Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Michałowski"

Effect of the isocyanate index and the type of based rapeseed oil-based bio-polyols on the thermal properties and flammability of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams Wpływ indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-poliolu z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2248


  Polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate and rapeseed oil-derived bio-polyols were used for prepn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with isocyanate index 150-250 in presence of a catalyst, blowing, surface-active and flame-retarding agents. The thermal stability of the foams increased while their flammability decreased with the increasing isocyanate index. Use of the bio-polyols resulted in increasing the O2 index up to above 21%. Zbadano wpływ bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych o indeksach izocyjanianowych w zakresie 150-250. Bio-poliole otrzymano metodą transestryfikacji oraz transamidyzacji oleju rzepakowego trietanoloaminą oraz dietanolaminą, jak również dwuetapową metodą epoksydacji oraz otwarcia pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym. Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego bio-poliolu wpływa na przebieg degradacji termicznej, jak również palność otrzymanych materiałów porowatych. Sztywne pianki poliuretanowe (PUR) charakteryzują się korzystnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Jednakże pomimo bardzo dobrych właściwości izolacyjnych niekiedy nie spełniają aktualnych testów odporności na palność prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe1). Coraz częściej wymagania stawiane przez nie materiałom izolacyjnym są bardziej rygorystyczne, niż wymagania formalne wynikające z obowiązujących przepisów2). Polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate and rapeseed oil-derived bio-polyols were used for prepn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with isocyanate index 150-250 in presence of a catalyst, blowing, surface-active and flame-retarding agents. The thermal stability of the foams increased while their flammability decreased with the increasing isocyanate index. Use of the bio-polyols resulted in increasing the O2 index up to above 21%. Zbadano wpływ bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwoś[...]

Bio-polyols from rapeseed oil as raw materials for polyurethane composites with natural fillers for use in cosmetics Bio-poliole z oleju rzepakowego jako surowce do kompozytów naturalnych z napełniaczami naturalnymi dla kosmetyki DOI:10.15199/62.2016.2.14


  Four polyols were synthesized by epoxidation of rapeseed oil with H2O2 and by oxirane ring opening with diethylene glycol and then used for prodn. of rigid polyurethane biocomposite foams (apparent d. approx. 70 kg/m3) filled with ground walnut shells and post-prodn. pomace from black currant. The effect of bio-polyols and fillers on foaming pressure and temp., dielectric polarization of reaction mixt. and on dimensional stability in air and water, mech. strength and brittleness of the polyurethane foams was studied. The addn. of fillers did not affect the composite foam properties, while the bio-polyol properties played a crucial role. Przedstawiono charakterystykę bio-polioli z oleju rzepakowego wytwarzanych w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej oraz wpływ wybranych bio-komponentów na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych o gęstości pozornej ok. 70 kg/m3. Zbadano wpływ bio-polioli o różnych liczbach hydroksylowych oraz rodzaju i zawartości napełniacza na proces spieniania kompozycji poliuretanowych. Wytworzono i zbadano pianki zawierające bio-poliole oraz napełniacze naturalne w postaci zmielonych łupin orzecha włoskiego lub odpady poprodukcyjne z czarnej porzeczki. Określono wpływ rodzaju i ilości zastosowanych bio-komponentów na właściwości fizykomechaniczne otrzymanych materiałów kompozytowych. Masowa produkcja tworzyw poliuretanowych (PU) spowodowała, że niezwykle istotny w dzisiejszych czasach aspekt ochrony środowiska zaczął być uwzględniany również w ich produkcji. Podobnie jak w przypadku większości tworzyw polimerowych, w syntezie PU stosowane są przede wszystkim surowce petrochemiczne. W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są intensywne badania mające na celu wytworzenie materiałów PU z użyciem surowców odnawialnych. Przykładem takiego działania jest zastosowanie polioli z olejów roślinnych do przygotowania kompozycji PU. Z powodzeniem mogą one zastępować stosowane[...]

Rigid polyurethane foams filled with a waste alumosilicate Sztywne pianki poliuretanowe napełniane odpadowym glinokrzemianem DOI:10.15199/62.2016.10.39


  Waste microspheres were used (10-50% by mass) for filling the rigid polyurethane and polyurethane-polyisocyanurate foams. The foams were studied for the coeff. of thermal cond., mech. strength, brittleness and dimensional stability at elevated temps. The cell structure, thermal stability and flammability of the foams were also studied. Analizowano wpływ zawartości mikrosfer glinokrzemianowych (10-50% mas.) na proces spieniania oraz wybrane właściwości sztywnych pianek poliuretanowych (PUR) oraz poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PIR). Otrzymane zmodyfikowane pianki PUR i PIR analizowano pod kątem ich zastosowania jako materiałów termoizolacyjnych. Wyznaczono m.in. wpływ zawartości mikrosfer na współczynnik przewodzenia ciepła, wytrzymałość mechaniczną, kruchość, stabilność wymiarową w podwyższonej temperaturze oraz chłonność wody. Ponadto przeprowadzono analizę struktury komórkowej oraz stabilności termicznej i palności otrzymanych pianek. Zastosowanie odpadowych mikrosfer do syntezy spienionych kompozytów PUR oraz PUR-PIR umożliwia zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz zmniejszenie ceny spienionych produktów. Poliuretany (PUR) są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup polimerów. Zajmują one ważne miejsce wśród materiałów polimerowych, przede wszystkim ze względu na masowe zastosowanie w postaci pianek elastycznych i sztywnych1, 2). Sztywne pianki poliuretanowe (SPPUR) i poliuretanowo-poliizocyjanurowe (SPPIR) należą do najważniejszych materiałów izolacyjnych w budownictwie oraz są podstawowym materiałem termoizolacyjnym stosowanym w lodówkach i zamrażarkach3). Mikrosfery glinokrzemianowe, nazywane też cenosferami, należą do ubocznych produktów spalania (UPS) węgla kamiennego w elektrociepłowniach zawodowych. Masa wszystkich UPS wytworzonych w Polsce w 2011 r. wyniosła prawie 23 mln t, a mikrosfery stanowiły ok. 5% mas. popiołów lotnych4, 5). Dostępność mikrosfer na rynkach wschodnich6) oraz specyficz[...]

 Strona 1