Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"MARIA TRZASKA"

Warstwy kompozytowe Ni-P/Si3N4 wytwarzane metodą chemiczną na aluminium i jego stopach

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej pracy są warstwy kompozytowe Ni-P/Si3N4 wytwarzane metodą chemiczną na aluminium i jego stopie PA6. Badano wpływ zawartości dyspersyjnej fazy ceramicznej Si3N4 w kąpieli na jej zawartość w materiale warstw i mikrotwardość wytworzonych warstw oraz ich adhezję do podłoża. W celach porównawczych badania obejmowały również warstwy niklowe Ni-P. Do wy[...]

Electrical and thermal conductivities of nano and microcrystalline copper and composite thin-layer electrodeposits

Czytaj za darmo! »

The recent increasing information technology requirements have yielded a strong demand for faster logic circuits and higher-density memory chips. The operating voltage, power, and frequency for high-performance microprocessors were predicted by ITRS to be 0.7 V, 1900 W, 4…5 GHz in 2008 and 0.6 V, 210 W, 5…8 GHz in 2010 [4]. Microprocessors are designed with lower voltage requirements in order to reduce overall power dissipation. Lower voltages require power supplies with much higher current capabilities, up to three times that of previous microprocessors, with correspondingly higher load-change transients. The growing integration of electronic, optoelectronic and optical devices together with high frequencies and high power have the result that effective heat remov[...]

Control of thermal conductivity of nano- and micro-crystalline copper thin-layer electrodeposits

Czytaj za darmo! »

In this paper, electrodeposition by direct and pulse periodic currents of nano- and micro-crystalline copper films and thin-layers is presented. The attention is focused on such material characteristics as microstructure, hardness, conductivity, surface roughness, and on process parameters leading to major differences in final products. An effective approach to the control of thermal conductivity of nano- and micro-crystalline copper thin-layers electrodeposited with direct and pulse currents is present. Streszczenie. Artykuł jest poświęcony badaniu cienkich warstw miedzi o nano- i mikro-krystalicznej strukturze wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej. Przedstawiono takie charakterystyki materiałowe, jak mikrostruktura, stopień rozwinięcia powierzchni, twardość oraz parametry [...]

Computer modeling of corrosion processes by electrochemical impedance spectroscopy

Czytaj za darmo! »

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) can be now recognized as a powerful tool for investigating the mechanisms of electrochemical corrosion, for measuring electrical properties of materials, and for exploring the properties of porous electrodes. In this paper we are aimed on applications of EIS for interrogating the corrosion resistance of metals and alloys, with particular reference to nickel and its alloys surface layers deposited on aluminum and its alloys. Results of simulations and experimental measurements of the investigated materials are presented. Streszczenie. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (ESI) stanowi obecnie efektywne narzędzie badawcze do ustalania mechanizmów korozji elektrochemicznej, do pomiarów elektrycznych właściwości materiałów oraz do prakty[...]

Odporność korozyjna nanokompozytowych warstw nikiel/nanorurki węglowe (Ni/CNTs) wytworzonych metodą elektrochemiczną


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości korozyjnych nanokompozytowych warstw Ni/CNTs wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej. W celach porównawczych badano również nanokrystaliczne warstwy Ni. Przedstawiono charakterystykę fazy dyspersyjnej CNTs oraz struktury warstw Ni/CNTs i Ni. Badania korozyjne realizowano metodą potencjodynamiczną i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) w 0,5M roztworze NaCl. Przedstawiono charakterystyki polaryzacyjne j = f(E) oraz parametry korozyjne jkor i Ekor badanych materiałów. Metodą EIS wyznaczono charakterystyki częstotliwościowe w postaci widm Nyquista i Bodego, elektryczny obwód zastępczy badanych układów korozyjnych oraz wartości parametrów jego elementów. Metodą elektronowej mikroskopii skaningowej dokonano oceny zniszczeń materiału warstw po badaniach korozyjnych. Słowa kluczowe: nanokrystaliczne warstwy Ni, warstwy nanokompozytowe Ni/CNTs, nanorurki węglowe CNTs, odporność korozyjna Corrosion resistance of nickel/carbon nanotubes (Ni/CNTs) nanocomposite layers produced by electrochemical method The paper is focused on presentations of examination results of corrosion properties of nanocomposite Ni/CNTs layers produced by electrochemical method. For comparison purposes the nanocrystaline nickel layers were also examined. Characteristics of disperse phase and structures of Ni/CNTs and Ni layers are presented. Corrosion examinations were realized by the methods: potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 0.5M solution of NaCl. Polarization characteristics j = f(E) and corrosion parameters jcor and Ecor of the studied materials are determined. Spectral characteristics in the forms of the Nyquist and Bode plots and the corresponding electrical circuits of the studied corrosion systems are established by applying the EIS method. An estimation of the material destruction after corrosion examinations is obtained by using the scanning electron micros[...]

Obwody elektryczne modelujące procesy korozji elektrochemicznej warstw niklowych i kompozytowych na aluminium

Czytaj za darmo! »

W pracy zastosowano obwody elektryczne do modelowania i symulacji procesów korozji elektrochemicznej warstw wierzchnich. Badania zrealizowano metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej za pomocą systemu generującego cyfrowo pobudzenie układu korozyjnego napięciowym sygnałem sinusoidalnym i pomiaru prądowej odpowiedzi układu jako funkcji częstotliwości. Wyniki pomiarów i symulacji komputerowej przedstawiono w postaci wykresów Nyquista i Bodego. Do interpretacji tych wyników zastosowano elektryczne obwody zastępcze. Abstract. The paper is focused on presentation of investigation results aimed on corrosion processes of nickel and composite surface deposits on aluminum substrate and its alloys. The investigations were performed by the method of electrochemical impedance spectroscopy with a system generating sinusoidal voltages and performing identification of current responses as functions of the applied frequency. Electrical equivalent circuits in the Randles form were used for interpretations of the experimental results. (Electrical circuits as models of electrochemical corrosion processes of nickel and composite deposits on aluminum and its alloys). Słowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, spektroskopia impedancyjna, wykresy Bodego i Nyquista, zastępcze obwody elektryczne. Keywords: electrochemical corrosion, impedance spectroscopy, Bode and Nyquist diagrams, equivalent electrical circuits Wstęp Dynamiczny rozwój techniki stawia materiałom wykorzystywanym praktycznie coraz większe wymagania, a szczególnie w zakresie lepszego dostosowania ich właściwości do zastosowań i przewidzianych warunków eksploatacji oraz ich trwałości. Procesy zużycia materiału podczas jego eksploatacji występują przede wszystkim w przypowierzchniowych obszarach części bezpośrednio ze sobą współpracujących lub narażonych na chemiczne oddziaływanie środowiska. Niekorzystnych zjawisk degradacji materiału podczas eksploatacji elementów i urządzeń z niego [...]

Structure and properties of composite Ni-P/SiC surface layers produced by chemical reduction on aluminum and its alloys Struktura i właściwości warstw kompozytowych Ni-P/SiC wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium i jego stopach DOI:10.12916/przemchem.2014.1286


  Al and its alloys were covered with thin Ni-P and Ni-P/SiC layers by chem. redn. of NiSO4 and NaH2PO2 (optionally in presence of suspended SiC particles) with MeCH(OH) COOH at 80-90°C and pH 4.3-4.6. The surface layers were studied for microstructure, adhesion, surface morphol. and topography, microhardness as well as for friction wear and corrosion resistance. The Ni-P layers showed an amorphous structure and contained 6% P. Both Ni-P and Ni-P/SiC layers exhibited high hardness and friction wear as well as corrosion resistance. Przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania warstw Ni-P oraz Ni-P/SiC metodą redukcji chemicznej na aluminium i jego stopach. Scharakteryzowano strukturę wytworzonych warstw oraz zbadano ich właściwości. Stwierdzono, że powierzchniowe warstwy Ni-P oraz Ni-P/SiC wykazują dużą twardość i odporność na zużycie w wyniku tarcia oraz stanowią dobrą ochronę przed korozją dla aluminiowego materiału podłoża. Aluminium i jego stopy są szeroko stosowane w technice ze względu na małą gęstość, dużą plastyczność i wytrzymałość oraz łatwość for-mowania i obróbki mechanicznej. Stosowane są one w przemyśle lotniczym, samochodowym, okrętowym, obronnym, elektronicznym, sprzętu domowego, w telekomunikacji, mikroelektronice, budownictwie, a także w technikach związanych z badaniami kosmicznymi. Zakres zastosowań aluminium i jego stopów w urządzeniach, od których wymagane jest niezawodne i długotrwałe działanie, jest w dużym stopniu ograniczony zarówno niewystarczającą ich twardością i małą odpornością na zużycie w wyniku tarcia, jak i małą odpornością na korozję. W większości przypadków podczas eksploatacji wyrobów i urządzeń dochodzi do ich zniszczenia przede wszystkim w powierzchniowej warstwie materiału. Tego rodzaju niekorzystne zjawiska powierzchniowe, wynikające z mechanicznej współpracy różnych elementów maszyn i urządzeń oraz oddziaływań korozyjnych środowiska, można znacznie ograniczyć przez właściwą modyfika[...]

Struktura i właściwości nanokrystalicznych warstw kompozytowych Ni/Si3N4wytwarzanych prądem pulsacyjnym*

Czytaj za darmo! »

Elektrokrystalizacja jest obecnie jednym z najbardziej popularnych procesów stosowanych w praktyce do modyfikowania właściwości warstwy powierzchniowej różnorodnych wyrobów. Metodą elektrokrystalizacji można osadzać na powierzchni gotowych wyrobów warstwy zarówno z czystych metali, stopów kilku metali lub stopów metali z niemetalami, jak i z materiałów kompozytowych [1] - [10]. Przez dobór s[...]

 Strona 1  Następna strona »