Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam Pieprzycki"

POMIARY PRZEPUSTOWOŚCI W SIECI WLAN STANDARDU IEEE 802.11 W PAŚMIE ISM 2.4 GHz W ŚRODOWISKU ZAŁÓCEN INTERFERENCYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.35


  W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przepustowości w sieci WLAN standardu IEEE 802.11g w środowisku zakłóceń interferencyjnych wykrywanych za pomocą analizatora widma. Porównano przepustowości zmierzone w wybranych scenariuszach pomiarowych w środowisku radiokomunikacyjnym bez i z zakłóceniami w paśmie ISM 2.4 GHz dla różnych narzędzi pomiarowych. Ponadto oceniono wpływ systemu operacyjnego OS (Operation System) na wyniki pomiarów przepustowości w sieci WLAN. 1. WSTĘP Rosnąca popularność lokalnych komputerowych sieci bezprzewodowych WLAN standardu IEEE 802.11g, powoduje wzrost liczby punktów dostępu AP (Access Point) i w konsekwencji wzrost poziomu mocy zakłóceń interferencyjnych. Ponadto w ostatnich latach pojawiło się szereg urządzeń i systemów, pracujących w paśmie ISM 2.4 GHz, stanowiących dodatkowe źródło interferencji. Wzrost interferencji wpłynął na rozwój nowych metod planowania sieci WLAN standardu IEEE 802.11g oraz spowodował, poszukiwania nowych rozwiązań sprzętowych zarządzania pasmem częstotliwości, jak np. CCA (Cisco CleanAir),. W tym kontekście bardzo ważnym zadaniem, stawianym przed projektantami obecnych i przyszłych sieci WLAN, jest wybór liczby punktów dostępu AP oraz ich wzajemnego rozmieszczenia, czy wreszcie przypisanie im odpowiednich numerów kanałów radiowych oraz mocy nadawczych, które oddziałują na zasięg działania sieci oraz na osiągane w niej przepustowości. 2. METODYKA PROWADZENIA POMIARÓW PRZEPUSTOWOŚCI Dla potrzeb niniejszej pracy, metodykę prowadzenia pomiarów przepustowości w sieciach WLAN oparto na pracy [1] oraz na dokumencie RFC 2544, w którym opisano podstawowe procedury testowania lokalnych sieci transmisji danych. Zgodnie z dokumentem RFC 2544, przepustowość (throughput) definiuje się jako liczbę bitów danych w polu ładunku pakietu (payload) - MSDU (MAC Layer Service Data Unit), przesłaną przez sieć za pomocą testowanego urządzenia DUT (Device Under Test) w ciągu jednej se[...]

WERYFIKACJA WYBRANYCH METODY AUTOMATYCZNEGO PLANOWANIA SIECI WLAN DOI:10.15199/59.2015.8-9.42


  Celem artykułu jest teoretyczna (numeryczna) oraz praktyczna (pomiarowa - empiryczna) analiza problemu automatycznego planowania, za pomocą wybranych funkcji kryterialnych, sieci łączności bezprzewodowej WLAN standardu IEEE 802.11 z infrastrukturą, pracującej w paśmie ISM 2.4 GHz, w środowisku radiokomunikacyjnym wewnątrzbudynkowym. 1. WSTĘP Rosnąca popularność lokalnych komputerowych sieci bezprzewodowych WLAN standardu IEEE 802.11, spowodowała wzrost liczby punktów AP (Access Point) i w konsekwencji wzrost poziomu mocy zakłóceń interferencyjnych. Ponadto w ostatnich latach pojawiło się szereg urządzeń i systemów, pracujących w paśmie ISM 2.4 GHz, stanowiących dodatkowe źródło zakłóceń sieci WLAN. Wzrost interferencji wpłynął na rozwój nowych metod planowania sieci WLAN oraz spowodował, że zaczęto poszukać nowych rozwiązań sprzętowych zarządzania pasmem częstotliwości, jak np. CCA (Cisco CleanAir). W tym kontekście bardzo ważnym zadaniem, stawianym przed projektantami obecnych i przyszłych sieci WLAN, jest wybór liczby punktów AP oraz ich wzajemnego rozmieszczenia, czy wreszcie przypisanie im odpowiednich numerów kanałów radiowych oraz mocy nadawczych. Parametry te mają wpływ na zasięg sieci oraz na osiągane w niej przepustowości. Punkt AP może być urządzeniem realizującym wiele funkcji lub posiadać ograniczoną funkcjonalność. Sieć z infrastrukturą o ograniczonej funkcjonalności może wymagać dodatkowego urządzenia - sterownika WLAN, z którym punkt AP komunikuje się za pomocą dedykowanego protokołu np. LWAPP (Lightweight Access Point Protocol), zdefiniowanego w RFC 5412. W planowaniu automatycznym sugerowana liczba punktów dostępu AP (Access Point) do sieci WLAN (Wireless Local Area Network), ich wzajemne położenie względem siebie oraz względem stacji ST (station), którymi posługują się użytkownicy, a także wybór parametrów pracy tych punktów są wynikiem wyznaczenia optimum globalnego zastosowanej funkcji kryterialne[...]

WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ W PLANOWANIU SIECI WLAN DOI:


  1. WSTĘP Analizując wymagania i metody planowania sieci WLAN IEEE 802.11 można zauważyć, że samo zapewnienie odpowiedniego zasięgu ich działania może być niewystarczające. Dodatkowo, ze względu na wieloaspektowość procesu planowania rozmieszczenia punktów dostępu AP, samo sformułowanie problemu optymalizacyjnego może być równie skomplikowane, jak jego rozwiązanie. Na wstępnym etapie automatycznego projektowania sieci WLAN, w celu określenia jakości poszukiwanego rozwiązania, należy zdefiniować odpowiedni wskaźnik oceny nazywany funkcją kryterialną. Podczas próby sformułowania - w miarę dobrze odzwierciedlającego rzeczywistość - zadania optymalizacji może okazać się koniecznym uwzględnienie w takim zadaniu nie jednej, a kilku - niekiedy wzajemnie przeciwstawnych - funkcji kryterialnych. Zazwyczaj otaczającą nas rzeczywistość, w tym w szczególności, na przykład, sieć WLAN standardu IEEE 802.11 z infrastrukturą, nie jesteśmy w stanie dobrze scharakteryzować tylko i wyłącznie za pomocą jednej, wybranej właściwości, a do pełnej oceny musimy wykorzystać większy zbór-zestaw najważniejszych jej cech. Cechy te wraz ze wskaźnikami jakości, czyli funkcjami od nich zależnymi, składają się na określony zbiór funkcji celu. Opierając zadanie optymalizacji, nie na jednej, a na kilku funkcjach celu, problem poszukiwania optymalnego rozwiązania zostaje przeniesiony z przestrzeni parametrów, czyli liczb, do przestrzeni kryteriów, czyli funkcji. Funkcje kryterialne uwzględniają, między innymi, takie parametry sieci WLAN jak: zasięg radiowy, odległości między punktem dostępu AP a stacjami ST, tłumienie fali radiowej na trasie punkt AP-stacja ST, stosunek mocy nośnej do mocy zakłóceń interferencyjnych 𝑆𝐼𝑅 (Signal to Interference Ratio) na wejściu odbiornika, stosunek mocy nośnej do sumy mocy zakłóceń interferencyjnych i szumów własnych 𝑆𝐼𝑁𝑅 (Signal to Interference and Noise Ratio), bito[...]

WYBRANE PRZYKŁADY ZADAŃ OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJW PLANOWANIU SIECI WLAN DOI:10.15199/59.2019.7.40


  1. WSTĘP W procesie projektowania i budowy sieci WLAN z infrastrukturą można wyróżnić szereg etapów [1]. Do najważniejszych z nich należy:  ustalenie liczby stacji abonenckich ST współpracujących z punktami dostępu AP wraz z ich szczegółową charakterystyką, w tym rodzajem i wymaganiami, co do realizowanych usług telekomunikacyjnych, - wybór technik transmisji oraz standardu sieci, - wykonanie wstępnych testów empirycznych, np. pozwalających oszacować zasięg radiowy, - sporządzenie projektu sieci, - przeprowadzenie testów zasięgu i/lub przepustowości zaprojektowanej sieci, - wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych testów oraz dokonanie analizy ich wyników w odniesieniu do wstępnych założeń oraz ewentualnej modyfikacji projektu sieci, - budowa i uruchomienie sieci WLAN, - utrzymanie sieci i jej ewentualna optymalizacja. Główne zadania związane z planowaniem sieci WLAN na etapie jej projektowania koncentrują się na: - określeniu liczby punktów dostępu AP oraz ich rozmieszczenia na obszarze działania sieci, - wstępnej ocenie zasięgu radiowego sieci we wnętrzu budynku, - przydziale numerów kanałów radiowych (chnr), ustaleniu, w szczególności mocy nadawczych poszczególnych punktów dostępu AP. Rozpoczynając planowanie i projektowanie sieci zaleca się, aby punkty dostępu AP [2]: - leżały powyżej przeszkód, występujących na drodze propagacji i mogących zakłócić bezpośrednią widoczność anten stacji abonenckich ST i punktów AP, - znajdowały się w miarę możliwości w centrum rozważanego obszaru działania projektowanej sieci i najlepiej pod samym sufitem, - były rozmieszczone w pomieszczeniu, w którym zakłada się przebywanie dużej liczby potencjalnych użytkowników sieci. 2. ZADANIE OPTYMALIZACJI Sformułowanie i rozwiązanie zadania optymalizacji, którego rezultatem jest wskazanie najlepszych lokaliz[...]

Ocena anomalii w sieciach WLAN standardu IEEE 802.11 DOI:10.15199/59.2016.6.55


  Performance Anomaly in IEEE 802.11 WLAN networks Streszczenie: W artykule zamodelowano i poddano analizie zjawisko anomalii przepustowości sieci WLAN standardu IEEE 802.11. Zwrócono uwagę na spadek przepustowości sieci z infrastrukturą BSS (Basic Service Set), w której stacje ST współpracują z różnymi szybkościami transmisji z punktem dostępu AP. Zróżnicowanie szybkości transmisji ma miejsce w przypadku różnego oddalenia stacji ST od punktu AP, a także wtedy, gdy konfiguracja urządzeń sieciowych wymaga zapewnienia wstecznej kompatybilności ze starszymi wersjami standardu IEEE 802.11. W artykule do oceny zjawiska anomalii przepustowości sieci WALN IEEE 802.11 wykorzystano dwa modele matematyczne - prosty i oparty na łańcuchach Markowa - oraz model empiryczny. Abstract: The article analyzes the phenomenon of anomalous performance data transmission in the IEEE 802.11 WLAN standard. The study highlighted the reduction of WLAN performance. Such a situation may take place during simultaneously communicating wireless devices with different bit rates in the same cell network infrastructure BSS (Basic Service Set), or for various distance of ST stations ST to AP. ST stations can operate in different transmission bit rates when the distance between AP point and ST station are different or device retaining backward compatibility with older versions of the IEEE 802.11 can lead to the phenomenon. The article presents analytical considerations as well as applied simple mathematical model, model based on Markov chain and empirical WLAN measurements. Słowa kluczowe: anomalia wydajności, sieć WLAN, przepustowość, sieci WLAN, IEEE 802.11. Keywords: performance anomaly, WLAN network, throughput, IEEE 802.11. 1. WSTĘP Anomalie przepustowości sieci WLAN z infrastrukturą występują w przypadku pracy w sieci kilku stacji ST z różnymi szybkościami transmisji. Zjawisko to wynika z zastosowanego w sieci IEEE 802.11 protokołu dostępu do kanału rad[...]

ANALIZA WYBRANYCH ROJOWYCH ALGORYTMÓW OPTYMALIZACJI W ZAGADNIENIACH PLANOWANIA SIECI WLAN DOI:10.15199/59.2017.6.35


  W zadaniu planowania liczby punktów dostępu AP (Access Point) do sieci WLAN (Wireless Local Area Network), ich wzajemnego położenia zarówno względem siebie, jak i stacji ST (station), którymi posługują się użytkownicy oraz dobór parametrów pracy tych punktów (moc wyjściowa nadajnika, numer kanału radiowego, parametry techniki dostępu do łącza radiowego, rozmiar pakietu) są wynikiem wyznaczenia optimum przyjętej funkcji kryterialnej. Funkcja kryterialna stanowi wskaźnik oceny jakości poszukiwanego rozwiązania. Zazwyczaj funkcje kryterialne są nieliniowe, a poszukiwanie ich wartości optymalnych wymaga stosowania złożonych algorytmów optymalizacyjnych OPA (OPtimisation Algorithm). W artykule przedstawiono, zweryfikowaną na drodze pomiarowej, tzn. empirycznie, skuteczność planowania sieci WLAN z użyciem funkcji kryterialnej, realizującej koncepcję podziału zasięgu radiowego punktu dostępu AP na obszary [1], w których szybkość transmisji zależy od SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio). Ponadto funkcja kryterialna uwzględnia przepustowości osiągane przez poszczególne stacje ST wymieniające dane z punktami AP analizowanej sieci WLAN. Analogicznie, jak zrobiono to w pracy [2], w niniejszym artykule w procesie planowania sieci WLAN przyjęto następującą postać funkcji kryterialnej: 𝐹𝑐 = Σ Σ 𝑆𝑘 ∙ (𝑑𝑗𝑘 2 - 𝑑𝑗(𝑘-1) 2 ) 𝐿𝑇𝑅𝑗 𝑘=1 𝑁𝐴𝑃 𝑗=1 , (1) gdzie: 𝐿𝑇𝑅𝑗 - liczba klas ruchu dla j-tego punktu AP, 𝑆𝑘 - przepustowość dla k-tej klasy (szybkości transmisji), 𝑑𝑗𝑘 - odległość między najdalej położoną stacją ST, należącą do k-tej klasy ruchu, a j-tym punktem AP. Rysunek 1. Analizowana sieć WLAN o 20 stacjach ST i trzech punktach AP W celu optymalnego zaplanowania infrastruktury sieci WLAN stan[...]

PLANOWANIE SIECI WLAN ZA POMOCĄ WIELOKRYTERIALNEGO ALGORTMU KUKUŁKI DOI:10.15199/59.2018.6.43


  W artykule przedstawiono zadanie optymalizacji wielokryterialnej MOO (Multi Objective Optimization), dotyczące planowania sieci WLAN z infrastrukturą standardu IEEE 802.11 b/g w środowisku wewnątrzbudynkowym. Zadanie rozwiązano za pomocą wielokryterialnego algorytmu kukułki MOCS (Multi Objective Cuckoo Search) [1], wykorzystując model propagacyjny MWM (Multi Wall Model) i model matematyczny przepustowości sieci [2]. Zaproponowano dwuetapową analizę zadania. Najpierw znaleziono rozwiązania niezdominowane, a następnie przeprowadzono normowanie zmiennych diagnostycznych Metodą Unitaryzacji Zerowanej MUZ i na tej podstawie zbudowano ranking rozwiązań. 2. ZADANIE OPTYMALIZACJI Na podstawie analizy wyników pomiarów parametrów sieci WLAN standardu IEEE 802.11 z infrastrukturą w wybranych pomieszczeniach PWSZ w Tarnowie (rys. 2) przy formułowaniu zadania optymalizacji wielokryterialnej, zdecydowano się wykorzystać:  modele propagacyjne MWM (Multi Wall Model) [3] [4] oraz One-Slope-Model o parametrach wyznaczonych empirycznie (tab. 1),  model matematyczny przepustowości sieci [5], uwzględniający początkowy rozmiar okna rywalizacji oraz maksymalną liczbę stanów procedury backoff, i ponowień transmisji pakietów,  transmisję UDP, opartą na pakietach o ładunku 1472 B i 1500-bajtowej jednostce MTU. Tab. 1. Parametry modeli propagacyjnych Model Wartości parametrów One-slope Model 𝐿0=45,92; 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝 1𝑆𝑀 =2,64 MWM 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑀𝑊𝑀=2,49; 𝐿𝑤=6,32; W zadaniu rozważono wewnątrzbudynkowe środowisko radiokomunikacyjne, w którym poszukiwano dla sieci WLAN z infrastrukturą standardu IEEE 802.11b/g (tab. 2) optymalnego rozmieszczenia 𝑁𝐴𝑃 = 3 punktów AP, pracujących w trzech niezakłócających się kanałach radiowych 𝑐ℎ𝑛𝑟 = 1, 6 i 11 pasm[...]

 Strona 1