Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Sobczyński"

Sprawdzanie poprawności działania przekaźników elektroenergetycznych za pomocą programu PowerFactory


  Szybki rozwój techniki komputerowej, a szczególnie oprogramowania symulacyjnego, zaowocował powstaniem wielu nowych programów wspomagających analizę różnych zagadnień. Zjawisko to objęło również programy symulacyjne używane w elektroenergetyce. Symulacyjne programy komputerowe znalazły szerokie zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Za ich pomocą można w szybki i wygodny sposób przeprowadzić wiele eksperymentów, których wykonanie w konwencjonalny sposób trwałoby znacznie dłużej oraz byłoby nieporównywalnie droższe. Postęp w dziedzinie programów symulacyjnych sprawił, że schematy układów budowane są przy użyciu prostego i przyjaznego dla użytkownika środowiska graficznego, w którym użytkownik może szybko i łatwo zbudować potrzebny model, a wyniki symulacji przedstawiane są w formie graficznej, jako przebiegi zmiennych wyjściowych, co ułatwia ich analizę. Dostępnych jest wiele programów do symulacji stanów dynamicznych w systemie elektroenergetycznym. Oprócz opisanego w dalszej części artykułu programu PowerFactory, do bardziej znanych można zaliczyć: ATP-EMTP, PSCAD/EMTDC (opisany w [1]), Matlab/Simulink (biblioteka SimPower Systems), PSS/NETOMAC. W artykule pokazano, w jaki sposób można wykorzystać program PowerFactory do analizy zagadnień związanych z pracą przekaźników elektroenergetycznych w systemie elektroenergetycznym. Do zagadnień tych można zaliczyć: nastawienia i koordynację nastawień zabezpieczeń (odległościowych i nadprądowych), analizę poprawności działania algorytmów urządzeń zabezpieczeniowych (wykrywanie zwarć oporowych i rozwijających się), sprawdzanie poprawności działania rzeczywistych przekaźników elektroenergetycznych (w tym celu wykorzystywana jest możliwość zapisywania próbek przebiegów zakłóceniowych prądów i napięć w plikach w formacie COMTRADE i wymuszanie na ich podstawie rzeczywistych prądów i napięć za pomocą testerów mikroprocesorowych). Opis programu PowerFactory Program PowerFactory zo[...]

Emission of odors from municipal waste composting processes Emisja odorów z procesów kompostowania odpadów komunalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.795


  Emission of odors from communal waste treatment plant was studied by olfactometry. No noxiousness of odors outside the plant was obsd. A review, with 31 refs., of odor emission from composting waste and odor removal by biofiltration was also given. Przedstawiono zagadnienia związane z emisją odorów z obiektów gospodarki odpadami komunalnymi. Omówiono zastosowanie biofiltracji w oczyszczaniu gazów emitowanych z procesów kompostowania odpadów. Przedstawiono również wyniki badań doświadczalnych usuwania związków zapachowych z gazów emitowanych z kompostowni. Z analizy wyników badań stwierdzono zasadność stosowania biofiltracji jako metody dezodoryzacji gazów oraz brak uciążliwości zapachowej poza obszarem badanego zakładu. Emisje odorów są główną przyczyną skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego na obszarach położonych w pobliżu obiektów przemysłowych, gospodarki komunalnej i hodowlanej. Procesy przetwarzania i wzbogacania substratów i półproduktów oraz finalne składowanie i magazynowanie produktów, a także odpadów poprodukcyjnych wiąże się z emisją gazów, które ze względu na ich charakterystyczny skład, pomimo niewielkich stężeń poszczególnych zanieczyszczeń, mogą być uciążliwe zapachowo. W wyniku proce-sów przemysłowych, gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej wprowadzane są zatem do atmosfery związki chemiczne (odoranty) i ich mieszaniny (odory), które charakteryzują się niskimi progami wyczuwalności węchowej1-3). W przypadku obiektów gospodarki odpadami związkami uciążliwymi zapachowo o charakterze pierwotnym (znajdującymi się w dostarczanym materiale wyjściowym) oraz zanieczyszczeniami wtórnymi (powstającymi w wyniku procesów biologicznych i chemicznych)4, 5) są m.in.: metyloaminy i etyloaminy, siarkowodór, metano-, etano- i butanotiole, kwasy karboksylowe (mrówkowy, octowy i propionowy) oraz alkohole (metanol, etanol, n-butanol). Za najbardziej uciążliwe zapachowo uznawane są siarkowodór i alkilotiole4, 5[...]

Study on odour emission on industrial plants Badanie emisji odorów z obiektu przemysłowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1128


  Emissions of baked bread, noodle and EtOH smells from plants for prodn. of gluten, glucose and fructose syrups and EtOH for techn. purposes were detd. by olfactometry. Odour distribution models were developed and used for establishing the odour nuisance. Narrow range of EtOH smell impact was evidenced. The baked bread and noodle smells may be removed by thermal or catalytic combustion near to the emitors. Przedstawiono obliczenia dotyczące rozprzestrzeniania się zapachów w atmosferze w pobliżu wytwórni produktów agrochemicznych z zastosowaniem polskiego modelu referencyjnego. Na podstawie otrzymanych wyników i określonych w projekcie Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej dopuszczalnych wartości stężeń zapachowych i częstości przekroczeń obliczono wymagany poziom redukcji emisji odorów oraz ustalono dopuszczalną jej wartość. Zaproponowano również możliwości ograniczenia emisji odorów w odniesieniu do wybranego obiektu. Uciążliwość zapachowa staje się w Polsce coraz większym problemem dla ludności mieszkającej w pobliżu obiektów emitujących substancje zapachowe. Do największych emiterów odorów należy zaliczyć zakłady przemysłowe (m.in. przemysł spożywczy), rolnictwo oraz obiekty gospodarki komunalnej. Problem zdaje się być o tyle bardziej skomplikowany, że w Polsce wciąż nie wprowadzono uregulowań prawnych nakładających na wymienione obiekty obowiązku ograniczania emisji odorotwórczych gazów. Dlatego też większość przedsiębiorców skupia się jedynie na ograniczaniu emisji tych zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z gazami odlotowymi do atmosfery,których limity podane są w odpowiednich rozporządzeniach krajowych1, 2) oraz przepisach unijnych3). Pomimo to wielu mieszkańców obszarów narażonych na oddziaływanie zapachowe zgłasza skargi na uciążliwość zapachową w odpowiednich organach4). Na skutek niezadowolenia społeczeństwa, mimo braku rozwiązań legislacyjnych, władze obiektów wprowadzających do środowiska naturalnego [...]

Use of field inspections and inverse distance weighted method to assess the odor impact of a selected pig farm. Zastosowanie badań terenowych oraz metody ważonych odwrotności odległości do oceny zapachowego oddziaływania wybranej fermy hodowli świń


  Odor intensity and nature in vicinity of a pig farm were detd. by 10 experts for 3 days long field inspection and evaluated by inverse distance weighted method. The frequencies of odor occurrence and their intensities were shown. Pomiary terenowe oraz analizy geostatystyczne są bardzo istotnymi narzędziami w badaniach zapachowej jakości powietrza w obszarze oddziaływania wybranego źródła zapachów. Pozwalają sprawdzić zasięg smugi odorowej oraz przestrzenny rozkład intensywności poszczególnych zapachów na analizowanym terenie. Przedstawiono wyniki terenowych badań intensywności zapachu oraz analiz geostatystycznych metodą IDW (inverse distance weighted). Z przeprowadzonych badań wynika, że za pomocą interpolacji metodą IDW można w prosty i szybki sposób ocenić zapachową jakość powietrza wokół badanego obiektu.Odory emitowane są ze źródeł przemysłowych, rolnych oraz gospodarki komunalnej1-3). Są one kojarzone z substancjami o nieprzyjemnym i intensywnym zapachu, odczuwaniem dyskomfortu, a także z zagrożeniem zdrowia. Mogą powodować uczucie rozdrażnienia, bóle głowy, ciągłe uczucie zmęczenia, a w skrajnych przypadkach nawet wymioty lub depresję. Dlatego istotna wydaje się weryfikacja stosowalności pomiarowej lub matematycznej metody wybranej do oceny zapachowego oddziaływania obiektu emitującego odory. Spośród działalności należących do branży rolniczej, chów i hodowla zwierząt są wymienianie jako najistotniejsze źródła emisji odorów4). Działalność rolnicza wiąże się zatem z emisją substancji odorotwórczych, które mogą przyczyniać się do obniżenia komfortu mieszkańców w bliskim sąsiedztwie źródła emisji odorów. Niestety, do tej pory nie opracowano krajowych przepisów prawnych w zakresie dopuszczalnych stężeń substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. Na świecie i w krajach europejskich [...]

Basic problems with determining odor emissions from passive surface sources. Podstawowe problemy w wyznaczaniu wielkości emisji odorów ze źródeł powierzchniowych pasywnych


  A review, with 19 refs. Dokonano charakterystyki i przedstawiono przykłady źródeł powierzchniowych pasywnych. Omówiono podstawowe procesy i czynniki determinujące wielkość emisji odorów emitowanych z tych źródeł. Przedstawiono analizę wyników stężenia zapachowego w próbkach odorotwórczych gazów pobranych przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań urządzeń do poboru próbek z tuneli wiatrowych i komór przepływowych. Podkreślono konieczność normalizacji konstrukcji urządzeń do poboru, w celu ujednolicenia wyników pomiarów wykonywanych przez różne instytucje i uniknięcia znaczących rozbieżności otrzymywanych wyników pomiarów. Problematyka emisji odorów, zarówno ze źródeł przemysłowych, jak i obiektów gospodarki komunalnej i hodowlanej, oraz jej wpływ na jakość życia ludzi zamieszkujących w ich sąsiedztwie stała się w ostatnich kilku latach ważnym problemem rozpatrywanym przez władze lokalne, społeczeństwo oraz organy ustawodawcze. Nadmierna uciążliwość zapachowa obiektów przemysłowych lub gospodarki komunalnej w niektórych miejscowościach jest dominującym problemem społeczności lokalnej, przez co coraz częściej czynione są starania, aby określić przyczyny problemu, a następnie go wyeliminować. Ocenę oddziaływania istniejących obiektów pod względem zapachowym można wykonać przy zastosowaniu badań terenowych lub ankietowych lub też używając narzędzi modelowych1). Korzystniejsze ze względów finansowych oraz nakładów pracy ludzkiej jest określanie imisji zapachu na podstawie obliczeń modelowych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przy założeniu prawidłowego zinwentaryzowania źródeł oraz wielkości emisji, doboru odpowiedniego modelu oraz prawidłowego określenia parametrów i warunków meteorologicznych. W wielu przypadkach na terenie obiektów uciążliwych zapachowo znajdują się punktowe, kubaturowe oraz powierzchniowe aktywne lub pasywne źródła emisji odorów. Określenie wielkości emisji ze źródeł [...]

 Strona 1