Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Klimaszewska"

Wpływ rodzaju i stężenia rozpuszczalnika organicznego na właściwości użytkowe mleczek czyszczących zawierających mikrosferę

Czytaj za darmo! »

Opracowano receptury mleczek czyszczących, zawierających różne rozpuszczalniki organiczne (glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, eter butylowy glikolu dietylenowego oraz estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego) o stężeniach 1-11%. Jako substancję ścierną zastosowano mikrosferę, która była produktem odpadowym, powstającym podczas spalania węgla. Opracowane i wykonane preparaty badano na efektywność nakładania i rozprowadzania na czyszczonych powierzchniach, skuteczność usuwania zabrudzeń oraz zdolność do emulgowania zabrudzeń tłuszczowych. Analizowano wpływ rodzaju i stężenia rozpuszczalników w mleczkach na zmianę chropowatości i połysku powierzchni ceramicznych. W tym celu opracowano nowe metody badawcze, jak również adaptowano metody znane. Analiza uzyskanych wyników wskazała, że przy ustalonym stężeniu mikrosfery (10% mas.), wprowadzenie eteru butylowego glikolu dietylenowego (3%) lub estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego (1%) do mleczek przeznaczonych do czyszczenia twardych powierzchni jest najbardziej korzystne. Twenty-nine scouring milks were prepd. by blending glycerol, lauryl alc. polyoxyethylene ether, Na citrate, acrylics and aq. soln. of NaOH (pH 8) with some org. solvents (CH(CH2OH)2, i-PrOH, (BuOCH2CH2)2O, rapeseed oil fat acids Me ester) (1-11% by mass) and addn. of cenosphere abrasive (grain size 10-500 mm, content 10%) and then studied for application and dispersion efficiency, fat emulsifying power as well as roughness and gloss of the cleaned ceramic surfaces. Some new test methods were developed and used in the study. The (BuOCH2CH2)2O and rape-seed oil ester-containing prepns. (3% and 1%, resp.) showed the best properties. Jedną z najbardziej popularnych form środków czyszczących są mleczka. Pierwsze preparaty tego typu pojawiły się już na początku lat trzydziestych XX w. Obecnie na rynku występuje bardzo bogaty asortyment mleczek przeznaczonych do czyszczen[...]

Ammonium salts as functional components of new generation working fluids. Sole amoniowe jako funkcjonalne składniki cieczy obróbkowych nowej generacji


  Aq. solns. of a com. vinylpyrrolidone/methacrylamide/vinylimidazole/ vinylimidazole methylsulfate copolymer were studied for lubricating properties by using a 4-ball tester. The friction coeff. and wear scar diam. decreased substantially with increasing concn. of the ammonium salt soln. In presence of the ammonium salt, the mech. system did not undergo seizure even at a load of 4 kN, whereas a seizure was obsd. for water already at 2 kN. Jako modelowe ciecze obróbkowe nowej generacji zaproponowano wodne roztwory kopolimeru winylopirolidonu, metakryloamidu, winyloimidazolu i czwartorzędowanego winyloimidazolu (Polyquaternium 68). Zweryfikowano ich właściwości smarowe przez wyznaczenie oporów ruchu i zużycia za pomocą aparatu czterokulowego (T-02). Zaobserwowano znaczną poprawę ich charakterystyk tribologicznych w porównaniu z wodą jako bazą. Nastąpiło ok. 4-krotne obniżenie współczynnika tarcia i ok. 2,5-krotne zmniejszenie średnicy śladu zużycia. W obecności roztworów soli amoniowych układ mechaniczny nie uległ zatarciu nawet przy obciążeniu 4 kN, podczas gdy dla wody obserwowano zatarcie już przy 2 kN.Zarówno z naukowego, jak i użytkowego punktu widzenia interesujące są badania nad substancjami smarowymi na bazie wody1, 2). Poczesne miejsce zajmują one także w badaniach własnych3-5). Woda ma duże przewodnictwo cieplne, jest niepalna, wykazuje małą lepkość,występuje powszechnie w przyrodzie, jest obojętna fizjologicznie oraz tania. Zastosowanie jej jako medium smarowego jest jednak niemożliwe ze względu na niedostateczną smarność. Poza tym powoduje korozję metali, ma niską temperaturę wrzenia i wysoką temperaturę krzepnięcia. [...]

Use of the hydrophobic blackberry extract obtained by extraction with supercritical carbon dioxide for the preparation of cosmetic masks Zastosowanie hydrofobowego ekstraktu z nasion jeżyny otrzymywanego przez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla do wytwarzania maseczek kosmetycznych DOI:10.15199/62.2016.6.13


  Extract from the blackberry seeds produced under conditions of supercrit. CO2 was added (up to 8% by mass) to formulation of cosmetic masks as an emulsion at room temp. to replace the commonly used grape seed oil. The addn. resulted in increasing the formulation viscosity, color intensity and skin hydration degree as well as in decreasing the yield points. Przeanalizowano wpływ dodatku ekstraktu z nasion jeżyny (Rubus Seed CO2 Extract) otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na właściwości maseczek kosmetycznych w formie emulsji. Opracowano receptury i wytworzono prototypy preparatów, w których zmienny był skład fazy hydrofobowej, a jej zawartość w preparacie pozostawała na stałym poziomie. Stężenie ekstraktu w poszczególnych maseczkach zmieniało się w zakresie 0-8% mas. Zastosowano technologię wytwarzania preparatów bez konieczności podgrzewania komponentów fazy tłuszczowej i wodnej. Stwierdzono, że zastępowanie typowego składnika fazy hydrofobowej (olej z pestek winogron) przez ekstrakt z nasion jeżyny prowadzi do wzrostu lepkości dynamicznej oraz spadku granicy płynięcia preparatów. Ponadto, zwiększanie udziału ekstraktu prowadzi do wzrostu stopnia nawilżenia skóry i intensywności zabarwienia preparatów. Maseczki to szczególna odmiana kosmetyków, przeznaczona do jednorazowych zabiegów kosmetycznych na skórze. Wytwarzane są najczęściej w formie past, emulsji, zawiesin, pianek oraz żeli. W ostatnich latach opracowywane są nowe formy tego typu produktów. Przykładem mogą być hydrożelowe płaty dopasowujące się podczas aplikacji do kształtu twarzy1). Maseczki kosmetyczne są także dostępne w formie tabletek lub proszku, jednak w takich przypadkach preparaty bezpośrednio przed aplikacją należy wymieszać z wodą lub innym rodzajem aktywatora1). Maseczki zawierają w swym składzie różnego rodzaju substancje, mające skutecznie wpływać na poprawę kondycji skóry2-5). Główne grupy surowców wykorzystywanych do tego celu[...]

Poprawa bezpieczeństwa stosowania kosmetyków dla dzieci poprzez dobór składników o działaniu myjącym DOI:10.15199/62.2017.12.23


  Płyny do kąpieli dla dzieci należą do podstawowych kosmetyków stosowanych w tej grupie konsumenckiej z uwagi na częstotliwość stosowania. Z punktu widzenia fizykochemicznego są to zwykle wodne roztwory związków powierzchniowo czynnych i różnego rodzaju dodatków, do których zaliczane są konserwanty, regulatory pH, humektanty i substancje renatłuszczające. Płyny do kąpieli dla dzieci powinny być bezpieczne, łagodne dla skóry dziecka, przy jednoczesnym zachowaniu cech związanych z ich funkcjonalnością, takich jak rozpuszczalność w wodzie, odpowiednia zdolność pianotwórcza, konsystencja oraz skuteczność działania. Lepkość płynów do kąpieli dla dzieci jest niezwykle ważna z punktu widzenia Na laurylsulfate (concn. 6% by mass) or its 2-component mixts. with Na cocoylsarcosinate or Na2 cocoylglutamate or Na myristoylmethylglicynate (concns. 3% by mass) surfactants-contg. bath liqs. were tested for skin-irritating as well as foaming and emulsifying properties. The addn. of surfactant mixts. resulted in redn. of irritant properties by 20-40% in comparison with the Na laurylsulfate-contg. liq. but did not change any other properties. Badano wpływ składników o działaniu myjącym na właściwości związane z funkcjonalnością i bezpieczeństwem stosowania kosmetyków dla dzieci. Opracowano receptury i wytworzono prototypy płynów do kąpieli dla dzieci z różnym rodzajem anionowych związków powierzchniowo czynnych. Do badań wytypowano sól sodową siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego SLES (Sodium Laureth Sulfate), sól sodową N‑metyloglicynianu kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCS (Sodium Cocoyl Sarcosinate), sól sodową kondensatu kwasu glutaminowego i kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego SCG Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom Emilia Klimaszewska*, Artur Seweryn, Dominik Czerwonka, Urszula Piotrowska, Marta Ogorzałek Improvement of the safety in use of babies cosmetics through appropriate selection of surfa[...]

Fizykochemiczne oraz użytkowe aspekty wytwarzania nowoczesnych, transparentnych płynów do płukania tkanin DOI:10.15199/62.2019.3.6


  Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się intensywny rozwój segmentu chemii gospodarczej. Wynika on głównie z coraz większej konkurencyjności produktu na rynku, rosnących wymagań konsumentów, zmieniających się trendów bądź zmian w uregulowaniach prawnych. Receptury produktów chemii gospodarczej ulegają ciągłym modyfikacjom, głównie w celu poprawy ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa stosowania1, 2). Nowe rozwiązania recepturowe związane są głównie z aplikacją nowoczesnych surowców, które nie wywierałyby negatywnego wpływu zarówno na użytkownika, jak i na środowisko naturalne. Ze względu na wyraźny wzrost zapotrzebowania na produkty proekologiczne najczęściej są to surowce naturalne bądź pochodzenia naturalnego. Innowacja recepturowa może być także związana z opracowaniem nowoczesnych form tego typu produktów, zwiększających ich atrakcyjność rynkową3, 4). W przemyśle chemii gospodarczej, jako przykład można przytoczyć wprowadzanie na rynek Surfactants based on quaternary NH4 salts were used to develop formulations and prep. a transparent fabric softener. Viscosity and turbidity of the liq. as well as degree of softness and rewettability of fabrics after rinsing with the liq. and its com. counterrparts were compared. The transparent fabric softener had a higher viscosity than other ones. The softened fabrics had the lowest rewettability of the surface and a comparable degree of softness. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptur oraz technologii otrzymywania transparentnych płynów do płukania tkanin. W rozważaniach uwzględniono istotne dla tego typu produktów właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe, takie jak lepkość, mętność, stopień miękkości oraz zdolność ponownego zwilżania tkanin po procesie płukania. Nowoczesne płyny do płukania tkanin cechują się przezroczystością układu oraz wyższymi wartościami lepkości w stosunku do tradycyjnych płynów. Tkaniny wypłukane w wodnych roztworach transparentnych płynów [...]

Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym DOI:10.15199/62.2019.4.13


  Podstawowym zabiegiem służącym do utrzymania higieny głowy jest jej mycie z użyciem szamponów. W procesie mycia włosów i skóry głowy stosuje się przede wszystkim klasyczne płynne szampony, będące aUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; bUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Ziębaa,*, Artur Seweryna, Emilia Klimaszewskaa, Daria Wieczorekb Reduction of hair shampoos irritant potential by application of new zwitterionic surfactants Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym DOI: 10.15199/62.2019.4.13 Dr inż. Artur SEWERYN w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej w specjalności: biotechnologia, technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskał w 2017 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, aspekty związane z bezpieczeństwem stosowania kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, badania użytkowe i fizykochemiczne. Katedra Chemii, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom, tel.: (48) 361-75-89, e-mail: m.zieba@uthrad.pl Dr inż. Małgorzata ZIĘBA w roku 2003 ukończyła studia na Politechnice Radomskiej w specjalności: technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - jakość kosmetyków, pr[...]

 Strona 1