Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard ROMANIUK"

Szkło nieliniowe dla fotoniki Część 1. Nieliniowość elektryczna szkła

Czytaj za darmo! »

Szkła optyczne mają coraz większą rolę w fotonice i mikroelektronice. Są podstawowym materiałem w technologii światłowodów i optoelektronice zintegrowanej. Stanowią zarówno podłoża dla systemów MOEMS (mikro-opto-elektro-mechnicznych), jak i elementy funkcjonalne tych systemów. Elementy funkcjonalne obejmują np.: klasyczne elementy optyczne, tylko w wykonaniu miniaturowym (soczewki, pryzmaty,[...]

Szkło nieliniowe dla fotoniki.Część 2. Nieliniowość mechaniczna i termiczna szkła

Czytaj za darmo! »

Nieliniowe właściwości optyczne szkieł wynikają z właściwości mechanicznych oraz sprzężonych właściwości mechaniczno- elektrycznych. Pochodzą one głównie z właściwości elektrycznych szkieł. Dipolowa cząsteczka szkła jest oscylatorem mechanicznym, który jest analogiczny do oscylatora LC. Charakterystyki mechanicznych szkieł obejmują dwie grupy zjawisk statycznych i dynamicznych. Mechaniczne w[...]

Szkło nieliniowe dla fotoniki Część 3. Nieliniowość refrakcyjna szkła

Czytaj za darmo! »

Zależność pomiędzy polem elektrycznym E [V/m] = Eo cos (wt) lub natężeniem fali optycznej I [W/m2 ] a polaryzacją elektryczną P dla typowych szkieł izotropowych przyjmuje postać: P = x1 E + x3E3 (1) a całkowity współczynnik załamania n, dla dużych wartości natężenia I fali optycznej liniowo spolaryzowanej wyrażony jest wzorem n = no + /\n n= no+ n2 |Eo |2 = no+...[...]

Szkło nieliniowe dla fotoniki.Część 4. Szkła Kerra

Czytaj za darmo! »

Szkłami Kerra nazywa się czasami grupę szkieł o dużych wartościach stałych Kerra. Stałe Kerra dla szkieł posiadają różne wartości dla rożnych częstotliwości pola elektrycznego pobudzającego szkło i ogólnie dzielą się na niskoczęstotliwościowe (inaczej elektrooptyczne) i wysokoczęstotliwościowe (inaczej optyczne). Grupa optycznych nieliniowych zjawisk Kerra jest związana z wymuszoną przez odd[...]

EuCARD i CARE - rozwój techniki akceleratorowej w Polsce

Czytaj za darmo! »

EuCARD i CARE są przykładami wielkich europejskich programów naukowo-technicznych budowy bardzo dużej, wspólnej infrastruktury badawczo-przemysłowej w zakresie techniki akceleratorowej. Program CARE - Coordination of Accelerator Research and Development in Europe, był realizowany latach 2004 - 2008, a EuCARD - European Coordination of Accelerator Research and Development, jest jego ścisłą ko[...]

Szkło nieliniowe dla fotoniki. Część 5. Szkła Verdeta-Faradaya

Czytaj za darmo! »

Szkłami Verdeta lub Faradaya nazywa się czasami grupę szkieł o znacznych wartościach stałej Verdeta, inaczej szkła magnetooptyczne. Zjawisko magnetooptyczne Faradaya polega na obrocie o pewien kąt płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo podczas przechodzenia światła przez ośrodek w którym istnieje pole magnetyczne. Kąt skręcenia jest równy: gdzie: B - gęstość strumienia indu[...]

Szkło nieliniowe dla fotoniki. Część 6. Nieliniowe szkło rezonansowe

Czytaj za darmo! »

Szkła złożone, w których dochodzi do zjawisk międzypasmowych, przejść energetycznych i tworzenia znacznej populacji nośników w stanie wzbudzonym, spowodowanych oddziaływaniem optycznym lub innym oddziaływaniem polowym, nazywamy szkłami rezonansowymi. Grupa tych szkieł obejmuje szkła domieszkowane metalami, półprzewodnikami wąsko- i szerokopasmowymi, jonami ziem rzadkich, jonami metali przejściowych, ale także nanocząstkami i mikrokrystalitami o rezonansowych właściwościach optycznych w sensie absorpcji lub emisji, a także o rezonansowych właściwościach elektrycznych lub optomechanicznych (fononowych). Szkło rezonansowe, złożone ze szkła gospodarza i domieszki rezonansowej, wykazuje silne właściwości nieliniowe o odmiennych cechach w stosunku do szkieł nierezonansowych. Wspóln[...]

Szkło dla fotoniki. Część 7.Szkło optyczne gradientowe.

Czytaj za darmo! »

W klasycznym szkle optycznym gradient refrakcji nie występuje ani w objętościowych próbkach takiego szkła, ani w zrobionych z niego przyrządach optycznych. Odpowiednie optyczne właściwości funkcjonalne elementu wykonanego ze szkła optycznego otrzymuje się poprzez kształtowanie jego geometrii.Wróżnych częściach elementu optycznego promień światła ma do pokonania różną długość drogi optycznej. Promienie o różnych długościach fali podlegają prawu dyspersji i każdy z nich pokonuje inną drogę optyczną w elemencie. Gradientowym szkłem optycznym nazywa się taki rodzaj szkła, uformowany w postaci elementu optycznego lub preformy takiego elementu, w którym występuje ściśle założony, funkcjonalny gradient refrakcji. Używanie gradientowego szkła optycznego w postaci objętościowej nie ma [...]

XXIII Sympozjum IEEE-SPIE Fotoniki i Inżynierii Sieci Internet

Czytaj za darmo! »

30-31 stycznia 2009 r. na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne XXIII Sympozjum Zastosowań Zaawansowanych Systemów Fotonicznych i Elektronicznych. W Sympozjum wzięło udział 50 młodych uczonych z kraju oraz z współpracujących instytucji DESY, CERN i Instytutu Maxa Plancka. Wygłoszono 40 referatów. Sympozjum jest organizowane pod patronatem organizacji krajowych: Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, WEiTI PW i międzynarodowych: IEEE-R8 oraz SPIE-Europe. Sympozjum organizowane jest dwa razy w roku już od kilkunastu lat. Materiały Sympozjum są publikowane w USA w serii wydawniczej Proc. SPIE oraz w kraju w miesięczniku naukowo-technicznym "Elektronika - kon[...]

Szkło dla fotoniki. Część 8.Właściwości szkieł laserowych.

Czytaj za darmo! »

Od samego początku badań nad laserami brana była pod uwagę ich konstrukcja ze szkła. Pierwszą wiązkę światła koherentnego uzyskano z syntetycznego kryształu rubinu, ale zaledwie rok później do generacji wykorzystano pręt szkła domieszkowanego neodymem, pobudzany lampami błyskowymi, ale także laser He-Ne oraz niewiele później chłodzony, impulsowy laser półprzewodnikowy. W tym czasie w uzyskaniu lepszych parametrów wiązki konkurowały ze sobą: gaz, kryształy optyczne i szkła. W porównaniu ze szkłami kryształy mają lepsze właściwości mechaniczne, termiczne i niektóre optyczne. Szkła mogą być wytwarzane znacznie łatwiej i taniej niż kryształy w dowolnych kształtach i obecnie o bardzo dobrych parametrach optycznych. Grupa szkieł laserowych stanowi podgrupę wysokiej jakości szkieł o[...]

 Strona 1  Następna strona »