Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Chaber"

3D Mesh Viewer Using HTML5 Technology

Czytaj za darmo! »

The effective visualization of 3D meshes based on the build-in features of a web browser supporting HTML5 (Canvas, WebGL) standards is presented. The algorithms related with progressive mesh streaming over Internet network are discussed. It has been demonstrated that using described software, 3D models could be easily visualized on any modern, mobile device (internet tablets, smart-phones or netbooks). Streszczenie. Artykuł prezentuje wydajna˛metode˛ wizualizacji siatek trójwymiarowych przy pomocy mechanizmów wbudowanych w przegla˛darki internetowe obsługuja˛ce standard HTML5 (Canvas, WebGL). Przedstawiono algorytmy progresywnego przesyłania siatki poprzez siec´ internet. Zademonstrowano sposób, który pozwala na łatwa˛, interaktywna˛ prace˛ z obiektami 3D na współczesnych, przenos´nych urza˛dzeniach takich jak tablety, smartfony, czy netbooki. (Wykorzystanie standardu HTML5 do wizualizacji siatek trójwymiarowych) Keywords: wizualizacja trójwymiarowa, Canvas, WebGL Słowa kluczowe: 3D visualization, Canvas, WebGL Introduction For several years a three dimensional reality is widely present in the computer science industry. The most popular applications are related with games placed in the virtual, realistic worlds. This paper is addressed to the visualization and inspection of scientific simulations results. With instantly growing computational power, numerical simulations is becoming the most popular scientific tool. For the same reason, visual inspection of 3D models is every day task for many researchers. The OpenGL is well established programming standard how to efficiently describe 3D scene, and render it on computer screen. The OpenGL works as a part of classic operating system, where standalone application has direct access into the hardware. Nowadays software is more often going to be served as a service (SaaS) using Internet network. In this paper we follow this modern trends. We will discuss visualization of 3D objects insid[...]

MoM antenna model verified against measurements

Czytaj za darmo! »

This paper discusses numerical simulation of the E-Field generating antenna for susceptibility testing according to military EMC standard. The authors compare results of antenna simulation with Method of Moments with measurements of the near field in a non-echoic chamber. The difficulties arising when comparing numerical models with measured circuital parameters of generator-antenna system are discussed in detail. Streszczenie. Artykuł przedstawia weryfikacje˛ numerycznego modelu anteny generuja˛cej pole elektryczne do militarnych testów odpornos´ci urza˛dzen´ elektronicznych przez pomiary wykonywane w komorze bezodbiciowej. Praca wskazuje na trudno´sci przy porównaniu pomiarów pola w strefie bliskiej i wyników symulacji komputerowych wykonanych z wykorzystaniem Metody Momentów. (Porównanie numerycznych modeli anteny z pomiarami) Keywords: EMC, E-Field, susceptibility, numerical model, experimental verification Słowa kluczowe: kompatybilno´s´c elektromagnetyczna, pole elektryczne, testy nara˙zaniowe, model numeryczny, weryfikacja The problem Susceptibility testing according to the military standards includes exposure to E-Field of large intensity (10 V/m, by 20 V/m and 50 V/m up to 200 V/m) and broad frequency range (10 kHz to 40 GHz) [1]. In this tests, the generating antenna is located 100 cm from the tested object (EUT = Equipment Under Test) placed on a long table (equipment table) with conductive top level (Fig. 1). All equipment should be placed in a shielded room, minimal size of which can be estimated as 7×5×3 meters.Due the size of the antenna, the EUT is placed in a nearfield zone in which to achieve the desired field intensity one must apply a high-power antenna and a power amplifier. One of the useful antennas on the market is EFG-3B model [2]. This is the 2 kW antenna with frequency range 10 kHz [...]

Wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawy konstrukcji linii paskowej DOI:10.12915/pe.2014.08.012

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawienia dopasowania istnieja˛cej linii paskowej do układu zasilania. Przy pomocy modelu linii paskowej zbudowanego w programie COMSOL Multyphysics dokonano analizy rozkładu pola elektromagnetycznego i wyznaczono zast˛epcze charakterystyki cz˛ estotliwo´sciowe, które mo˙zna było zweryfikowa´c na drodze pomiarów. Po upewnieniu si ˛ e, ˙ze model komputerowy dobrze odzwierciedla badana˛ linie˛ paskowa˛, wykorzystano go do zbadania wpływu modyfikacji konstrukcji na współczynnik odbicia, istotny ze wzgl˛edu wykorzystania energii dostarczanej przez generator. Symulacje pozwoliły na znalezienie prostej metody poprawy dopasowania linii do generatora, a pomiary zmodyfikowanego urza˛dzenia potwierdziły wyniki symulacji. Abstract. Paper presents application of numerical simulation to improve construction of an existing stripline used for EMC immunity tests. With help of the stripline numerical model the authors were able to compute frequency characteristics (i.e. reflection coefficient or input impedance) which were verified by measurements. The verified model was then used to simulate characteristics for alternative details of the construction, what allowed significant improvement of the stripline to signal generator match. The results were confirmed by the measurement of the modified stripline.(Using Computer Modeling to Improve Design of a Stripline) Słowa kluczowe: kompatybilno´s´c elektromagnetyczna, badania nara˙zeniowe, linia paskowa, MES Keywords: electromagnetic compatibility, immunity tests, stripline, FEM doi:10.12915/pe.2014.08.12 Wprowadzenie Celem bada´n opisanych w tym artykule jest weryfikacja działania istnieja˛cej linii paskowej, słuz˙a˛cej do projektowych bada´n odporno´sci elektromagnetycznej podzespołów precyzyjnych wag elektronicznych. Istotnym elementem w badaniach odporno´sci jest odpowiednia jako´s´c, tj. nat˛e˙zenie i równomierno´s´c pola elektrycznego w[...]

Badanie parametrów dynamicznych nowych konstrukcji udarowych dzielników napięć DOI:10.15199/48.2017.10.16

Czytaj za darmo! »

Pomiar przebiegów napięć impulsowych o amplitudach rzędu kilkudziesięciu, do kilkuset kilowoltów, przy jednoczesnych czasach narastania rzędu nanosekund wymaga zastosowania zupełnie nowych rozwiązań udarowych dzielników napięć. Wielkości, które są istotne jeśli chodzi o odpowiedź układu pomiarowego wysokiego napięcia, to czas odpowiedzi, czas ustalenia odpowiedzi (czas od momentu początkowego, do momentu aż wartość chwilowa przebiegu różni się od przebiegu referencyjnego o mniej niż 1%), maksymalna wartość przepięcia i czas narastania odpowiedzi. Najistotniejszym parametrem dynamicznym wydaje się być właśnie czas odpowiedzi, który możemy zdefiniować jako sumę algebraiczną obszarów zawartych między impulsem jednostkowym a odpowiedzią układu pomiarowego na ten impuls (rys. 1), a więc: (1)     0 T [1 h(t)]dt Rys.1. Typowe odpowiedzi na skok jednostkowy układu pomiarowego a) aperiodyczna; b) oscylacyjna [1] Wyznaczanie parametrów dynamicznych projektowanego układu do pomiaru impulsów napięciowych lub prądowych może być prowadzone zarówno w dziedzinie czasu (odpowiedź na impuls jednostkowy) [2] oraz w dziedzinie częstotliwości (pasmo przenoszenia) [3]. Szczegółowe wymagania stawiane wysokonapięciowym układom pomiarowym, w tym również ich własnościom dynamicznym, zawarte są w normie PN-EN 60060-2 [4]. Układ pomiarowy Badania własności dynamicznych dzielników napięć wykonano w Hali Wysokich Napięć PW. Źródłem przebiegu prostokątnego był generator fali prostokątnej japońskiej firmy NOISE, model INS-420. Generator pozwala na regulację amplitudy przebiegu prostokątnego od 0 do 2 kV. Katalogowo czas narastania impulsu z tego generatora wynosi 0,4 ns, jednak czas ten zmierzony oscyloskopem Lecroy WaveRunner 640 Zi połączonym bezpośrednio z wyjściem generatora, przy amplitudzie 30 V, wynosił 1,7 ns. Przy napięciu przekraczającym 60 V sygnał referencyjny z generatora był dodatkowo tłumiony przez [...]

Flexible Scenarios Based System for Scientific Computing

Czytaj za darmo! »

Cloud computation technologies open a new perspective for scientific computing. Sophisticated software can now be made available as on-demand service, reducing costs and broadening accessibility for end-users. The paper presents an implementation of a system serving open source electromagnetic field simulation software as a web based service. The primary users of the system are medical staff and electromagnetic safety engineers which are usually not familiar with field simulation methods. The user friendliness of a system combined with its flexibility, scalability and extendibility is realized with help of carefully designed concept of configurable usage-scenarios. Our aim is to present this scenarios concept in detail. Streszczenie. Technologia oblicze´n w chmurze otwiera nowe perspektywy w zakresie symulacji naukowych. Zaawansowane systemy symulacyjne moga˛ byc´ z jej pomoca˛ udoste˛pniane w postaci doste˛pnych na z˙a˛danie usług, co zmniejsza koszty i zwie˛ksza moz˙liwos´c´ stosowania przez uz˙ytkowników kon´cowych. W artykule przedstawiono implementacje˛ systemu udoste˛pniaja˛cego narze˛dzia do numeryczenj symulacji pola elektromagnetycznego lekarzom i inz˙ynierom zajmuja˛cym sie˛ problematyka˛ bezpieczen´stwa i higieny pracy, którzy nie sa˛ ekspertami w dziedzinie symulacji komputerowych. Przyjaznos´c´ systemu dla uz˙ytkownika została poła˛czona z elestycznos´cia˛ konfiguracji, skalowalnos´cia˛ i rozszerzalnos´cia˛ przez zastosowanie konfigurowalnych scenariuszy u˙zycia. Celem autorów jest szczegółowa prezentacja tej koncepcji. (System oblicze ´n naukowych oparty o elastyczne scenariusze u˙zycia) Keywords: cloud computing, computer system architecture, electromagnetic fields Słowa kluczowe: obliczenia w chmurze, architektura systemów komputerowych, pole elektromagnetyczne Introduction Great development of hardware and software dedicated for medical application creates new opportunities for medical diagnostics. A doctor can now “[...]

A prototype transformer for inductive contactless energy transfer system: numerical models verified by measurement DOI:10.12915/pe.2014.05.011

Czytaj za darmo! »

This paper describes results of simulation of a transformer used in a prototype of energy supply system. The finite element models with use of Argos2D and COMSOL Multiphysics software were constructed to predict lumped parameter model of the power supply system. Computer simulation provides an easy way of estimation of the basic transformer parameters, some of which can be hard to measure in reality, but obtained values should be verified by measurements. The authors compare different methods and models used for lumped parameters calculation and discuss their accuracy. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki symulacji prototypowego transformatora do bezkontaktowego transferu energii. Celem było wyznaczenie parametrów zast˛epczego modelu obwodowego. Porównano wyniki otrzymane przy wykorzystaniu 2- i 3-wymiarowych modeli transformatora zestawione z wynikami pomiarów. Oszacowano te˙z dokładnosc otrzymanych wartosci. Porównanie wyników symulacji komputerowych i pomiarów parametrów obwodowych transformatora do bezkontaktowego przekazywania energii Keywords: transformer, numerical field simulation, lumped parameters Słowa kluczowe: transformator, komputerowa symulacja rozkładu pola, zast˛epcze parametry obwodowe doi:10.12915/pe.2014.05.11 Introduction Personal Rapid Transit (PRT)[1, 2] is an interesting, yet not widely used type of automated guided transit system. Some of its features, like point-to-point travel ability or separate railways, are believed to be effective in solving traffic problems of emerging large metropolises. Different types of power supply are considered for use in PRT systems. The one relevant for this study is based on the contactless energy transfer (CET) by means of electromagnetic induction. The CET transformer is an integral part of the contactless energy supply system constructed by a group from the Electrical Drive Division of the Electrical Engineering Department, Warsaw University of Technology in coop[...]

 Strona 1