczone do wytwarzania bieli cynkowej w ilości 6 Mg/ dobę. Piec stanowiący główny element modelowego stanowiska badawczego do produkcji bieli cynkowej (wykonany przez firmę PTC PiecoSerwis Sp. z o.o. z Gliwic) składa się z części topielnej (piec przechylny wannowy) wyposażonej w palnik bezpośrednio ogrzewający i topiący cynk, oraz części do odparowania cynku (piec tyglowy), w której palniki ogrzewają ścianki tygli nie mając bezpośredniego dostępu do parującego cynku. Tygle realizujące odparownie cynku uzupełniane są cyklicznie ciekłym cynkiem stopionym w piecu topielnym. Parujący cynk utleniany jest do ZnO tlenem zawartym w zasysanym powietrzu. Strumień powietrza uczestniczącego w utlenianiu jest tak dobrany, by w krótkim okresie czasu powstałe cząstki schodzić do temperatury poniżej 350°C. Wytworzoną biel cynkową odbierano w znajdującym się na wyposażeniu Oddziału w Będzinie układzie osadczo-odbiorczym. 22 Rudy Metale 2019, R. 64, nr 9 s. 22-25 PIOTR BEDNAREK GRZEGORZ KRAWIEC SEBASTIAN KULAWIK RYSZARD PRAJSNAR PAULINA TUŹNIK-JASIŃSKA KAROL NIEPSUJ HENRYK PACYNA AGATA ŻAK DOI 10.15199/67.2019.9.4 ROZBUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO DO MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIELI CYNKOWEJ 16 Mg ZnO/DOBĘ W ramach projektu "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach[...]

 Strona 1